Skip to content

5 ffordd o gael sgwrs dda gydag ariannwr yn 2017

Ionawr 13, 2017

the-young-foundation-amplify-ni-4new1. I ddechrau, bwrw’ch golwg ar y wefan

Efallai bod hyn yn amlwg, ond bydd gwirio gwefan ariannwr yn helpu rhoi syniad i chi o’r pethau y gallant eu hariannu, pethau heb eu crybwyll a phryd y bydd unrhyw derfynau amser. Wedyn, gallwch gynllunio’r alwad ffôn i sicrhau eich  bod yn ffonio ar yr adeg orau bosib. Dyddiad dedwydd.

2. Gwnewch nodyn o’r holl gwestiynau yr ydych eisiau eu gofyn

Bydd gwneud nodyn o lond llaw o gwestiynau cyn i chi ffonio’n helpu cadw’r sgwrs ar y trywydd iawn, ynghyd â’ch helpu dod o hyd i’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch. Cofiwch nad yw unrhyw gwestiwn yn dwp ac os ydych yn ansicr o rywbeth, mae bob amser yn well i chi ofyn! Cwestiynau allweddol i’w gofyn – beth yw’r terfynau amser, beth yw maint y grantiau rydych yn eu dyfarnu, am beth ydych chi’n chwilio mewn cais, beth yw’r broses ymgeisio a faint mae’n cymryd i gael penderfyniad, a hefyd, allwch chi roi enghraifft i mi o brosiect rydych wedi’i ariannu? Darllen mwy…

2016 at y Cronfa Loteri Fawr!

Rhagfyr 19, 2016
lottery-selfie-collage

Mae 2016 wedi bod yn hynod o flwyddyn i ni yma yn y Gronfa Loteri Fawr – lansiom bedair rhaglen newydd gan gynnwys Creu Eich Lle, Sgiliau Trydydd Sector, Dewch i ddathlu , y Rhaglen Wledig ac ail rownd ein rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2, y maent oll yn rhan o’n Fframwaith Strategol newydd sbon. Mae’r flwyddyn ar fin dod i ben, felly eisteddwch yn ôl, rhowch eich traed i fyny a bwrw golwg ar ein crynodeb 2016 o newyddion ac awgrymiadau gwych!

Ym mis Ionawr clywsom gan Judith Thatcher, sy’n wirfoddoli gyda’r prosiect Down To Earth  yn Abertawe. Darllenwch fwy am sut y trawsnewidiodd y prosiect ei bywyd.

Un o’r pethau y gofynnir mwyaf i ni amdano yw canlyniadau prosiect. Ym mis Chwefror cynhyrchon ni ganllaw dechreuwyr i’ch helpu deall sut y gallwch ddangos canlyniadau eich prosiect.

Darllen mwy…

Taith Wych 12 Niwrnod y Nadolig o gwmpas Morlin Cymru

Rhagfyr 15, 2016

coastal_communities_logo_welsh.jpgP’un a ydych ar ben eich digon gyda syniadau am anrhegion, heb unrhyw gynlluniau ar gyfer y gwyliau neu’n chwilio am rywle i wneud rhywfaint o ymarfer corff ar ôl yr holl mins peis, mae gennym restr wych o fusnesau arfordirol yng Nghymru i chi.

Mae’r busnesau lleol rhagorol hyn, sydd yn aml yn fusnesau teulu neu gymunedol wedi eu cefnogi gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a waddolir gan Lywodraeth Cymru ac wedi ei chyflwyno gan y Gronfa Loteri Fawr, gan hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau ar yr arfordir.

 

Y Perot ar y Pren Per

Coastline Sofa Cinema (Tape Community Music and Film)

Mae TAPE Community Music and Film Ltd yng ngogledd Cymru’n elusen nodedig sy’n cyflwyno prosiectau o safon  o sesiynau rhagflas un awr i’w gŵyl ffilmiau flynyddol. Er y cynhelir eu gŵyl ffilmiau flynyddol ym mis Hydref, yn ddiweddar maent wedi lansio Coastline Sofa Cinema yn Hen Golwyn gyda dangosiadau am ddim i blant, teuluoedd ac oedolion lle gallwch fwynhau lolian ar soffas lledr coch moethus. Mae’r tocynnau am ddim am angen neilltuo’n gyflym ymlaen llaw….a gallwch ddod â’ch byrbrydau eich hun.

