Mynd i'r cynnwys

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Ionawr 21, 2019

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys prosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl, yn hyrwyddo cynnwys y gymuned ac yn annog ffyrdd mwy iach o fyw. Er hynny, nid yw ein hariannu’n cwmpasu prosiectau y mae eu prif ddiben yw hyrwyddo neu ddatblygu’r celfyddydau, treftadaeth neu chwaraeon.

Wedi dweud hynny, rydym yn cydnabod bod y mathau hyn o brosiectau’n aml yn ganolbwynt o fewn y gymuned ac felly yn chwarae rôl hynod werthfawr mewn bywydau pobl, felly mae ein tîm Ariannu wedi rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer gwahaniaethu rhwng prosiectau chwaraeon na allwn eu hariannu a’r rhai y gallwn eu hariannu.

Yr hyn y gallwn ei ariannu:

Gallwn ariannu prosiectau os ydynt yn defnyddio chwaraeon fel dull o gefnogi gweithgareddau cymunedol a chyflawni nodau ein rhaglenni ariannu. Gallai’r rhain gynnwys prosiectau sy’n defnyddio chwaraeon i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb neu integreiddio cymunedau trwy ddod â phobl o oedrannau gwahanol ynghyd, prosiectau sy’n gwella gallu pobl anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau, neu brosiectau sydd, er enghraifft, yn defnyddio clwb chwaraeon fel canolfan gymunedol hefyd.

Darllen rhagor…

Advertisements

“Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi geisio gwneud gwahaniaeth.”

Ionawr 14, 2019

“James ydw i, dw i’n fyfyriwr Cyfieithu yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn gyntaf gyda Mind Your Head trwy gydweithio ag adran Lles yr Undeb Myfyrwyr lle cwrddais â Rosie a Lewis ein Cyd-Lywyddion. Rwyf bellach yn Ysgrifennydd y Grŵp, cymerais ran yn wythnos lansio Mind Your Head a helpais hwyluso’r caffi Mind Your Head, yr ydym yn ei wneud eto yr wythnos hon ar gyfer yr ymgyrch “Alright Mate?”.

“Cymerais ran yn bennaf i geisio gwneud gwahaniaeth gydag iechyd meddwl. Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi gymryd rhan a cheisio gwneud gwahaniaeth. Pan oeddwn yn tyfu i fyny roedd gan fy mam gryn dipyn o salwch a olygodd fod angen i mi geisio cymorth trwy fy chweched dosbarth ac yn y pen draw yn y brifysgol pan ddes i yma. Felly fe frwydrais gyda’r pryder o gwmpas hynny am ychydig, ac yn bendant roedd y stigma’n rhywbeth a’m rhwystrodd rhag ceisio cymorth gan i mi deimlo na ddylai fod yn broblem neu y dylwn jest ddygymod ag ef, neu fod problemau fy mam yn waeth na rhai fi.

Darllen rhagor…

Nadolig llawen o’r Gronfa Loteri Fawr

Rhagfyr 10, 2018

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, hoffai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru i gyd yn ystod 2018.

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod prynu tocyn y Loteri Genedlaethol yn helpu achosion da, a’r flwyddyn yma’n unig byddwn wedi dosbarthu £34 miliwn yng Nghymru. Felly diolch i bob un ohonoch sy’n prynu Tocyn y Loteri Genedlaethol. Rydych i gyd yn chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau ar hyd a lled Cymru ac yn wir, y Deyrnas Unedig.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell. Darllen rhagor…

Gwên Elsa yn fwy nag erioed diolch i’w rôl newydd fel Llysgennad Engage to Change

Rhagfyr 8, 2018

IMG_0257 - Copy.JPG“Hi Elsa!” Dyma gyfarchiad cyffredin wrth i Elsa Jones gerdded i lawr y stryd yn Llanidloes. A hithau’n amlwg yn adnabyddus yn y gymuned. Mae gan Elsa anabledd dysgu ac mae wedi bod yn gwirfoddoli yn siop elusen Hosbis Hafren ers pedair blynedd bellach. Erbyn hyn, yn dilyn lleoliadau gwaith ac anogaeth swydd trwy Engage to Change, mae hi wedi llwyddo yn ei chais am fod yn Llysgennad i hyrwyddo’r prosiect Engage to Change ar draws Cymru.

