Sut y gwnes i guro’r bwlis

Gan i Linda James gael ei bwlio mor wael, fe adawodd yr ysgol heb sefyll ei harholiadau a datblygodd anhwylder bwyta. Ond o ganlyniad i’r trallod, fe lansiodd grŵp sydd bellach yn helpu dioddefwyr eraill. Gallwch ddarllen ei blog isod:

bwlio
Mae BulliesOut yn anelu i roi terfyn ar olygfeydd fel hyn a rhoi chefnogaeth i ddioddefwyr bwlio a’u teuluoedd.

Chwe blynedd yn ôl ces i freuddwyd a’r freuddwyd honno oedd helpu a chefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan fwlio. O ganlyniad i’m breuddwyd, sefydlwyd BulliesOut.

Gan i mi brofi hwn fy hun (trwy gael fy mwlio fy hun a bod yn rhiant i blentyn a gafodd ei fwlio), roeddwn yn gwybod sut y gall effaith y weithred greulon hon gael effaith andwyol ar rywun. O ganlyniad i gael fy mwlio datblygais anhwylder bwyta yn 14 oed, a gadewais yr ysgol heb sefyll fy arholiadau terfynol. Dylanwadodd hwn yn negyddol ar fy mywyd dros yr 20 mlynedd nesaf. Heddiw, er i mi ddychwelyd i addysg ac ennill cymwysterau, nid wyf heb y creithiau emosiynol a chorfforol. Dw i’n dal i gofio teimlo’n ‘dwp’ pryd bynnag y siaradais â phobl am addysg ac yn eithaf aml byddwn yn osgoi ateb y cwestiwn arswydus, ‘faint o arholiadau gwnest ti sefyll ‘te?’ Dim ond dros y chwe blynedd diwethaf yr wyf wedi teimlo y gallaf siarad am yr hyn a ddigwyddodd i mi.

Mae bwlio’n bwnc mor dabŵ. Mae angen gwneud mwy o waith mewn ysgolion ac mewn mudiadau ieuenctid o oedran gynnar, a’i ailadrodd yn rheolaidd. Er bod llawer o ysgolion yn gwneud ymdrech i roi polisïau gwrth-fwlio ar waith ac ymateb i achosion o fwlio, mae llawer o bobl ifanc yn methu â derbyn y gefnogaeth emosiynol y mae ei hangen arnynt.

Heb gefnogaeth, ni fydd modd i blentyn sy’n profi bwlio a’r ofn sy’n dod gydag ef yn gallu dysgu’n gyson, cofio gwybodaeth a bod yn aelod gweithredol a chysylltiedig o gymuned yr ysgol. Mae’n bosib bod plentyn sy’n gwneud y bwlio’n methu â deall canlyniadau ei ymddygiad, yn ei chael hi’n anodd rheoli teimladau o ddicter neu brofiadau eraill sy’n arwain at ymddygiad bwlio.

Credwn fod dysgu’n sylfaen i fywyd ac y gall helpu i gynyddu hyder a hunan-barch, a symbylu pobl ifanc i gyflawni eu dyheadau a’u dewis gyrfa. Cydnabyddwn y gall rhwystrau i ddysgu, megis bwlio, atal pobl rhag cydnabod a chyflawni eu potensial llawn. Ein gweledigaeth yw i bob person ifanc gydnabod ei hunanwerth a’i botensial i ffynnu mewn amgylchedd cadarnhaol a gofalgar heb orfod dioddef o ormes a chamdriniaeth.

Trwy sicrhau bod plant a phobl ifanc yn deall beth yw bwlio a bod ganddynt y sgiliau, yr hyder a’r hunan-barch i adrodd am achosion o fwlio, gallwn wella eu hiechyd a lles emosiynol. Yn yr hir dymor bydd hyn yn dylanwadu’n gadarnhaol ar eu gallu i ffurfio perthnasoedd cadarnhaol a gwella’u cyfleoedd bywyd yn y dyfodol.

