Neidio i'r cynnwys

Llongyfarchiadau, roedd eich cais yn llwyddiannus!

Hydref 15, 2018

Un dydd Gwener aethom allan i roi syrpreis i dri phrosiect ar draws Cymru. Pan fydd y pwyllgor ariannu’n cwrdd yma yn y Gronfa Loteri Fawr mae’n cymryd diwrnod neu ddau i brosesu’r canlyniadau. Penderfynom ddefnyddio’r amser hwnnw’n ddoeth a hel esgusodion dros gwrdd â thri phrosiect sy’n aros am ganlyniadau eu ceisiadau am grantiau mawr. Gwnaethom ffilmio eu hymatebion anhygoel. Dywedom wrth ddau ohonynt i ni ddod i wneud cyfweliad ar gyfer ffilm fer, gyda’r un arall gwnaethom droi i fyny’n dawel fach.

Ymgeisiodd Milford Youth Matters yn Sir Benfro am £436,621 i wella ac ehangu’r gwasanaethau presennol ar gyfer pobl ifainc 16 i 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth nac addysg. Bydd yr elfennau newydd yn darparu lleoliadau gwaith a mentora. Wedi iddo ymadfer o’r sioc, dywedodd Dayle Gibby, Cydlynydd y Prosiect wrthym:

“Bydd hyn oll yn golygu cymaint i’r bobl ifainc rydym yn cydweithio â nhw, ni allant aros am gychwyn ar yr holl gynlluniau rydym wedi’u gwneud.”

Ymgeisiodd y Bartneriaeth Awyr Agored am £500,000 i ddatblygu prosiect sydd eisoes yn bodoli sy’n cyflwyno gweithgareddau antur cynhwysol a llwybrau i gyflogaeth yng ngogledd-orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn defnyddio gweithgareddau awyr agored i ennyn diddordeb menywod a merched, pobl sydd ag anableddau lluosog a phobl ddi-waith sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Bydd y prosiect newydd yn ehangu’r gwasanaeth i Gymru gyfan.

Meddai Tracey Evans, Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored:
“Dyma newyddion gwych! Bydd y grant gan y Loteri Genedlaethol yn galluogi ni i ehangu ein rhaglenni antur, gwirfoddoli a llwybrau i gyflogaeth cynhwysol i gymunedau eraill yng Nghymru. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y prosiect yn grymuso pobl a chymunedau i wella mynediad i weithgareddau awyr agored mewn ffordd gynaliadwy, gan wella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau ledled Cymru. Ar ran yr elusen a’n holl fuddiolwyr, diolch yn fawr iawn i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Ymgeisiodd Clwb Ieuenctid Twyn Action Group am £229,916, maent wedi gweithio gyda’u cymuned i benderfynu beth sydd fwyaf pwysig iddynt. Bydd y trigolion yn ffurfio panel cymunedol i ymchwilio a dylunio rhaglen o wasanaethau a gweithgareddau newydd. Bydd y rhaglen yn adeiladu ar waith presennol y prosiect gyda phobl ifainc a theuluoedd ym Merthyr Tudful ac yn estyn oriau agor y Ganolfan. Roedd Callum Palmer, rheolwr y prosiect, yr un mor hapus

“Mae hyn yn wych, roedd angen rhywun arnom i’n cefnogi, bydd yn golygu llawer iawn i’r gymuned sydd wedi cymryd rhan o ddifrif yn y prosiect.”

Advertisements

Sut i gael y gwerth mwyaf o’ch prosiect

Hydref 11, 2018

Fel dosbarthwr arian cyhoeddus mae gan y Gronfa Loteri Fawr ddyletswydd i sicrhau gwerth am arian wrth ariannu prosiectau, yn enwedig ar gyfer ein rhaglen grantiau mawr ‘Pawb â’i Le’. Yn flynyddol rydym yn derbyn gwerth dros £100m o geisiadau ar gyfer cyllid o £20m eleni felly dyma bopeth sydd rhaid i chi wybod er mwyn cael y gwerth gorau posib o’ch prosiect. Darllen rhagor…

Dydyn ni ddim yn gwneud y rhaglen “i” bobl ifanc. Rydym yn ei wneud “gyda” hwy.

Medi 26, 2018

Mae’r athroniaeth sy’n gyrru Jo Clay, Cyfarwyddwr Sefydlu Empower Be the Change yn seiliedig ar ddyfyniad enwog gan Mahatma Ghandi: “You must be the change you want to see in the world;”

Mae Empower Be the Change wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau £246,000 oddi wrth y Loteri Genedlaethol, trwy fuddsoddiad gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd yr arian yn galluogi Jo a’i thîm i gefnogi 1,000 o unigolion yn Wrecsam, Conwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych trwy ei rhaglen Volunteer to Employment sy’n anelu at gynyddu eu hyder, gwydnwch a’u sgiliau cyflogadwyedd.

Darllen rhagor…

Engage to Change yn rhoi cefnogaeth i Sarah-Jayne ddechrau yn y gwaith a rhoi hwb i’w hyder

Medi 21, 2018

Dim ond am interniaeth un tymor yr oedd Sarah-Jayne Mawdsley i fod yn yr Adran Fferylliaeth y llynedd, ond heddiw mae ganddi swydd Prentis Cynorthwyol y Fferyllfa, gan iddi sicrhau prentisiaeth dwy flynedd yn Ysbyty Gwynedd. “Rwy’n jest hapus dros ben bod hyn wedi digwydd i mi,” meddai Sarah-Jayne. “O flwyddyn yn ôl, ni feddyliais erioed y byddwn yn cyrraedd yma ac mae’n rhywbeth mawr i mi. Oni bai am Brosiect SEARCH byddwn i ddim yma o gwbl.”

