Mynd i'r cynnwys

Cynllun ychwanegiad grant i gefnogi gweithredu hinsawdd

Tachwedd 25, 2019

Yn gynharach eleni, fe lansiom gronfa £100 miliwn i gefnogi prosiectau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd, sydd nawr ar agor i geisiadau yn galluogi pobl a chymunedau i arwain ar fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Darllen rhagor…

Mae adeiladu munud cyfunol yn allweddol i Gronfa Gweithredu Hinsawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Hydref 11, 2019

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol credwn pan fod pobl ifanc ar y blaen bydd cymunedau yn ffynnu.  Efallai i chi weld i ni gyhoeddi Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100miliwn yn ddiweddar i gefnogi cymunedau sy’n ffynnu ledled Prydain i daclo’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd gyfunol, sy’n gwneud gwahaniaeth ac a fydd o fudd i bawb.

Os hoffech wybod mwy am sut y gallech gael effaith bositif ar yr amgylchedd gyda’ch arian gan y Loteri Genedlaethol, ewch i’n gwefan yma.

Pam fod gweithredu hinsawdd mor bwysig inni? Credwn fod annerch yr argyfwng hinsawdd yn bwysig i bawb.

Wrth inni ddathlu 25 mlwyddiant y Loteri Genedlaethol ym mis Tachwedd rydym yn falch o’n rôl yn ariannu gweithgareddau amgylcheddol ledled Prydain. Ers 2013 yn unig rydym wedi buddsoddi cyfanswm o oddeutu £345miliwn (drwy 4,800 o grantiau) mewn grantiau sydd ag elfen amgylcheddol ledled Prydain yn cynnwys:  Darllen rhagor…

Arddangosfa ffotograffig yn nodi pen-blwydd 25ain Y Loteri Genedlaethol

Hydref 1, 2019

Heddiw (Hydref 1af), fe ymunodd 25 o grwpiau cymunedol ledled Cymru ddathliad pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol yn y Senedd i rannu eu straeon – wedi ei ddal ar gamera am eu heffaith anhygoel i gefnogi cymunedau i ffynnu.

Fe ddadorchuddiodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth , yr arddangosfa ffotograffiaeth sy’n nodi straeon 25 mlynedd o ariannu cymunedau, diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Meddai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru: Am 25 mlynedd, mae’r Loteri Genedlaethol wedi bod yn helpu cymunedau i ffynnu ac mae’r Gronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol – ariannwr cymunedol mwyaf Cymru – yn falch o’r rôl rydym wedi’i chwarae i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.” Darllen rhagor…

Dathlu 25 mlynedd o gefnogi cymunedau yng Nghymru i ffynnu

Medi 30, 2019

Ym mis Tachwedd, rydym yn dathlu pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol. Ers raffl gyntaf y Loteri Genedlaethol yn 1994, nid enillwyr y jacpot yn unig sydd wedi newid eu bywydau er gwell. Yng Nghymru mae 20,671 o achosion da wedi derbyn cyfran o £973.5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol trwy ariannu cymunedol.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu 40% o arian y Loteri Genedlaethol a godir at achosion da sy’n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol. Ni yw’r ariannwr cymunedol mwyaf yng Nghymru, yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae ein grantiau’n cael effaith gadarnhaol ledled Cymru, ac i roi blas i chi o ehangder y prosiectau rydym wedi’u cefnogi, rydym yn cyfri’r blynyddoedd i lawr a’n dangos 25 enghraifft o fudiadau rydym wedi’u cefnogi yn y 25ain mlynedd ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau. Darllen rhagor…

Cyfeiriadur cefnogi trydydd sector wedi’i lansio

Awst 15, 2019

Yn ddiweddar, fe lansiom gyfeiriadur i gefnogi’r trydydd sector mewn amryw o ffyrdd. Yma, mae Rob Roffe, ein Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu yn dweud mwy wrthym:

Gyda phwysau cyson ar arian cyhoeddus, mae’r dirwedd ar gyfer y trydydd sector yn heriol. Tra mae heriau ariannu yw efallai y broblem fwyaf pwysig mae’r sefydliad angen mynd i’r afael ag ef, rydym yn gwybod bod anghenion eraill y sefydliad ar gyfer heriau megis rheolaeth ariannol, cynllunio busnes, drifft cenhadaeth ac arddangos effaith hefyd yn achos o bryder. Darllen rhagor…

“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych.”

Awst 6, 2019

Oeddech chi’n gwybod bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn darparu gwasanaeth gwbl ddwyieithog i’w gwsmeriaid yng Nghymru? Mae Sian Jones, Swyddog Iaith Cymraeg yn diweddaru ein llwyddiannau yn y Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ein hymrwymiad i gynnig gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi parhau. Dyma oedd yr adborth gan un o’n deiliad grant:

“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych. Mae’r wefan yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae’r safle Gymraeg yr un mor dda a’r Saesneg. Mae hyn yn anadl o awyr iach ar ôl delio â llawer o gyllidwyr grantiau a sefydliadau mawr eraill nad ydynt yn cynnig gwasanaeth Cymraeg i’r un safon. Mae gallu trafod prosiect neu gais yn Gymraeg yn golygu y gallaf gyfleu fy mrwdfrydedd dros y cais mewn ffordd well gyda’r swyddogion.” Darllen rhagor…

Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 24, 2019

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

Darllen rhagor…