Skip to content

£150,000 o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i ennill ar draws ITV Cymru

Ebrill 19, 2017

Wedi colli’r cyhoeddiad Prosiectau’r Bobl ar ITV Wales? Mae tri phrosiect yn ardal ITV Cymru Wales wedi ennill hyd at £50,000 yr un o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu cymunedau lleol.

Enillodd Elderfit, Leonard Cheshire Disability a Western Beacons Mountain Search and Rescue Team y nifer uchaf o bleidleisiau cyhoeddus yng nghystadleuaeth Prosiectau’r Bobl, a welodd 95 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig yn cystadlu am grantiau i ddatblygu eu gwaith ymhellach.

Mae Prosiectau’r Bobl yn bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol, sy’n rhoi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut y gallai £3 miliwn o arian gan y Loteri Genedlaethol wneud gwahaniaeth yn eu hardal leol.

Darllen rhagor…

Pam y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymuno â dathliadau Merched y Wawr

Ebrill 5, 2017

main image.jpgEleni nid yn unig pobl sy’n ennill y Loteri Genedlaethol fydd yn dathlu ond hefyd aelodau Merched y Wawr sy’n dathlu hanner canrif ers sefydlu’r mudiad.

Yn sicr mae hyn yn garreg filltir bwysig ac yn un y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymfalchïo ynddi hefyd. Pam tybed? Wel, oherwydd drwy’r Loteri Genedlaethol mae grwpiau Merched y Wawr wedi cael cyfanswm oddeutu £400,000 drwy grantiau bach gan y Gronfa Loteri Fawr – un o’r sefydliadau sy’n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol.

Yn wir ers i’r Gronfa Loteri Fawr gychwyn rhannu arian rydym wedi gwneud buddsoddiad mawr mewn prosiectau cymdeithasol Cymreig. Er 1994 rydym wedi buddsoddi £60,955,911  mewn prosiectau cymunedol ble mae’r ymgeisydd wedi nodi bod buddiolwyr yn bennaf yn siarad Cymraeg.

Dywedodd Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu’r Gronfa Loteri Fawr: “Ar gyfartaledd, grantiau llai na dwy fil sydd wedi cael eu rhoi i ganghennau llwyddiannus Merched y Wawr. Er mai grantiau bach yw’r rhain, mae’n glir eu bod wedi helpu trawsnewid profiadau Aelodau a chymunedau cefn gwlad.

“Hoffwn i, ar ran y Gronfa Loteri Fawr, ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i aelodau Merched y Wawr ar draws Cymru.” Darllen rhagor…

Engage to Change yn cefnogi Elen i mewn i gyflogaeth

Mawrth 29, 2017

main image.jpg

Mae Elen yn mwynhau gweithio yn Eurospar Blaenau Ffestiniog yn fawr. P’un a yw’n gweithio ar y tiliau, trefnu stoc, y cludiannau neu ddim ond sgwrsio gyda chwsmeriaid a rhoi croeso iddynt yn eu siop leol, mae Elen yn mwynhau’r ymdeimlad o berthyn y mae hi’n ei gael o’r Eurospar a’r holl staff yno.

Mae Elen yn awtistig, ond nid yw hynny erioed wedi ei hatal rhag gweithio tuag at ei chyrchnodau. O astudio at ei chymhwyster Lefel 2 mewn Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor i’w swydd hi nawr yn y byd gwaith, mae Elen wedi ffynnu gyda’r gefnogaeth iawn ar gyfer ei hanghenion. Ers mis Tachwedd, mae’r prosiect Engage to Change wedi bod yn cefnogi Elen yn ei swydd 16 awr yr wythnos yn yr Eurospar trwy ymagwedd yn canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n cynnwys hyfforddiant yn y swydd,  hyfforddiant CV a chyfweliad, a mathau eraill o gefnogaeth gyflogaeth ar ei chyfer hi a’i chyflogwr. Yn ei rôl, mae ei chyflogwr, Emma, yn dweud bod Elen yn arbennig o dda wrth werthu’n weithredol a gyda phobl sydd â phlant. Darllen rhagor…

Ceisiadau Pawb a’i Le – am beth ydym ni’n chwilio?

Mawrth 21, 2017
17349448_10155084979447640_1762677172_o.jpg

Inge Deane

Ystyried ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le? Gofynnom i Inge Deane rannu ei chyngor ar gwblhau cais cam un. Mae Inge wedi bod yn swyddog ariannu gyda’r Gronfa Loteri Fawr ers 13 mlynedd ac yn gweithio ar dîm asesu Pawb a’i Le – felly pwy gwell i holi amdano?!

