Neidio i'r cynnwys

Sesiynau golff yn rhoi hwb i hyder goroeswyr strôc

Tachwedd 16, 2018

Mae goroeswyr strôc wedi bod yn dathlu llwyddiant sesiynau golff ar draws Cymru wrth helpu rhoi hwb i’w hyder a lles. Mae’r sesiynau New2Golf a Back2Golf  yn rhan o Stroke Community Steps gan y Gymdeithas Strôc yng Nghymru, prosiect pedair blynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r rhaglen yn galluogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc i gyrchu cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol, gan gynnwys sesiynau golff hygyrch, a drefnir ar y cyd gyda Wales Golf ac wedi’i gefnogi gyda chyllid ychwanegol gan Sports Foundation for the Disabled a Stroke Research and Innovation Fund.

Mae golffwyr blaenorol a’r rhai sy’n newydd i’r gamp wedi bod yn ymgynnull bob wythnos mewn clybiau ar draws Cymru, gan symud o sesiynau rhagflas i fynd allan ar y maes. Dathlwyd eu llwyddiant yn Clays Golf, Wrecsam ar 1 Tachwedd a The Vale Resort, Caerdydd ar 13 Tachwedd. Un a aeth i’r dathliad yn Vale Resort oedd Paddy Pratt o Ddoc Penfro, y mae ei hyder wedi cael hwb gwirioneddol o ganlyniad i fynd allan ar y cwrs golff. Yn dilyn strôc bedair blynedd yn ôl, teimlodd Paddy, 84 oed, na fyddai hi byth yn cymryd rhan mewn unrhyw beth actif eto. Darllen mwy…

Advertisements

5 Awgrymiad gwych i gael grant ar gyfer eich prosiect

Tachwedd 6, 2018

1. Dod o hyd i’r rhaglen ariannu iawn i chi

Wrth ddatblygu eich prosiect, siaradwch â’r bobl rydych yn cydweithio â nhw a gwrandewch ar yr hyn y maent yn ei ddweud wrthych. Gofynnwch iddynt am beth sy’n bwysig iddynt a chael gwybod pa gryfderau sydd ganddynt a fyddai’n helpu pobl eraill. Gallech sgwrsio â’u teuluoedd, y gymuned leol, grwpiau cymunedol lleol a mudiadau tebyg yr ydych efallai’n cydweithio â nhw. Mae prosiectau’n tueddu i fod yn fwy llwyddiannus pan fydd cymunedau’n ymwneud â nhw o’r cychwyn cyntaf ac yn parhau i gymryd rhan trwy gydol bywyd y prosiect.

Pan fydd gennych syniad ar gyfer prosiect, ewch i’n gwefan i weld pa raglenni ariannu sydd gennym. Cofiwch y mae’n bosib nid ni mo’r ariannwr gorau i gefnogi’ch syniad prosiect felly  bydd edrych ar arianwyr eraill yn eich helpu dod o hyd i’r opsiwn ariannu gorau i chi. Efallai y byddwch am siarad ag arianwyr eraill y Loteri Genedlaethol neu gael sgwrs â mudiadau cymorth fel WCVA neu Gynghorau Gwirfoddol Sirol i gael gwybod pa opsiynau eraill sydd ar gael. Darllen mwy…

Mae Lliwen yn hapusach ac yn fwy annibynnol nag erioed ar ôl blwyddyn o gyflogaeth, diolch i Engage to Change

Hydref 30, 2018
cropped.png

Lliwen Roberts

“Rwy’n hoffi bod gydag anifeiliaid,” meddai Lliwen Roberts o Gerrigydrudion, pentref i’r dwyrain o Barc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. “Gwnes i gwrs Gofal Anifeiliaid Bach yng Ngholeg Llaneurgain.” Erbyn hyn yr hoff ran o’i swydd gyda Derwydd Eggs, fferm ger Llanfihangel Glyn Myfyr, yw bod gyda’r ieir, ond mae hi’n pwysleisio ei bod hi’n hoffi popeth am y swydd mae hi wedi’i dal bellach am ychydig dros flwyddyn.

Mae Lliwen, sydd ag anabledd dysgu, yn gweithio tri bore yr wythnos. Ar yr amser hwn o’r flwyddyn, mae hi’n dechrau trwy godi’r wyau sydd wedi’u dodwy yn ystod y nos o’r gwregys. Wedyn, mae hi’n gwirio’r ieir yn y sied, gan sicrhau bod ganddynt ddigon o ddŵr a bwyd, ac asesu lles unrhyw anifeiliaid a allai fod yn sâl. Pan fydd hynny wedi’i wneud, gallai fod cynifer â 50 o wyau i’w casglu. Mae hi’n gwirio’r peiriant i sicrhau nad oes unrhyw graciau na baw ar yr wyau. Mae hi’n ailadrodd y broses ac yn gorffen o’r diwedd trwy lanhau, gan adael tua hanner dydd. Darllen mwy…

Llongyfarchiadau, roedd eich cais yn llwyddiannus!

Hydref 15, 2018

Un dydd Gwener aethom allan i roi syrpreis i dri phrosiect ar draws Cymru. Pan fydd y pwyllgor ariannu’n cwrdd yma yn y Gronfa Loteri Fawr mae’n cymryd diwrnod neu ddau i brosesu’r canlyniadau. Penderfynom ddefnyddio’r amser hwnnw’n ddoeth a hel esgusodion dros gwrdd â thri phrosiect sy’n aros am ganlyniadau eu ceisiadau am grantiau mawr. Gwnaethom ffilmio eu hymatebion anhygoel. Dywedom wrth ddau ohonynt i ni ddod i wneud cyfweliad ar gyfer ffilm fer, gyda’r un arall gwnaethom droi i fyny’n dawel fach.

