Skip to content

Antur fawr trwy gerdded ar hyd a lled Cymru

Mehefin 26, 2017

IMG_0773.JPG

Daeth y Daith Gerdded Fawr – menter newydd sy’n bosib diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol ac wedi’i redeg gan Eden Communities – i ben ar 17 Mehefin. Dros 21 diwrnod a 1,400 o filltiroedd, heiciodd y cerddwyr i lawr lonydd cefn gwlad, ar draws heolydd a thros fryniau i ymweld â chymunedau sy’n gwneud pethau anhygoel, gan gynnwys 35 o brosiectau’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Cawsant gyfle i weld o lygad y ffynnon sut mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn helpu creu cymunedau cryfach mewn pentrefi, trefi a dinasoedd.

Roedd y tîm a gerddodd trwy Gymru’n cynnwys tri gwirfoddolwr, Richard Parry, ymgynghorydd rheoli o Coleridge sy’n hoff iawn o ganu, Merlin Blockley o Lanidloes, a ymgymerodd yn uniongyrchol â’r her er iddo fyw gyda pharlys yr ymennydd a delio gyda chanser, ac Amelia Thomas, artist cymunedol a selog hip hop o Dongwynlais.

Darllen rhagor…

Ton o arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer pwll nofio yng Nghwm Afan.

Mehefin 16, 2017

Cafodd cymuned yn Y Cymer yng Nghwm Afan Uchaf ei syfrdanu i gael gwybod y bu eu cais am £344,761 gan y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus.

Mewn partneriaeth â Llandarcy Park Ltd, is-gangen Coleg Castell-nedd Port Talbot, ymgeisiodd grŵp gan y gymuned leol, Hamdden Gymunedol Cwm Afan Cyf, i raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr i ddod â chwa o awyr iach yn ôl i’w cyfleuster. Roeddent yn tybio ein bod ni’n dod ar ymweliad i gael gwybod mwy am eu prosiect a ffilmio’r ymweliad i’w fwydo’n ôl i staff. Prin yr oeddent yn gwybod yr oedd y pwyllgor eisoes wedi gwneud eu penderfyniad a bod John Rose, Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yno i gyflwyno’r newyddion…

Bydd y grant pum mlynedd yn ariannu dau o staff amser llawn a thri rhan-amser yn ogystal â gweithiwr sesiynol a chostau rhedeg i ddarparu pwll nofio yn Y Cymer ar gyfer 5,000 o bobl o Gastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gweithgareddau yn y cyfleuster yn cynnwys gwersi nofio, aerobeg, grŵp mamau a phlant bach, hwyl yn y dŵr, nofio i blant, partis pwll, sesiynau achub bywyd i ddechreuwyr a nofio cystadleuol. Darllen rhagor…

Gwyliwch syrpreis mwyaf erioed y Gronfa Loteri Fawr!

Mehefin 13, 2017

Gwyliwch ymateb anhygoel cymuned Brymbo wrth i Gyfarwyddwr Cymru’r Gronfa Loteri Fawr, John Rose, roi syrpreis iddynt gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn bron £2 filiwn!

Mae Grŵp Treftadaeth Brymbo yn Wrecsam yn un o bump mudiad yng Nghymru i dderbyn cyfran o £6,838,324 trwy ein rhaglen Creu Eich Lle. Gallwch weld manylion yr holl ddyfarniadau trwy glicio yma.

Darllen rhagor…

Cyfle i Elusennau ddyblu rhoddion y Nadolig yma

Mehefin 7, 2017

Castlehaven Community Centre (25).jpgPrin ei gyrraedd y mae’r haf ond nid yw byth yn rhy gynnar i edrych ymlaen at dymor y rhodd. Dyna pam y mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi dod ynghyd gyda phobl syfrdanol Y Rhodd Fawr i gynnig cyfle i ddyblu’r buddsoddiad yn eich hoff elusennau y Nadolig hwn heb unrhyw gost ychwanegol.

Ers i’r Rhodd Fawr gael ei sefydlu gan Syr Alec Reed yn 2007, mae’r mudiad wedi helpu codi’r swm anhygoel o £82 miliwn ar gyfer dros 2,800 o brosiectau elusennol yn y Deyrnas Unedig.