“Rwy’n mwynhau mynd allan i’r gwaith. Mae’n rhoi hyder i mi, cwrdd â phobl, cymdeithasu, ac rwy’n mwynhau cadw’n brysur,” meddai Elsa. “Rwy’n ei fwynhau cymaint.” Yn y siop elusen mae hi’n treulio ei amser yn gweini cwsmeriaid, gwisgo mannequins, didoli eitemau a roddwyd a’u gosod allan ar lawr y siop. “Rwy’n hoffi gwneud yn siŵr bod popeth yn edrych yn dda.” Un o hoff agweddau ei gwaith fu’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a datblygu ei rhai presennol, fel rheoli amser a thrin arian. Darllen rhagor…

Bws mini cymunedol yn dod â phobl ynghyd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 7, 2018

Yr wythnos hon, gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau gwych a ariannwyd gennym yn ddiweddar sy’n gwneud gwahaniaeth mawr yn eu cymunedau.

Yn gynharach eleni, fe ddyfarnom grant y Loteri Genedlaethol o £98,300 i fudiad Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf i redeg cynllun cludiant cymunedol yn Sir Gâr. Maen nhw’n un o 29 o brosiectau a dderbyniodd £2.77 miliwn ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn 2018.

Aethom i ymweld â’r prosiect am y diwrnod i weld y bws ar waith yn helpu grwpiau a lleol. Ymunom â’r bws yn cludo pobl â chlefyd Alzheimer a’u gofalwyr i grŵp dementia lleol. Dywedodd Madelaine Richards, un o’r gofalwyr, wrthym gymaint roedd hi’n gwerthfawrogi gallu gadael y tŷ, gan jocian “Dydw i’n methu gadael fy ngŵr ar ei ben ei hun, pe bawn i yn y carchar byddai pethau’n go debyg, ond o leiaf baswn i’n cael fy mhrydau bwyd.”

Darllen rhagor…

Cronfa Mullany yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 6, 2018

Derbyniodd Cronfa Mullany £486,630 o arian y Loteri Genedlaethol yn gynharach eleni i ehangu eu prosiect e-fentora 1+1 i ardaloedd newydd. Mae’r prosiect yn gweithio trwy ysgolion a mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ifanc anos eu cyrraedd, er mwyn ehangu cymryd rhan mewn proffesiynau gwyddor bywyd a chodi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifanc o gymunedau a dangynrychiolir sydd â lefelau symudedd cymdeithasol isel. Maen nhw’n un o 12 o brosiectau a dderbyniodd £3.26 miliwn ar gyfer prosiectau cyflogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Jarrod Thomas a gymerodd ran yn y rhaglen.

Helo, Jarrod Thomas ydw i, rwy’n 20 mlwydd oed ac yn un o’r sawl a fentorwyd gan Gronfa Mullany a fi fydd un o’r mentoriaid ar gyfer y garfan nesaf a fydd yn cael eu mentora, a’r unig fentor sy’n seiliedig yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr israddedig yn astudio Biocemeg yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), canolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ymunais â Chronfa Mullany pan roeddwn yn yr Ysgol Gyfun, yn ôl yn 2015, tair blynedd yn ôl, y rheswm am hynny oedd fy mod eisiau derbyn cyngor wedi’i deilwra ar yrfaoedd ym maes gwyddorau bywyd, a siarad â rhywun yn y maes, boed yn rhywun a oedd yn astudio neu’n glinigwr. Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â meddyg iau a gyda myfyriwr meddygaeth yn ddiweddarach, rolau tebyg iawn ond hynod wahanol hefyd a oedd yn dangos y gwahaniaethau sylweddol rhwng addysg glinigol ac arfer clinigol.

Darllen rhagor…

Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 5, 2018

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

Darllen rhagor…