“Wel y brif agwedd y mae angen i ni ei weld yw bod y syniad ar gyfer y prosiect wedi dod gan y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect yn y pen draw. Mae hyn yn golygu mai’r ‘darpar fuddiolwyr’ hynny yw’r rhai sydd wedi adnabod beth yw’r anghenion yn eu cymuned (o le neu fuddiant) a datblygu prosiect i ymdrin â’r anghenion hynny. Gellir gwneud hwn trwy amrywiaeth o ymarferion ymgynghori â’r bobl a fydd yn elwa a gyda’r gymuned ehangach. Mae’n bwysig, fodd bynnag, fod hyn yn ffurfio sail yr ymchwil, gan y bydd yn eich galluogi chi fel mudiad i adnabod beth yw’r ffordd orau i chi helpu’r gymuned rydych yn ei gwasanaethu. Darllen rhagor…

Achub yr amgylchedd ac achub bywydau

Mawrth 21, 2017

Profodd Dean adegau gwanhaol yn ei fywyd trwy gydol ei blentyndod a effeithiodd yn negyddol ar ei fywyd diweddarach; ei iechyd meddyliol a chorfforol a’i berthnasoedd, gyda’r cyfan yn mynd mor bell fel y bu’n rhan o achos llys am gyswllt gyda’i fab. Cafodd pwl o bryder ac iselder eithafol a’i rwystrodd rhag gadael y tŷ am flynyddoedd lawer ac a welodd e’n ceisio lladd ei hun sawl tro, ond diolch i brosiect VINE Tir Coed, teimlodd yn barod i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddi Tir Coed.

Blwyddyn wedyn, mae Dean wedi cwblhau dau o gyrsiau hyfforddiant tri mis Tir Coed yn llwyddiannus ac wedi cyflawni achrediad Lefel un mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy a lefel dau mewn Cadwraeth Ymarferol. Mae wedi cymryd rhan ac yn gynyddol wedi mabwysiadu rôl gefnogol o fewn diwrnodau gweithgareddau niferus a diwrnodau agored cymunedol.

Darllen rhagor…

Women Connect First yn Cynnal Dathliad Mawr o Gyflawniadau Menywod

Mawrth 10, 2017

Amcan Women Connect First yng Nghaerdydd yw grymuso a gwella bywydau menywod du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) difreintiedig a’u cymunedau er mwyn helpu pobl i wireddu eu potensial llawn a gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas yng Nghymru.

Dyma un o wirfoddolwyr Women Connect First, Rehana Nadeem, yn sylwi ar sut mae gwirfoddoli wedi ei hysbrydoli i helpu pobl eraill.

“Rwyf wedi gweithio fel gwirfoddolwr i Women Connect First ers bron pedair blynedd. Mae wedi bod yn brosiect gwobrwyol a difyr iawn gan i mi ennill cynifer o sgiliau newydd. Rwy’n cynorthwyo tiwtoriaid gyda’u dosbarthiadau sgiliau sylfaenol, gan helpu dehongli a chyfieithu, dysgu dosbarthiadau celf a gwneud yr arlwyo mewn rhai o’r digwyddiadau a gynhelir gan Women Connect First, ac rwyf hefyd wedi cael cyfle swydd fel cydlynydd rhandir. Rwyf wedi mynd yn fwy hyderus ac mae’r mudiad wedi rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd a rhoi’r sgiliau sydd gennyf ar waith. Rwyf hefyd wedi medru rhoi cyngor a chymorth i fenywod eraill.” Darllen rhagor…

Dathlu Prosiectau a Chymunedau yng Nghymru

Mawrth 9, 2017

Aeth Pwyllgor Cymru’r Gronfa Loteri Fawr ar daith i Orllewin Cymru’n ddiweddar i ymweld â nifer o’r prosiectau sydd wedi eu hariannu y mae eu nod yw gwella’r amgylchedd lleol a chynnig cyfleoedd i bobl yr ardal.

Ymunodd yr Aelod Cynulliad lleol, Simon Thomas, â’r pwyllgor ar gyfer ymweliad Hanes Llandoch yn Llandudoch sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant ac addysg i bobl leol trwy prosiect Perllan y Bobl ac yn ceisio ail-greu ac ehangu perllan hanesyddol y plwyf ar yr un pryd. I gael mwy o wybodaeth am Berllan y Bobl. cliciwch yma.

Eisteddodd Mr Thomas i lawr am ginio gyda bwyd o ffynonellau lleol yng nghaffi’r ganolfan cyn cydio yn y dasg o helpu plannu coeden ffrwythau, a chyfarfu hefyd â’r gwirfoddolwyr a helpodd sicrhau’r grant o £247,000 gan ein rhaglen Pawb a’i Le.

Nesaf oedd ein taith o gwmpas Neuadd Farchnad Aberteifi , a leolir yng nghalon y dref. Mae’r farchnad wedi ei rheoli gan Fenter Aberteifi er mis Gorffennaf 2014 a, gyda chymorth grant o £109,974 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, mae’r mudiad wedi creu both bywiog ar gyfer masnachwyr a chynhyrchwyr lleol.

Gyda’r rhyddid i grwydro’r farchnad, bu i lawer o’r aelodau pwyllgor weld bargen, o gardiau pen-blwydd i hynafolion, ac esboniwyd iddynt sut mae’r farchnad wedi mynd o nerth i nerth o dan y drefn reoli newydd wrth iddi gyflawni cynaladwyedd. Cyfarfu’r Pwyllgor â Rhian Blackford, rheolwr neuadd y farchnad yr ariannwyd ei swydd gan y grant, a chawson nhw daith o gwmpas y neuadd tref drawiadol sydd wedi bod yn gartref i’r farchnad er 1860 a lle mae Menter Aberteifi wedi llwyddo i gefnogi busnesau lleol ac, ar yr un pryd, cynyddu cyhoeddusrwydd a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r farchnad. Gallwch ddysgu mwy am y farchnad yma. Darllen rhagor…