Mynd i'r cynnwys

£3.4 miliwn i wella lles mewn cymunedau ledled Cymru

Ionawr 14, 2021

Wrth i ni groesawu’r flwyddyn newydd yn ochelgar, bydd ein grantiau, gwerth £3,431,842, yn helpu i wella lles ac iechyd meddwl mewn cymunedau ledled Cymru, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch am rai o’r grwpiau sy’n chwarae rhan anhygoel wrth sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi ac yn gallu cadw mewn cysylltiad drwy’r cyfnod heriol hwn, gan helpu cymunedau yng Nghymru i wella, addasu a ffynnu.

Rose’s Way Foundation

Mae Rose’s Way Foundation, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, yn defnyddio £10,000 i ddarparu sesiynau iechyd med

Dywedodd Andrew Jeans: “Rydyn ni wedi cyffroi i ddechrau #WellBeingRosesWay ac i helpu i gefnogi plant ifanc a’u lles iechyd meddwl. Drwy weithio gyda’r Worry Wizard, byddwn yn dod â phlant ifanc oedran ysgol gynradd yng Nghymru ar daith o bryder i les. Rydyn ni eisoes wedi cefnogi pum ysgol, a chyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol  y Loteri Genedlaethol, gallwn bellach ehangu’r prosiect hwn i weithio gyda 25 ysgol arall.”

WOW Wales One  World Film Festival Ltd  

Yng Ngheredigion, bydd WOW Wales One World FilmFestival Ltd yn defnyddio ei £9,520 i gynnal gweithdai animeiddio ar-lein ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu a’r gymuned ehangach, gan gynyddu  eu hyder a’u lles yn ystod cyfyngiadau COVID-19.

 Dywedodd Jan Kench, partner prosiect Gŵyl Ffilm WOW, gwirfoddolwr gyda Mencap Ceredigion a chydsylfaenydd Clwb Animeiddio Ceredigion: “Mae dod at ein gilydd fel grŵp i fod yn greadigol bobamser yn beth da, ond o dan yr amgylchiadau presennol, mae’n llawer iawn mwy na hynny. Mae rhedeg clwb animeiddio ar-lein yn ein helpu i gadw pobl mewn cysylltiad a gyda’n gilydd yn ystod y pandemig. Mae’n fuddsoddiad mawr yn iechyd meddwl pobl, yn achubiaeth. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gallwn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.”

 

 

Eryri Cydweithredol Cyf

Yn y cyfamser yng Ngwynedd, bydd Eryri Cydweithredol yn darparu gwasanaeth cyfeillio rhithiol i’rrhai sy’n profi unigedd a chefnogaeth mewn TG sylfaenol gyda’i grant o £9,999. Dywedodd Gwenda Hughes, Cyfarwyddwr, “Roedden ni’n falch iawn o glywed bod ein cais diweddar am grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at lansio E-Sgwrs, ein gwasanaeth sgwrsio cyfeillgar rhithiol i unigolion sy’n byw yng Ngwynedd. Bydd y gwasanaeth ar gael yn ddwyieithog a bydd yn cefnogi pobl i gysylltu â’u cymunedau lleol ac i wneud iddyn nhw deimlo fel eu bod yn cael eu cynnwys yn ddigidol.”

 

Swansea City Opera  

Bydd Opera Dinas Abertawe yn cyd-gynhyrchu cynhyrchiad cerddorol gyda Men’s Sheds Cymru gyda’i £10,000, i dynnu sylw at y manteision iechyd meddwl cadarnhaol y gall y grŵp eu cynnig, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Ar ôl cyfweld aelodau’r Sheds, crëwyd y libretto yn seiliedig ar eu straeon – sy’n adlewyrchu nid yn unig y trafferthion maen nhw wedi’u hwynebu, ond hefyd y cryfder a’r hiwmor sydd wedi’u helpu i oresgyn eu problemau.

Dywedodd Robert Visintainer, Swyddog Prosiect Men’s Sheds Cymru : “Mae’r holl broses wedi bod yn hwyl ac yn greadigol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at wneud mwy gyda’n gilydd yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.”

