Skip to content

Ceisiadau Pawb a’i Le – am beth ydym ni’n chwilio?

Mawrth 21, 2017
17349448_10155084979447640_1762677172_o.jpg

Inge Deane

Ystyried ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le? Gofynnom i Inge Deane rannu ei chyngor ar gwblhau cais cam un. Mae Inge wedi bod yn swyddog ariannu gyda’r Gronfa Loteri Fawr ers 13 mlynedd ac yn gweithio ar dîm asesu Pawb a’i Le – felly pwy gwell i holi amdano?!

“Wel y brif agwedd y mae angen i ni ei weld yw bod y syniad ar gyfer y prosiect wedi dod gan y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect yn y pen draw. Mae hyn yn golygu mai’r ‘darpar fuddiolwyr’ hynny yw’r rhai sydd wedi adnabod beth yw’r anghenion yn eu cymuned (o le neu fuddiant) a datblygu prosiect i ymdrin â’r anghenion hynny. Gellir gwneud hwn trwy amrywiaeth o ymarferion ymgynghori â’r bobl a fydd yn elwa a gyda’r gymuned ehangach. Mae’n bwysig, fodd bynnag, fod hyn yn ffurfio sail yr ymchwil, gan y bydd yn eich galluogi chi fel mudiad i adnabod beth yw’r ffordd orau i chi helpu’r gymuned rydych yn ei gwasanaethu. Darllen rhagor…

Achub yr amgylchedd ac achub bywydau

Mawrth 21, 2017

Profodd Dean adegau gwanhaol yn ei fywyd trwy gydol ei blentyndod a effeithiodd yn negyddol ar ei fywyd diweddarach; ei iechyd meddyliol a chorfforol a’i berthnasoedd, gyda’r cyfan yn mynd mor bell fel y bu’n rhan o achos llys am gyswllt gyda’i fab. Cafodd pwl o bryder ac iselder eithafol a’i rwystrodd rhag gadael y tŷ am flynyddoedd lawer ac a welodd e’n ceisio lladd ei hun sawl tro, ond diolch i brosiect VINE Tir Coed, teimlodd yn barod i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddi Tir Coed.

Blwyddyn wedyn, mae Dean wedi cwblhau dau o gyrsiau hyfforddiant tri mis Tir Coed yn llwyddiannus ac wedi cyflawni achrediad Lefel un mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy a lefel dau mewn Cadwraeth Ymarferol. Mae wedi cymryd rhan ac yn gynyddol wedi mabwysiadu rôl gefnogol o fewn diwrnodau gweithgareddau niferus a diwrnodau agored cymunedol.

Darllen rhagor…

Women Connect First yn Cynnal Dathliad Mawr o Gyflawniadau Menywod

Mawrth 10, 2017

Amcan Women Connect First yng Nghaerdydd yw grymuso a gwella bywydau menywod du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) difreintiedig a’u cymunedau er mwyn helpu pobl i wireddu eu potensial llawn a gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas yng Nghymru.

Dyma un o wirfoddolwyr Women Connect First, Rehana Nadeem, yn sylwi ar sut mae gwirfoddoli wedi ei hysbrydoli i helpu pobl eraill.

“Rwyf wedi gweithio fel gwirfoddolwr i Women Connect First ers bron pedair blynedd. Mae wedi bod yn brosiect gwobrwyol a difyr iawn gan i mi ennill cynifer o sgiliau newydd. Rwy’n cynorthwyo tiwtoriaid gyda’u dosbarthiadau sgiliau sylfaenol, gan helpu dehongli a chyfieithu, dysgu dosbarthiadau celf a gwneud yr arlwyo mewn rhai o’r digwyddiadau a gynhelir gan Women Connect First, ac rwyf hefyd wedi cael cyfle swydd fel cydlynydd rhandir. Rwyf wedi mynd yn fwy hyderus ac mae’r mudiad wedi rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd a rhoi’r sgiliau sydd gennyf ar waith. Rwyf hefyd wedi medru rhoi cyngor a chymorth i fenywod eraill.” Darllen rhagor…

Dathlu Prosiectau a Chymunedau yng Nghymru

Mawrth 9, 2017

Aeth Pwyllgor Cymru’r Gronfa Loteri Fawr ar daith i Orllewin Cymru’n ddiweddar i ymweld â nifer o’r prosiectau sydd wedi eu hariannu y mae eu nod yw gwella’r amgylchedd lleol a chynnig cyfleoedd i bobl yr ardal.

Ymunodd yr Aelod Cynulliad lleol, Simon Thomas, â’r pwyllgor ar gyfer ymweliad Hanes Llandoch yn Llandudoch sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant ac addysg i bobl leol trwy prosiect Perllan y Bobl ac yn ceisio ail-greu ac ehangu perllan hanesyddol y plwyf ar yr un pryd. I gael mwy o wybodaeth am Berllan y Bobl. cliciwch yma.