Eleni, mae’r Her Nadolig yn lansio ar 28 Rhagfyr ar #DyddMawrthRhoi a bydd yn darparu arian cyfatebol i’r rhoddion a wneir trwy’r wefan tan 5 Rhagfyr. Ariennir y gronfa arian cyfatebol trwy ‘Eiriolwyr’ fel Cronfa Loteri Fawr. Darllen rhagor…

Cyflawniad arbennig wrth i Chris roi 3000 awr o’i amser i wirfoddoli i Te a Cofi

Mai 25, 2017

Main image.jpgAr ôl bod allan o gyflogaeth yn hir dymor yn 28 oed, roedd Chris yn ei chael hi’n anodd i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith/gwirfoddoli a oedd yn ei siwtio. Roedd wrth ei fodd yn dysgu ond yn anffodus doedd addysg drwy goleg ayyb ddim yn brofiad da iddo. Wnaeth hyn ddim ei stopio rhag mynd am yr hyn roedd ei eisiau ac roedd yn benderfynol i ddod o hyd i rywbeth i’w wneud a chyfle i ddysgu. 

Rwan yn 30 oed, diolch i GISDA a’u Canolfan Hyffoddi Te a Cofi yng Nghaernarfon, mae Chris wedi darganfod cariad newydd tuag at wirfoddoli yn y ganolfan arlwyo. Mae nawr wedi bod yn gwirfoddoli ers dros 2 flynedd ac wedi cyfrannu 3000 o oriau gwirfoddol, sy’n wych.  

‘’Roeddwn eisiau byw yn fwy annibynnol a dod o hyd i gyfleoedd i ddysgu.  Wnes i ddim mwynhau coleg ac roedd yn brofiad gwael imi ond roeddwn wrth fy modd yn dysgu pethau newydd. Roedd angen yr help arnai i ddod o hyd i’r cyfle iawn a fyddai’n fy ngalluogi i wneud rhywbeth yr wyf yn ei fwynhau, yn rhywle y gallwn ddysgu ac a oedd â’r genfogaeth iawn a oedd yn fy siwtio i.  Yn y diwedd fe ddes i ar draws y caffi’’ Darllen rhagor…

Elusen yn y cymoedd yn camu i’r adwy i gefnogi iechyd a lles pobl.

Mai 11, 2017

Valleys Steps main image.jpgMae Valleys Steps yn elusen iechyd a lles sy’n darparu gwybodaeth a chyrsiau seico-addysgol am ddim ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen ar gyfer pobl mewn cymunedau a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Mae’r cyrsiau wedi’u dylunio i ddarparu offer i bobl i ddeall mwy am eu hunain a dysgu dulliau rhoi hwb i les.

Mae ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr yr elusen wedi elwa o’r gwersi yr ydym wedi’u dysgu o gymhwyso technegau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen yn ein bywydau ein hunain. Rydym eisiau rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu, ac elwa ohono, gyda phawb. Nid ydym eisiau gwneud asesiadau na labelu neb. Nid ydym eisiau i bobl deimlo o dan bwysau i ddatgelu unrhyw beth amdanynt eu hunain. Rydym eisiau darparu lle diogel a chroesawgar ar gyfer dysgu a myfyrio. Darllen rhagor…

Beth all cyfranddaliadau cymunedol ei wneud i chi?

Mai 8, 2017

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn opsiwn cynyddol boblogaidd yng Nghymru ar gyfer pobl leol sydd am greu cyfleoedd mawr yn eu cymuned. O gyllido cyfleusterau cymunedol a ffynonellau ynni cynaliadwy i brynu’r siop neu dafarn leol, mae’r cyfle’n bodoli i’r gymuned gyfan ddod ynghyd ac ymfalchïo yn y lle sy’n gartref iddynt.

Felly beth ydynt a sut maen nhw’n unigryw? Mae cyfranddaliadau cymunedol yn gweithio fel unrhyw fusnes mawr arall, ond yn hytrach na phrynu rhan o gwmni sydd eisoes yn bodoli mae pobl leol yn rhoi arian tuag at gyfran mewn cwmni y byddant yn cychwyn ac yn berchen arno. Mae cyfranddaliadau cymunedol a chydweithfeydd yn sicrhau bod y fenter yn un sy’n wirioneddol ar gyfer y gymuned trwy gynnig polisi “un aelod, un bleidlais”, gan olygu y bydd pawb yn y gymuned yn cael yr un hawl i bleidlais ac i ddweud eu dweud ni waeth faint bynnag o gyfranddaliadau y mae un unigolyn yn eu prynu. Darllen rhagor…