 

 

 

 

Burry Port Plant Dewi

Bydd Burry Port Plant Dewi yn darparu rhaglen o weithgareddau a gwasanaethau i deuluoedd â phlant hyd at 11 oed ym Mhorth Tywyn, Pen-bre, Cydweli a’r ardaloedd cyfagos. Gyda’i £299,162, byddant yn cyflwyno sesiynau allgymorth a chymorth o bell i wella lles corfforol ac emosiynol a sgiliau rhianta teuluoedd dros dair blynedd, gan gynnwys grwpiau babanod, sesiynau chwarae rhieni a phlant bach a chyrsiau rhianta. Byddant hefyd yn helpu plant gyda sesiynau iaith, clwb gwaith cartref a sesiynau sgiliau bywyd.

Dywedodd Shan Cheesman, Rheolwr Canolfan Burry Port Plant Dewi – Tŷ Mair: “Yn y cyfnod digynsail hwn, mae cefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi achubiaeth i wasanaethau i deuluoedd, gan ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth addas i’r diben i gymunedau lleol.”

 

Cwtch Baby Bank

 

Bydd Cwtch Baby Bank yn defnyddio £9,672 i ddosbarthu eitemau babi hanfodol fel teganau, dillad a bwyd i deuluoedd sy’n cael anawsterau ariannol o ganlyniad o COVID-19.

Dywedodd Clare Bird, Rheolwr Dosbarthu: “Mae banc y babanod yn adnodd gwerthfawr iawn i’r gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd bregus yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae fy rôl, sy’n cael ei ariannu diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, yn cynnwys cydlynu rhoddion gan aelodau o’r cyhoedd, paratoi bwndeli ar gyfer cleientiaid, a goruchwylio gwaith ein naw gwirfoddolwr.”

 

 

 

Blaina Community Sports Club                                                   

Bydd Clwb Chwaraeon Cymunedol Blaina ym Mlaenau Gwent yn defnyddio £9,955 i helpu i adnewyddu’r pafiliwn criced. Mae’r lleoliad wrth galon y gymuned, sydd wedi cymryd perchnogaeth o’r pafiliwn i greu lle i hybu iechyd a lles.

Dywedodd Chris Adams, Ysgrifennydd, “Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei groesawu gymaint, a bydd yn help enfawr ar gyfer y prosiect rydyn ni’n gweithio arno ar hyn o bryd. Rydyn ni’n gwneud gwaith adeiladu i’r hyn a oedd yn wreiddiol yn bafiliwn ar Barc Canolog Blaina i’w wneud yn bencadlys i Glwb Rygbi’r Blaenau a Chlwb Criced y Blaenau, a fydd, gobeithio, yn helpu’r ddau sefydliad i ffynnu. Bydd y pafiliwn hefyd ar gael fel lleoliad i grwpiau cymunedol lleol ei ddefnyddio.”

Darllenwch am bob un o’r 68 grant a ddyfarnwyd ym mis Rhagfyr 2020 yma

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod ar agor ar gyfer pob cais sy’n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect cymunedol, ffoniwch 029 2168 0214 i siarad â ni neu fynd i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ionawr 7, 2021

Meddwl am ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant?

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw’r ariannwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU. Ein nod yw i helpu pobl a chymunedau i addasu, adfer a ffynnu. Credwn mai’r ffordd orau o wneud hyn yw rhoi pobl ar y blaen. Rydym am helpu i adeiladu ar gryfderau unigolion, a chymunedau i wella bywydau.  Rydym yn agored i bob cais sy’n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

 • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. tnlcommunityfund.org.uk/arianibawb
 • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailecanolig
 • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Mae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 029 2168 0214 neu yrru e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad ar-lein, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

Darllen rhagor…

Blwyddyn Newydd Dda gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ionawr 5, 2021
Ruth Bates

Wrth i ni groesawu 2021 yn ochelgar, mae Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cymryd cyfle i rannu ei myfyrdodau, a’n edrych ymlaen i barhau i gefnogi cymunedau ac elusennau drwy’r amseroedd ansicr hyn.

