Skip to content

Manteisio i’r Eithaf ar Arian Pawb a’i Le

Gorffennaf 21, 2016
3907_1_thumbnail_746x498_page1_57934

Wrth i chi ymgeisio am unrhyw fath o ariannu trwy’r Gronfa Loteri Fawr, mae’n bwysig cofio bod ein Swyddogion Ariannu’n ystyried pa brosiectau sy’n cynnig y gwerth gorau am arian. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’r rhaglen ‘Pawb a’i Le‘.

Mae’r rhaglen ‘Pawb a’i Le’ yn ariannu costau cyfalaf, refeniw a chyffredinol mewn prosiectau a all bara hyd at bum mlynedd. Gall mudiadau ymgeisio am grant rhwng £5,001 ac £1 miliwn.

Ein cyngor i chi trwy’r amser yw ystyried cost eich prosiect yn ofalus, gan fod ceisiadau sy’n gofyn am fwy o arian nag y mae ei angen yn llai tebygol o fod yn llwyddiannus. Gan hynny, rydym wedi dod ag awgrymiadau defnyddiol ynghyd wrth i chi ystyried faint y bydd angen i chi ymgeisio amdano. Darllen rhagor…

Gwnes i bron â thrychu fy nghoes wedi’i niweidio gyda chyllell gegin

Gorffennaf 19, 2016
IMG_0241

Ar ôl i Andrew MacDonald gael ei ryddhau o’r fyddin am resymau meddygol gydag anaf i’r coes ac yntau ond yn 21 oed, treuliodd e flynyddoedd yn brwydro i ddygymod â faint yr oedd ei anaf yn effeithio ar ei fywyd bob dydd – wrth gyrraedd y gwaelod bu iddo bron â thrychu ei goes gyda chyllell gegin. Dyma Andrew yn dweud mwy wrthym am ei brofiad a sut mae’r prosiect Links yn Llanelli wedi’i helpu i ailgydio yn ei fywyd.

“Treuliais bron blwyddyn yn cuddio i ffwrdd, ond llwyddais i gael ychydig trefn ar fy mywyd ar ôl i ffrindiau fynd â mi allan eto, es i’r coleg i ailhyfforddi, ac yn pen draws ddes i o hyd i swydd gyda’r coleg. Cwrddais â fy narpar wraig hefyd.

“Dros y ddeng mlynedd nesaf parhaodd fy nghoes i waethygu a chollais fy swydd eto, ces i fe’n fwyfwy anodd ddod o hyd i waith neu gymdeithasu â phobl eraill. Dechreuodd fy hwyliau isel effeithio ar fy mhriodas a fy mherthynas gyda fy mhlant. Darllen rhagor…

£3 miliwn ar gael ar gyfer Cymunedau’r Arfordir yng Nghymru

Gorffennaf 18, 2016
coastal2

Mae prosiectau adfywio yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgeisio i Gronfa Cymunedau’r Arfordir sydd â £3.4 miliwn ar gael.  

O dan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a’i sefydlwyd gan Drysordy’r Deyrnas Unedig a’r gweinyddiaethau datganoledig, mae grantiau rhwng £50,000 a £300,000 ar gael i ariannu prosiectau a fydd yn rhoi hwb i ragolygon economaidd cymunedau’r arfordir.

Bydd rhaid i brosiectau cymwys fod o fudd i ardaloedd arfordirol yng Nghymru, hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy a chreu neu ddiogelu swyddi fel y gall pobl ymateb i gyfleoedd ac anghenion newidiol.

Bydd rhaid i brosiectau, all ddod mewn gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, hefyd wneud un o’r canlynol:

  • cychwyn neu symud i faes arall o weithgaredd neu fusnes
  • ehangu cyflwyniad gweithgaredd neu fusnes presennol
  • arloesi neu wella eu model busnes neu strwythur sefydliadol

Os hoffech fynychu digwyddiad (Plas Heli ym Mwllheli, Gwynedd rhwng 10.30am a 3.00pm ar Ddydd Iau Gorffennaf 28ain neu Ganolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro rhwng 10.30am a 3.00pm ar Ddydd Iau Awst 4ydd) i gael mwy o wybodaeth am yr ariannu, anfonwch ebost at ccfwales@biglotteryfund.org.uk

Ers cychwyn Cymunedau’r Arfordir mae wedi dyfarnu 218 o grantiau gwerth £125 miliwn i sefydliadau ledled Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.   Rhagwelir y bydd y prosiectau hyn yn cyflwyno 12,000 o gyfleoedd gwaith, ac yn helpu i ddenu £240 miliwn o arian ychwanegol i ardaloedd arfordirol.

