Mynd i'r cynnwys

Rydym yn eich herio CHI i ymgymryd â’r her #CronGymYLGBeicio!

Awst 5, 2020

Mae’r pandemig wedi annog llawer o bobl i fynd ar feic, sydd nid yn unig yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol pobl, ond mae dewis beic dros gar hefyd yn newyddion gwych i’n hamgylchedd. Gwnaethom ddatblygu ein her #CronGymYLGBeicio gyda hyn mewn golwg. Rydym am annog pobl i fynd ar eu beic – wrth godi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth y mae arian y Loteri Genedlaethol wedi’i wneud yn eu cymunedau.

I gymryd rhan, mae ein llwybr yng Nghaerdydd isod. Byddem wrth ein bodd ichi ddweud wrthym i gyd am eich taith ar gyfryngau cymdeithasol gyda llun ohonoch yn un o’ch hoff dirnodau neu brosiectau ar y llwybr ochr yn ochr â’r hashnod #CronGymYLGBeicio.

I’r rhai nad ydyn nhw’n lleol yng Nghaerdydd, byddem dal wrth ein boddau i chi i fynd allan ar eich beic – felly beth am gynllunio’ch llwybr beicio eich hun heibio eich hoff brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn eich cymuned? Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth llwybr beicio, fe allech chi ddilyn un o’r rhai sy’n bodoli eisoes. Llwybrau beicio yn y DU a ddatblygwyd gan Sustrans a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Sut bynnag rydych chi’n dewis beicio, rydyn ni eisiau clywed popeth amdano gan ddefnyddio #CronGymYLGBeicio.

Darllen rhagor…

Hwb ynni gwyrdd i Fferm Gymunedol Abertawe, diolch i’r Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 31, 2020

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn fferm gymunedol wedi’i lleoli yn Fforest-fach, Abertawe sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl yn y gymuned gyda chyfleoedd gwirfoddol fel modd i wella iechyd, lles ac iechyd meddwl pobl. Yn gynharach eleni cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £9,900 i, gyda chefnogaeth o Adnewyddu Cymru a Chymunedau Cynaliadwy Cymru, osod paneli solar ar eu to i wella effeithlonrwydd ynni eu hadeilad.

Mae’r Ychwanegiad Gwyrdd yn rhoi peilot yng Nghymru sy’n cefnogi prosiectau presennol y Loteri Genedlaethol i wneud newidiadau bach i’w prosiectau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn eu cymunedau. Mae’r peilot Ychwanegiadau Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy ar ein gwefan.

Fe siaradom â Kate Gibbs o Fferm Gymunedol Abertawe am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w gwaith.

Darllen rhagor…

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 16, 2020

Meddwl am ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. tnlcommunityfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Mae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 029 2168 0214 neu yrru e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad ar-lein, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

. Darllen rhagor…

Grant gwyrdd yn rhoi hwb cymunedol i glwb rygbi

Gorffennaf 16, 2020

Clwb Rygbi Mae Bethesda Cyf yn glwb rygbi ym Methesda, Gwynedd sy’n defnyddio eu cyfleusterau fel canolfan i fusnesau lleol a mentrau cymdeithasol weithredu i gefnogi pobl yn eu cymuned leol.

Cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £10,000. Mae’r grantiau Ychwanegiad Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy am ein strategaeth ar ein gwefan.

Gwnaethom siarad â William Sandison o Glwb Rygbi Bethesda am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w cymuned.

Tri dyn yn chwerthin

Mae bod yn wyrdd yn dda i’r gymuned

“Mae grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn fuddiol iawn i redeg Clwb Rygbi Bethesda. Roedd y gwaith rydym wedi llwyddo i’w gyflawni diolch i’r grant yn golygu bod yr adeilad yn gynhesach diolch i ailosod y ffenestri ac ychwanegu’r rendr allanol wedi’i inswleiddio y tu allan i’r adeilad.

Mae hyn wedi golygu y bydd ein costau a’n biliau ynni a chyfleustodau tymor hir yn is, a gallwn fuddsoddi’r arbedion hyn i gefnogi ein cymuned.

Mae ein cymuned wedi dweud wrthym am ba mor dda y mae’r adeilad yn edrych yn awr, ac mae’r goleuadau awyr dywyll LED allanol wedi gwneud yr adeilad yn fwy defnyddiadwy yn ystod y nos. Mae’r goleuadau LED allanol newydd yn golygu bod yr adeilad a’r safle yn fwy diogel yn ystod y nos diolch i ba mor llachar ydyn nhw.