Bydd Ruth Bates, o Sir Drefaldwyn, yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru dros y misoedd nesaf. Mae Ruth wedi bod yn rhan o’r tîm yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers chwe blynedd ac mae’n angerddol am weithredu cymunedol a’r effaith y gallwn ei chael pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n lle gwell i fyw ynddo:

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i ni i gyd. Fodd bynnag, drwy’r holl ansicrwydd fe wnaeth un peth barhau’n gyson, penderfyniad, angerdd ac ewyllys da cymunedau ledled Cymru i ddod at ei gilydd ac i gefnogi ei gilydd yn ystod cyfnod anodd. Rwy’n teimlo’n wylaidd o fod wedi gweld sefydliadau cymunedol yn ymateb i’r her o gefnogi pobl a theuluoedd ledled Cymru.

Bod mewn cysylltiad

Un o’n cryfderau yn y Gronfa yw ein dealltwriaeth helaeth o gymunedau drwy ein model ariannu rhanbarthol. Rydym wedi gallu symud yn ddi-dor i weithio o bell i gefnogi cymunedau i gyrchu arian y Loteri Genedlaethol.

I roi hynny yn ei gyd-destun, yn 2020 fe wnaethom roi cymorth ac arweiniad i bron i 1,400 o bobl drwy ein llinell gymorth, ac fe ddyfarnom £32.5 miliwn i 966 o brosiectau cymunedol ledled Cymru. Mae wedi bod yn eithaf rhyfeddol hefyd sut mae cyd-weithwyr wedi camu i fyny a darparu gwasanaeth gwych i’n cwsmeriaid er gwaethaf heriau sylweddol.

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Dyfarnwyd £59,995 i Medrwn Môn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn i gydlynu rhwydwaith trawiadol o dros 850 o wirfoddolwyr i gefnogi eu cymuned gyda gwasanaethau fel siopa, cerdded cŵn, parseli bwyd a rhwydweithiau ar-lein. 

Derbyniodd y Prosiect Datblygu Congolaidd yn Abertawe £10,000 i gefnogi pobl yn eu cymuned drwy helpu gyda siopa, lledaenu ymwybyddiaeth o sgamiau COVID-19, a dechrau dosbarth lles ar-lein. Mae tîm o wirfoddolwyr anhygoel fel Richard wedi eu galluogi i gael effaith fawr.

Derbyniodd Leonard Cheshire £9,999 i gefnogi lles corfforol a meddyliol pobl anabl yng Nghasnewydd drwy ddarparu mynediad i gyfeillio ar-lein, gweithgareddau grŵp, cyswllt rhithwir â theuluoedd, a sgiliau digidol. Gallwch glywed mwy am sut mae Leonard Cheshire wedi addasu ar ein podlediad.

Caniatawyd i ddeiliaid grantiau presennol ddefnyddio eu grant yn hyblyg i gefnogi eu cymunedau yn y ffordd orau a chynnig taliadau ychwanegol i’w grant i’w helpu i addasu. Er enghraifft, dyfarnwyd £9,500 ychwanegol i With Music in Mind ym Mro Morgannwg fel y gallent barhau i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd drwy ddarparu cyfleoedd canu a chymdeithasol i bobl 50+ mlwydd oed, gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd.

Yn yr Haf cafodd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru £2.5 miliwn gan ein Cronfa Gweithredu Hinsawdd ledled y DU i weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaethau Natur eraill ledled Cymru i rymuso pobl ifanc ledled Cymru i arwain ar weithredu amgylcheddol yn eu cymunedau.
Yn ddiweddarach yn y flwyddyn derbyniodd Datblygiadau Egni Gwledig yng Ngwynedd grant datblygu o £562,315 gan y Gronfa Gweithredu Hinsawdd i arwain partneriaeth o bum sefydliad cymunedol ar draws Gwynedd i fynd i’r afael â heriau hinsawdd.

Drwy ein cynllun Hwb i’r Hinsawdd mae 35 o grwpiau o bob rhan o Gymru yn cael cymorth gan Adfywio Cymru a Chymunedau Cynaliadwy Cymru i ddatblygu cynllun amgylcheddol, ac maen nhw’n ei roi ar waith ar hyn o bryd gyda hyd at £15,000 o arian y Loteri Genedlaethol.

