Skip to content

Gwarchod y Bwlch, Laura Columbine

Gorffennaf 21, 2017

Pan des wyneb yn wyneb gyda’r grŵp cyntaf o ferched ifanc, roeddwn yn gwybod fy mod yn mynd i wneud popeth o fewn fy ngallu i’w helpu i wneud y newidiadau yr oeddynt eisiau eu gweld yn eu bywydau ond nid oeddwn yn gwybod yn union faint y byddai’r 26 wythnos hynny yn newid fy mywyd i. Darllen rhagor…

7 newid gwych i raglen grantiau bach y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

Gorffennaf 17, 2017

a4a piece.jpgMae ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu dros £3.5 miliwn y flwyddyn ar gyfer prosiectau ym mhob cwr o Gymru. Dyma’n rhaglen fwyaf poblogaidd oherwydd y graddfeydd amser byr a’r gyfradd lwyddiant, ac mae’n agored i’r mwyafrif o elusennau cofrestredig ac ystod o fudiadau trydydd sector. Felly pam ydym ni’n newid hi?

Rydym eisiau ei gwneud hyd yn oed yn well, gan leihau’r ffurflen gais a’r gofynion  o ran yr hyn y gallwn ei ariannu, a chodi’r uchafswm grant i ddiwallu anghenion prosiectau. Rydym wedi profi ein deunyddiau newydd gyda’n cwsmeriaid i sicrhau bod yr iaith yn gwneud synnwyr, ac rydym yn cynnig gwelliannau a fydd yn fuddiol i’ch cymuned. Darllen rhagor…

Pwy fyddwch chi’n pleidleisio drostynt yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017?

Mehefin 29, 2017

tnl_logo.pngMae pleidleisio wedi dechrau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni, yr ymgyrch i ddod o hyd i hoff brosiectau’r Deyrnas Unedig a ariennir gan y Loteri. Mae pedwar phrosiect o Gymru a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr yn gofyn am eich pleidlais wrth iddynt anelu at fri genedlaethol yn y seremoni deledu ar BBC One ym mis Medi.

Bydd enillwyr pob un o gategorïau Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £5,000, tlws Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eiconig ac yn dod i seremoni Wobrwyo llawn sêr, i’w darlledu ar BBC One ym mis Medi

Darllen rhagor…

Antur fawr trwy gerdded ar hyd a lled Cymru

Mehefin 26, 2017

IMG_0773.JPG

Daeth y Daith Gerdded Fawr – menter newydd sy’n bosib diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol ac wedi’i redeg gan Eden Communities – i ben ar 17 Mehefin. Dros 21 diwrnod a 1,400 o filltiroedd, heiciodd y cerddwyr i lawr lonydd cefn gwlad, ar draws heolydd a thros fryniau i ymweld â chymunedau sy’n gwneud pethau anhygoel, gan gynnwys 35 o brosiectau’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Cawsant gyfle i weld o lygad y ffynnon sut mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn helpu creu cymunedau cryfach mewn pentrefi, trefi a dinasoedd.

Roedd y tîm a gerddodd trwy Gymru’n cynnwys tri gwirfoddolwr, Richard Parry, ymgynghorydd rheoli o Coleridge sy’n hoff iawn o ganu, Merlin Blockley o Lanidloes, a ymgymerodd yn uniongyrchol â’r her er iddo fyw gyda pharlys yr ymennydd a delio gyda chanser, ac Amelia Thomas, artist cymunedol a selog hip hop o Dongwynlais.

Darllen rhagor…

Ton o arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer pwll nofio yng Nghwm Afan.

Mehefin 16, 2017

Cafodd cymuned yn Y Cymer yng Nghwm Afan Uchaf ei syfrdanu i gael gwybod y bu eu cais am £344,761 gan y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus.

Mewn partneriaeth â Llandarcy Park Ltd, is-gangen Coleg Castell-nedd Port Talbot, ymgeisiodd grŵp gan y gymuned leol, Hamdden Gymunedol Cwm Afan Cyf, i raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr i ddod â chwa o awyr iach yn ôl i’w cyfleuster. Roeddent yn tybio ein bod ni’n dod ar ymweliad i gael gwybod mwy am eu prosiect a ffilmio’r ymweliad i’w fwydo’n ôl i staff. Prin yr oeddent yn gwybod yr oedd y pwyllgor eisoes wedi gwneud eu penderfyniad a bod John Rose, Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yno i gyflwyno’r newyddion…

Bydd y grant pum mlynedd yn ariannu dau o staff amser llawn a thri rhan-amser yn ogystal â gweithiwr sesiynol a chostau rhedeg i ddarparu pwll nofio yn Y Cymer ar gyfer 5,000 o bobl o Gastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gweithgareddau yn y cyfleuster yn cynnwys gwersi nofio, aerobeg, grŵp mamau a phlant bach, hwyl yn y dŵr, nofio i blant, partis pwll, sesiynau achub bywyd i ddechreuwyr a nofio cystadleuol. Darllen rhagor…

Gwyliwch syrpreis mwyaf erioed y Gronfa Loteri Fawr!

Mehefin 13, 2017

Gwyliwch ymateb anhygoel cymuned Brymbo wrth i Gyfarwyddwr Cymru’r Gronfa Loteri Fawr, John Rose, roi syrpreis iddynt gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn bron £2 filiwn!

Mae Grŵp Treftadaeth Brymbo yn Wrecsam yn un o bump mudiad yng Nghymru i dderbyn cyfran o £6,838,324 trwy ein rhaglen Creu Eich Lle. Gallwch weld manylion yr holl ddyfarniadau trwy glicio yma.

Darllen rhagor…

Cyfle i Elusennau ddyblu rhoddion y Nadolig yma

Mehefin 7, 2017

Castlehaven Community Centre (25).jpgPrin ei gyrraedd y mae’r haf ond nid yw byth yn rhy gynnar i edrych ymlaen at dymor y rhodd. Dyna pam y mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi dod ynghyd gyda phobl syfrdanol Y Rhodd Fawr i gynnig cyfle i ddyblu’r buddsoddiad yn eich hoff elusennau y Nadolig hwn heb unrhyw gost ychwanegol.

Ers i’r Rhodd Fawr gael ei sefydlu gan Syr Alec Reed yn 2007, mae’r mudiad wedi helpu codi’r swm anhygoel o £82 miliwn ar gyfer dros 2,800 o brosiectau elusennol yn y Deyrnas Unedig.

Eleni, mae’r Her Nadolig yn lansio ar 28 Rhagfyr ar #DyddMawrthRhoi a bydd yn darparu arian cyfatebol i’r rhoddion a wneir trwy’r wefan tan 5 Rhagfyr. Ariennir y gronfa arian cyfatebol trwy ‘Eiriolwyr’ fel Cronfa Loteri Fawr. Darllen rhagor…