Mae 39 o ddyfarniadau gwerth £8,160,904 wedi eu dyfarnu yng Nghymru gyda’r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr.

Mae ffurflenni cais a deunyddiau cymorth ar gael ar ein gwefan gyda dyddiad cau o hanner dydd Dydd Iau 29 Medi 2016 ar gyfer cam cyntaf y broses ymgeisio.   Bydd grantiau yn cael eu dyfarnu yn ystod haf 2017.

Darllenwch sut y defnyddiodd un prosiect gyllid o rownd flaenorol.

Eich stori chi yw’n stori ni

Gorffennaf 12, 2016

#lotteryselfie from training session3Gyda’r ymagwedd eich stori chi yw ein stori ni mewn cof, rydym newydd hyfforddi deg o brosiectau sydd wedi derbyn ariannu gennym yn y technegau cyfathrebu diweddaraf.

Nid yw defnyddio’r dull hwn o hyfforddi prosiectau’n hollol newydd ond yr hyn a wnaethom y tro ‘ma, gyda bach o gymorth gan y cwmni PR allanol Equinox, oedd darparu pecyn cefnogaeth llawer mwy cynhwysfawr. Golygodd hyn i ni edrych ar fwy na dim ond pethau fel ysgrifennu datganiad i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol a thechnegau cyfweld, sef adnabod/mapio budd-ddeiliaid, creu cynllun cyfathrebu cynhwysfawr, rheoli enw da a helpu prosiectau i siarad â’r bobl sydd o bwys iddynt neu ddylanwadu arnynt.

Roedd yn gyfle i rwydweithio a chwrdd â ni y tu allan i’r sgyrsiau arferol am bethau fel cais am grant neu ymweliad monitro hefyd.

Ac roedd pwynt gwerthu mawr arall hefyd. Trwy gofrestru am y sesiwn am ddim, ymrwymodd y prosiectau, yr oeddent i gyd o’n rhaglen Dyfodol Disglair, i weithio ar rywbeth gyda ni wedyn. Gallai fod unrhyw beth o ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, erthygl i’r wasg, cyfres o blogiau i hyrwyddo digwyddiad neu ddathlu cyflawniadau.

Darllen rhagor…

Trawsnewid y diwydiant halen

Gorffennaf 12, 2016

salt.jpgMae Halen Môn wedi rhoi siglad i’r diwydiant halen gydag ychydig o gymorth gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) yng Nghymru.

Enw’r busnes llwyddiannus yw, yn briodol, Halen Môn. Dyfarnwyd £191,817 i’w prosiect dwy flynedd i ddarparu adeilad parhaol i gynnwys Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr y mudiad. Aeth yn ganolfan gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu halen o’r môr ac ymweliadau.

A than 29 Medi 2016, gall prosiectau adfywio eraill yng Nghymru ymgeisio i CCA sydd â £3.4 miliwn pellach ar gael.

Mae Halen Môn ei hun bron wedi cyrraedd diwedd eu hariannu, felly gofynnom iddyn nhw fwrw golwg yn ôl a dweud wrthym sut mae eu harian Cronfa Cymunedau’r Arfordir wedi helpu eu busnes i gyrraedd y brig, gyda’r halen yn cael ei fwynhau gan arlywydd yr Unol Daleithiau hyd yn oed! Dyma Eluned Davies o’r prosiect yn dweud mwy wrthym…

“Rydym yn gwneud halen môr gorau’r byd. Mae ein busnes yn bodoli er budd pawb sy’n gysylltiedig â’i wneud, ei brynu a’i fwyta.

Yr hyn sy’n bwysig yw bod ein tîm yn ymroddedig i gynhyrchu ein nwyddau mewn ffordd gynaliadwy. Dechreuom ein busnes gan i ni hoffi cymaint yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yr ydym yn byw ynddi.

Roeddem am ehangu’r busnes ers tro – gan fynd yr holl ffordd yn ôl i gynnig grant 25% o £800K yn 2004 gan Asiantaeth Datblygu Cymru a gafodd ei diddymu, ynghyd â’n huchelgais i ehangu. 