Edrych ymlaen

Bydd ein rhaglenni ariannu blaenllaw, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le yn parhau i roi’r hyblygrwydd i gymunedau ariannu’r pethau sydd bwysicaf iddynt. Drwy’r rhain byddwn yn annog mwy o bwyslais ar gefnogi cymunedau ac elusennau i ddod yn fwy gwydn i gefnogi eu hymateb i argyfwng nawr ac yn y dyfodol. Byddwn yn ariannu grwpiau sy’n:

 • Cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd a heriau yn y dyfodol
 • Cefnogi cymunedau sydd wedi’u heffeithio’n andwyol gan COVID-19
 • Cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn er mwyn eu galluogi i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.

Byddwn yn dyfarnu £10 miliwn drwy ein rhaglen Taclo Digartrefedd a byddwn yn parhau i roi pobl ifanc ar y blaen drwy ein Rhaglen Pobl Ifanc newydd. Bydd gweithio gyda’r panel Cynghori Pobl Ifanc yn elfen bwysig o lunio’r rhaglen newydd gyffrous hon. Byddwn hefyd yn darparu cyllid Cyfrifon Segur ar ran Llywodraeth Cymru a fydd yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc a Newid Hinsawdd.

Rydym yn credu’n gryf yng nghryfder cydweithredu. Byddwn yn parhau i weithio gydag arianwyr eraill ledled Cymru drwy Fforwm Cyllidwyr Cymru i rannu arfer gorau, a mewnwelediadau i osgoi dyblygu a sicrhau’r cyrhaeddiad mwyaf posibl o ran yr arian sydd ar gael er budd cymunedau ledled Cymru.

Diolch

Mae’r Loteri Genedlaethol yn chwarae rhan hollbwysig wrth gefnogi pobl a chymunedau ac rwyf am ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol – bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol, rydych yn cyfrannu tuag at £30 miliwn bob wythnos sy’n cael ei godi ar gyfer achosion da ledled y DU.

Rwyf am ddymuno Blwyddyn Newydd iach a hapus i chi gyd a’ch sicrhau y byddwn yn parhau i ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau yng Nghymru i wella a ffynnu o COVID-19.

I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu ewch i cronfagymunedolylg.org.uk/cymru. Gallwch siarad â ni drwy ffonio 029 2168 0214 neu drwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gwydnwch ieuenctid: Y diweddaraf am arian y Loteri Genedlaethol i bobl ifanc yng Nghymru

Rhagfyr 17, 2020

Y 10 selod o'r tîm Pobl Ifanc yn Arwain

Ein tîm Pobl Ifanc yn Arwain

Rydym yn edrych ymlaen at rannu bod datblygu ein rhaglen i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru yn cael ei yrru gan banel anhygoel o bobl ifanc o bob rhan o Gymru.

Yn ôl ym mis Mawrth fe wnaethom recriwtio 10 o bobl ifanc anhygoel o bob rhan o Gymru i weithio gyda ni, gyda chymorth ProMo Cymru a’r Weinyddiaeth Fywyd, i gynllunio a chynnal ymchwil i’r materion sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru.

Dros y misoedd diwethaf mae’r panel pobl ifanc wedi bod yn brysur yn cynnal ymchwil ac estyn allan at bobl ifanc ledled Cymru – gan ofyn iddyn nhw beth sydd bwysicaf iddyn nhw a beth sy’n eu cadw’n effro yn y nos.

Rydym ni yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hefyd wedi bod yn gwrando’n astud ar sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n cefnogi pobl ifanc. Ynghyd â’r panel, ProMo Cymru a’r Weinyddiaeth Fywyd daethom at ein gilydd fel tîm a dilyn ein hymchwil gyda chyfres o sesiynau cyd-ddylunio i drafod yr hyn a ddysgon ni a nhw.

Yn seiliedig ar ein mewnwelediadau cyfunol, penderfynwyd gyda’r tîm o bobl ifanc y dylid defnyddio’r £10 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i ganolbwyntio ar iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc, ac i roi pobl ifanc ar y blaen o ddychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach wrth i gymdeithas ailadeiladu ac adfer o bandemig COVID-19.