Mae’r cyfleuster hyb hefyd wedi’i leoli ar hyd llwybr sy’n bwydo ystlumod ac mae ystlumod Pipistrelle a Brown Long Eared yn clwydo yn yr adeilad. Yn ogystal â bod yn wyrddach nid yw’r defnydd o oleuadau awyr dywyll LED allanol yn cael effaith niweidiol ar yr ystlumod yn yr ardal.

Ni fyddem wedi gallu cwblhau’r prosiectau hyn heb y grant ychwanegiad gwyrdd. “

Darllen rhagor…

Jambo! Gwirfoddolwyr Radio yn dweud helo

Gorffennaf 9, 2020

Wedi’i lansio fis diwethaf mae gorsaf radio ar-lein newydd sbon yn dod â gwybodaeth amlieithog ar COVID-19 a mwy i bobl o gymunedau Affro-Caribïaidd.

Mae Jambo! Radio bellach yn fyw, a diolch i £10,000 o arian grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae’r tîm y tu ôl i’r orsaf wedi gallu prynu’r offer i’w ddarlledu gartref, gan gefnogi eu pellter cymdeithasol a’u cadw’n ddiogel yn ystod y pandemig.

Mae pawb sy’n ymwneud â Jambo! sy’n ffordd arall o ddweud helo, yn wirfoddolwr. Mae’r orsaf yn Paisley yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9.30yb a 10yh, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9.30yb a 2yh ac ar ddydd Sul rhwng 10yb a 10yh.

Dywed y gwirfoddolwr a’r cyflwynydd, Bene Briggs-Mckinley, 42, o Glasgow, “Nid yn unig y byddwn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar bobl am COVID-19 ond rydym hefyd eisiau chwarae cerddoriaeth a’u haddysgu a’u difyrru.”

Mae Bene yn cyflwyno dwy sioe yr wythnos, un yn sioe newyddion a ffordd o fyw gadarnhaol gyda cherddoriaeth dda a’r gorsafoedd eraill ar ddysgu pobl, yn enwedig plant, am ffigurau hanesyddol a’r fytholeg o amgylch diwylliant Affrica.

Ychwanegodd, “Mae ein gorsaf ar-lein mor bwysig i ni ac fe wnaethon ni ddarlledu mewn amrywiaeth eang o ieithoedd i gysylltu â phobl, o Saesneg Pigeon i Swahili, Lingala neu Amhareg.”

Mae radio Jambo! yn dod â chymunedau ynghyd â chyfres o ddeialog ddiddorol a sioeau sgyrsiol trwy gydol yr wythnos ac yn chwarae cerddoriaeth Affricanaidd a Charibïaidd. Mae eu darllediadau yn helpu i sicrhau nad yw pobl Affro-Caribïaidd leol yn teimlo’n unig nac wedi’u hynysu oddi wrth weddill y gymdeithas a’r byd ac yn rhoi lle i’w llais a’u profiad o COVID-19 gael eu clywed.

Yn wahanol i ddarlledwyr prif ffrwd mae cynnwys a gwybodaeth ar gael i siaradwyr ieithoedd eraill o dreftadaeth Affro-Caribïaidd sy’n golygu bod gwrandawyr yn cael gwybodaeth yn yr iaith y maen nhw’n ei deall orau

Lluniodd George Tah, 45, y syniad ar gyfer Radio Jambo! ar ôl ei bodlediad llwyddiannus Inspiring Transformation, yn esbonio, “Roeddem yn siarad am faterion iechyd meddwl, materion menywod, ein profiadau ein hunain ar y podlediad. Roeddwn i’n meddwl bryd hynny y byddai’n dda cael gorsaf radio.”

Fe aeth Jambo! yn fyw am y tro cyntaf ar Fehefin 14. Dywed George, “Roeddem yn cael cymaint o sylwadau ar ein podlediad yn ystod yr wythnosau cyntaf o’r clo mawr gan bobl yn gofyn i ni beth oedd y cyfan yn ei olygu.

 
DJJambo! sylfaenydd radio George Tah yn darlledu gwybodaeth COVID-19 o’i gartref

“Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl ddim yn cael y wybodaeth gywir oherwydd nad oedden nhw’n ei deall.

“Nawr gallwn roi gwybodaeth i bobl ar sut y gallant gael help, lle gallant fynd am fwyd a chefnogaeth iddynt hwy a’u teuluoedd. Rydyn ni’n gyffrous ein bod ni wedi dechrau, mae’n wefr go iawn.”

