Carchar yn paentio dyfodol disglair

Treuliodd Gavin Williams, cyn-garcharor yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, 15 mlynedd i mewn ac allan o’r ddalfa ac arweiniodd ei broblemau camddefnyddio sylweddau cynyddol at chwalfa yn ei berthynas gyda’i deulu. Ond erbyn hyn, ar ôl derbyn cefnogaeth gan y Rhaglen Ymyraethau Teuluol yn y carchar, a chan y prosiect Invisible Walls a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae Gavin yn lân, mae wedi adfer cysylltiadau gyda’i deulu ac mae hyd yn oed wedi sefydlu busnes celf ar ei liwt ei hun:

Gavin Williams
Gavin Williams

Pan es i’r carchar y tro cyntaf nid oeddwn erioed wedi codi brwsh paent yn fy mywyd, ond pan ddechreuais dynnu darluniau ar gyfer fy mhlant fel rhan o’r rhaglen, gwnes i weld bod gyda fi ddawn go iawn. Mae fy mhaentiadau a murluniau i’w gweld ym mhobman ar waliau’r carchar.

Yn ogystal â’r prosiect yn rhoi help i mi ddod o hyd i ddawn newydd, helpodd y gefnogaeth barhaus i mi gysylltu â’m teulu eto. Gweithiodd y tîm yn y Parc y tu hwnt i gred i drefnu ymweliadau ar fy nghyfer i, a gwnaethant siarad â’m teulu i ddweud wrthynt sut yr oeddwn yn dod ymlaen. Gwnaethant agor Uned Ymyraethau Teuluol gydag ardal i deuluoedd, a hwyluso’r ymweliadau fel y gallai teuluoedd ddod i amgylchedd llai ffurfiol i siarad â chi.

Cafodd cryn nifer o gyrsiau gwahanol eu trefnu ar fy nghyfer i a fy nheulu. Derbyniais gefnogaeth barhaus ar gyfer fy mhroblemau camddefnyddio sylweddau. Dangosodd un cwrs sut mae’r hyn yr oeddem yn ei wneud yn cael effaith fawr ar y bobl rydym ni’n eu caru. Roedd hynny’n gymorth mawr i mi, a dangosodd i’m teulu fy mod yn  gwneud ymdrech a’m bod o ddifrif o ran newid fy mywyd yn y dyfodol. Roedd yn brofiad newid bywyd go iawn i fynd ar y cwrs hwnnw.

Yn y carchar, llwyddais i ennill ystod o gymwysterau, sef rhywbeth y credais na fyddwn byth yn ei wneud. Cofrestrais ar gyfer pob cwrs a gafodd ei gynnig, a chwblheais nhw i gyd. Roedd y cymwysterau a gefais o hynny’n wych o ran fy helpu gyda’r hyn yr oeddwn eisiau ei wneud.

Ac yna helpodd tîm y Parc i mi ddechrau ymwneud ag Ymddiriedolaeth y Tywysog pan adewais y carchar, a helpodd yn ei dro i sefydlu fy hun fel arlunydd hunangyflogedig. Erbyn mis Ionawr eleni roeddwn yn gweithredu fel arlunydd ar fy liwt fy hun. Rwy’n gwneud unrhyw beth y mae pobl eisiau i mi ei ddarlunio neu ei baentio. Mae busnes wedi bod yn wirioneddol dda, a dw i wedi cael cymorth parhaus gan y Parc ers i mi gael fy rhyddhau.

Gwrandewch ar bodlediad o gyfweliad gyda Gavin Williams:

Mae’n syfrdanol pan edrychaf yn ôl a gweld pa mor bell yr wyf wedi dod. Heb y gefnogaeth a dderbyniais, mae’n debygol y byddwn yn ôl yn y carchar. Mae’n debygol na fyddwn wedi cael y cyfle i wneud yr hyn yr wyf wedi’i wneud ac mae’n debygol y byddwn wedi bod yn yr un llanast ag yr oeddwn yn y lle cyntaf. Rwy’n lân, mae fy nheulu yn ôl gyda mi ac mae gennyf fy musnes fy hun, ni allwn ofyn am fwy a bod yn onest.

Nodyn i’r golygydd: At ei gilydd dyfarnwyd £3,137,466 i Garchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parcym Mhen-y-bont ar Ogwr i redeg ei brosiect Invisible Walls sydd â’r nod o weithio gyda throseddwyr a’u teuluoedd  yn ystod eu dedfryd ac ar ôl cael eu rhyddhau i atal aildroseddu a materion lluosog a chymhleth eraill.

Dros y pedair blynedd nesaf bydd y prosiect yn cydweithio â throseddwyr, eu teuluoedd a’u plant trwy becyn o ymyraethau sy’n cynnwys rhaglenni magu plant a pherthnasoedd arbenigol i’r teulu cyfan, cyngor ar dyled teuluol, hyfforddiant ac addysg, cyngor a chefnogaeth ar dai, iechyd a ffitrwydd corfforol a chefnogaeth wrth symud tuag at gyflogaeth.

Gallwch gael gwybod mwy am waith y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s