Dau ddyn ifanc yn gweithio

Tynnodd ein panel o bobl ifanc sylw at rai mewnwelediadau allweddol o’u hymchwil i’n helpu i ddeall pa fath o wahaniaeth y gallai’r grant hwn ei wneud. Roedd hyn yn cynnwys:

 • Pwysigrwydd sicrhau bod mwy o opsiynau cymorth ar gael a bod pobl ifanc yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir, ble bynnag y maent yn troi am help.
 • Dyhead i symud oddi wrth weld ‘cymorth’ fel rhywbeth na ellir ond ei ddarparu gan wasanaethau ffurfiol – mae pobl ifanc am gael amrywiaeth o opsiynau ac i weithgarwch nad yw’n cael ei ystyried yn draddodiadol yn ‘gymorth iechyd meddwl’ fod mewn sefyllfa well i hybu eu hiechyd meddwl a’u gwydnwch.
 • Siaradodd pobl ifanc am yr angen am gyfeirio llawer gwell i sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod sut i gael gafael ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n bodoli eisoes.
 • Adlewyrchir pwysigrwydd hanfodol sicrhau profiad amrywiol pobl ifanc o lygad y ffynnon wrth gynllunio a chyflawni prosiectau, rhaglenni a gwasanaethau.
 • Tynnodd pobl ifanc sylw at werth ac effeithiolrwydd cymorth gan gymheiriaid a dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar weithgaredd.
 • Uchelgais ganolog i’r rhaglen hon rymuso pobl ifanc eu hunain i wneud gwahaniaeth i iechyd meddwl a gwydnwch cenedlaethau’r presennol a chenedlaethau’r dyfodol o bobl ifanc yng Nghymru.

 

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn rhannu mwy am sut olwg fydd ar ein hariannu, gan gynnwys sut y gall cymunedau wneud cais am grant, yn ogystal â sut y byddwn yn parhau i weithio gyda’n panel pobl ifanc i gefnogi ein grantiau yng Nghymru. Cadwch lygad ar ein gwefan http://www.cronfagymunedolylg.org.uk am ein newyddion diweddaraf.

Fel arall, dilynwch @CronGymYLG ar Twitter neu @tnlcommunityfundwales ar Facebook i fod y cyntaf i glywed ein newyddion, neu gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr misol i gael y newyddion diweddaraf yng Nghymru.

Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i wirfoddolwyr

Rhagfyr 11, 2020

Person yn dadlwytho siopa

Person yn dadlwytho siopa

Mae’r Cyfryngau Cymdeithasol yn arf anhygoel i estyn allan at bobl yn y cymunedau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, ond sut mae harneisio pŵer rhannu digidol i ddod o hyd i bâr ychwanegol o ddwylo i helpu? Yn y blog hwn, rydym yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y gallwch ddefnyddio eich sianeli i ddod o hyd i wirfoddolwyr i helpu gyda’ch grŵp cymunedol neu ddigwyddiad.

Gwnewch hysbyseb weledol

Efallai mai un o’r ffyrdd mwyaf syml o recriwtio gwirfoddolwyr yw creu cynnwys sy’n dangos pa mor anhygoel yw eich prosiect a pha mor wych fyddai cael eraill i ymuno. Gallech rannu fideo sy’n dangos yr holl bethau gwych y mae eich gwirfoddolwyr fel arfer yn eu cael neu’n codi cyffro ar gyfer eich digwyddiad sydd i ddod drwy ddylunio graffig ffasiynol. Mae cynnwys gweledol yn perfformio orau ar-lein, felly cadwch hyn mewn cof wrth lunio post. Darllen rhagor…

Mae gennych chi hawl i ddefnyddio’r Gymraeg

Rhagfyr 7, 2020

Ar y 7fed o Ragfyr, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymuno gyda sefydliadau cyhoeddus eraill Cymru i gynnal ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Llynedd, pan gynhaliwyd Diwrnod Hawliau’r Gymraeg am y tro cyntaf gan swyddfa Comisiynydd yr Iaith, llwyddodd yr ymgyrch i gyrraedd bron i filiwn o gyfrifon Twitter a chafodd dros 750 o negeseuon eu rhannu yn defnyddio’r hashtag #maegenihawl.

Yn ôl Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru, “Mae cymryd rhan yn Niwrnod Hawliau’r Gymraeg yn amlygu ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’r Gymraeg. Rydyn ni’n falch o fod yn sefydliad dwyieithog ac o allu cynnig gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg i’n cwsmeriaid.