Eisteddodd Mr Thomas i lawr am ginio gyda bwyd o ffynonellau lleol yng nghaffi’r ganolfan cyn cydio yn y dasg o helpu plannu coeden ffrwythau, a chyfarfu hefyd â’r gwirfoddolwyr a helpodd sicrhau’r grant o £247,000 gan ein rhaglen Pawb a’i Le.

Nesaf oedd ein taith o gwmpas Neuadd Farchnad Aberteifi , a leolir yng nghalon y dref. Mae’r farchnad wedi ei rheoli gan Fenter Aberteifi er mis Gorffennaf 2014 a, gyda chymorth grant o £109,974 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, mae’r mudiad wedi creu both bywiog ar gyfer masnachwyr a chynhyrchwyr lleol.

Gyda’r rhyddid i grwydro’r farchnad, bu i lawer o’r aelodau pwyllgor weld bargen, o gardiau pen-blwydd i hynafolion, ac esboniwyd iddynt sut mae’r farchnad wedi mynd o nerth i nerth o dan y drefn reoli newydd wrth iddi gyflawni cynaladwyedd. Cyfarfu’r Pwyllgor â Rhian Blackford, rheolwr neuadd y farchnad yr ariannwyd ei swydd gan y grant, a chawson nhw daith o gwmpas y neuadd tref drawiadol sydd wedi bod yn gartref i’r farchnad er 1860 a lle mae Menter Aberteifi wedi llwyddo i gefnogi busnesau lleol ac, ar yr un pryd, cynyddu cyhoeddusrwydd a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r farchnad. Gallwch ddysgu mwy am y farchnad yma. Darllen rhagor…

Y cwestiynau cyffredin a ofynnwyd amlaf yn 2016

Chwefror 21, 2017

Gall ymgeisio am grant fod yn eithaf heriol ar gyfer unrhyw ymgeisydd newydd; efallai bod gan rai grwpiau syniad gwell nag eraill o’r hyn y maent eisiau ei wneud dros eu prosiect a nid yw bob amser yn hawdd darganfod ble i ddechrau. Os ydych yn ymgeisio am grant yn 2017, dyma’r hyn a ofynnwyd fwyaf gan ein cwsmeriaid yn 2016.

Oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig?

Nac oes, nid oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig i ymgeisio am ddyfarniad trwy Arian i Bawb, Pawb a’i Le neu’r Rhaglen Wledig. Os ydych yn fudiad gwirfoddol, cymunedol neu sector cyhoeddus, yn gweithio’n unigol neu ar y cyd, byddwch yn gymwys i dderbyn grant.

Mae’r rhain yn cynnwys mudiadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, cwmnïau cymunedol cydfuddiannol, mudiadau ffydd, cwmnïau buddiant cymunedol a chwmnïau cyfyngedig drwy warant a sefydlwyd er budd cyhoeddus a chymunedol.

Byddem yn disgwyl bod gennych ddogfen lywodraethu yn ogystal â chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu Deyrnas Unedig yn enw eich mudiad sy’n mynnu bod o leiaf dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd nac yn byw yn yr un cyfeiriad yn llofnodi sieciau ac yn gwneud didyniadau. Os ydych yn ymgeisio ar ran ysgol, gallwch ddefnyddio cyfrif banc awdurdod lleol.

Oes gan eich rhaglenni derfynau amser?

Ar gyfer ein prif raglenni, Arian i Bawb a Pawb a’i Le, nid oes unrhyw derfyn amser. Er hynny, os ydych yn ymgeisio i edefyn Grantiau Cymunedol y Rhaglen Wledig, bydd angen i chi gyflwyno’ch cais erbyn dydd Llun 3 Ebrill.

Sut ydych chi’n gwneud penderfyniadau?

Bydd yn dibynnu ar y rhaglen. Os ydych yn ymgeisio am grant Arian i Bawb byddwn yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar flaenoriaethau a nodau’r rhaglen.

Os ydych yn ymgeisio am grant Pawb a’i Le, byddwn yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar feini prawf y rhaglen, a faint o arian rydych yn ymgeisio amdano; llai na £250,000, rhwng £250,001 a £500,000, a rhwng £500,001 ac £1 miliwn.

Rydym wedi recriwtio pobl yn agored o’r tu allan i’r Gronfa Loteri Fawr hefyd, ac maen nhw’n ffurfio ein pwyllgor gwneud penderfyniadau ac yn sicrhau ein bod yn ariannu’r prosiectau sydd wedi cyflwyno’r ceisiadau gorau.

Ble gallaf ddod o hyd i ffurflen gais?

