Skip to content

Y Bartneriaeth Awyr Agored, Eryri

Ebrill 24, 2018

 

Ffurfiwyd Y Bartneriaeth Awyr Agored 12 mlynedd yn ôl wrth ymateb i ymchwil gan Brifysgol Bangor a ddangosodd nad oedd bron neb o’r ardal leol yn gweithio fel hyfforddwyr yn y diwydiant diddordebau awyr agored yng Ngogledd Cymru ac Eryri. Crynhodd ymchwilwyr yr agwedd leol bryd hynny fel “Mae dringo’r mynyddoedd ar gyfer twristiaid”. Aeth y Bartneriaeth Awyr Agored ati i newid yr agwedd honno o’r gwaelod i fyny. Roeddent am ennyn diddordeb ac ysbrydoli’r cymunedau a fu’n byw yn yr ardal am fanteision y dirwedd ar eu carreg drws. Dyfarnwyd grant Pawb a’i Le o £495,000 i’r prosiect.

Mae un o edafedd y prosiect (Llwybrau i Gyflogaeth) yn cydweithio â phobl leol sy’n ddi-waith i’w helpu mynd allan a mynd yn fwy iach, dysgu rhai sgiliau ac, wrth iddynt wneud hynny, mwynhau’r amgylchedd hefyd. Cyrhaeddodd y prosiect ei holl dargedau ar gyfer symud pobl yn ôl i’r gwaith trwy’r rhaglen. Daliom i fyny â dau gyfranogwr sydd wedi bod yn y prosiect ers tri mis – Carren ac Ioan.

Er eu bod yn bobl wahanol iawn o ran eu profiad a chefndir mae’r ddau wedi gwneud newidiadau mawr i’w bywydau, rhywbeth y maent yn rhoi credyd i’r prosiect ar ei gyfer.

Watkin Path Hike-55 - med.jpg

Esboniodd Carren iddi gael ei gorfodi i fod yn sylweddol lai actif yn sgil llawdriniaeth ar ei throed; a hithau’n disgwyl bod yn anweithgar am dri mis, mewn gwirionedd cymerodd dros flwyddyn iddi ymadfer. Yn ystod y cyfnod hwn magodd hi bedair stôn, collodd ei hyder ac roedd hi’n mynd trwy’r newid bywyd, yn gyffredinol roedd hi’n teimlo’n isel iawn.

“Gwelais yr hysbyseb ar Facebook ac mae wedi trawsnewid fy mywyd. Rwyf wedi dod o hyd i swydd ran-amser mewn siop, ond mae hynny dros dro gan fy mod eisiau cymhwyso fel Arweinydd Mynydd. Rwyf eisiau dechrau grŵp i annog menywod dros eu 50 oed i fynd allan, mynd yn actif a chael gwybod am y dirwedd y maent yn byw ynddi.”

Rhoddodd Carren fewnwelediad i mi ar sut mae’n teimlo i gymryd rhan yn y prosiect.

“Mae Owain (sy’n arwain ar y Prosiect Llwybrau i Gyflogaeth a’r grŵp) bob amser yn herio ni, er enghraifft nid ydym o reidrwydd yn defnyddio’r llwybrau i ddringo, rydym yn chwilio am ffordd fwy uniongyrchol o fynd i fyny, hyd yn oed os yw’n anoddach.

“Dwi wedi colli teimlad yn hanner fy nhroed oherwydd y llawdriniaeth a phan fydd angen i ni ddringo i fyny rhywbeth eithaf serth rwyf weithiau’n mynd braidd yn ofnus na fydd fy nhraed yn gweithio. Mae Owain yn dweud “Dewch ymlaen, gallwch chi wneud e” ac rwy’n gallu ac rwy’n gwneud e. Mae’r prosiect hwn wedi golygu’r byd i mi, rwyf wedi newid fy mywyd o’i herwydd!”

