Mynd i'r cynnwys

Adeiladu gwydnwch dros Drydydd Sector Ffyniannus

Mawrth 20, 2019

Yn ddiweddar comisiynodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y Ganolfan Ariannu i greu’r map cyntaf o dirwedd cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’r Ganolfan Ariannu’n ymgynghoriaeth sydd wedi gweithio gyda thros 100 o elusennau ar draws Cymru. Maent wedi gweld o lygad y ffynnon yn union pa mor heriol y mae pethau mewn gwirionedd ar gyfer y trydydd sector.

Roeddem yn ceisio rhestru, deall ac asesu pa gymorth sydd ar gael i alluogi’r sector (elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol) i oroesi a ffynnu. Canolbwyntiom ar gymorth i adeiladu gwydnwch sefydliadol ac ariannol. Gofynnom i’r Ganolfan Ariannu am y broses a’r hyn y gwnaethant ei adnabod: Darllen rhagor…

Advertisements

Helpwch siapio grantiau Loteri Genedlaethol

Mawrth 14, 2019

logo.pngRydym yn chwilio am 10 – 12 o bobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn profion defnyddwyr i helpu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (yr hen ‘Gronfa Loteri Fawr’) i wella’r broses o ymgeisio am grantiau.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisiau gwella’r profiad cyffredinol o ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys trawsnewid ein gwasanaethau digidol a gwe a mireinio’r broses ymgeisio. Gall cyfranogwyr fod yn ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus a fydd yn ein helpu i fapio’r camau ymgeisio am grant (y ‘daith gwsmeriaid’) a dweud wrthym am eu profiad o’r hyn a aeth yn dda a’r hyn a fu’n anodd.

Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cyfraniadau gan ei fod mor bwysig o ran gwella ein gwasanaethau a sicrhau bod ein grantiau’n cael yr effaith orau bosib ar ystod eang o gymunedau. Darllen rhagor…

Bowlio deg Caerfyrddin reit lan ein hale ni

Chwefror 27, 2019

Fel rhan o ailfrandio i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, aethom i ymweld â rhai o’r prosiectau yr oeddem wedi dyfarnu grantiau iddynt dros y blynyddoedd. Dyma Alex Davies o’n tîm Cyfathrebu’n dweud wrthym am y ganolfan Xcel Bowl yn Johnstown, Sir Gâr, y dyfarnwyd grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol o bron £800,000 iddi yn ôl yn 2010.

“Fy meddyliau cychwynnol wrth gychwyn ar y daith oedd y gallwn fod wedi dewis diwrnod gwell i ymweld â’r ganolfan gan mai dyna oedd y glaw trymaf yr wyf wedi gyrru ynddo ers tro byd. Rhoddwyd y teimlad hwnnw o’r neilltu wrth i mi gyrraedd fodd bynnag, gan nad oeddwn yn siŵr ble y byddai modd i mi barcio o ystyried nifer y ceir a oedd yno. Trodd allan mai dyna oedd y diwrnod perffaith ar gyfer dwsinau o deuluoedd a oedd yn chwilio am rywbeth i’w wneud fynd yno gan fod y lle’n llawn dop, a siaradais â rhai myfyrwyr o’r ysgol leol hyd yn oed a oedd yno ar eu hegwyl ginio i chwarae gemau a ddywedai ba mor werthfawr yr oedd i gael y lleoliad mor agos iddynt.

Darllen rhagor…

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Ionawr 21, 2019

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys prosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl, yn hyrwyddo cynnwys y gymuned ac yn annog ffyrdd mwy iach o fyw. Er hynny, nid yw ein hariannu’n cwmpasu prosiectau y mae eu prif ddiben yw hyrwyddo neu ddatblygu’r celfyddydau, treftadaeth neu chwaraeon.

Wedi dweud hynny, rydym yn cydnabod bod y mathau hyn o brosiectau’n aml yn ganolbwynt o fewn y gymuned ac felly yn chwarae rôl hynod werthfawr mewn bywydau pobl, felly mae ein tîm Ariannu wedi rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer gwahaniaethu rhwng prosiectau chwaraeon na allwn eu hariannu a’r rhai y gallwn eu hariannu.

