Ar y blaen mewn bywyd

Yn tyfu i fyny gyda phroblemau mawr yn yr aelwyd roedd gan Chris Storer, 17 oed, blentyndod cythryblus a threuliodd ei arddegau cynnar yn triwantio o’r ysgol ac yn lolian o gwmpas ar strydoedd Caerdydd nes iddo gael ei leoli o dan ofal yr awdurdod lleol. Gyda dim byd i’w wneud a heb unrhyw obaith, symbyliad, breuddwydion na dyheadau ar gyfer y dyfodol – roedd ar lethr lithrig yn arwain at ddyfodol gwag.

Wrth droi’r cloc ymlaen deng mis mae Chris bellach yn adrodd stori gwbl wahanol. Ar ôl gadael gofal mae’r dyn ifanc bellach mewn cyflogaeth amser llawn, mae ganddo arian yn ei boced, mae’n llawn hyder ac yn edrych ymlaen at ei ddyfodol yn llawn gobaith. Mae’n enghraifft ddisglair o’r math o berson a allai elwa o’n rhaglen Ar y Blaen newydd gwerth £3.4 miliwn sy’n lansio heddiw:

Chris Storer

Roedd fy mywyd yn ddiflas cyn i mi ddechrau ymwneud â’r cynllun hwn. Roeddwn allan ar y strydoedd yn lolian o gwmpas, yn gwneud dim byd ac roedd gennyf gryn nifer o broblemau adref. Nid oedd gennyf unrhyw beth i’w wneud. Ceisiais ddod o hyd i swydd ond nid oeddwn i’n gallu dod o hyd i unrhyw beth. Gwnes i byth ganolbwyntio yn yr ysgol ychwaith, roedd fy sylw bob amser ar rywbeth arall. Alla i ddim eistedd i lawr i ysgrifennu a darllen – mae hynny i gyd yn ddiflas i mi. Mae’n well gennyf ddefnyddio fy nwylo a dysgu trwy edrych ar bobl ifanc yn gyntaf a gwneud e y ffordd ‘na. Ces i fy nghyfeirio i Llamau gan Weithiwr Cymdeithasol yn y Gwasanaethau Plant fis Awst y llynedd. Yna cymerais ran mewn cynllun profiad gwaith ond roeddwn yn awyddus i gael cyflogaeth â thâl ar sail barhaol. Dechreuais fynd yn ôl i’r ysgol i ddangos fy mod yn gwneud ymdrech i newid a cheisio gwneud rhywbeth allan o’m bywyd. Yna trefnodd fy ngweithiwr cymdeithasol gyswllt rhyngof fi a’r prosiect, a dechreuodd y cyfan bryd hynny.

Trwy’r cynllun, cynigiwyd lleoliad gwaith i mi gydag AE Insulation Ltd, cwmni yng Nghaerdydd sy’n darparu ac yn gosod inswleiddio ar gyfer adeiladau preswyl, diwydiannol a masnachol. Ar ôl ychydig wythnosau o waith, ces i fy nghyflogi gyda thâl. Rwy’n mwynhau’n wirioneddol ac ni allaf aros i fod yn gwbl gymwysedig. Rwyf wedi cael fy nghyflogi gan AE Insulation ers dros ddeng mis bellach ac rwyf hefyd wedi ennill sgiliau newydd a chymwysterau yn y swydd. Rwyf wedi gwneud cyrsiau cyfrifiadurol a chael profiad gwaith mewn sawl lle. Ni fyddwn byth wedi ymwneud â rhywbeth fel hyn o’r blaen, a bod yn onest. Dw i hefyd wedi gwneud llwyth o gyrsiau gyda’r gwaith.

Gwnaethom roi mwy o hyder i mi wrth gwrdd â phobl newydd hefyd. Roeddwn braidd yn swil ac yn dawel wrth gwrdd â phobl newydd o’r blaen. Roedd cynifer o bobl wahanol yn dod i mewn ac allan o’r prosiect fe ddes i’w hadnabod nhw yn y pen draw, a gwellodd fy hyder.

Heb y gefnogaeth hon ni fyddwn ble yr ydw i nawr. Ni fyddai swydd gennyf ac mae’n debygol y byddwn i’n gwneud dim byd neu ar y clwt neu rywbeth. Mae llawer yn haws gyda chefnogaeth. Os oedd rhywbeth nad oeddwn yn ei ddeall, byddai gweithiwr cefnogi’r prosiect yn ei esbonio i mi, a byddai hefyd yn fy ngwthio tuag at ddod o hyd i swydd. Pan oeddwn ar fy mhen fy hun roeddwn yn ffonio llwyth o bobl wahanol, byddent yn cymryd fy manylion ac ni fyddwn byth yn clywed oddi wrthynt eto. Aeth y prosiect hwn â mi i’r cam nesaf hwnnw o gael swydd go iawn.

Yn bendant rwy’n fodlon rhoi cynnig ar bethau nawr, ond yn flaenorol os nad oedd yn swnio’n dda, doeddwn i ddim eisiau gwybod. Mae’n beth da fy mod wedi newid. Mae fy mywyd llawer yn fwy cyffrous; Mae gennyf lawer mwy o arian i wneud pethau ac nid cymaint o amser rhydd – felly rwy’n mwynhau hyd yn oed yn fwy pan fydd y penwythnos yn cyrraedd.

Mae’r neges sydd ‘da fi ar gyfer pobl eraill mewn sefyllfa debyg yw cer amdani. Dewch o hyd i waith ac achubwch ar y cyfle.

Gwrandewch ar bodlediad o gyfweliad gyda Chris:

NODYN I’R GOLYGYDD: Mae Chris ymysg y cannoedd o bobl ifanc o Gaerdydd a Chymoedd De Cymru sydd wedi elwa o’r Cynllun Learning 4 Life a redir gan yr elusen ddigartref Llamau. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymunedol y Lottery Genedlaethol, nod y cynllun yw rhoi cefnogaeth ac arweiniad wedi’u teilwra i bobl ifanc sy’n gadael gofal i’w helpu i ddechrau gweithio a’u galluogi i fyw bywydau annibynnol.

Mae’n enghraifft o ddarpar fuddiolwr y rhaglen Ar y Blaen, sy’n anelu at ymgysylltu, paratoi a symbylu y rhai sy’n gadael gofal a throseddwyr ifanc rhwng 18 a 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i ymgymryd â lleoliad gwaith chwe mis a gefnogir â thâl. Nod y rhaglen yw gwella’u cyfleoedd o symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy neu ddysgu/hyfforddiant pellach trwy gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s