Skip to content

Ymagwedd a arweinir gan bobl at lesiant rhieni sengl

Awst 17, 2018

Grŵp cefnogi cymheiriaid yng Nghaerdydd yw Llesiant Rhieni Sengl (SPW) a sefydlwyd gan Amy Holland a Rachel Cule yn 2016.  Datblygodd y grŵp o Creating Connections, prosiect dan arweiniad cymheiriaid ar gyfer rhieni sengl a dderbyniodd £318,000 gan y Gronfa Loteri Fawr ac a gafodd ei gyflwyno gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a Gingerbread rhwng 2014-2016. Pan ddaeth y prosiect hwn i ben, sefydlodd Amy a Rachel SPW gyda chefnogaeth grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Siaradom ag Amy a Rachel i ddysgu mwy am eu taith ac yr ymagwedd a arweinir gan bobl sy’n sail i’r grŵp.

Yn 2013, roedd Rachel yn edrych am grŵp rhieni sengl i ymuno ag ef: “Mae gen i lawer o ffrindiau ond doedd dim un ohonynt yn rhiant sengl, ac roeddwn i’n teilo’n unig.” Doedd hi’n methu dod o hyd i grŵp felly fe bostiodd hi hysbyseb ar Netmums a thrwy hynny, bu iddi gwrdd â rhieni sengl eraill ac fe ddechreuon nhw gwrdd ar benwythnosau.  Yn ddiweddarach bu iddi gwrdd ag Amy a oedd hefyd yn rhiant sengl ac yn gweithio i Gingerbread ar brosiect Creating Connections ar y pryd. Darllen rhagor…

Advertisements

Rhannwch eich prif flaenoriaeth ar gyfer eich cymuned gyda ni

Awst 16, 2018

Fel prif ariannwr cymunedol Cymru, mae’n hynod bwysig ein bod yn gwrando ac yn ymateb i’r pethau sydd fwyaf pwysig ar gyfer y cymunedau a wasanaethwn. Bydd eich barn yn helpu i hysbysu ein hardaloedd thematig at y dyfodol. Ymhlith yr esiamplau o’r rhain mae Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio a Creu Eich Lle sydd wedi ein galluogi i dargedu ffrydiau ariannu i feysydd gall wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae ein strategaeth, ‘Pobl yn Arwain’, yn seiliedig ar y gred y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Felly, rydym eisiau gofyn am eich barn, a gofyn eich bod yn blaenoriaethu’r meysydd a nodwyd yn nhrefn pwysigrwydd ar gyfer eich cymunedau chi. Hoffem i chi esbonio hefyd sut rydych chi’n ymwneud â’ch cymuned a’r ffordd orau i ni rannu cyngor ariannu a newyddion am ein grantiau gyda chi. Darllen rhagor…

10 Niwrnod Allan Hygyrch wedi’u cefnogi gan y Loteri Genedlaethol Wych

Awst 13, 2018

Ydych chi erioed wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol? Os ydych efallai nad ydych yn ei wybod, ond mae eich punnoedd wedi cefnogi’r prosiectau gwych hyn sy’n cynnig rhywbeth i bobl sydd ag anableddau. Felly ewch â’r plant (y rhai ifainc a’r rhai ifainc eu hysbryd), ac ewch allan yr haf yma i ymweld â’r prosiectau rhyfeddol hyn sydd wedi derbyn grantiau gan y Loteri Genedlaethol.

Mae’r Loteri Genedlaethol yn cynhyrchu dros £30m bob wythnos ar gyfer achosion dagan gefnogi pobl a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol rydych yn helpu gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Cymru trwy ariannu prosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd, diogelu a dathlu ein treftadaeth ac yn gwella bywydau trwy’r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant

Parc Sglefyrddio Hwlffordd, Maes Chwarae Picton, Hwlffordd SA61 1TP.

Mae’r Parc Sglefyrddio hwn, a ddatblygwyd gyda grant o bron hanner miliwn o bunnoedd gan y Gronfa Loteri Fawr yn 2011, bellach yn boblogaidd dros ben. Mae plant ar sgwteri a sglefyrddau’n ymarfer ochr yn ochr â phlant mewn cadeiriau olwyn. Mae Lily Rice, medalydd arian WCMX ym Mhencampwriaeth WCMX y Byd 2018 California yn hyfforddi yn y Parc, bwrw golwg arni https://youtu.be/E0WJJYefglA

Rhianna’s Swing – Parch Gwledig y Gnoll, Ystâd y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd SA11 3BS.

DhG3PztXUAA2yTo.jpg

Wedi’i agor yn y Parc Gwledig hyfryd, mae’r parc chwarae cynhwysol am ddim ar agor i blant. Mae’r parc wedi’i gyfarparu gyda chyfarpar arbenigol a ddylunnir i alluogi plant sydd ag anableddau i chwarae ac mae ar agor 8am – 7pm yn ystod misoedd yr haf. Am fanylion beth sydd ar gael, ewch i: www.rhiannasswing.co.uk/our-vision.

Pwll Padlo Cofeb Rhyfel Abercynon, Parc, Abercynon, CF45 4UY.

Ar agor tan 29 Awst, mae’r fenter gymunedol a redir gan wirfoddolwyr yn cynnig sesiynau nofio ar gyfer plant sydd ag anableddau a’u teuluoedd rhwng 4pm a 6pm ar nos Iau – gwiriwch y manylion cyn i chi fynd www.facebook.com/actionforabercynonwarmemorialpaddlingpool/ Darllen rhagor…

60 eiliad gyda’n Swyddogion Ariannu…

Awst 10, 2018

Ar hyn o bryd mae dau gyfle i ymuno â’n tîm ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Felly, i roi syniad i bobl o sut brofiad yw gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gwnaethom siarad â Liz, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a Hywel, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yn Y Drenewydd, i roi syniad i chi…

Dywedwch ychydig wrthym am beth mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud.