Ymgeisiodd Milford Youth Matters yn Sir Benfro am £436,621 i wella ac ehangu’r gwasanaethau presennol ar gyfer pobl ifainc 16 i 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth nac addysg. Bydd yr elfennau newydd yn darparu lleoliadau gwaith a mentora. Wedi iddo ymadfer o’r sioc, dywedodd Dayle Gibby, Cydlynydd y Prosiect wrthym:

“Bydd hyn oll yn golygu cymaint i’r bobl ifainc rydym yn cydweithio â nhw, ni allant aros am gychwyn ar yr holl gynlluniau rydym wedi’u gwneud.”

Ymgeisiodd y Bartneriaeth Awyr Agored am £500,000 i ddatblygu prosiect sydd eisoes yn bodoli sy’n cyflwyno gweithgareddau antur cynhwysol a llwybrau i gyflogaeth yng ngogledd-orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn defnyddio gweithgareddau awyr agored i ennyn diddordeb menywod a merched, pobl sydd ag anableddau lluosog a phobl ddi-waith sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Bydd y prosiect newydd yn ehangu’r gwasanaeth i Gymru gyfan.

Meddai Tracey Evans, Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored:
“Dyma newyddion gwych! Bydd y grant gan y Loteri Genedlaethol yn galluogi ni i ehangu ein rhaglenni antur, gwirfoddoli a llwybrau i gyflogaeth cynhwysol i gymunedau eraill yng Nghymru. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y prosiect yn grymuso pobl a chymunedau i wella mynediad i weithgareddau awyr agored mewn ffordd gynaliadwy, gan wella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau ledled Cymru. Ar ran yr elusen a’n holl fuddiolwyr, diolch yn fawr iawn i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Ymgeisiodd Clwb Ieuenctid Twyn Action Group am £229,916, maent wedi gweithio gyda’u cymuned i benderfynu beth sydd fwyaf pwysig iddynt. Bydd y trigolion yn ffurfio panel cymunedol i ymchwilio a dylunio rhaglen o wasanaethau a gweithgareddau newydd. Bydd y rhaglen yn adeiladu ar waith presennol y prosiect gyda phobl ifainc a theuluoedd ym Merthyr Tudful ac yn estyn oriau agor y Ganolfan. Roedd Callum Palmer, rheolwr y prosiect, yr un mor hapus

“Mae hyn yn wych, roedd angen rhywun arnom i’n cefnogi, bydd yn golygu llawer iawn i’r gymuned sydd wedi cymryd rhan o ddifrif yn y prosiect.”

Sut i gael y gwerth mwyaf o’ch prosiect

Hydref 11, 2018

Fel dosbarthwr arian cyhoeddus mae gan y Gronfa Loteri Fawr ddyletswydd i sicrhau gwerth am arian wrth ariannu prosiectau, yn enwedig ar gyfer ein rhaglen grantiau mawr ‘Pawb â’i Le’. Yn flynyddol rydym yn derbyn gwerth dros £100m o geisiadau ar gyfer cyllid o £20m eleni felly dyma bopeth sydd rhaid i chi wybod er mwyn cael y gwerth gorau posib o’ch prosiect. Darllen mwy…

Dydyn ni ddim yn gwneud y rhaglen “i” bobl ifanc. Rydym yn ei wneud “gyda” hwy.

Medi 26, 2018

Mae’r athroniaeth sy’n gyrru Jo Clay, Cyfarwyddwr Sefydlu Empower Be the Change yn seiliedig ar ddyfyniad enwog gan Mahatma Ghandi: “You must be the change you want to see in the world;”

Mae Empower Be the Change wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau £246,000 oddi wrth y Loteri Genedlaethol, trwy fuddsoddiad gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd yr arian yn galluogi Jo a’i thîm i gefnogi 1,000 o unigolion yn Wrecsam, Conwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych trwy ei rhaglen Volunteer to Employment sy’n anelu at gynyddu eu hyder, gwydnwch a’u sgiliau cyflogadwyedd.

Darllen mwy…

Engage to Change yn rhoi cefnogaeth i Sarah-Jayne ddechrau yn y gwaith a rhoi hwb i’w hyder

Medi 21, 2018

Dim ond am interniaeth un tymor yr oedd Sarah-Jayne Mawdsley i fod yn yr Adran Fferylliaeth y llynedd, ond heddiw mae ganddi swydd Prentis Cynorthwyol y Fferyllfa, gan iddi sicrhau prentisiaeth dwy flynedd yn Ysbyty Gwynedd. “Rwy’n jest hapus dros ben bod hyn wedi digwydd i mi,” meddai Sarah-Jayne. “O flwyddyn yn ôl, ni feddyliais erioed y byddwn yn cyrraedd yma ac mae’n rhywbeth mawr i mi. Oni bai am Brosiect SEARCH byddwn i ddim yma o gwbl.”

Diagnoswyd Sarah-Jayne gyda Syndrom Down Mosaig pan oedd hi’n ifanc. Ym mis Medi 2017, dechreuodd Sarah-Jayne ar ei thaith tua chyflogaeth gydag Engage to Change gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel aelod o’r garfan gyntaf o interniaid i gymryd rhan mewn ffrwd Prosiect SEARCH Engage to Change yng Ngogledd Cymru, roedd hi’n ymgymryd â menter newydd ac anhysbys. Doedd hi ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl ar y dechrau. Ond fe ymgynefinodd yn gyflym ag Adran Fferylliaeth yr ysbyty ym Mangor, gan wneud argraff ar ei chyflogwyr trwy ei chymhelliad a’i pharodrwydd i ddysgu.

Darllen mwy…