Linda James
Linda James, sefydlydd a Phrif Weithredwr BulliesOut

Trwy waith ein rhaglenni craidd, nod BulliesOut yw darparu gwybodaeth am fwlio i blant a phobl ifanc a sut y gall bwlio effeithio ar berson yn ogystal â’i rymuso i feddu ar hunangred, hyder ac annibyniaeth. Mae BulliesOut yn hynod o ymwybodol o effaith andwyol bwlio, ac yn credu’n gryf mai addysg o’r oedran gynharaf sydd â’r cyfle gorau o gael gwared ar ganran uchel o’r ymddygiad bwlio a geir trwy gydol ein cymdeithas. Mae ein holl waith gyda phlant a phobl ifanc yn darparu gweithgareddau sy’n atgyfnerthu neges BulliesOut, sef bod gan bob person ifanc yr hawl i dderbyn addysg mewn amgylchedd diogel, cefnogol a gofalgar heb ormes a chamdriniaeth.

Fel y mae llawer ohonoch yn ei wybod, nid yw sefydlu elusen yn hawdd. Mae cymaint i’w wneud a sut gymaint y mae ei angen arnoch … gan gynnwys cronfa ddi-ben-draw o arian – ac nid yr un ar ben yr enfys!! Wrth gwrs rydym i gyd yn gwybod bod cronfa o arian yn anodd ddod o hyd iddi, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd gyfredol. Ers i BulliesOut ddechrau, mae ein cylch gwaith yn cynyddu’n barhaus ac mae’r elusen wedi cael ei harwain a’i rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Ni allem gyflawni popeth a wnawn heb ymrwymiad, gwaith caled ac ymroddiad ein Hymddiriedolwyr a’n Gwirfoddolwyr, ac mae’n fraint gennyf weithio ochr yn ochr â’r grŵp syfrdanol yma o bobl.

Er hynny, nid yw gwirfoddoli ‘am ddim’ ac er nad yw’r gwirfoddolwyr eu hunain yn derbyn tâl, mae angen hyfforddiant, cefnogaeth, treuliau a datblygu arnynt o hyd i’w galluogi i gynorthwyo’r mudiad hyd eithaf eu gallu.

Y llynedd roeddem yn ffodus i gael grant gan raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ac mae hyn wedi’n galluogi i recriwtio a hyfforddi 16 o wirfoddolwyr ychwanegol sydd wedi helpu’n wirioneddol wrth gyflwyno ein llwyth gwaith enfawr. Rydym wedi medru cynyddu a chryfhau ein sylfaen wirfoddolwyr ac erbyn hyn mae gennym hyd at chwech gwirfoddolwr wedi’u lleoli yn ein swyddfa ar sail reolaidd sydd wedi datblygu’n bersonol ac yn gallu ymgymryd â rolau cyfrifoldeb uwch. Ni fyddai hyn yn bosib heb y grant hwn a byddai wedi golygu gostwng maint y gwaith rydym yn ei gyflwyno. Nid oes gan BulliesOut unrhyw staff â chyflog ac mae’n cael ei arwain a’i redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr.

Bydd cyflawni’r grant am ail flwyddyn yn ein galluogi i ddatblygu ein gwirfoddolwyr ymhellach (a recriwtio mwy ar yr un pryd!) a darparu achrediad gwirfoddoli hefyd y gallant weithio tuag at ei gyflawni. Gwirfoddolwyr yw calon ac enaid BulliesOut ac mae’n hanfodol y gallwn ddatblygu eu sgiliau ymhellach a chydnabod eu cyflawniadau.

Mae pob un ohonom ni yn BulliesOut yn gwybod pa mor bwysig y mae ein gwaith, a phan gaiff ei ddilysu gan drydydd parti (megis ariannwr neu ddyfarniad) mae’n acolâd syfrdanol i’r gwaith rhagorol a wnawn, a’r tîm gwych sy’n ei gyflwyno.

Diolch yn fawr Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – rydych wedi gwneud gwahaniaeth enfawr, nid yn unig i BulliesOut ond i fywydau nifer mawr o unigolion.

I gael gwybod mwy ewch i http://www.bulliesout.com neu www.facebook.com/BulliesOut

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s