Mynd i'r cynnwys

Cyfeiriadur cefnogi trydydd sector wedi’i lansio

Awst 15, 2019

Yn ddiweddar, fe lansiom gyfeiriadur i gefnogi’r trydydd sector mewn amryw o ffyrdd. Yma, mae Rob Roffe, ein Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu yn dweud mwy wrthym:

Gyda phwysau cyson ar arian cyhoeddus, mae’r dirwedd ar gyfer y trydydd sector yn heriol. Tra mae heriau ariannu yw efallai y broblem fwyaf pwysig mae’r sefydliad angen mynd i’r afael ag ef, rydym yn gwybod bod anghenion eraill y sefydliad ar gyfer heriau megis rheolaeth ariannol, cynllunio busnes, drifft cenhadaeth ac arddangos effaith hefyd yn achos o bryder. Darllen rhagor…

Advertisements

“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych.”

Awst 6, 2019

Oeddech chi’n gwybod bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn darparu gwasanaeth gwbl ddwyieithog i’w gwsmeriaid yng Nghymru? Mae Sian Jones, Swyddog Iaith Cymraeg yn diweddaru ein llwyddiannau yn y Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ein hymrwymiad i gynnig gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi parhau. Dyma oedd yr adborth gan un o’n deiliad grant:

“Mae gwasanaeth Gymraeg y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn wych. Mae’r wefan yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae’r safle Gymraeg yr un mor dda a’r Saesneg. Mae hyn yn anadl o awyr iach ar ôl delio â llawer o gyllidwyr grantiau a sefydliadau mawr eraill nad ydynt yn cynnig gwasanaeth Cymraeg i’r un safon. Mae gallu trafod prosiect neu gais yn Gymraeg yn golygu y gallaf gyfleu fy mrwdfrydedd dros y cais mewn ffordd well gyda’r swyddogion.” Darllen rhagor…

Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 24, 2019

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

Darllen rhagor…

Ydych chi’n ysgol sy’n chwilio am grant?

Gorffennaf 15, 2019

Mae ysgolion ledled Cymru wrth wraidd eu cymunedau, ac mae ganddynt y potensial i chwarae rôl llawer mwy ym mywydau dyddiol y gymuned mae’r ysgol wedi’i leoli, tu hwnt i addysg a’r ystafell ddosbarth. Rydym yn gwybod bod ysgolion a Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon (PTA) wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian, ac rydym yn derbyn llawer o geisiadau am grantiau o’n rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Agored i bawb

Mae’r ceisiadau cryfaf – a’r rhai sydd mwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus – yn dangos eu bod yn ymgeisio am rywbeth mae’r gymuned leol ei heisiau, a fydd yn dod a manteision ehangach. Gallwn ariannu dim ond y sefydliadau sydd ar gael i’r gymuned ehangach mae’r ysgol yn eistedd o fewn. Dylai gweithgareddau gymryd lle allan o oriau ysgol, yn ystod gwyliau ysgol neu cyn neu ar ôl ysgol, ond yn bwysicach oll mae’n rhaid iddo fod ar gael i’r gymuned gyfan a galluogi plant neu deuluoedd eraill o’r ardal i ymuno yn y gweithgareddau, ac nid disgyblion yr ysgol a ymgeisiodd yn unig. Er enghraifft, os yw eich cymuned wedi meddwl am syniad ar gyfer cyfleusterau chwarae newydd, llochesi awyr agored neu glybiau gwyliau, sicrhewch y bod rhain yn gallu cael eu defnyddio gan gynifer o bobl a phosibl, mor aml â phosibl. Darllen rhagor…

Sub-Sahara Advisory Panel yn cefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol

Gorffennaf 9, 2019

Y mis hwn, fe ddyfarnom £800,000 i 20 o grwpiau ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Profiad o Lygad y Ffynnon. Un o’r prosiectau fe ariannom oedd Panel Ymgynghori Sub-Sahara (SSAP), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol. Fe siaradom â Fadhili Maghiya, Cyfarwyddwr SSAP, am y prosiect i ddarganfod mwy am ei gefndir a’r effaith mae am ei gael.