Yr hyn y gallwn ei ariannu:

Gallwn ariannu prosiectau os ydynt yn defnyddio chwaraeon fel dull o gefnogi gweithgareddau cymunedol a chyflawni nodau ein rhaglenni ariannu. Gallai’r rhain gynnwys prosiectau sy’n defnyddio chwaraeon i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb neu integreiddio cymunedau trwy ddod â phobl o oedrannau gwahanol ynghyd, prosiectau sy’n gwella gallu pobl anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau, neu brosiectau sydd, er enghraifft, yn defnyddio clwb chwaraeon fel canolfan gymunedol hefyd.

Darllen rhagor…

“Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi geisio gwneud gwahaniaeth.”

Ionawr 14, 2019

“James ydw i, dw i’n fyfyriwr Cyfieithu yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn gyntaf gyda Mind Your Head trwy gydweithio ag adran Lles yr Undeb Myfyrwyr lle cwrddais â Rosie a Lewis ein Cyd-Lywyddion. Rwyf bellach yn Ysgrifennydd y Grŵp, cymerais ran yn wythnos lansio Mind Your Head a helpais hwyluso’r caffi Mind Your Head, yr ydym yn ei wneud eto yr wythnos hon ar gyfer yr ymgyrch “Alright Mate?”.

“Cymerais ran yn bennaf i geisio gwneud gwahaniaeth gydag iechyd meddwl. Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi gymryd rhan a cheisio gwneud gwahaniaeth. Pan oeddwn yn tyfu i fyny roedd gan fy mam gryn dipyn o salwch a olygodd fod angen i mi geisio cymorth trwy fy chweched dosbarth ac yn y pen draw yn y brifysgol pan ddes i yma. Felly fe frwydrais gyda’r pryder o gwmpas hynny am ychydig, ac yn bendant roedd y stigma’n rhywbeth a’m rhwystrodd rhag ceisio cymorth gan i mi deimlo na ddylai fod yn broblem neu y dylwn jest ddygymod ag ef, neu fod problemau fy mam yn waeth na rhai fi.

Darllen rhagor…

Nadolig llawen o’r Gronfa Loteri Fawr

Rhagfyr 10, 2018

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, hoffai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru i gyd yn ystod 2018.

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod prynu tocyn y Loteri Genedlaethol yn helpu achosion da, a’r flwyddyn yma’n unig byddwn wedi dosbarthu £34 miliwn yng Nghymru. Felly diolch i bob un ohonoch sy’n prynu Tocyn y Loteri Genedlaethol. Rydych i gyd yn chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau ar hyd a lled Cymru ac yn wir, y Deyrnas Unedig.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell. Darllen rhagor…

Gwên Elsa yn fwy nag erioed diolch i’w rôl newydd fel Llysgennad Engage to Change

Rhagfyr 8, 2018

IMG_0257 - Copy.JPG“Hi Elsa!” Dyma gyfarchiad cyffredin wrth i Elsa Jones gerdded i lawr y stryd yn Llanidloes. A hithau’n amlwg yn adnabyddus yn y gymuned. Mae gan Elsa anabledd dysgu ac mae wedi bod yn gwirfoddoli yn siop elusen Hosbis Hafren ers pedair blynedd bellach. Erbyn hyn, yn dilyn lleoliadau gwaith ac anogaeth swydd trwy Engage to Change, mae hi wedi llwyddo yn ei chais am fod yn Llysgennad i hyrwyddo’r prosiect Engage to Change ar draws Cymru.

“Rwy’n mwynhau mynd allan i’r gwaith. Mae’n rhoi hyder i mi, cwrdd â phobl, cymdeithasu, ac rwy’n mwynhau cadw’n brysur,” meddai Elsa. “Rwy’n ei fwynhau cymaint.” Yn y siop elusen mae hi’n treulio ei amser yn gweini cwsmeriaid, gwisgo mannequins, didoli eitemau a roddwyd a’u gosod allan ar lawr y siop. “Rwy’n hoffi gwneud yn siŵr bod popeth yn edrych yn dda.” Un o hoff agweddau ei gwaith fu’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a datblygu ei rhai presennol, fel rheoli amser a thrin arian. Darllen rhagor…