Ac mae Ioan yn ddyn ifanc sydd hefyd wedi defnyddio’r prosiect i newid cyfeiriad, gan lwyddo i fachu swydd mewn gwersyllfa leol ar sail cryfder ei brofiadau. Mae’r lleill yn plagio fe am beidio ag ysmygu neu ddefnyddio ei ffôn symudol wrth iddo ddringo, mae fe ond yn gwenu ac yn cerdded i fyny. Gan fod Ioan a Carren yn siarad Cymraeg mae llawer o’r sgwrs yn Gymraeg, ond maent i gyd yn siarad Saesneg yn hapus hefyd, mae’n dibynnu ar ddymuniad y rhai sy’n cymryd rhan. Mae gan y Bartneriaeth Awyr Agored hanes trawiadol o ddenu defnyddwyr Cymraeg eu hiaith i’r sector – gan gynyddu nifer yr hyfforddwyr sy’n siarad Cymraeg (cyfwerth ag amser llawn) o 4% i 25% yn ystod cyfnod y prosiect.

Mae mwynhad Owain ei hun wrth fod allan yn y bryniau gyda’r grŵp yn amlwg:

“Does dim ots gennyf ar ba gyflymder yr ydym yn cerdded, rwy’n gwirioni ar fod yn yr awyr agored a gweld pobl yn herio eu hunain ac elwa o fod allan yma.”

Mae’n ymddangos bod dringo bryniau ym mhrydferthwch Gogledd Cymru’n galluogi pobl i oresgyn rhwystrau eraill yn eu bywydau.Watkin Path Hike-60.jpg

Advertisements

60 eiliad gyda Swyddog Gwybodaeth a Dysgu…

Ebrill 19, 2018

Mae gennym gyfle i rywun ymuno â’n tîm fel Swyddog Gwybodaeth a Dysgu ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Rhag ofn nad ydych yn siŵr yn union beth mae Swyddog Gwybodaeth a Dysgu’n ei wneud, rydym wedi gofyn i Dave o’n tîm Gwybodaeth a Dysgu i roi blas ar y swydd i chi.

Beth yw’r peth gorau am weithio i’r Gronfa Loteri Fawr?

Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa am bron 10 mlynedd bellach felly mae hynny’n dweud rhywbeth, dwi’n siŵr. Does dim llawer o fudiadau y mai eu cenhadaeth yw ‘helpu’r cymunedau mewn angen mwyaf’ felly oherwydd hynny mae’n lle uchel ei gymhelliad i weithio, yn enwedig pan fyddwch yn gweld y gwahaniaeth a ddaw yn sgil ein hariannu, a medru dangos hynny i fudd-ddeiliaid. Ar ben hynny, mae’r bobl yn grêt hefyd! Darllen rhagor…

£150,000 gan Y Loteri Genedlaethol ar gael ar draws Cymru Ym Mhrosiectau’r Bobl

Ebrill 16, 2018

Mae pum grŵp cymunedol lleol ar draws Cymru ar fin cystadlu am hyd at £50,000 yr un gan y Loteri Genedlaethol. Mae Prosiectau’r Bobl yn rhoi cyfle i’r grwpiau hyn fynd benben â’i gilydd mewn pleidlais gyhoeddus i’w helpu gwneud gwahaniaeth anhygoel i’w cymunedau.

Ers 13 mlynedd, mae’r Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol yn dod ynghyd i roi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut y dylid defnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol  yn eu hardal leol.

Bydd y tri prosiect yng Nghymru sy’n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau gan y cyhoedd yn derbyn grantiau gwerth hyd at £50,000 yr un. Bydd hyn yn helpu nhw i barhau â’u gwaith o ddod â phobl ynghyd, creu cymunedau cryfach a  gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae’r bleidlais ar agor yn www.prosiectaurbobl.org.uk. Dyma’r prosiectau yng Nghymru: Darllen rhagor…

A fydd fy nghais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus?

