Skip to content

“Newidiodd fy mywyd dros nos pan ddeffrais heb fedru gweld allan o un llygad”

Rhagfyr 1, 2016
Diana XXXXX,  has a degenerative eye condition and is being helped  by one of the Big Lottery Fund  supported projects, the Macular Disease Society.

Lampeter, Wales UK
Wednesday 04 April 2016

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Ar ôl i Diana Williams, sy’n 49 oed, ddeffro un bore’n sydyn heb fedru gweld yn iawn mewn un llygad – gan olygu y bu’n rhaid iddi roi’r gorau i yrru, ei swydd a’i chartref – aeth hi’n benderfynol na fyddai’n newid ei bywyd.

A hithau’n 62 oed bellach a diolch i brosiect y Gymdeithas Macwlaidd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, mae hi’n ymroi i gefnogi pobl eraill sydd mewn perygl o fynd yn unig yn gymdeithasol trwy golli golwg.

“Roeddwn i’n 49 oed ac yn byw yn Abertawe pan ddeffrais un bore heb unrhyw olwg canolog yn fy llygad chwith,” esboniodd hi. Roeddwn bob amser wedi bod yn y proffesiwn gofalu, bob amser wedi gofalu am bob math o bobl ac wedi gweld a chlywed cynifer o bethau y mae pobl yn eu profi nad ydych byth yn meddwl y bydd yn digwydd i chi, a rhai blynyddoedd wedyn, digwyddodd yr un peth yn union i fy llygad de.

Darllen mwy…

Taith fawr yn annog pobl i siarad am ein Rhaglen Wledig

Tachwedd 23, 2016

hhhDyma Ben Payne, Rheolwr Cyfathrebu gyda’r Gronfa Loteri Fawr, yn esbonio sut mae lansiad y Rhaglen Wledig werth £13.5 miliwn wedi cyrraedd y penawdau, tonnau awyr a chyfryngau cymdeithasol. Ond mae’n dweud mai yn yr holl sgyrsiau wyneb i wyneb a gafwyd yn ystod y daith oedd y gwir werth.

Es i a’r swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol Gareth Hughes ar daith wledig fawr i lansio’r rhaglen, a gallwch wylio Flipagram byr ond gwych o’r uchafbwyntiau isod.

Ymwelodd y daith dau ddiwrnod epig o gwmpas Cymru â phob un o’r naw ardal sydd ar fin elwa o’r arian – Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Sir Fynwy.

Darllen mwy…

Beth yw dyfodol ‘gwneud lles’ yng Nghymru?

Tachwedd 23, 2016
Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Dyma gyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru John Rose yn esbonio sut rydym eisiau gwneud dewisiadau gwych i gymunedau ar hyd a lled Cymru trwy ddeall ‘dyfodol gwneud lles’ yn well.

Beth a olygwn wrth ‘wneud lles’?

I mi, mae’n ymwneud ag adeiladu ewyllys dda ac ymddiriedaeth trwy ddealltwriaeth a rennir o heriau a blaenoriaethau’r rhai sy’n byw yno. Mae’n ymwneud â gofalu am les dinasyddion, cefnogi nhw i gymryd camau gweithredu a grymuso nhw i gymryd rhan mewn gwneud y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Gellir dadlau mai mater i bawb yw ‘gwneud lles’. Mae cymunedau, unigolion, y trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat i gyd yn chwarae rhan yn yr agenda o wneud Cymru’n lle gwell i fyw. Creda’r Gronfa Loteri Fawr y dylai pobl arwain y newid hwnnw i wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau. Rydym yn dosbarthu tua £40 miliwn yng Nghymru bob blwyddyn i brosiectau sy’n gwneud y newidiadau y mae cymunedau eisiau eu gweld.

Mewn partneriaeth â Sefydliad Bevan, rydym yn estyn allan i drawstoriad eang o gymdeithas Cymru wrth feddwl am sut y gallai dyfodol ‘gwneud lles’ edrych yng Nghymru. Fel rhan o sgwrs Deyrnas Unedig gyfan, rydym yn sbarduno trafodaeth gyda chymunedau, elusennau, mentrau cymdeithasol, y llywodraeth a busnesau. Er bod gennym syniad da o beth yw’r heriau, nid oes gennym yr holl atebion, felly dyma rai cwestiynau i roi sbardun i’r drafodaeth. Darllen mwy…

Eich cyfle i roi hwb i Elusennau Cymru y Nadolig hwn

Tachwedd 16, 2016

tbg-christmas-logo-02Y Nadolig hwn, mae’r Gronfa Loteri Fawr ynghyd â’r ariannwr The Waterloo Foundation o Gaerdydd, wedi dod ynghyd i sefydlu “Cronfa Arian Cyfatebol Cymru” gyda’r cynnig o ddyblu rhoddion cyhoeddus i 21 o elusennau sy’n gweithio i wella lles pobl yng Nghymru. Y nod yw codi o leiaf £200,000 i roi hwb bach i elusennau sy’n gweithio yng Nghymru. Bydd rhoddion yn cael eu dyblu ar ffurf Her Rhodd Fawr y Nadolig, ymgyrch flynyddol a grëwyd gan sylfaenydd Reed Recruitment, Syr Alec Reed CBE. Mae Her y Nadolig wedi codi mwy na £71m i tua 2,500 o elusennau er 2008.