Er i ni werthu busnes yn 2007 a meddu ar fusnes a oedd yn tyfu, sef Halen Môn, golygodd dirwasgiad 2008 nad oedd modd o gwbl i ni godi arian sylweddol gan y banciau.

Yn ystod 2009 a 2010, tyfom ni’n organig ond ni allem fynd i’r afael â’r broblem go iawn, sef bod ein gweithrediad cyfan wedi’i leoli mewn cabanau a chynwysyddion llong. Bu i’r holl gysylltiadau cyhoeddus ymwneud â’r cynnyrch, yr amgylchedd neu’r cwsmeriaid – byth yr isadeiledd neu wahoddiad i ymweld.

Gwnaeth Cronfa Gynaladwyedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gynnig o £25K a dyna oedd y catalydd ond ni allai ymdrin â’r angen am fenthyg bron miliwn o bunnoedd ar gyfer cwmni a oedd yn gwneud elw ond nid cymaint â hynny o elw.

Ac yna digwyddodd CCA rownd 1, ymunom ni â’r broses yn rownd 2 pan gafodd, dwi’n credu, 80 o geisiadau eu crynhoi i lawr i 8 cynnig, yr oedd un ohonynt i ni.  Darllen rhagor…

Torri’r lawnt ar lawr gwlad

Gorffennaf 7, 2016
Photo 07-07-2016, 10 12 14

Gareth yn cyflwyno siec i Grenville o’r clwb

Gan Gareth Hughes, swyddog datblygu gwybodaeth lleol y Gronfa Loteri Fawr

Heddiw mi ges i’r bleser o gyflwyno darn o newyddion da i Glwb Bowlio Parciau yn Wrecsam – gwerth £5,000 o newyddion da.

Fel rhan o’n hymgyrch Llythyr Syrpreis y Loteri, trois i fyny’n annisgwyl yn y Clwb yn Wrecsam i ddweud wrthym i ddweud y bu eu cais Arian i Bawb yn llwyddiannus, felly yn fuan byddant yn prynu’r cyfarpar y mae ei angen i gadw eu lawnt yn doreithiog.

Pam gwnaethom ni ddewis Parciau ar gyfer y syrpreis yma? Wel, ychydig wythnosau’n ôl mewn digwyddiad yn Wrecsam, cwrddais â rhai o aelodau pwyllgor Clwb Bowlio Parciau am y tro cyntaf. Yn eironig, cwrddais â nhw mewn digwyddiad, Rheolwyr Trydydd Sector Wrecsam, lle’r oedd ein Cyfarwyddwr Cymru, John Rose, yn rhannu ein gweledigaeth o’n cyfeiriad fel cronfa yn y dyfodol a manylion ein Fframwaith Strategol newydd.

Wrth wraidd hwn mae ein gweledigaeth y dylai pob arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Yr hyn y gall pobl ei wneud, nid yr hyn sydd ganddynt; a’r gred gref mai pobl a chymunedau sydd yn y sefyllfa orau i ddatrys eu problemau, manteisio ar gyfleoedd, ac ymgymryd â heriau. Ein gorchwyl ni fel ariannwr yw cefnogi nhw i wneud hyn.

Darllen rhagor…

Dathlwch eich cymuned gyda grant gwerth hyd at £2,000

Gorffennaf 6, 2016

Carmarthenshire Association of Voluntary Services - Llanelli Multicutural Event 1.jpgHoffech chi gael y cyfle i ddathlu rhywbeth yn eich cymuned? Eisiau dod i nabod eich cymdogion yn well neu ddathlu cyflawniad arbennig?

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn lansio Dewch i ddathlu, rhaglen ariannu newydd sydd â’r nod o ddod â phobl ynghyd. Caiff grantiau hyd at £2,000 eu dyfarnu i helpu cymunedau i ddathlu’r hyn sy’n bwysicaf iddynt.

Gallwch ymgeisio i Dewch i ddathlu os ydych yn fudiad gwirfoddol neu gymunedol, ysgol neu fudiad statudol.

Eisiau mwy o wybodaeth?

Ffoniwch 0300 123 0735 neu e-bostiwch DathluCymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar ein gwefan. Gallwch ymuno â’r sgwrs ar Twitter trwy chwilio #Dewchiddathlu.

I dderbyn y newyddion diweddaraf gan y Gronfa Loteri Fawr, dilynwch ‘Big Lottery Fund Wales’ ar Facebook, @LoteriFawrCymru ar Twitter, neu cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletin

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.