Ebrill 3, 2018

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn rhaglen boblogaidd iawn ac yn aml rydym yn derbyn llawer mwy o geisiadau’ gofyn am swm sylweddol fwy na’r gyllideb sydd ar gael i ni. Oherwydd hyn, ni allwn bob amser ariannu’r holl geisiadau gwerth chweil a dderbyniwn, sy’n golygu bod yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd ar sut i flaenoriaethu ein hariannu.

Y meysydd allweddol y byddwn yn eu defnyddio i wneud penderfyniad yw pa mor gryf y mae’ch prosiect yn cyflawni un o’n blaenoriaethau ariannu ac i ba raddau y mae’ch cymuned yn ymwneud â dylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio.

Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi gwrdd ag o leiaf un o’r rhain:

  • Siapio’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • Dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryfion o fewn ac ar draws cymunedau
  • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Darllen rhagor…

Beth nesaf am Magi Ann?

Mawrth 21, 2018

Roedd ennill Gwobr Loteri Cenedlaethol 2017, Categori Addysg, yn brofiad anhygoel i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam. Gyda’r cyllid loteri, llwyddom i greu 6 ap i helpu plant i ddysgu darllen Cymraeg. O ganlyniad i’r enwebiad ac ennill y wobr, rydym wedi derbyn cyhoeddusrwydd amhrisiadwy ar gyfer y prosiect. Cyrhaeddom gynulleidfa llawer ehangach nag y byddem trwy ein rhwydweithiau presennol, nid yn unig ar draws Cymru, ond ar draws Prydain. Darllen rhagor…

“Rwy’n dwlu ar y fferm – mae’n lle gwych a chynhwysol. Mae wedi helpu fi i fwynhau pethau eto.”

Mawrth 15, 2018

Mae fferm gymunedol yn Abertawe a oedd ar fin cau llai na 12 mis yn ôl yn dathlu’r newyddion y bydd grant gan y Loteri Genedlaethol yn creu cyfleoedd ar gyfer ei chymuned. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Fferm Gymunedol Abertawe wedi derbyn £99,992 i gefnogi pobl newydd yn y gymuned sydd ag anawsterau iechyd meddwl i gael cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi gyda chymorth gan anifeiliaid ar eu fferm. Darllen rhagor…

60 eiliad gyda’n Swyddogion Ariannu…

Mawrth 7, 2018

Ar hyn o bryd mae llawer o gyfleoedd i ymuno â’n tîm ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Felly, i roi syniad i bobl o sut brofiad yw gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gwnaethom siarad â Liz, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a Hywel, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yn Y Drenewydd, i roi syniad i chi…

Dywedwch ychydig wrthym am beth mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud.

Liz: Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu’r arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dosbarthu arian i bobl sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth a barodd i chi ymuno â’r Gronfa Loteri Fawr?

Liz: Dechreuais gyda’r Gronfa ar sail dros dro pum mlynedd yn ôl. Cyn iddynt ddweud wrthyf am y swydd nid oeddwn yn gwybod llawer am y Gronfa a beth maent yn ei wneud felly bu’n rhaid i mi wneud peth ymchwil i gael gwybod. Rwyf bob amser wedi dewis gweithio yn y trydydd sector gan ei fod yn bwysig i mi fod fy swydd yn gwneud gwahaniaeth. Dangosodd popeth y ddes i ar ei draws fod y Gronfa’n gweithio i wella bywydau pobl sydd mewn angen mwyaf ac roeddwn am fod yn rhan o hynny.

Hywel: Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn wedi cyrraedd cam yn fy mywyd pan oeddwn am gael her newydd gydag oriau rheolaidd. Yn flaenorol roeddwn yn hunangyflogedig ac yn gyfarwyddwr amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu dros 20 mlynedd. Roedd y syniad o ddosbarthu arian a helpu arall fel bywoliaeth yn lle hela arian gan gredydwyr yn apelio’n fawr. Darllen rhagor…