Skip to content

Sut gall gwneud elw helpu’ch cymuned

Awst 26, 2016
4327_1_thumbnail_746x498_page1_66883

Mae dibynnu ar arian grant yn mynd yn gynyddol anodd i grwpiau cymunedol wrth i gystadleuaeth dros ariannu godi yn erbyn cefndir o doriadau ariannu. Mae rhai grwpiau’n cwrdd â’r her ariannu hon yn uniongyrchol ac yn cychwyn mentrau cymdeithasol.

Beth yw menter gymdeithasol?

Mae menter gymdeithasol yn fudiad sydd â chenhadaeth gymdeithasol ac/neu amgylcheddol glir ac sy’n cynhyrchu’r mwyafrif o’i hincwm trwy werthu nwyddau neu wasanaethau yn hytrach na thrwy grantiau neu roddion. Yn rhedeg fel busnes, mae menter gymdeithasol yn anelu at wneud elw ond yn lle dychwelyd elw i unigolion neu gyfranddeiliaid, maent yn cael eu buddsoddi’n ôl yn y mudiad i ariannu gweithgareddau neu brosiectau y gall pobl a’u cymunedau elwa ohonynt.

Pam mae’n bwysig i fentrau cymdeithasol wneud elw?

Efallai nad yw’n amlwg ar unwaith bod angen i fentrau cymdeithasol wneud elw, ond heb yr elfen hon ni allant gynnal eu hunain a pharhau’n gystadleuol yn y sector busnes.

A all y Gronfa Loteri Fawr ariannu menter gymdeithasol? 

Er i ni hoffi dosbarthu grantiau’n fawr, nid oes gennym ddigon o arian ar gyfer pob cais am ariannu. Gan hynny, rydym yn archwilio p’un a oes gan fudiad ystod o ffrydiau ariannu gan y gall hyn helpu ei gynaladwyedd a’i atal rhag mynd yn ddibynnol ar ein harian grant.

Gallwn, ac rydym wedi, ariannu ystod o fentrau cymdeithasol yng Nghymru:

Mae Xcel Bowl yng Nghaerfyrddin yn gweithredu ale fowlio gyfoes y mae ei helw’n mynd tuag at redeg nifer o brosiectau yn eu cymuned gan gynnwys siop dodrefn a chyfarpar gwyn cost isel sy’n rhoi cyfle i bobl ar incwm isel yn yr ardal brynu eitemau fforddiadwy. Gallwch ddarllen mwy amdanynt ar eu gwefan trwy glicio yma!

Mae amgylchedd Alys yng Ngwlad Hud unigryw The Rabbit Hole Café yn Llandudno yn ei wneud yn lle anhygoel i bobl yn yr ardal gael cinio, ac mae hefyd yn llogi ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd fel ffynhonnell incwm ar wahân. Gyda’i elw, mae’r cwmni’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant i gefnogi pobl sy’n wynebu anawsterau iechyd a lles meddyliol, ac yn eu cefnogi i ddod o hyd i gyflogaeth ar yr un pryd. Gallwch ddarllen mwy amdanynt yn ein blog yma!

Mae Nuhi yng Nghaerdydd yn dylunio ac yn cyflwyno gweithdai hyfforddiant wedi’u teilwra o gwmpas ystod o bynciau gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, cynhwysiad digidol a sgiliau cyflogadwyedd. Aiff yr elw o’r rhan hon o’r busnes tuag at gefnogi eu gwirfoddolwyr gyda chyfleoedd datblygu yn ogystal â chefnogi cleientiaid sydd ag anghenion cymhleth.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth am fentrau cymdeithasol?

Mae llawer o leoedd y gallwch helpu chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth am fentrau cymdeithasol. Gall Canolfan Cydweithredol Cymru gefnogi chi i ddatblygu’ch menter gymdeithasol, mae Busnes Cymru‘n adnodd gwych hefyd gan iddynt gynnig llawer o astudiaethau achos ar eu gwefan. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ehangach ar Go Full Circle hefyd.

Awgrymiadau ar gyfer rhedeg eich digwyddiad Dewch i ddathlu cymunedol

Awst 22, 2016

cinio mawr.jpgWrth i ni ddechrau gwneud dyfarniadau trwy ein rhaglen Dewch i ddathlu, dyma Dîm Allgymorth Cymunedol Y Cinio Mawr yn rhannu rhai o’u prif awgrymiadau ar gyfer rhedeg a hyrwyddo digwyddiad cymunedol.

Awgrymiadau Jocelyn ar gysylltu â’r cyfryngau lleol
Jocelyn, Is-Weithredwr Cysylltiadau Cyhoeddus

“Mae siarad â’r cyfryngau’n ffordd wych o ledaenu’r gair am eich digwyddiad neu ddathlu’ch cyflawniadau. Penderfynwch ba sianel gyfryngau yr hoffech chi siarad â nhw neu chwiliwch am Cysylltiadau cyfryngau Prydeinig ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o rybudd i newyddiadurwyr – anelwch at o leiaf wythnos cyn y digwyddiad ar gyfer papurau newydd a radio lleol – ac esboniwch yn glir ac yn gryno pam mae’ch digwyddiad yn arbennig. Os ydych yn defnyddio templed datganiad i’r wasg, copïwch y testun i gorff yr e-bost a gwnewch linell y pwnc yn ddeniadol fel ei fod yn sefyll allan mewn blwch post prysur newyddiadurwr!  A pheidiwch ag ofni dilyn nhw i fyny os nad ydych yn derbyn ymateb – mae’n bosib na fydd un e-bost yn ddigon!” Darllen rhagor…

Beth nesaf am sêr y rhyngrwyd, Hanes Llandoch?