“Mae hefyd yn gyfle i ddangos i’n staff sut y gallan nhw ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith, ac i’w hatgoffa o’r hawliau sy’n bodoli. Mae dros ugain o’n staff yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac ambell un hefyd yn dysgu’r iaith, felly gallwn gefnogi’n cwsmeriaid yn eu mamiaith bob cam o’r ffordd.”

Darllen rhagor…

Cefnogaeth i gymunedau ledled Cymru, ynghyd â rhywfaint o ysbryd Nadolig arbennig yn Rhuthun

Rhagfyr 4, 2020

Gyda’r Nadolig o gwmpas y gornel y mis hwn mae ein grantiau gwerth cyfanswm o £726,070 wedi:

• helpu cymuned ffermio i wneud y mwyaf o’r incwm o fflydoedd mynyddoedd Cymru

• ariannu gardd hardd yn Ysbyty Caerdydd yn enwedig ar gyfer cleifion arhosiad hir sy’n gwella o anaf i’r asgwrn cefn,

• cefnogi grŵp sy’n helpu pobl i fod yn gymwys i weithio yn y diwydiant adeiladu

• helpu rhai o elffs Siôn Corn yn Rhuthun.

Cymdeithas Gymunedol Pentredwr

Gwnaeth Cymdeithas Gymunedol Pentredwr yn Sir Ddinbych gais llwyddiannus am grant o £71,927 drwy’r gronfa Dyfodol Gwledig a reolir gan ein partneriaid Severn Wye. Bydd y prosiect hwn yn hyfforddi pobl ym Mhentredwr ac o’i amgylch i brosesu eu cnau eu hunain i wneud cynhyrchion y gellir eu marchnata. Bydd y prosiect dwy flynedd yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â CIC Gwlangollen.

Dywedodd Ticky Lowe, aelod o’r pwyllgor ym Mhentredwr wrthym y bydd y prosiect yn bwysig i ddyfodol y pentref, gan fod cymuned ffermio yn dod â chyfle i archwilio defnydd posibl o’r cnu mynydd Cymreig gradd isel a gynhyrchir yn lleol. Bydd Canolfan Gymunedol Pentredwr yn lleoliad delfrydol i arbrofi gyda gwahanol gymwysiadau ar gyfer y gwlân megis ar gyfer gwrtaith, fel inswleiddio, i leinio basgedi hongian, fel matiau a crefftau fel rygiau wedi’u gwehyddu. Bydd y grant hefyd yn ariannu wi-fi ar gyfer y ganolfan gymunedol a oedd yn rhywbeth yr oedd pawb ei eisiau. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at allu cynllunio digwyddiadau, gweithdai a dod at ein gilydd gan gynnwys calendr prysur o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â gwlân cyn gynted ag y bo’n bosibl eto!”

Gardd Horatio

Mae Gardd Horatio yn elusen sy’n benderfynol o ddarparu man heddwch a llonydd i bobl sy’n gwella o anaf i’r asgwrn cefn sy’n newid bywydau tra byddant yn yr ysbyty – yn aml am arosiadau hir iawn. Bydd yr ardd yn rhan o’r adran anafiadau newydd i’r asgwrn cefn yn Ysbyty Llandochau, yr unig uned arbenigol yng Nghymru. Bydd y grant o £60,000 yn helpu i dalu am greu’r ardd, Prif Arddwr a Therapydd Garddio. Byddant yn recriwtio tîm o wirfoddolwyr lleol i gynnal a chadw’r ardd a darparu rhaglen o ddigwyddiadau fel sesiynau celf, clwb llyfrau, cerddoriaeth, ciniawaucleifion a thenau teuluol. 

Dywedodd Kathryn Furnell, Rheolwr Marchnata Yng Ngardd Horatio wrthym “Bydd yr ardd mor werthfawr i’r cleifion, mae’n golygu cymaint iddynt gael y cyfle i fynd allan ac ymgysylltu tra byddant yn mynd drwy rehab. Rwyf wedi gweld pobl mewn safleoedd eraill yn gadael i fynd adref gyda phentwr o blanhigion y maent wedi’u tyfu yn ystod eu harhosiad. Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i godi arian, ond diolch i’r grant hwn rydym wedi gallu bwrw ymlaen â’r ardd ar y safle newydd yma yng Nghymru.”