Gallwch ddod o hyd i ffurflenni cais ar gyfer Pawb a’i Le ac Arian i Bawb ar ein gwefan (cliciwch yma ar gyfer Arian i Bawb, ac yma ar gyfer Pawb a’i Le).

Os ydych yn ymgeisio  am grant trwy’r Rhaglen Wledig, bydd angen i chi ffonio ni ar 0300 123 0735 neu e-bostio cymru.wledig@cronfaloterifawr.org.uk i drafod eich prosiect yn gyntaf cyn i ni fedru anfon ffurflen atoch.

Beth yw eich awgrymiad gorau ar gyfer llwyddiant?

Yn ddi-os, sicrhau bod eich prosiect wedi ei arwain gan bobl a’ch bod wedi siarad â’ch cymuned cyn cyflwyno’ch cais. Mae’n bwysig dangos mor glir â phosib i ni sut rydych wedi ymgynghori â’ch cymuned am yr hyn y mae arnynt ei angen, pwy rydych wedi siarad â nhw, pryd y cynhalioch eich ymgynghoriad a sut rydych wedi ystyried eu hadborth wrth lunio’ch prosiect.

Gallwch ddarllen mwy o fanylion am ymgynghori yn ein blog trwy glicio yma!

Mae llawer o bethau i edrych arnynt ar eich gwefan, ble ydw i’n dechrau?

Y ffordd orau o ddechrau yw edrych ar ein nodiadau arweiniad ar gyfer pob un o’n rhaglenni – rydym wedi gwneud ein gorau glas i’w rhoi nhw gyda’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i wneud cais llwyddiannus am grant. Nhw yw eich canllaw popeth-yn-yr-un-lle i bob rhaglen.

Gallwch ddarllen ein nodiadau arweiniad ar gyfer Arian i Bawb trwy glicio yma, Pawb a’i Le yma, neu’r Rhaglen Wledig yma. Er hynny, os ydych wedi’ch drysu o hyd, cysylltwch â’n Tîm Cymorth, all eich helpu chi, ar 0300 123 0735.

Mae gwerth £30 miliwn o grantiau bach wedi cyrraedd llawr gwlad cymunedau yng Nghymru

Chwefror 6, 2017

Main 1.jpgPan fyddwch yn meddwl am y Loteri Genedlaethol, yn aml rydych yn meddwl am y darlun hwnnw o rywun yn gorfoleddu mewn ewyn o siampaen ar ôl ennill miliynau o bunnoedd.

Mae’r darluniau dathlu hyn wedi’u hefelychu gan filoedd o achosion da ar draws Cymru sydd wedi derbyn grantiau trawsnewidiol diolch i arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae rhai o’r grantiau hyn yn cael eu dosbarthu gennym ni yn y Gronfa Loteri Fawr, ac yn y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn dyfarnu dros £40 miliwn i grwpiau cymunedol, gan roi ymdeimlad tebyg o ennill y jacpot iddynt.

Ac mae llawer o’r grantiau unigol yn rhai mawr, gan amrywio o gannoedd o filoedd i dros £1 miliwn ond mae llawer yn rhai bach hefyd.

Y grantiau bach hyn, o gyn lleied â £500 i fyny at £5,000 yw’r rhai sy’n cyrraedd llawr gwlad cymunedau o ddifrif. Darllen rhagor…

5 ffordd o gael sgwrs dda gydag ariannwr yn 2017

Ionawr 13, 2017

the-young-foundation-amplify-ni-4new1. I ddechrau, bwrw’ch golwg ar y wefan

Efallai bod hyn yn amlwg, ond bydd gwirio gwefan ariannwr yn helpu rhoi syniad i chi o’r pethau y gallant eu hariannu, pethau heb eu crybwyll a phryd y bydd unrhyw derfynau amser. Wedyn, gallwch gynllunio’r alwad ffôn i sicrhau eich  bod yn ffonio ar yr adeg orau bosib. Dyddiad dedwydd.

2. Gwnewch nodyn o’r holl gwestiynau yr ydych eisiau eu gofyn

Bydd gwneud nodyn o lond llaw o gwestiynau cyn i chi ffonio’n helpu cadw’r sgwrs ar y trywydd iawn, ynghyd â’ch helpu dod o hyd i’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch. Cofiwch nad yw unrhyw gwestiwn yn dwp ac os ydych yn ansicr o rywbeth, mae bob amser yn well i chi ofyn! Cwestiynau allweddol i’w gofyn – beth yw’r terfynau amser, beth yw maint y grantiau rydych yn eu dyfarnu, am beth ydych chi’n chwilio mewn cais, beth yw’r broses ymgeisio a faint mae’n cymryd i gael penderfyniad, a hefyd, allwch chi roi enghraifft i mi o brosiect rydych wedi’i ariannu? Darllen rhagor…