Skip to content

Taro’r nodyn iawn gyda dathliad syrpreis

Hydref 20, 2016

Gwyliwch y funud hudolus pan rodd côr o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser syrpreis i RainbowBiz Ltd gyda newyddion am eu grant Dewch i ddathlu.

Ffugiodd côr Sing with Us Gofal Canser Tenovus eu bod wedi dod o’r Gronfa Loteri Fawr cyn taro cân gyda newyddion am y grant gwerth £1,893.

Ymunwyd â nhw gan Brif Weithredwr y Gronfa Loteri Fawr Dawn Austwick, a gyflwynodd y siec. Darllen rhagor…

“Rwy’n fyddar ac yn ddall ond gallaf yrru car yn union fel unrhyw un arall yn ei arddegau”

Hydref 19, 2016
emma-lowres

Mae gan Emma Gaylard, sydd yn ei harddegau, nam clyweled difrifol, ond un o’i chyflawniadau y mae hi fwyaf balch ohono yw gyrru car am y tro cyntaf.

“Trefnwyd diwrnod gyda Sense ac ysgol yrru sy’n cynnal diwrnodau er mwyn i bobl ag anableddau ddysgu sut i yrru car ar drac. Doeddwn i ddim yn gwybod pa mor dda y byddwn yn dod i ben ag ef ac roeddwn yn nerfus iawn ond ar ôl i mi orffen y gyrru ei hun, dywedodd yr hyfforddwr fy mod yn dda iawn. Roedd medru gyrru’n wych – rhywbeth na chredais byth y byddwn yn ei wneud!

Darllen rhagor…

7 myth am y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru

Hydref 17, 2016

Main (W).jpgGan Andrea Clarke, rheolwr cyfathrebu.

Fel yr ariannwr mwyaf y tu allan i’r Llywodraeth sy’n dosbarthu tua £30 miliwn yng Nghymru bob blwyddyn, byddech yn meddwl y byddem boblogaidd ymysg grwpiau cymunedol? Pan wyf allan mewn cymunedau, rwyf yn aml yn clywed mythau am ein hariannu a’r rhai sy’n dewis peidio ag ymgeisio o’u herwydd.

Dyma’r 7 myth pennaf am y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yr wyf yn falch o’u gwrthbrofi…

  1. Mae angen i chi fod yn arbenigwr codi arian i ymgeisio

Mae’r mwyafrif o geisiadau a dderbyniwn wedi’u hysgrifennu gan wirfoddolwyr. Ar gyfer grantiau mwy gwerth sawl miloedd o bunnoedd, mae mudiadau weithiau’n cyflogi rhywun i godi arian. Er hynny, nid oes unrhyw dystiolaeth bod hyn yn creu cais gwell. Mae’n bwysig i ni bod yr unigolyn sy’n ysgrifennu’r cais yn gwybod am y prosiect. Darllen rhagor…

Yr ymateb wrth i Canolfan Y Fron ddarganfod bod eu cais am grant wedi cyrraedd y nod

Hydref 12, 2016

Gwyliwch yr ymateb anhygoel wrth i Ganolfan Y Fron yng Ngwynedd dderbyn Llythyr Syrpreis y Loteri gwerth £946,851 – arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd Swyddog Cyfathrebu, Rosie Dent a Swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol, Gareth Hughes wrth y grŵp eu bod am ffilmio rhai golygfeydd o’r prosiect cyn i’r penderfyniadau gael eu cyhoeddi.

Mae Canolfan Y Fron yn cynnwys gwirfoddolwyr diwyd o’r ardal leol. Pan gaeodd yr ysgol leol, Ysgol Bron-y-foel ym mis Awst 2015, gwnaethant ddyfeisio cynllun i drawsnewid yr adeilad i gyfleuster cymunedol A*.

14697078_10157558384810564_347828050_o.jpgRoedd y grŵp yn wefr i gyd pan ddatgelwyd y newyddion yr oedd eu cais am grant o £946,851 gan raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 y Gronfa Loteri Fawr wedi cyrraedd y nod.

Bydd yr adeilad, sydd bellach yn segur, yn mynd wrth wraidd y pentref a’r cylch. Mae’r adeilad yn gartref i ddwy neuadd gymunedol, siop fach, ystafell driniaeth a byncws 16 gwely.