©Ruseell Sach

Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction Ltd

Mae Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction Ltd yn Abertawe yn bwriadu darparu cardiau Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) i bobl ddi-waith, gan roi cyfle iddynt ennill sgiliau newydd i helpu i gael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Bydd £6,960 yn ariannu ffioedd hyfforddi, TG a threuliau teithio.

Cefnogwyd Colin Richards gan Cyfle Cymru, cwblhaodd y cyrsiau achrededig, yna hyfforddiant gwirfoddol ac oriau gwirfoddoli ac mae bellach yn cael ei gyflogi’n llawn ar y prosiect fel mentor cyfoedion. Ychwanegodd

“Prin y gallaf gredu sut mae Cyfle Cymru wedi newid fy mywyd. Ar ôl gweithio yn y proffesiwn arlwyo erioed, ymunais â’r sefydliad fel gwirfoddolwr a sawl mis yn ddiweddarach daeth yn Fentor Cymheiriaid llawn. Gallaf ddweud yn onest nad wyf erioed wedi mwynhau swydd gymaint. Mae cyflwyno hyfforddiant i wneud CV a phopeth rhwng fy hyder a’m set sgiliau wedi cynyddu i’r entrychion. Rwy’n wirioneddol falch o fod yn aelod o dîm mor hynod gymwynasgar, talentog ac ysbrydoledig—rydym i gyd yn poeni’n fawr, nid yn unig am y prosiect ond am ei gilydd ac mae hyn yn rhywbeth yr wyf yn wirioneddol ddiolchgar amdano.”

Cymdeithas Banto Rhuthun

Yn olaf, i gael pawb i ysbryd yr ŵyl, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi helpu i achub y Nadolig ar gyfer Cymdeithas Panto Rhuthun, gan na allai gael codi arian arferol ar lawr gwlad. Bob blwyddyn am wyth mlynedd maent wedi rhoi panto gyda thocynnau â chymhorthdal. Eleni, nid oeddent yn gallu cael yr arian at ei gilydd o fewn y cyfyngiadau symud. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi camu mewn i ddarparu grant o £5,007 a gallwch weld pa mor hapus yw’r elffs yn y fideo hwn https://fb.watch/27rV-MFNgb/ .

Rydym yn agored i bob cais sy’n bodloni ein meini prawf. Roedd hyn yn cynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad am brosiect cymunedol, siaradwch â ni am ein grantiau drwy ffonio 029 2168 0214 neu ewch i  https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Cefnogi cymunedau yng Nghymru drwy argyfwng COVID-19 a thu hwnt.

Rhagfyr 2, 2020
John Rose

Gan John Rose

Mae Covid-19 yn ddi-os wedi bod yn gyfnod heriol i bob sector yng Nghymru. Mae’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector yn fudiad deinamig ac amrywiol, ond fe’i gorfodwyd i addasu ac ymateb i’r newidiadau cymdeithasol y mae’r pandemig wedi’u cyflwyno. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod ar flaen y gad o ran cefnogi cymunedau yng Nghymru i ymateb i’r pandemig. Yn ddiweddar, cyflwynodd John Rose, Cyfarwyddwr Cymru dystiolaeth i Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Senedd ar effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae ein cyfraniad at helpu cymunedau yng Nghymru i ymateb i her COVID-19 wedi bod yn sylweddol, gyda dros 660 o ddyfarniadau’n cael eu gwneud naill ai drwy amrywiadau grant neu geisiadau newydd, sy’n dod i gyfanswm o bron i £19miliwn ers mis Ebrill 2020. Mae’r gwobrau hyn wedi helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng a darparu grantiau tymor hwy y tu hwnt i’r argyfwng uniongyrchol.

Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld a chefnogi sefydliadau cymunedol i ymateb i’r her o gefnogi unigolion a theuluoedd ledled Cymru. Er ein bod yn edrych ymlaen at y dyddiau pan all gweithgareddau wyneb yn wyneb ailddechrau, rydym wedi dysgu llawer o bethau drwy gydol COVID-19 ac wedi mabwysiadu rhai arferion y gallwn eu datblygu i’r dyfodol. Rydym wedi cyfrannu at ddigwyddiadau sy’n ennyn diddordeb cannoedd o gyfranogwyr ac wedi’u cynnull ac wedi cyhoeddi tua 100 o adroddiadau, blogiau a straeon yn rhannu profiad bywyd go iawn gan grwpiau cymunedol. Gallwch gloddio i mewn i lawer o’r deunyddiau a gynhyrchir o’r mewnwelediadau a gafwyd a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau sydd ar y gweill.

