Skip to content

Datblygu asedau sy’n eiddo i’r gymuned

Tachwedd 13, 2017

Mewn tref farchnad fach yn y cymoedd mae rhywbeth mawr wedi bod yn digwydd i roi treftadaeth a cherddoriaeth ar y map gyda’i gilydd.

Mae Sefydliad Glyn Ebwy (EVi) wedi gweithredu fel cefndir i albwm sydd wedi’i recordio’n gyfrinachol gan fand poblogaidd, Public Service Broadcasting, a dreuliodd bum wythnos gydag EVi yn creu eu halbwm Every Valley.

Roedd yr adeilad Gradd II rhestredig a adeiladwyd ym 1849 mewn perygl o gael ei golli oherwydd yr angen am atgyweirio ac adnewyddu helaeth, ond yn 2007 adferodd Pro-Mo Cymru – elusen gofrestredig – yr adeilad i’w ogoniant blaenorol, gan ei weddnewid yn gyfan gwbl trwy ei droi’n ganolfan gweithgareddau cymunedol, diwylliannol a dysgu trwy drosglwyddo asedau.

Mae EVi bellach wedi’i ddefnyddio ar gyfer llu o fentrau cymunedol gan gynnwys partis preifat, hurio swyddfa ac addysgu, ac mae ganddo ei gaffi bistro, bar, llwyfan berfformio, ystafell ddigwyddiadau, cyfarpar clyweled a chefnogaeth dechnegol ei hun ynghyd â nifer o opsiynau adloniant gan gynnwys cerddoriaeth fyw, dangosiadau ffilm, DJs, digrifwyr a siaradwyr ar ôl cinio.

Mae wedi cael ei ddefnyddio gan Public Service Broadcasting ar gyfer eu digwyddiad lansio dros ddwy noson sydd wedi gwerthu allan.

Esboniodd prif berfformiwr y band, J. Willgoose, Esq.: “Nid oes gennyf unrhyw gyswllt personol â mwyngloddio, boed glo neu fel arall, ac nid oes gennyf unrhyw gysylltiadau teuluol â’r ardal, ond roedd rhywbeth am y stori wedi denu fi.

Darllen rhagor…

Advertisements

Pawb a’i Le: Bod yn Gysylltiedig

Tachwedd 3, 2017

20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpgYm mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Loteri Fawr Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Darllenwch am alluogi pobl i arwain yma a darllenwch am brosiectau seiliedig ar gryfderau yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i Gydlynydd Gwybodaeth Leol Amy Wilson ddweud ychydig yn fwy wrthym am fod yn gysylltiedig.

Rydym eisiau i’n hymgeiswyr a phrosiectau feddu ar ddealltwriaeth dda o weithgareddau a gwasanaethau eraill yn eu cymuned a medru dangos sut y bydd eu prosiect yn gweddu i’r rhain.

Darllen rhagor…

Pawb a’i Le: Adeiladu ar gryfderau’ch cymuned

Hydref 16, 2017
20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpg

Derek Preston-Hughes, rheolwr ariannu

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Loteri Fawr Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma . Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Gallwch ddarllen am beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i reolwr ariannu Derek Preston-Hughes ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau sy’n seiliedig ar gryfderau. Darllen rhagor…

10 mlynedd ac yn dal yn ei hanterth

Hydref 16, 2017

Adnewyddwyd Canolfan Ddydd Tŷ Deva Parc Caia yn Wrecsam gyda grant Sector Gwirfoddol a Chymunedol o £104,495 yn 2004 i ddarparu canolfan cwbl hygyrch ar gyfer pobl hŷn ym Mharc Caia, Wrecsam. 10 mlynedd ar ôl iddi agor, mae’r ganolfan yn dal yn ei hanterth; Dyma Alison Hill o’r ganolfan yn dweud mwy wrthym.

“Y llynedd, deng mlynedd ar ôl iddi agor, mae Tŷ Deva wedi llwyddo i fod yn gynaliadwy yn ariannol.

“Mae Tŷ Deva yn ganolfan ddydd i bobl hŷn, wedi’i lleoli ym Mharc Caia, Wrecsam. Yn gweithredu mewn canolfan gymunedol fach a gafodd ei hadnewyddu gyda grant cyfalaf gan y Gronfa Loteri Fawr, mae Tŷ Deva yn darparu clwb cinio, gwasanaethau baddon, gweithgareddau cymdeithasol a phryd ar glud. Mae’n darparu gofal dydd ar gyfer pobl hŷn sy’n cael eu cyfeirio gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r rhai sy’n cyfeirio eu hunain. Mae hyn yn golygu bod Tŷ Deva yn darparu cefnogaeth ataliol i bobl nad ydynt yn gymwys i gael nawdd gan yr awdurdod lleol, yn aml mae ein gofal yn helpu nhw i aros yn annibynnol am amser hwy. Darllen rhagor…

Dance for Parkinson’s

Hydref 11, 2017

Wrth wylio’r cyfranogwyr yn cynnwys Stiwdio Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd ar gyfer eu dosbarth Dance for Parkinson’s, ni fyddech o reidrwydd yn meddwl am gwmni dawns.  Yn enwedig wrth i un dyn droi i fyny mewn cadair olwyn yn gwisgo crys chwys gyda’r geiriau “I don’t float like a butterfly or sting like a bee but I’ve got Parkinson’s like Muhammad Ali”. Ond yn wir, cwmni dawns yw’r union beth y dylech fod yn meddwl amdano.

Mae clefyd Parkinson’s yn effeithio ar bawb yn wahanol ond wrth iddo ddatblygu mae fel arfer yn mynd yn gynyddol wanhaol ac yn effeithio ar gorff cyfan yr unigolyn, gan gynnwys eu hwyneb a lleferydd. Darllen rhagor…

Cadeirydd Cymru â Down to Earth

Hydref 9, 2017

Ymwelodd Syr Adrian Webb, Cadeirydd Cronfa Loteri Fawr Cymru, â Down to Earth ar un o’u safleoedd ger Abertawe.

Derbyniodd y prosiect “Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy” £945,000 ym mis Ionawr 2015 trwy’r rhaglen “Dyfodol Disglair” y mae ei nod yw taclo tair her fawr sy’n wynebu cymdeithas heddiw – diffy g cydlyniant cymdeithasol, diffyg cyfleoedd i bobl ifainc a bregusrwydd yn wyneb newid yn yr hinsawdd. Mae Down to Earth yn cefnogi pobl ifainc i ddylunio ac yn y pen draw codi adeiladau cynaliadwy yn eu cymunedau eu hunain e.e. parciau , canolfan gymunedol a maes chwaraeon. Darperir hyfforddiant achrededig iddynt mewn adeiladu cynaliadwy ar safle adeiladu cymunedol “byw” wrth ochr rhaglenni hyfforddi entrepreneuriaid gwyrdd. Mae’r prosiect yn cydweithio â’r bobl ifainc fwyaf difreintiedig (16-24 oed) yn ne Cymru i greu adeiladau ysbrydoliaethus, cynhwysol a chynaliadwy. Derbyniodd Down to Earth £716,529 hefyd ar gyfer prosiect tair blynedd trwy ein rhaglen Pawb a’i Le ym mis Awst 2013.

Daliom i fyny â Syr Adrian i gael wybod sut aeth yr ymweliad, a dywedodd wrthym: Darllen rhagor…

Os nad oeddwn wedi cael fy nghefnogi gan fy nheulu neu UCAN, rwy’n credu y gallai pethau fod wedi troi allan yn llawer wahanol.

Medi 27, 2017

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol. Darllen rhagor…