Dysgu dwlu ar dwrw

A hithau wedi bod yn dioddef o straen a phryder, datblygodd Beverley Frowen, 54 oed ac yn hanu o Gaerdydd, sŵn clychau bach yn ei chlustiau a barodd iddi fod yn sicr y byddai hi’n cael strôc neu’n marw. Ond diolch i ddysgu mwy am dinitws a chael cymorth gan brosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ei phryderon am y cyflwr wedi’u lleddfu:

Beverley Frowen
Beverley Frowen

Mae gennyf swydd genedlaethol yn llawn straen yn rhoi cyngor ar iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd cyhoeddus i wleidyddion lleol a chenedlaethol yng Nghymru. Dros y pum mlynedd diwethaf hefyd, rwyf wedi cael ysgariad, symud cartref ac yn gyffredinol wedi gorfod ailadeiladu fy hunan-barch a’m bywyd ar fy mhen fy hun. Methais ag adnabod symptomau straen tymor hir, blinder cronig a phryder. Mae gennyf bersonoliaeth sy’n golygu mai fi yw’r un bob tro i “sorto pethau mas” ac mae fy nheulu, fy ffrindiau a’m cydweithwyr yn ystyried fy mod yn rhywun sy’n gryf ac yn alluog iawn. Yn ystod cyfnod arbennig o straenus yn fy swydd bron blwyddyn yn ôl, dechreuais glywed clychau bach yn fy nghlustiau, a dioddef o bendro a chyfog. Nid oeddwn yn gallu cysgu, es i weld y meddyg a ches i driniaeth ar gyfer haint ar y glust, rhywbeth a ddiystyriwyd nes ymlaen. Dros yr wythnos ddilynol roeddwn mewn trallod mawr, heb fedru cysgu ac yn ofnus iawn. Credais fy mod yn mynd yn wallgof ac yn cael chwalfa feddyliol ddifrifol. Parodd y cyfuniad o golli cwsg a ddim yn gwybod beth i’w wneud neu beth oedd yn mynd ymlaen i mi deimlo’n ofnus dros ben. Bryd hynny nid oeddwn yn gwybod unrhyw beth am dinitws o gwbl, ac wrth feddwl yn ôl yn awr rwy’n sylweddoli pa mor drallodus oedd hyn i mi; fe hoffwn i helpu pobl i ddeall mwy amdano er mwyn iddynt wybod ychydig am beth i’w wneud os byddant yn datblygu symptomau. Roeddwn wedi argyhoeddi fy hun fy mod yn mynd i gael strôc neu farw, a gynyddodd fy mhryder difrifol wrth i’r sŵn waethygu.

Rwyf o ddifrif am rannu fy mhrofiad gyda phobl sydd mewn sefyllfa debyg i mi i’w helpu i amddiffyn eu hunain yn erbyn effeithiau blinder cronig a methu â rheoli lefelau straen yn effeithiol a chynnal cydbwysedd pendant rhwng bywyd a gwaith. Credaf fy mod yn enghraifft glasurol o “chwalfa weithredol” y mae pobl yn dechrau ei thrafod bellach sy’n dechrau denu mwy o sylw, ond oherwydd achosion cynyddol o iselder, anaml iawn yr ydw i’n clywed am dinitws mewn perthynas â hi.

Gwrando ar y seiniau y mae pobl gyda’r cyflwr anwelladwy tinitws yn eu clywed:

Rhoddodd y meddyg feddyginiaeth i’m helpu i gysgu, ac wrth i’m hymennydd iachau eto, dechreuais ymchwilio i’m symptomau. Fe ddes i o hyd i  Gymdeithas Tinitws Prydain a dechreuais ddarllen popeth y gallwn ddod o hyd iddo ar y pwnc. Yn reddfol byddwn yn chwarae cerddoriaeth i guddio’r sŵn, a dysgais yn gyflym dros yr wythnosau nesaf pa synau oedd yn helpu a pha rai nad oeddent yn helpu. Symudais yn gyflym o gyflwr o bryder a cholli cwsg difrifol i iselder arswydus wrth i mi sylweddoli na ellir cywiro hwn yn hawdd a dyna fyddai fy mywyd, o bosib, o’r pwynt hwnnw ymlaen. Rhoddodd fy meddyg gyfeiriad i mi i glinig tinitws.