Bydd rhoddion yn cael eu dyblu gan Gronfa Arian Cyfatebol Cymru o hanner dydd ddydd Mawrth 29 Tachwedd am 72 awr neu hyd nes y bydd yr arian cyfatebol i gyda wedi ei ddyrannu. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn dyblu eu rhoddion fynd i theBigGive.org.uk/wales rhwng hanner dydd ar 29 Tachwedd ac 2 Rhagfyr. Darllen mwy…

Cymunedau’n taclo newid yn yr hinsawdd gyda chefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr

Tachwedd 9, 2016

Main image.jpgDyma Andrew Brown, Rheolwr Ariannu, yn rhannu ei fyfyrdodau o gynhadledd Adfywio Cymru yr hydref yma yn Wrecsam

“Ysbrydoliaethus” ac “agor y llygaid” yw sut y byddwn yn disgrifio cynhadledd Adfywio Cymru eleni, a ddaeth â chymunedau ynghyd gydag arbenigwyr sy’n ymarfer dulliau taclo newid yn yr hinsawdd ar lefel leol a chenedlaethol.

Dyfarnwyd grant o £620,000 i Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru i sefydlu’r prosiect Adfywio Cymru. Mae’n fenter sydd wedi’i hanelu at ddatblygu capasiti a gallu cymunedau ledled Cymru i daclo newid yn yr hinsawdd.

Roedd yn arbennig o berthnasol i mi gan fy mod yn rheoli ein rhaglen Creu Eich Lle ar hyn o bryd, y mae ei nod yw helpu cymunedau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd lleol. Darllen mwy…

Mudiad Meithrin yn dathlu arian Loteri ar eu pen-blwydd yn 45 oed

Tachwedd 8, 2016

Main.jpgMae Mudiad Meithrin yn ddiolchgar iawn i’r Gronfa Loteri Fawr am yr arian y mae wedi llwyddo i’w ennill dros y blynyddoedd.

“Mae’r ffurflenni cais yn hawdd i’w llenwi ac mae staff cyfeillgar y Loteri ar gael ar ben arall y ffôn os oes unrhyw yn cael trafferth gydag unrhyw agwedd o’r ffurflen pe bai angen.

Isod mae tabl sy’n dangos faint o arian mae cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi a’r Mudiad yn genedlaethol wedi’i llwyddo i’w gael trwy’r gwahanol raglenni sydd gan y Gronfa Loteri Fawr yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf:

  • dyfarnwyd 126 o grantiau hyd at £465,019 i Gylchoedd Meithrin ledled Cymru
  • £3,690 oedd pob grant ar gyfartaledd
  • 136 o geisiadau dros 5 mlynedd gyda 92% yn llwyddiannus (fe fethodd 10 yn unig)

Ymysg y mathau o brosiectau a ariennir yn y cylchoedd meithrin mae gwella’r ardal y tu allan i blant chwarae’n ddychmygus, offer technoleg gwybodaeth i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol plant yn y cylchoedd, ynghyd ag offer addsygol a dodrefn i’r cylch. Mae hyn oll yn creu amgylchedd a fydd yn fodd i ysgogi plant i fwynhau dysgu ac yn fodd i godi ansawdd a safon y ddarpariaeth. Darllen mwy…

Edrych ar y byd trwy lygaid hŷn

Tachwedd 7, 2016

 Gan Debbie Braden, Cyfarwyddwr TVConwy 

Main image 1.jpg“Tynnwch luniau ar eich ffôn” dywedon ni, “anfonwch nhw at eich ffrindiau a theulu” dywedon ni “o, dydw i ddim yn gallu gwneud hynny” dywedon nhw, “llawer rhyw gymhleth i rywun o fy oedran i! “. Pum wythnos i mewn i’r cwrs cynaf roedd y grŵp mor gyffrous, doedden nhw heb stopio am goffi a bisgedi hyd yn oed “Sut ydw i’n ychwanegu teitl? “, “Ydw i’n gallu rhoi unrhyw fath o gerddoriaeth o dan hwn?”, “Ydw i’n gallu arafu hwn i lawr te? ” – roedd yr ystafell yn llawn cyffro gyda myfyrwyr hapus yn tanio cwestiynau at Mark, y tiwtor amyneddgar iawn.

Diolch i grant Gafael mewn Grant y Loteri Fawr roeddem yn gallu rhoi cynnig “Trwy Lygaid Hŷn” at ei gilydd ac roeddem wedi’n synnu ac yn hynod falch o ddarganfod ein bod cymunedau Conwy a Bangor wedi pleidleisio drosom ni ynghyd â 4 enillydd lwcus arall. Darllen mwy…