Skip to content

Rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol: Grantiau ar gyfer prosiectau dan arweiniad cymunedau, er budd cymunedau.

Chwefror 19, 2018

Cylch Meithrin-51.jpgGall ariannu’r Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig ariannu o £300 i £10,000 i gefnogi’r pethau sydd bwysicaf i bobl a chymunedau. byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau prosiect gwych sydd:

  • Yn llunio’r lleoedd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
  • Yn dod â mwy o bobl ynghyd ac yn adeiladu perthnasoedd cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • Yn galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial i weithio trwy fynd i’r afael â phroblemau ar y cam cynharaf posib

Rydym hefyd yn gofyn bod prosiectau’n cael eu harwain gan y cymunedau a fydd yn buddio ohonynt. Golyga hynny y bydd y bobl rydych yn gweithio gyda hwy yn chwarae rhan ystyrlon wrth ddatblygu, cynllunio a chyflwyno eich prosiect. Dyma’r Rheolwr Ariannu Gareth Williams yn esbonio beth mae hyn yn ei olygu a sut gallwch annog pobl i ymrwymo gyda’ch prosiect: Darllen rhagor…

Advertisements

Ymgeisio am grant gan y Gronfa Loteri Fawr yn 2018?

Ionawr 18, 2018

Ydych chi’n ystyried ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi’ch cymuned eleni? Yn ein fideo diweddaraf, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Innovate yn rhannu eu profiad o gyrchu grantiau’r Loteri Genedlaethol:

 

Derbyniodd Menter Iaith Sir Fflint a Wrecsam £4,867 gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Cymraeg, Magi Ann. Datblygon nhw chwe ap i gefnogi rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg i ddarllen llyfrau yn Gymraeg gyda’u plant. Bu’r prosiect yn llwyddiannus iawn, gan ennill gwobr y prosiect addysg gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol.

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Innovate £248,713 trwy Pawb a’i Le i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl.  Bydd y prosiect yn gweithio i helpu unigolion i adeiladu ar eu cryfderau ac ennill sgiliau a hyder trwy waith cadwraeth awyr agored, un o nodau’r prosiect yw helpu nhw i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau. Darllen rhagor…

Dyfodol disglair ar y gorwel i ardaloedd arfordirol gyda dros £3m ar gael

Rhagfyr 21, 2017

Gyda Blwyddyn y Môr o’n blaenau mae hyd yn oed yn fwy o reswm dros ddathlu arfordir prydferth Cymru gan y bydd rownd newydd Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn agor yn y Flwyddyn Newydd. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dyfarnu’r swm enfawr o £12m ar draws cyfnod y rhaglen ac yn awr bydd dros £3m ychwanegol ar gael ar gyfer prosiectau sydd am gefnogi ac adnewyddu dyfodol ein morlin syfrdanol.

Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir bob amser wedi canolbwyntio ar adfywio economaidd a chreu swyddi, a gyda’r rownd nesaf byddwn am adeiladu ymhellach ar lwyddiant anhygoel prosiectau blaenorol. Mae pob mudiad, gan gynnwys cwmnïau preifat, mudiadau nid-er-elw a’r sector cyhoeddus, sydd â syniadau cyffrous i greu swyddi neu ddiogelu swyddi presennol, yn gymwys i ymgeisio a chaiff ceisiadau gan bob sector o’r economi, o dwristiaeth i amaeth ac o fadau i adeiladau, eu croesawu’n gynnes;  Gellir cynnwys yr holl gostau cyfalaf a refeniw hanfodol ar gyfer rhedeg y prosiect yn y grant, ac yn y gorffennol mae hyn wedi amrywio o bopeth gan gynnwys faniau cludo llaeth i wersi syrffio a hwylio.

Bydd pa brosiectau bynnag sy’n cael eu hariannu’n dibynnu ar yr effaith economaidd fwyaf mewn cymhariaeth â maint yr anheddiad i sicrhau’r budd mwyaf posib i bobl. Mae prosiectau blaenorol wedi cyffwrdd â dau ben y raddfa ariannu, o grantiau llai gwerth £50,000 i Surf More South Wales i sefydlu a chefnogi ysgol syrffio newydd ar Draeth Aberafan i’r uchafswm grant o £300,000 er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu amrywiaeth o atyniadau ym Mhorthcawl trwy gynllun beicio newydd.

Ymysg y prosiectau eraill a ariannwyd yn flaenorol sydd wedi ffynnu diolch i grant gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir mae Menter Aberteifi Cyfyngedig a ddefnyddiodd eu grant o £109,974 i ailsefydlu a datblygu’r Neuadd Farchnad Aberteifi ysblennydd fel hyb busnes cynaliadwy ar gyfer masnachwyr a micro-fentrau. A hwythau wedi creu 3 rôl ran-amser ac 1 rôl amser llawn a chefnogi 26 o fusnesau lleol ar yr un pryd, mae’r prosiect yn dystiolaeth o botensial anhygoel mentrau arfordirol.