Liz: Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu’r arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dosbarthu arian i bobl sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth a barodd i chi ymuno â’r Gronfa Loteri Fawr?

Liz: Dechreuais gyda’r Gronfa ar sail dros dro pum mlynedd yn ôl. Cyn iddynt ddweud wrthyf am y swydd nid oeddwn yn gwybod llawer am y Gronfa a beth maent yn ei wneud felly bu’n rhaid i mi wneud peth ymchwil i gael gwybod. Rwyf bob amser wedi dewis gweithio yn y trydydd sector gan ei fod yn bwysig i mi fod fy swydd yn gwneud gwahaniaeth. Dangosodd popeth y ddes i ar ei draws fod y Gronfa’n gweithio i wella bywydau pobl sydd mewn angen mwyaf ac roeddwn am fod yn rhan o hynny.

Hywel: Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn wedi cyrraedd cam yn fy mywyd pan oeddwn am gael her newydd gydag oriau rheolaidd. Yn flaenorol roeddwn yn hunangyflogedig ac yn gyfarwyddwr amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu dros 20 mlynedd. Roedd y syniad o ddosbarthu arian a helpu arall fel bywoliaeth yn lle hela arian gan gredydwyr yn apelio’n fawr. Darllen rhagor…

Gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl hŷn i daclo unigedd a byw mor annibynnol â phosib trwy Attic Project

Awst 8, 2018

Trwy gydol ein bywydau mae llawer ohonom yn cronni pethau sydd yn aml yn ffurfio pentwr yn yr atig neu mewn mannau amrywiol o gwmpas ein cartrefi. Dros amser gall y pethau hyn fod yn rhwystr mawr o ran symud i gartref llai neu ganiatáu mynediad ar gyfer atgyweiriadau, addasiadau a gwelliannau allweddol sy’n gwneud ein cartrefi’n ddiogel ac yn gyfforddus wrth i’n hanghenion newid.

Mae rhoi trefn ar eich pethau’n aml yn dod â llawer o atgofion yn ôl a gall gadael iddynt fynd fod yn heriol yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae Attic Project yn bartneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a VCS Cymru i gefnogi pobl hŷn yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg i drefnu eu heiddo personol fel y gallant fyw mor annibynnol â phosib.

Trwy weithiwr achos a gwirfoddolwyr arbenigol, mae Attic Project yn cefnogi pobl hŷn i roi trefn ar eiddo neu gael gwared arno mewn ffordd sy’n dda iddynt hwy ac i’r amgylchedd. Mae cael y cyfle i gofnodi a siarad am y storïau y tu ôl i eiddo fod yn broses rymusol, gan leihau teimladau o unigedd cymdeithasol a gwella lles. Darllen rhagor…

Awgrymiadau ymgeisio am grant ar gyfer adeiladau cymunedol

Awst 7, 2018

Oes angen arian arnoch i adeiladu neu adnewyddu canolfan neu hyb cymunedol? Rydym wedi rhoi atebion ynghyd i’r cwestiynau a ofynnir amlaf am ymgeisio er mwyn eich tywys trwy’r broses ymgeisio. Mae’r cwestiynau yn seiliedig ar ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le, sy’n cynnig grantiau rhwng £10,001 a £500,000 miliwn dros gyfnod o 1 i 5 mlynedd.

 

  • Pam mae eich prosiect yn bwysig?

Yn gyntaf, mae angen i ni wybod fod eich prosiect yn rhywbeth sydd wirioneddol o bwys i’ch cymuned ac na fyddech yn dyblygu gwaith cyfleusterau eraill yn yr ardal. Os yw’r cyfleuster eisoes yn cael ei defnyddio, bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwella neu’n ychwanegu’n sylweddol at y gwasanaethau a gynigir.

Mae angen i ni fod yn siŵr hefyd fod y gymuned ehangach yn cefnogi’r prosiect rydych yn gofyn i ni ei ariannu. Dylech fod wedi cysylltu neu’n bwriadu cysylltu â’r bobl sy’n defnyddio’ch adeilad (os oes un) ar hyn o bryd, pobl a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad yn y dyfodol, yn ogystal â mudiadau a grwpiau cymunedol yn eich ardal a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad. Ceisiwch gynnwys nhw yn y broses mor gynnar â phosib fel y gallant gymryd rhan yn bwrpasol wrth ddylunio a chyflwyno’r prosiect a’i weithgareddau. Darllen rhagor…

“Mae’n syfrdanol, ac ni allaf dweud digon o ddiolchiadau i chi i gyd sy’n prynu tocynnau’r Loteri Genedlaethol bob wythnos.”

Gorffennaf 30, 2018

Gwyliwch y funud anhygoel y cafodd Y Bont ym Mhen-y-bont ar Ogwr wybod eu bod wedi llwyddo i dderbyn £530,000 a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Aeth dau o’n staff Canolbarth a Gorllewin Cymru, Rosie Dent ac Alex Davies, i ymweld â’r ganolfan, lle meddyliodd staff a theuluoedd yr oeddent yno i wneud ffilm ar wasanaethau ar gyfer plant sydd ag anableddau ond cawsant eu syfrdanu i gael eu hysbysu’n annisgwyl yr oeddent wedi derbyn y grant!

Mae Y Bont yn elusen sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd plant sydd ag anableddau neu gyflyrau meddygol cymhleth, ac fe’i sefydlwyd gan rieni a dyheodd am ganolfan lle gallent gwrdd â theuluoedd eraill mewn sefyllfa debyg. Erbyn hyn maent yn darparu gwasanaeth unigryw i fwy na 140 o deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cylch.

Darllen rhagor…