Awst 19, 2016
Nia Siggins

“Waw, dyma bythefnos i ni yn Hanes Llandoch! Ar 2il Awst, daeth Ben ac Owen o’r Gronfa Loteri Fawr ar ymweliad annisgwyl i gyhoeddi bod ein cynnig Perllan y Bobl wedi’i chymeradwyo i dderbyn grant Pawb a’i Le! Gan gynllwynio gydag un o Fwrdd Ymddiriedolwyr Hanes Llandoch, Sue “Sneclyd” Jones, gwnaethant syfrdanu ni’n llwyr trwy esgus bod yn dîm rhaglen ddogfen fach yn cynhyrchu ffilm fer am ein Marchnad Cynhyrchwyr Lleol enwog.

“Yng nghanol perlesmeirio dros y farchnad ces i fy atal yn sydyn a gofynnwyd i mi ddarllen y llythyr cynnig yn uchel. Am unwaith yn fy mywyd ces i fy nharo’n fud, ond ddim yn hir gan i ni fyrlymu gyda llawenydd, yn enwedig pan gynhyrchwyd siec gyhoeddi eithaf mawr gyda’r swm hudolus o £249,410 arni! Darllen rhagor…

Helpu pobl i fyw gweddill eu bywydau gydag urddas

Awst 12, 2016

50% Twitter.JPGGan David Rowlands, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu

Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o ymweld â Hosbis Skanda Vale grŵp yn Sir Gâr a ariannir trwy ein rhaglen Pawb a’i Le yng Nghymru.

Mae’n hawdd anghofio’r effaith mae ein hariannu’n gallu ei wneud pan rydych chi yn y swyddfa y rhan fwyaf o’r amser, ond roedd y prosiect hwn wir yn dangos sut mae ein hariannu’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Darllen rhagor…

Rydym yn newid ein cymuned ar-lein i’w gwneud yn gymuned ar-lein i chi!

Awst 5, 2016

Action on Hearing Loss4.jpgSteve Keene, rheolwr digidol

Dod â phobl ynghyd

Bob blwyddyn rydym yn dyfarnu miliynau o bunnoedd o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Rydym yn gwybod bod arian yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Ond rydym yn credu hefyd bod gwir gyfle i wneud hyd yn oed yn fwy i gefnogi’r rhai yr ydym wedi’u hariannu.

Rwy’n clywed llawer o storïau am grwpiau sy’n cyflwyno gwaith gwerthfawr iawn a fyddai’n hoffi siarad â grwpiau eraill. Hoffent ddysgu oddi wrthynt, elwa ar eu gwybodaeth, rhannu gwybodaeth, problemau a chyfleoedd. Weithiau mae hynny’n digwydd trwy rwydweithiau sydd eisoes yn bodoli. Weithiau mae’n anodd cyrraedd y bobl iawn. Darllen rhagor…

Amser tyfu wedi cyrraedd wrth i berllan gymunedol dderbyn syrpreis

Awst 4, 2016

Gwyliwch y Gronfa Loteri Fawr yn rhoi syrpreis i Hanes Llandoch gyda’r newyddion y bu eu cais am grant o £247,000 am Berllan y Bobl yn fuddugol.

Smaliodd y rheolwr cyfathrebu Ben Payne a’r swyddog cyfathrebu Owen Jones eu bod yn griw ffilmio annibynnol cyn dal Llythyr Syrpreis y Loteri’n annisgwyl ar Nia Siggins o’r grŵp.

Fe’i cyflwynwyd ym Marchnad Llandudoch sydd wedi ennill gwobr gan y BBC yn Sir Benfro, sy’n gartref i un o stondinau Hanes Llandoch.

Darllen rhagor…

Mae’r Haul Allan, Mae’n Amser Cael Sbort, Pum Ffordd o Dreulio’ch Haf gyda ‘Chymunedau’r Arfordir’

Gorffennaf 26, 2016

CCF2.jpgMae’r haul allan o’r diwedd ac mae ‘na siawns anarferol y bydd yn parhau, a all olygu dim ond un peth – mae gwyliau’r haf wedi cyrraedd yn swyddogol! Nawr dyma’r rhan lletchwith: meddwl am rywbeth i wneud, p’un ai’n ddiwrnod allan gyda’r teulu neu wibdaith rhywle gyda chwpl o ffrindiau.

Mae’n ffodus ein bod wedi rhoi rhestr at ei gilydd o’n pum hoff leoedd i ymweld â nhw ar draws Cymru yr haf yma. Maent oll wedi derbyn arian trwy Gronfa Cymunedau’r Arfordir, sydd newydd lansio ei rownd ariannu ddiweddaraf i’r cyhoedd. Gadewch i ni ddechrau, felly: Darllen rhagor…

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.