Wrth gael gwybod am y newyddion cyffrous, meddai’r Cadeirydd, Jim Embrey, “Mae’n debygol mai dyma’r diwrnod gorau i’r pentref yma ers diwedd yr Ail Ryfel Byd”.

“Fe gymerais fy llwon priodas yn Gymraeg ar ôl ffoi am fy mywyd”

Medi 19, 2016
Picture by Nick Treharne

“Fy enw i yw Salah Rasool, rydw i’n dod o Gwrdistan, sy’n cael ei adnabod fel Gogledd Irac, ond yn gyffredinol nid wyf yn cyfrif fy hun fel Iraci. Cwrdaidd ydw i a byddai erioed yn berchen i Gwrdistan.

“Yn 1980 i 1988, roedd Irac yn rhyfela yn erbyn Iran, roedd y byd cyfan yn cefnogi Saddam. Fel cenedl, roeddem yn erbyn llywodraeth Irac. Fel plentyn a pherson ifanc, roeddwn yn byw trwy hynny, ac ar ôl 1991 a Rhyfel y Gwlff, fe wrthryfelom yn ein dinasoedd, ac fe welais fy mrawd yn cael ei anafu; plant oeddem yn rhedeg o amgylch yn chwarae pêl-droed ac roedd bwledi a bomiau ym mhobman.

“Yn 1997, roedd rhyfel cartref ar ôl i mi raddio o astudio bioleg yn y brifysgol. Roedd y gwrthdaro yn anodd iawn i ni ac fel cenedl Gwrdaidd ar yr adeg honno, ac roedd rhaid i mi adael.  Fe adawais bopeth y tu ôl i mi.

“Fe gymerodd tua naw mis i mi gyrraedd Cymru o Gwrdistan. Roedd yn rhaid i mi fynd o Gwrdistan Irac a cherdded trwy’r mynyddoedd i Iran, ac yna Twrci, gyda thua 20 o bobl. Cafodd 14 ohonom ein harestio, llwyddodd 6 ohonom i oroesi neu ddianc. Darllen rhagor…

Rhoi’r PlacFfactor i Bwll-glas!

Medi 15, 2016

image1.JPGGan Gareth Hughes, Swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol

 

Mae Siop Gymunedol Pwll-glas yn Sir Ddinbych yn enghraifft wych o sut gall grant £30,000 greu cynifer o fuddion mewn cymuned leol. Enillydd Siop Bentref Orau Cymru 2015 y Gynghrair Cefn Gwlad yw un yn unig o’r clodydd niferus y maent wedi’u cronni dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu Cymru, galwais heibio Pwll-glas ym mis Awst, cawsom groeso cynnes iawn a gwnaeth ystod yr hanfodion a chynnyrch lleol a gynigiwyd ganddynt wir argraff arnom. Yn siop gymunedol brysur cyfagos â neuadd y pentref, mae’n foth go iawn i’r gymuned. Fodd bynnag, wrth bori’r stoc a’r holl wobrau, sylweddolom nad oeddem erioed wedi rhoi plac iddynt. Darllen rhagor…

Monitro a Gwerthuso – Awgrymiadau a syniadau

Medi 14, 2016

Evaluation-Check-List.jpgMae Kristine Porter, swyddog ariannu yn y Gronfa Loteri Fawr, yn gyfrifol am gefnogi a monitro prosiectau sydd wedi llwyddo i dderbyn arian. Dyma Kristine yn rhannu ei phrofiad o werthuso prosiect ac yn siarad â phrosiect a’i wnaeth yn arbennig o dda. 

Yn gweithio mewn rheolaeth grantiau, o bryd i’w gilydd rwy’n dod ar draws prosiect sydd yn amlwg yn gwneud gwahaniaeth enfawr ond yn ei chael hi’n anodd dangos effaith eu gwaith.

Yn aml gall fod yn anodd darparu tystiolaeth o ganlyniadau meddal, megis hyder cynyddol neu lai o unigedd. Ac er bod lle i ffurflenni adborth, nid ydynt bob amser y ffordd orau o werthuso gan y gallant fod yn amhersonol a darparu gwybodaeth gyfyngedig. Darllen rhagor…