Fy malchder a’m llawenydd

Rachel Edwards, dwy ar bymtheg oed, yw cadeirydd Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Yma mae hi’n disgrifio sut mae’r grŵp yn helpu pobl i ffurfio cyfeillgarwch sy’n parhau yn ogystal â darparu cyrchfan bositif ar gyfer pobl ifanc.

Rachel Edwards
Rachel Edwards

Dechreuodd Ieuenctid Merthyr fel prosiect bach gyda gobeithion mawr ar gyfer y dyfodol. Nid oes unrhyw ffordd y gallwn fod wedi rhagweld blwyddyn yn ôl pa mor bell y byddem wedi dod a sut gymaint y byddwn yn datblygu’n bersonol. Mae MY (Ieuenctid Merthyr/Merthyr Youth) wedi creu cynifer o gyfleoedd i mi, a siaradaf ar ran pobl eraill yma pan ddywedaf fod y cyfeillgarwch sy’n cael ei greu yma’n gryf ac yn llawn ystyr, ac yn parhau i’r dyfodol yn ogystal â’r sgiliau rydym i gyd wedi’u hennill yma.

A finnau’n aelod ers iddo ddechrau, mae’n syfrdanol gweld i ba raddau y mae cymeriadau a dyheadau’r aelodau wedi datblygu o fewn yr amgylchedd hwn – gan greu pobl ifanc llawn hyder, rhadlon a chyfeillgar sy’n barod i wneud pethau da yn y byd. Rhedir MY gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Yn bersonol nid wyf wedi gweld unrhyw glwb ieuenctid arall yn fy ardal sy’n gwneud hyn, a theimlaf fod rhoi rheolaeth i bobl ifanc dros eu prosiect yn beth gwych a gwobrwyol i’w wneud. Mae’n annog pobl ifanc i ymwneud â rhedeg busnes trwy ddysgu sut i weithio gyda phobl eraill, parchu eraill a gweld faint mae’n ei gymryd i gadw lle fel hyn yn mynd.

Mae MY ar agor saith niwrnod yr wythnos gydag amrywiaeth o weithgareddau i bob oedran. Ar gyfer aelodau MY mae nos Lun yn golygu cystadlaethau pŵl a digwyddiadau dirgelwch. Cynhelir Drama ar nos Fawrth. Mae gennym nifer syfrdanol o bobl ifanc yn y noson ddrama ac mae’r ymrwymiad yn parhau i dyfu trwy’r amser, gyda chynifer o actorion ifanc dawnus yn cymryd rhan ac yn perfformio mewn sioeau. Mae’r sgriptiau rydym wedi’u llunio a’r ymdrech sy’n mynd i mewn i bob sesiwn yn rhyfeddol, ac rwy’n siarad dros bawb pan ddywedaf ei fod yn beth llawn hwyl i’w wneud – mae wedi gwella ein galluoedd actio a’n hyder yn wirioneddol. Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at ein cynhyrchiad Nadolig o A Christmas Carol a’n pantomeim traddodiadol – Robin Hood. Ar nos Fercher cynhelir MY WestEnd, lle gall pobl ifanc ymwneud â byd y sioeau cerdd a dysgu i ganu a dawnsio fel perfformwyr ar y llwyfan. Mae’r awyrgylch yn ddifyr ac yn llawn mwynhad ac mae ein perfformiad sioe gerdd gyntaf o Grease a Grease 2 yn mynd i fod yn syfrdanol.

Ar nos Iau cynhelir hwyl corfforol gyda gweithgareddau ffitrwydd a chodi hwyl. Mae ein haelodau yn cymryd rhan, yn gweithio’n galed ac yn datblygu sgiliau gwaith tîm ac ymddiriedaeth. Mae Ieuenctid Merthyr yn datblygu trwy’r amser i ddiwallu anghenion pobl ifanc, ac mae hyfforddiant pêl-droed wedi dechrau’n ddiweddar ar y penwythnos i estyn allan i groesawu grŵp newydd o bobl i’r teulu MY.

Aelodau'n ymlacio yn y clwb
Aelodau’n ymlacio yn y clwb

Fel y gallwch ei weld, mae MY yn gweithio’n galed iawn i ddarparu amgylchedd cyfeillgar, addysgol a diogel er mwyn i ni, fel pobl ifanc, leisio ein barn a thyfu, gydag ystod enfawr o weithgareddau i gynnwys cynifer o ddiddordebau gwahanol â phosib. Mae’r ffaith ein bod yn cael ein rhedeg gan wirfoddolwyr yn bennaf, sydd yno bron bob nos trwy’r wythnos yn dangos cymaint y mae MY yn ei olygu i ni i gyd, Er hynny, byddai’n amhosib i ni wneud yr hyn a wnawn heb gefnogaeth ar ffurf grantiau ac ariannu.

Mae ein holl weithgareddau’n wych ac yn boblogaidd iawn ond mae’r gefnogaeth rydym wedi’i derbyn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i redeg ein Clwb Ieuenctid Nos Sadwrn yn golygu y gallwn ddod â’r wythnos i ben mewn steil – gan roi cyfle i ni dreulio ychydig o oriau’n sgwrsio ac yn ymlacio gyda’n ffrindiau. Mae Karaoke yn boblogaidd iawn gydag aelodau sy’n awyddus i godi ar eu traed a dangos eu doniau. Hefyd mae gennym beiriannau gemau, tenis bwrdd, byrddau pŵl, llawer o gemau, amrywiaeth o gystadlaethau a llawer mwy.

Mae’r Clwb Ieuenctid Nos Sadwrn yn dangos yn wirioneddol faint o gymuned yr ydym ni yma, ac mae’n golygu y gall pawb sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau gwahanol trwy’r wythnos dreulio amser gyda’i gilydd fel un grŵp mawr. Nid yw Ieuenctid Merthyr byth yn lle tawel neu ddiflas. Gydag awyrgylch hyfryd lle rydym ni i gyd yn cadw’r gwên ar wynebau ein gilydd. Felly hoffwn ddiolch i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ran fy hun a’r holl bobl ifanc yn MY am ein helpu i gadw ein prosiect yn mynd a rhoi lle i bobl ifanc Merthyr fynd iddo.

Nodyn i’r golygydd: Derbyniodd Ieuenctid Merthyr £4,950 gan raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i ddatblygu clwb ieuenctid nos Sadwrn ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s