Dros y misoedd nesaf, cymerais feddyginiaeth gwrth-iselder, es i ar absenoldeb salwch tymor hir, es i ar wyliau a dechreuais ar ymagwedd ddeuol o ailwerthuso fy mywyd, ceisio deall y sbardunau, dechrau gwneud ymarfer corff ac yn gyffredinol ceisio dygymod â’r hyn a oedd wedi digwydd. Cymerodd hyn chwe mis.

Mae’r chwe mis diwethaf wedi bod yn well ac rwyf wedi derbyn cryn dipyn o gymorth gan y clinig tinitws, cyfeillion a fy nghydweithwyr. Rwy’n defnyddio cymhorthion clyw sy’n chwarae synau yn fy nghlustiau. Rwy’n defnyddio therapi sain i’m helpu i gysgu, rwy’n gwneud llawer o ymarfer corff sy’n helpu i’m gwneud yn flinedig yn gorfforol ac rwy’n ceisio peidio â chael gormod o banig – rhywbeth sydd yno o hyd os wyf wedi cael diwrnod gwael iawn. Nid oes diwrnod wedi mynd heibio pan nad wyf wedi clywed y synau yn fy mhen ac weithiau mae’n anodd iawn, ond mae bod gyda phobl eraill a gwrando ar gerddoriaeth yn helpu. Mae fy strategaethau ymdopi’n datblygu ond rwy’n credu bod gennyf dipyn o frwydr o fy mlaen o hyd. Profi a methu yw’r ffordd ymlaen yn bendant.

Un o’r penderfyniadau mawr y gwnes i oedd siarad am fy nghyflwr a bod yn onest gyda phobl ynglŷn â pham mae wedi digwydd. Mae hyn wedi fy ngrymuso fi a bod yn onest gan fod pobl yn dysgu am dinitws, a gallwch eu gweld nhw’n meddwl am eu hamgylchiadau personol eu hunain wrth i mi siarad â nhw. Rwy’n ffodus fy mod mewn gweithle newydd sy’n fodlon i mi chwarae cerddoriaeth wrth i mi weithio – rwy’n chwerthin am hyn weithiau ac yn disodli “chwibanu wrth weithio” gyda cherddoriaeth neu ganu. Mae popeth rwy’n ei ddarllen yn gyffredinol yn rhoi’r argraff bod tinitws yn digwydd o ganlyniad i wrando ar gerddoriaeth uchel am amser maith. Teimlaf fod angen mwy o astudiaethau achos am bobl fel fi i gywiro’r camsyniad o sêr roc uchel eu proffil ac ati. Rwy’n credu bod straen rhwng bywyd a gwaith, yn enwedig wrth ddringo’r ysgol, yn epidemig distaw ac nid oes unrhyw amheuaeth gennyf fod llawer o bobl yn dioddef yn ddistaw – gan iddynt ofni cyfaddef na allant ymdopi. Yn wir, ers i’m cyflwr ddechrau rwyf wedi gweld cryn nifer o bobl rwy’n siarad â nhw yn rhannu gyda fi’r ffaith eu bod wedi dioddef yn ddistaw a heb unrhyw gymorth ers tro – credaf fod hynny’n rhywbeth yr hoffwn ei osgoi a helpu i’w leihau.

Rwy’n hapus i siarad â newyddiaduron a rhannu fy stori, sy’n un yn unig ymhlith llawer. Fy ymagwedd i yw bod yn onest amdano, siarad yn agored a dangos bod pobl mewn perygl os nad ydynt yn gofalu am eu lles meddyliol yn ogystal â’u lles corfforol, ac er i ni feddwl ein bod yn anorchfygol ac yn wych yn ein swyddi – yn y pen draw mae angen magu ein cyrff yn hytrach na’u cam-drin. Hefyd, rwyf am i bobl sydd â thinitws ddysgu i deimlo’n gadarnhaol am eu cyflwr ac i ddatblygu strategaethau ymdopi sy’n gweithio ar eu cyfer nhw. Os yw’r ffordd yr wyf i’n ei wneud e’n helpu eraill ai beidio, po fwyaf o astudiaethau achos a meddyliau agored sydd gennym, gwell y bydd pobl yn gallu parhau i fyw gyda thinitws.

Yn syml, rwy’n dysgu dwlu ar dwrw!

NODYN I’R GOLYGYDD: Derbyniodd Cymdeithas Tinitws Prydain £4,948 trwy raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i gynnal digwyddiad cynyddu ymwybyddiaeth a strategaethau ymdopi yng Nghaerdydd. Roedd Beverley yn un o tua 200 o bobl a ddaeth i’r digwyddiad.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s