Gyda phob £1 o fuddsoddiad yn creu 98c ychwanegol ar gyfer yr economi leol ac ardaloedd ar yr arfordir, gall buddion hwb gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir sicrhau llewyrch hir dymor i’r morlin. Rhagamcanir y caiff dros 1000 o swyddi eu creu o ganlyniad i’r buddsoddiad presennol, a gyda mwy byth i ddod gyda’r rownd ariannu ddiweddaraf mae’n sicr o olygu dyfodol disglair i’n harfordiroedd.

Bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys nodiadau arweiniad a ffurflenni cais, ar gael yn fuan ar ein gwefan a gallwch gael y diweddaraf ar unrhyw gyhoeddiadau trwy’r ddolen isod:

www.biglotteryfund.org.uk/cronfacymunedaurarfordir

Rydym ni’n dweud #DiolchiChi

Rhagfyr 8, 2017

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn at achosion da bob wythnos, ond nid yw llawer o bobl yn gwybod am yr effaith enfawr sydd gan y Loteri Genedlaethol ar eu cymunedau lleol.

I ddweud diolch am eu cefnogaeth, dros wythnos rydym wedi rhannu storïau a chyflawniadau ar gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #DiolchIChi [hyperlink to twitter] gan brosiectau gwych sy’n bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys syrpreis arbennig iawn ar gyfer chwaraewyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Darllen rhagor…

Gronfa Gymunedau’r Arfordir: Flwyddyn y Môr

Rhagfyr 4, 2017

Mae Croeso Cymru wedi enwi 2018 yn Flwyddyn y Môr a rhag ofn bod eisiau unrhyw rheswm ychwanegol ichi ymweld ag ein arfordir anhygoel ni gallwch ddewis o blith ychydig o’r prosiectau gwych isod a mwy sydd wedi cael eu hariannu trwy raglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA). Darllen rhagor…

Hafal: Canolfan ailsefydlu iechyd meddwl wedi’i harwain gan Westeion

Tachwedd 30, 2017

9.jpgHafal yw un o’r darparwyr elusennol mwyaf i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus yng Nghymru. Mae’n seiliedig ar y gred mai’r bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o salwch meddwl yw’r rhai sy’n gwybod orau sut y dylid cyflwyno gwasanaethau. Yn 2013, derbyniodd Hafal £291,174 gan y Loteri Genedlaethol i ddatblygu Canolfan Ailsefydlu Gellinudd yng Nghwm Tawe dros bedair blynedd. Y Ganolfan yw canolfan cleifion iechyd meddwl mewnol gyntaf y Deyrnas Unedig i gael ei dylunio gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr. Siaradom ag Alison Guyatt, rheolwr y Ganolfan am sut maent wedi rhoi cydweithio â Gwesteion wrth wraidd eu gwaith.

Dwy flynedd wedi iddi ymddeol o yrfa 37 mlynedd fel uwch nyrs yn y GIG, roedd Alison yn dechrau diflasu pan glywodd am y cynllun i greu Canolfan i gefnogi ailsefydlu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yng Ngellinudd. Cysylltodd hi â Hafal, gan fod “bach yn fusneslyd”, ond aeth ymlaen i gael ei recriwtio i helpu sefydlu’r Ganolfan. Erbyn hyn, Alison yw’r Cyfarwyddwr. Darllen rhagor…

Rhaglen Ariannu Newydd yn Lansio 22 Tachwedd

Tachwedd 20, 2017

Rydym yn lansio rhaglen ariannu newydd o’r enw Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd, ddydd Mercher yma. Bydd y lansiad yn dechrau am 13.00 ac mae tocynnau ar gael ar-lein yma: https://goo.gl/KWXTup.

Hefyd, bydd digwyddiad bwrdd crwn yn Y Rhyl ar 1 Rhagfyr i siarad trwy’r rhaglen newydd gyda’n swyddogion ariannu https://goo.gl/KqjMGb.

Bydd Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n darparu ariannu ar gyfer prosiect sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’. Rydym yn cydnabod bod nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan dlodi, er gwaetha’r ffaith eu bod yn gweithio. Rydym yn disgwyl i’r gronfa helpu aelwydydd gydag o leiaf un person sydd â swydd amser llawn neu ran-amser neu sy’n hunangyflogedig ac yn magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.

Mae’r rhaglen ariannu newydd yn ymgymryd â rôl weithredol wrth annog prosiectau i ennyn diddordeb  pobl trwy gynnig model gwahanol ar gyfer y gronfa hon. Rydym eisiau gweld bod y bobl a fydd yn defnyddio’r gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal gyda’r bobl sy’n ei ddarparu.

Bydd manylion llawn y rhaglen newydd a sut i ymgeisio ar gael ar wefan y Gronfa Loteri Fawr o 22 Tachwedd 2017. Rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau fod gyda ni erbyn hanner dydd ar 15 Mawrth 2018 a bydd y prosiectau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ym mis Gorffennaf 2018.