I gael mwy o wybodaeth am neilltuo a dangosiadau, ewch i’w gwefan.

 

Dwy Glomen Ddof

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Mae Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn cyflwyno sesiynau rhagflas a chyrsiau llawn mewn hwylio, syrffio gwynt, badau pweredig a phadl-fyrddio, maent hefyd yn hurio canŵod a chaiacau yn ystor yr haf. Mae clwb gweithgareddau traeth hefyd i bobl ifanc 8 i 14 oed, felly gallai fod yn werth chweil pendroni am gynlluniau at yr haf wrth i chi gerdded i lawr ar y traeth awelog ar ôl eich cinio o fisgedi’r Nadolig a gwin cynnes.

Ewch i wefan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn i gael gwybod sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Darllen mwy…

Diolch am wneud gwahaniaeth i gymunedau yn 2016

Rhagfyr 13, 2016
future-of-doing-good

Cefnogi cymunedau yng Nghymru

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, dymuna John Rose, Cyfarwyddwr Cymru y Gronfa Loteri Fawr achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru gyfan yn ystod 2016. 

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod 28 ceiniog o bob punt sy’n cael ei gwario ar docyn y Loteri Genedlaethol yn mynd at achosion da, a’r flwyddyn ariannol hon yn unig byddwn wedi dosbarthu dros £30 miliwn yng Nghymru.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell.

Wrth gwrs, ennill y loteri yw’r hyn y mae llawer o bobl yn breuddwydio amdano, ond os nad ydych yn ddigon lwcus i ennill y jacpot, cofiwch drwy brynu tocyn eich bod yn helpu gwneud gwahaniaeth anhygoel i achos da rhywle yn y Deyrnas Unedig. Angen cael eich darbwyllo? Yna darllenwch y stori hon am sut mae ein hariannu ar gyfer gwasanaeth Face 2 Face Scope yn helpu gwneud newidiadau dramatig i fywydau rhieni a’u plant anabl.

Ac rhag ofn i chi ei cholli, gwyliwch ffilm newydd y Loteri Genedlaethol yn diolch i chwaraewyr am gefnogi prosiectau sydd wedi trawsnewid ein cenedl.

Grŵp arall o bobl yr hoffwn ddiolch iddynt yw gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sy’n gweithio’n ddiflino dros eu hachos, ond yn aml heb dderbyn y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu. Dyma arwyr tawel ein cymunedau. Eu gwaith diflino, angerdd a phenderfyniad i helpu eraill yw’r hyn sy’n creu lles mewn cymdeithas. Darllenwch y blog hwn sy’n rhoi enghraifft wych o’r gwaith syfrdanol maen nhw’n ei gyflawni.

Ac wrth siarad am wneud lles, rydym newydd lansio sgwrs o gwmpas sut mae Dyfodol Gwneud Lles yn edrych yng Nghymru. Eto, hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiad yn y Senedd ym mis Tachwedd i rannu eu meddyliau am sut yr ydym yn cefnogi lles yn ein cymdeithas. Yn cydweithio â Sefydliad Bevan byddwn yn rhedeg cyfres o ddigwyddiadau’n gynnar yn y flwyddyn newydd i wahodd pobl i ymuno â’r sgwrs bwysig hon.

Yn olaf hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio dros a gyda’r Gronfa Loteri Fawr. Bu’r flwyddyn hon yn brysur eto gyda lansiad rhaglenni ariannu fel Creu Eich Lle, y Rhaglen Wledig, Dewch i ddathlu a chroesawu ein haelodau Bwrdd Deyrnas Unedig i Wrecsam am sesiwn Bwrdd Agored.

Wrth i ni edrych ymlaen at 2017, rwy’n edrych ymlaen at barhau i gydweithio’n agos â’r cymunedau rydym yn eu cefnogi a chreu cysylltiadau cryfach gyda’r prosiectau a ariannwn. Bydd sicrhau bod anghenion ein cwsmeriaid yn rhan flaenllaw o’n rhaglenni Arian i Bawb a Phawb a’i Le‘n allweddol wrth i ni weithio i adnewyddu’r rhaglenni pwysig hyn. Fel ar bob adeg, mae ein ffocws yn ymwneud yn fawr iawn â chefnogi pobl a chymunedau i wneud i bethau gwych ddigwydd.

