Myfyrwyr yn gwerthu rhyw i dalu biliau

Mae Becky Adams, cyn-feistres puteiniaid o Gymru’n esbonio pam mae hi’n cefnogi darn newydd o ymchwil a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’r cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw:

Becky Adams
Becky Adams (llun gan Karen Boyle)

Wrth i’r dirwasgiad barhau i frathu a dim arwydd o’r problemau economaidd yn gwella, mae asiantaethau iechyd rhywiol, academyddion ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn pryderu bod nifer cynyddol o fyfyrwyr yn gweithio yn y diwydiant rhyw i dalu am eu haddysg.

Dyna pam yr ydw i’n defnyddio fy mhrofiad o weithio yn y diwydiant i gefnogi prosiect ymchwil wedi’i ariannu gan y GLF sy’n anelu at ddeall anghenion a phroblemau cysylltiedig myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw a darparu gwasanaeth iechyd rhywiol arloesol newydd ar eu cyfer. Mae’r ymchwil academaidd yn cael ei arwain gan arbenigwyr yn y maes o Brifysgol Abertawe a’r nod yw darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw ac sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Mae angen cael golwg gonest ar beth mae pobl ifanc yn ei wneud mewn gwirionedd – nid ar beth mae’r Llywodraeth yn meddwl y dylen nhw fod yn ei wneud. Mae bwlch enfawr rhwng y ddeddfwriaeth a realiti ar hyn o bryd, ac mae gwir angen am gael rhywbeth yn y canol.

Rwy’n credu y bydd arian y GLF yn hwb mawr o ran cyfleu’r neges i’r myfyrwyr sy’n penderfynu gwneud gwaith fel hyn ac i ddweud wrthyn nhw fod cymorth a chefnogaeth ar gael. Gall fod yn ffordd o fyw eithaf unig. Yn aml pan fyddwch yn penderfynu gwneud rhyw fath o waith rhyw, gall bywyd fod yn llawn cyfrinachau ac rydych yn tueddu i guddio’r hyn rydych chi’n ei wneud rhag aelodau’r teulu.

Gwrandewch ar bodlediad o’r cyfweliad gyda madam Becky Adams:

Mae gwefan ar gyfer esgortiaid newydd sy’n cael ei rhedeg gan un o’m ffrindiau agos wedi gweld lefel y diddordeb yn cynyddu’n fawr ac un o’r tueddiadau mwyaf yw gweld myfyrwyr yn dechrau yn y diwydiant, rhywbeth nad yw’n peri syndod pan feddyliwch chi am bwysau ariannol ffioedd dysgu uwch a’r costau byw sy’n eu hwynebu.

Dw i hefyd wedi gweld drosof fy hun sut mae cymdeithas ac agweddau pobl ifanc tuag at ryw wedi newid a mynd yn fwy agored. Yn bersonol dw i’n credu ei fod yn ymwneud â rhywioli pobl ifanc drwy’r cynnwys sydd ar gael ar y we ac ar deledu lloeren cymaint ag y mae’n ymwneud ag anobaith. Mae llawer o fai ar y cyfryngau yn hynny o beth wrth iddyn nhw roi gwedd gyfareddol ar y diwydiant rhyw. Mae pobl ifanc yn llawer mwy agored am eu rhywioldeb y dyddiau hyn ac mae eu hagwedd tuag at ryw wedi mynd yn llawer mwy agored hefyd. Maen nhw’n gweld bod elfennau o ymddygiad rhywiol yn llawer mwy derbyniol nag yr oeddem ni hyd yn oed ddeng mlynedd yn ôl.

Er enghraifft, roedd gen i ffrindiau oedd am fynd yn esgortiaid am resymau o anobaith ariannol ar ôl i berthynas chwalu. Anobaith llwyr ddaeth â nhw i mewn i’r busnes, ond erbyn hyn mae’n ymwneud ag ariannu ffordd benodol o fyw. Mae llawer o bobl ifanc eisiau cael pethau neis a dydyn nhw ddim eisiau gweithio’n arbennig o galed er mwyn eu cael. Felly mae’r bai’n rhannol hefyd ar ddisgwyliadau pobl ifanc o’r hyn y maen nhw ei eisiau yn eu bywydau. Cyn gynted ag y bydd rhai pobl yn troi’n ddeunaw oed maen nhw’n dewis gweithio yn y diwydiant rhyw fel ffordd o ennill arian i dalu am ffordd benodol o fyw.

Mae’n hawdd iawn i bobl gael eu rhwydo o fewn y diwydiant rhyw. Maen nhw’n cael eu rhwydo mewn cylch o arian ac rydych yn cael eich bachu pan fyddwch chi’n dechrau ennill symiau mawr. Pan fyddwch yn syrthio mewn cariad ac eisiau gwneud pethau eraill, mae’n anodd iawn dianc ohono – yn enwedig os ydych yn ennill hyd at £1,000 yr wythnos mewn arian parod. Mae’n anodd wedyn iddynt ddechrau ar lwybr gyrfa confensiynol, yn ennill dim ond £200 yr wythnos ac yn talu treth ar ben hynny. Y cylch arian cyflym sy’n rhwydo’r rhan fwyaf ohonyn nhw.

Nodyn gan y Golygydd: Mae’r cynnydd ymddangosiadol mewn myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw a’r ffaith nad oes unrhyw ddata sylweddol neu fesuradwy wedi denu academyddion o Brifysgol Abertawe i redeg y prosiect tair blynedd sydd wedi’i ariannu gan y GLF, Gweithwyr Rhyw sy’n Fyfyrwyr, er mwyn gweld faint o waith rhyw sy’n cael ei wneud gan fyfyrwyr a’r cymhelliant sydd tu cefn iddo.

Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw ac am gael gwybod mwy am y prosiect, cysylltwch â Dr Tracey Sagar ar ccjc-ssww@swansea.ac.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s