Wrth edrych yn ôl, roeddem yn ymateb yn gyflym i helpu ein prosiectau a deiliaid grantiau i gefnogi eu cymunedau yn yr anhrefn a ddaeth yn sgil Covid-19. Gyda rheolau’r cyfyngiadau symud yn cael eu gorfodi, mwy o unigedd a phob gweithgaredd wyneb yn wyneb ond hanfodol yn dod i ben; gwyddem mai ein deiliaid grant oedd yn y sefyllfa orau i wybod sut i helpu’r rhai mwyaf agored i niwed yn eu cymunedau drwy’r cyfnod hynod heriol hwn.

Gyda hyn mewn golwg, gwnaethom ysgogi ein grantiau i gefnogi ymateb cyfunol COVID-19 yn uniongyrchol; gwnaethom flaenoriaethu ceisiadau am grantiau gan sefydliadau a oedd yn cefnogi pobl sy’n wynebu risg uchel o Covid-19 neu sy’n wynebu galw a phwysau cynyddol oherwydd Covid-19 – fel banciau bwyd cymunedol. Gwnaethom hefyd flaenoriaethu ceisiadau gan brosiectau a oedd am gydweithio â chymunedau eraill i fynd i’r afael â materion a achoswyd gan y pandemig. Enghraifft o’n grantiau yw i Red Kite Health Solutions yn Aberhonddu, bydd y grant o £56,800 yn darparu gwasanaeth cymorth COVID-19 sy’n cynorthwyo pobl y mae’r pandemig yn effeithio’n andwyol arnynt. Darllen rhagor…

Sut mae Gymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) yn addasu i COVID-19

Tachwedd 27, 2020

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar Fai 5ed 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau, diolch i grant o £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â Chymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) sydd wedi’i lleoli yn Llanelli. Mae CYCA yn darparu ystod o gymorth lles i deuluoedd gan gynnwys cwnsela a mentora, ac maent hefyd yn darparu meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i blant ifanc. Yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar addasu eu gwasanaethau ar-lein i ddiwallu anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Tracy Pike MBE, Prif Swyddog Gweithredol CYCA i ddarganfod mwy: Darllen rhagor…

£3.6 miliwn yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru

Tachwedd 5, 2020

Bydd cymorth ychwanegol i bobl sy’n delio â dementia, unigrwydd ac iechyd meddwl yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru, diolch i arian y Loteri Genedlaethol.

Rydyn ni’n falch o allu dosbarthu £3.6 miliwn i helpu pobl i gefnogi ei gilydd drwy’r cyfnod heriol hwn, gan eu cadw’n ddiogel ac mewn cysylltiad. Dyma rai yn unig o’r sefydliadau sy’n trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru.

Cariad Pet Therapy CIC

Bydd Cariad Pet Therapy, sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro, yn defnyddio eu £6,600 i ddarparu ymweliadau therapi anifeiliaid anwes awtomataidd i bobl sy’n byw gyda dementia a’r boblogaeth oedrannus sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol o ganlyniad i’r COVID-19.

Dywedodd Robert Thomas, Rheolwr y Prosiect: “Roeddem wedi gweld tystiolaeth bod anifeiliaid anwes robotig yn cael effaith gadarnhaol ar ein poblogaeth oedrannus a’r rhai sy’n byw gyda dementia, yn enwedig y rhai a arferai fod yn berchen ar gathod neu gŵn. Rydym wedi cael adborth gwych gan bobl â dementia, eu teuluoedd a staff cartrefi gofal. Un sylw oedd mai’r anifeiliaid anwes robotig oedd y peth gorau roedden nhw wedi’i ddefnyddio yn ystod COVID-19, a’u bod wedi helpu i ddod â hapusrwydd i’r cartref gofal.”

Cariad Pet Therapy

Cariad Pet Therapy

Darllen rhagor…