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni i drafod syniad ariannu trwy ffonio 0300 123 0735, e-bostio ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk, dilyn @LoteriFawrCymru ar twitter neu hoffi ni yn www.facebook.com/biglotteryfundwales

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Sut gall ymddiriedolwr helpu’ch mudiad?

Rhagfyr 13, 2016
stuart-williams

Gofynnir i ni weithiau “beth mae ymddiriedolwyr neu aelodau pwyllgor yn ei wneud dros eu mudiadau, a sut maen nhw’n eu cefnogi nhw?” Dyma Stuart Williams, Prif Swyddog Undeb Athrawon Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd a Chadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, yn dweud mwy wrthym am ei rôl, yr heriau mae’n eu hwynebu a sut mae’n cyfrannu at lwyddiant eu hymgyrch.

“Mae llawer o gyfrifoldebau i fod yn Gadeirydd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, ac un ohonynt yw cadeirio cyfarfodydd y pwyllgor ymgynghorol a gynhelir pedair gwaith y flwyddyn fel arfer. Rwyf hefyd yn llefarydd cyfryngau’r elusen a disgwylir i mi wneud cyfweliadau teledu a radio yn ôl yr angen. Rwy’n cwrdd yn rheolaidd â’r Prif Weithredwr Deyrnas Unedig  a Rheolwr yr Ymgyrch yng Nghymru, yn asesu anghenion yr ymgyrch ac yn rhoi cyngor ar sut i gyflawni nodau’r elusen yng Nghymru, ac rwyf hefyd yn rhan o’r broses recriwtio os bydd angen i’r elusen ehangu ei staff.

Darllen mwy…

“Newidiodd fy mywyd dros nos pan ddeffrais heb fedru gweld allan o un llygad”

Rhagfyr 1, 2016
Diana XXXXX,  has a degenerative eye condition and is being helped  by one of the Big Lottery Fund  supported projects, the Macular Disease Society.

Lampeter, Wales UK
Wednesday 04 April 2016

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Ar ôl i Diana Williams, sy’n 49 oed, ddeffro un bore’n sydyn heb fedru gweld yn iawn mewn un llygad – gan olygu y bu’n rhaid iddi roi’r gorau i yrru, ei swydd a’i chartref – aeth hi’n benderfynol na fyddai’n newid ei bywyd.

A hithau’n 62 oed bellach a diolch i brosiect y Gymdeithas Macwlaidd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, mae hi’n ymroi i gefnogi pobl eraill sydd mewn perygl o fynd yn unig yn gymdeithasol trwy golli golwg.

“Roeddwn i’n 49 oed ac yn byw yn Abertawe pan ddeffrais un bore heb unrhyw olwg canolog yn fy llygad chwith,” esboniodd hi. Roeddwn bob amser wedi bod yn y proffesiwn gofalu, bob amser wedi gofalu am bob math o bobl ac wedi gweld a chlywed cynifer o bethau y mae pobl yn eu profi nad ydych byth yn meddwl y bydd yn digwydd i chi, a rhai blynyddoedd wedyn, digwyddodd yr un peth yn union i fy llygad de.

Darllen mwy…

Taith fawr yn annog pobl i siarad am ein Rhaglen Wledig

Tachwedd 23, 2016

hhhDyma Ben Payne, Rheolwr Cyfathrebu gyda’r Gronfa Loteri Fawr, yn esbonio sut mae lansiad y Rhaglen Wledig werth £13.5 miliwn wedi cyrraedd y penawdau, tonnau awyr a chyfryngau cymdeithasol. Ond mae’n dweud mai yn yr holl sgyrsiau wyneb i wyneb a gafwyd yn ystod y daith oedd y gwir werth.

Es i a’r swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol Gareth Hughes ar daith wledig fawr i lansio’r rhaglen, a gallwch wylio Flipagram byr ond gwych o’r uchafbwyntiau isod.

Ymwelodd y daith dau ddiwrnod epig o gwmpas Cymru â phob un o’r naw ardal sydd ar fin elwa o’r arian – Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Sir Fynwy.

Darllen mwy…