“Fy enw i yw Fadhili Maghiya, a fi yw Cyfarwyddwr Panel Ymgynghori De-Sahara. Gallaf bwyntio at ddwy ardal sydd wedi ein cael i le rydym erbyn heddiw. Y cyntaf, fe wnaeth un o arweinwyr y prosiect gyfarfod â fi rhyw dair blynedd yn ôl ac fe ddechreuon ni siarad am bobl ifanc BAME yng Nghymru, a pha gefnogaeth roeddent yn ei gael o ran eu datblygiad ac o ran datblygu eu hunain fel pobl, yn ogystal â gweithredwyr drwy gyrff statudol, elusennau ac yn y blaen. Yr hyn a sylweddolwyd gennym oedd bod bwlch enfawr yn y ddarpariaeth ac nad oedd  yna unrhyw beth wedi’i deilwra i gymunedau BAME o ran eu datblygiad personol. Os ydych yn edrych ar yr hyfforddiant arweinyddiaeth sy’n cael ei ddarparu, mae wedi ei anelu’n fwy tuag at sefydliadau yn y brif ffrwd a phobl o gymunedau BAME sydd ddim yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwnnw. Darllen rhagor…

Awgrymiadau ymgeisio gan Empower – Be The Change

Gorffennaf 4, 2019

Cafodd Empower – Be The Change yn Wrecsam ei sefydlu yn 2016 wedi i’r Sylfaenydd, Jo Clay, dreulio dwy flynedd a hanner yn India yn gwirfoddoli a’n gweithio ar amryw o brosiectau cymunedol. Yn bennaf, fe weithiodd hi ar sefydlu rhaglen wirfoddolwyr rhyngwladol i bobl ifanc yng Nghymru, yn eu galluogi i gynyddu eu hunan-hyder ac i ymdrechu tuag at eu gwir ddiddordebau a’u nodau. Hwn oedd y profiad a ysbrydolodd hi i sefydlu menter gymdeithasol gallai awdurdodi eraill i gyflawni’r peth. Fe siaradom â hi am ei gwaith, diolch i grant o £246,000 gan y Loteri Genedlaethol.

Mi sefydlais Empower – Be The Change ym mis Mai 2016, gan fy mod i o gred gadarn fod gan bawb potensial enfawr, a gyda’r cyfleoedd cywir mae gan bawb y cyfle i ddod yn awdurdodol. Y rhan gorau o fy rôl yw gweithio gyda chyfranogwyr a gweld yr hunanhyder cadarnhaol maent yn ei ddatblygu. Mae hefyd yn wych gweithio gyda’r tîm a bod yn greadigol ac arloesol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud. Darllen rhagor…

Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth

Gorffennaf 2, 2019

Yr wythnos yma, rydym wedi dyfarnu £800,000 i 20 grŵp ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon.  Roedd un o’r prosiectau a ariannwyd gennym i’r Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship (WITH), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth. Fe siaradom a Lindsey Crosbie, Cyfarwyddwr Marchogol WITH i ddarganfod mwy am gefndir y prosiect.

“Fy enw i yw Lindsey Crosbie ac fe ddeuthum i o gefndir o anfantais luosog, aml-genhedlaeth. Rydw i, fy nain a fy hennain i gyd wedi cael profiad o lygad y ffynnon o dlodi, camdriniaeth ddomestig a rhywiol, yn ogystal â phroblemau iechyd meddwl.  Fe gyflawnodd fy hennain hunanladdiad, gan ei bod hi yn y 1940au yn methu cael mynediad i gymorth am ei phryder, sy’n gyflwr gellir ei drin erbyn heddiw. Er i fy mam a’n nain fod yn ferched disglair a chreadigol, fe weithion nhw fel merched ginio a gofalwyr contract sero awr a ni wnaethon nhw erioed gyflawni eu potensial llawn oherwydd yr anfanteision roeddent wedi ei ddioddef, ac roedd eu hiechyd meddwl gwael yn eu dal yn ôl. Fe dorrais i’r cylch oherwydd, gyda’r gefnogaeth gan fy mam ac athro oedd yn credu ynof fi, roeddwn yn gallu ennill ysgoloriaeth i ysgol breifat pan oeddwn yn 11, rhoddodd fynediad imi i fwy o ddewis ac amryw o gyfleoedd gwell na’r rhai cafodd y merched aeth o’m blaen i erioed. Darllen rhagor…