Mynd i'r cynnwys

Pobl ifanc: Rydym eisiau i chi ymuno â’n tîm a gwneud gwahaniaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru!

Mawrth 3, 2020

Beth yw’r tîm Pobl Ifanc yn arwain yng Nghymru? 

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer 2020, wrth i ni weithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc, 16-24 oed, yn cael eu cynnwys yn ein holl waith, p’un ai trwy’r grantiau rydym yn ei wneud, y bobl rydym yn ei ddylanwadu neu’r pethau rydym yn ei ddysgu.

Yng Nghymru, rydym yn arbennig o gyffrous eleni i ddechrau gweithio ar raglen ariannu newydd a fydd yn dyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc. Rydym eisiau sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn chwarae rôl enfawr wrth siapio a dylunio’r ariannu hwn. Dyna pam ein bod yn chwilio am dîm dynamig o bobl ifanc ledled Cymru i weithio’n agos â ni i ddatblygu’r rhaglen. Darllen rhagor…

Pobl yn Arwain – ariannu’r syniadau sy’n cael eu datblygu gyda’r gymuned

Chwefror 28, 2020

Mae Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu (Cymru) yn esbonio beth mae hyn yn ei olygu i grwpiau cymunedol sydd eisiau ymgeisio i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, sy’n ariannu dyfarniadau o £300 hyd at £10,000.

Mae rhoi pobl i arwain yn golygu bydd angen i’r bobl rydych yn gweithio â nhw fod wedi’u cynnwys yn ystyrlon yn natblygiad, dyluniad a darpariaeth eich prosiect. Bydd angen i chi ddangos hyn o fewn eich cais.

Yn syml, mae pobl yn arwain yn golygu siarad â phwy bynnag rydych yn ceisio gweithio â nhw. Rydym yn hyblyg o ran sut rydych yn gwneud hynny. Rydym hefyd yn realistig am sut mae’n edrych, gan ddibynnu ar faint eich mudiad. Ond rydym angen gweld bod y gymuned yn cymryd rhan yn natblygiad a darpariaeth y prosiect. Rydym eisiau ariannu prosiectau wedi’u datblygu â phobl, nid wedi’u gwneud iddyn nhw. Darllen rhagor…

Cynllun ychwanegiad grant i gefnogi gweithredu hinsawdd

Tachwedd 25, 2019

Yn gynharach eleni, fe lansiom gronfa £100 miliwn i gefnogi prosiectau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd, sydd nawr ar agor i geisiadau yn galluogi pobl a chymunedau i arwain ar fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Darllen rhagor…

Mae adeiladu munud cyfunol yn allweddol i Gronfa Gweithredu Hinsawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Hydref 11, 2019

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol credwn pan fod pobl ifanc ar y blaen bydd cymunedau yn ffynnu.  Efallai i chi weld i ni gyhoeddi Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100miliwn yn ddiweddar i gefnogi cymunedau sy’n ffynnu ledled Prydain i daclo’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd gyfunol, sy’n gwneud gwahaniaeth ac a fydd o fudd i bawb.

Os hoffech wybod mwy am sut y gallech gael effaith bositif ar yr amgylchedd gyda’ch arian gan y Loteri Genedlaethol, ewch i’n gwefan yma.

Pam fod gweithredu hinsawdd mor bwysig inni? Credwn fod annerch yr argyfwng hinsawdd yn bwysig i bawb.

Wrth inni ddathlu 25 mlwyddiant y Loteri Genedlaethol ym mis Tachwedd rydym yn falch o’n rôl yn ariannu gweithgareddau amgylcheddol ledled Prydain. Ers 2013 yn unig rydym wedi buddsoddi cyfanswm o oddeutu £345miliwn (drwy 4,800 o grantiau) mewn grantiau sydd ag elfen amgylcheddol ledled Prydain yn cynnwys:  Darllen rhagor…

Arddangosfa ffotograffig yn nodi pen-blwydd 25ain Y Loteri Genedlaethol

Hydref 1, 2019

Heddiw (Hydref 1af), fe ymunodd 25 o grwpiau cymunedol ledled Cymru ddathliad pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol yn y Senedd i rannu eu straeon – wedi ei ddal ar gamera am eu heffaith anhygoel i gefnogi cymunedau i ffynnu.

Fe ddadorchuddiodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth , yr arddangosfa ffotograffiaeth sy’n nodi straeon 25 mlynedd o ariannu cymunedau, diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Meddai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru: Am 25 mlynedd, mae’r Loteri Genedlaethol wedi bod yn helpu cymunedau i ffynnu ac mae’r Gronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol – ariannwr cymunedol mwyaf Cymru – yn falch o’r rôl rydym wedi’i chwarae i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.” Darllen rhagor…

Dathlu 25 mlynedd o gefnogi cymunedau yng Nghymru i ffynnu

Medi 30, 2019

Ym mis Tachwedd, rydym yn dathlu pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol. Ers raffl gyntaf y Loteri Genedlaethol yn 1994, nid enillwyr y jacpot yn unig sydd wedi newid eu bywydau er gwell. Yng Nghymru mae 20,671 o achosion da wedi derbyn cyfran o £973.5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol trwy ariannu cymunedol.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu 40% o arian y Loteri Genedlaethol a godir at achosion da sy’n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol. Ni yw’r ariannwr cymunedol mwyaf yng Nghymru, yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae ein grantiau’n cael effaith gadarnhaol ledled Cymru, ac i roi blas i chi o ehangder y prosiectau rydym wedi’u cefnogi, rydym yn cyfri’r blynyddoedd i lawr a’n dangos 25 enghraifft o fudiadau rydym wedi’u cefnogi yn y 25ain mlynedd ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau. Darllen rhagor…

Cyfeiriadur cefnogi trydydd sector wedi’i lansio

Awst 15, 2019

Yn ddiweddar, fe lansiom gyfeiriadur i gefnogi’r trydydd sector mewn amryw o ffyrdd. Yma, mae Rob Roffe, ein Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu yn dweud mwy wrthym:

Gyda phwysau cyson ar arian cyhoeddus, mae’r dirwedd ar gyfer y trydydd sector yn heriol. Tra mae heriau ariannu yw efallai y broblem fwyaf pwysig mae’r sefydliad angen mynd i’r afael ag ef, rydym yn gwybod bod anghenion eraill y sefydliad ar gyfer heriau megis rheolaeth ariannol, cynllunio busnes, drifft cenhadaeth ac arddangos effaith hefyd yn achos o bryder. Darllen rhagor…