Diagnoswyd Sarah-Jayne gyda Syndrom Down Mosaig pan oedd hi’n ifanc. Ym mis Medi 2017, dechreuodd Sarah-Jayne ar ei thaith tua chyflogaeth gydag Engage to Change gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel aelod o’r garfan gyntaf o interniaid i gymryd rhan mewn ffrwd Prosiect SEARCH Engage to Change yng Ngogledd Cymru, roedd hi’n ymgymryd â menter newydd ac anhysbys. Doedd hi ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl ar y dechrau. Ond fe ymgynefinodd yn gyflym ag Adran Fferylliaeth yr ysbyty ym Mangor, gan wneud argraff ar ei chyflogwyr trwy ei chymhelliad a’i pharodrwydd i ddysgu.

Darllen rhagor…

Cyngor ar gyfer ysgolion sy’n ymgeisio i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Medi 11, 2018

Mae ysgolion ar draws Cymru wrth wraidd eu cymunedau ac yn chwarae rôl llawer ehangach mewn bywyd bob dydd nag addysg yn y dosbarth yn unig. Dyma ein hawgrymiadau pennaf ar gyfer ysgolion sy’n llunio cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol er mwyn sicrhau bod pawb o’r disgyblion, rhieni, athrawon a’r gymuned ehangach yn elwa cymaint â phosib.

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Mae yna dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi fedru dweud wrthym yn eich cais sut fydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

  • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Ychwanegu Gwerth at Eich Cymuned

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio’n ddiwyd i adeiladu cymunedau cryfach a gwydnach yng Nghymru ac yn cydweithio ag arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’n grantiau. O ganlyniad i hyn ni allwn ariannu unrhyw beth sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r cwricwlwm ysgol h.y. gwerslyfrau, nwyddau celf etc, gan mai cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw’r rhain. Meddyliwch yn ofalus am beth fydd eich gweithgaredd yn ei gyflawni a sut mae hwn yn gweddu i flaenoriaethau ariannu’r rhaglen, bydd angen i chi ddisgrifio hwn yn eich cais. Darllen rhagor…

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn helpu Bryn i beicio am y tro cyntaf ers 1961

Medi 7, 2018

“Bryn ydy fy enw i. Rwy’n 86 oed, yn byw yn Y Barri ac yn gofalu am fy merch. Cymerais i ran ym mhrosiect Connected Carers Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg ar ôl cael fy ngwahodd gan y Ffederasiwn Rhieni i fynd i un o’u grwpiau brecwast, rwy’n mwynhau cwmni pobl a chwrdd â phobl, ac roedd hynny’n ddigon i mi gymryd rhan yn fwy.

Y peth cyntaf y ces i allan o’r cyfarfod hwnnw oedd cael gwybod beth arall oedd yn mynd ymlaen gyda’r prosiect, fel beicio gyda Pedal Power yng Nghaerdydd a mynd ar deithiau cerdded. Roeddwn ychydig yn sigledig y tro cyntaf i mi fynd ar feic yn y sesiwn honno, ond mwynheais i. Dwi ddim wedi mynd ar feic ers i mi adael Abertawe ym 1961, pan fyddwn yn beicio i’r gwaith. Er nad oeddwn wedi mynd ar feic ers cymaint o amser, doedd fy nghoesau ddim yn gwanegu neu ddim byd fel ‘na. Roedd fy llaw yn brifo ychydig ar ôl pwyso arno felly y tro nesaf yr es i roedd gennyf feic a oedd fel gorwedd i lawr a phedalu fel hynny.

Oherwydd y prosiect dwi wedi ymgynefino â defnyddio beic eto a diolch i’r prosiect rwyf wedi dechrau nofio eto hefyd, ac eto alla i ddim feddwl am y tro diwethaf yr es i nofio. Darllen rhagor…

Ymagwedd a arweinir gan bobl at lesiant rhieni sengl

Awst 17, 2018

Grŵp cefnogi cymheiriaid yng Nghaerdydd yw Llesiant Rhieni Sengl (SPW) a sefydlwyd gan Amy Holland a Rachel Cule yn 2016.  Datblygodd y grŵp o Creating Connections, prosiect dan arweiniad cymheiriaid ar gyfer rhieni sengl a dderbyniodd £318,000 gan y Gronfa Loteri Fawr ac a gafodd ei gyflwyno gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a Gingerbread rhwng 2014-2016. Pan ddaeth y prosiect hwn i ben, sefydlodd Amy a Rachel SPW gyda chefnogaeth grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Siaradom ag Amy a Rachel i ddysgu mwy am eu taith ac yr ymagwedd a arweinir gan bobl sy’n sail i’r grŵp.

Yn 2013, roedd Rachel yn edrych am grŵp rhieni sengl i ymuno ag ef: “Mae gen i lawer o ffrindiau ond doedd dim un ohonynt yn rhiant sengl, ac roeddwn i’n teilo’n unig.” Doedd hi’n methu dod o hyd i grŵp felly fe bostiodd hi hysbyseb ar Netmums a thrwy hynny, bu iddi gwrdd â rhieni sengl eraill ac fe ddechreuon nhw gwrdd ar benwythnosau.  Yn ddiweddarach bu iddi gwrdd ag Amy a oedd hefyd yn rhiant sengl ac yn gweithio i Gingerbread ar brosiect Creating Connections ar y pryd. Darllen rhagor…