Sut mae Empower– Be The Change yn addasu i COVID-19

Mehefin 18, 2020

Rydym yn falch o weld sut mae’r miloedd o sefydliadau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau yn ystod pandemig COVID-19.

Yn ddiweddar buom yn siarad ag Empower – Be The Change yn Wrecsam. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol fe wnaethant addasu eu gwaith i fynd ar-lein i barhau i gefnogi anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Jo Clay, Cyfarwyddwr Empower Be The Change i ddarganfod mwy:

Mynd ar-lein

“Mae Empower – Be The Change yn fenter gymdeithasol arobryn sy’n cyflwyno cyrsiau datblygiad personol a phroffesiynol, gyda chymwysterau a mentora achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Rydym yn grymuso pobl a thimau i adeiladu gwytnwch meddyliol cadarnhaol, gwireddu eu hunan-werth yn llawn a chyflawni eu potensial!

Fel arfer, rydym yn cyflwyno ein cyrsiau mewn ystafelloedd dosbarth mewn adeiladau cymunedol ledled Gogledd Cymru. Mae pobl o ystod o gefndiroedd yn dod at ei gilydd ac yn cael eu hannog mewn amgylchedd diogel i ddarganfod eu sgiliau, eu cryfderau a sut y gallant ddefnyddio’r rhain i gymryd camau cadarnhaol i drawsnewid eu bywydau.

Darllen rhagor…

Sut mae The King’s Church yn addasu i’r argyfwng COVID-19

Mehefin 9, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â The King’s Church yng Nghasnewydd. Maent yn gweithio gydag asiantaethau cymunedol a chymdeithasol i gyflenwi bwyd a hanfodion eraill i gymunedau difreintiedig a darparu cefnogaeth ymarferol i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi ac amddifadedd. Gwnaethom siarad â Chydlynydd Gwirfoddolwyr Faye Edwards ar gyfer eu prosiect Jesus Cares i ddarganfod mwy:

Addasu’r ffordd o weithio

“Roeddem yn ystyriol ar ddechrau’r cyfyngiadau gan ein bod wedi meddwl sut y gallwn gael ein darpariaeth i bobl sydd ei angen i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Fe wnaethon ni benderfynu mai’r alwad gywir oedd ymuno â Chyngor Dinas Casnewydd gan wybod eu bod yn cymryd arweiniad mawr wrth helpu’r rhai oedd yn agored i niwed ac yn ynysig.

Darllen rhagor…

Diolch i’r grwpiau cymunedol hyn sydd wedi derbyn arian Loteri Genedlaethol i helpu eu cymunedau

Mehefin 4, 2020

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau ledled Cymru trwy COVID-19 roeddem am dynnu sylw at rai o’r sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel a phwysig i’r bobl sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan arwahanrwydd.

Y mis hwn rydym wedi dyfarnu £4,599,919 o arian y Loteri Genedlaethol i bron i 100 o sefydliadau sy’n cefnogi pobl a’u cymunedau trwy’r amser anodd hwn. Mae rhai o’r sefydliadau’n cynnwys:

Single Parents Wellbeing, Caerdydd

Mae Single Parents Wellbeing yn darparu ystod o weithgareddau a chymorth iechyd meddwl i rieni sengl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Maent wedi derbyn £9,990 i ddarparu sesiynau crefftio ar-lein, help gydag addysg gartref, a rhwydweithiau cymorth cymdeithasol i rieni sengl a’u plant yn ystod COVID-19.

Darllen rhagor…

Canllaw 10 cam i wneud eich cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch

Mai 21, 2020

Nawr yn fwy nag erioed, mae pobl yn mynd at y cyfryngau cymdeithasol i gysylltu a chynnig gwasanaethau. I lawer ohonom, gall swyddi cyfryngau cymdeithasol fod yn anodd eu llywio a’u deall. Yma rydym wedi llunio canllaw i’ch helpu chi i wneud eich cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch i gynulleidfa eang.
Darllen rhagor…

Sut mae With Music In Mind yn addasu i COVID-19?

Mai 20, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

 Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â With Music In Mind sydd wedi’i leoli ym Mro Morgannwg. Maent yn mynd i’r afael ag unigrwydd yn eu cymuned trwy ddarparu cyfleoedd canu a chymdeithasu i bobl 50+, gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd. Maent wedi bod yn symud cymaint o’u gwaith ar-lein â phosibl wrth gefnogi aelodau llai hyderus i gael mynediad at gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ar-lein. Gwnaethom siarad â Kate Whitestone, Cyfarwyddwr With Music In Mind i ddarganfod mwy: Darllen rhagor…