A wnaeth Ashfield dyfu eleni?

Mae tair menter gymunedol yng Nghymru a dderbyniodd dros £400,000 yr un gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros flwyddyn yn ôl yn datgelu sut maen nhw wedi gwrthsefyll y dirywiad economaidd a thywydd gwael yr haf er mwyn sicrhau goroesiad eu mentrau busnes cymunedol.

Ym mis Mai 2010, roedd prosiect Ashfield Community Enterprise Ltd (ACE) ym mhentref Hawy, Powys, yn un o dri phrosiect yng Nghymru y dyfarnwyd £400,000 iddynt gan y Loteri Genedlaethol trwy Pentref SOS, cynllun a redir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r BBC sydd â’r nod o ysbrydoli adfywiad gwledig ar draws y DU.

Yn yr olaf o dri blog, mae Mag Richards, 
Ysgrifennydd ACE Ltd, yn datgelu sut mae’r prosiect wedi bod yn gweithio’n ddiwyd ym mhentref Hawy i wneud y busnes yn llwyddiant. . .

Mag Richards, Ysgrifennydd ACE Ltd

Defnyddiom yr arian i ailddatblygu planhigfa goed adfeiliedig leol a’i thrawsnewid i ardd lysiau ffyniannus sy’n eiddo i’r gymuned. Mae’r prosiect yn cynnig cyfleusterau tyfu er mwyn i’r gymuned leol gynhyrchu bwydydd lleol a’u gwerthu o dan frand Ashfield. Fel rhan o’r cynllun, mae tŷ ar y safle wedi cael ei adnewyddu a’i rentu i bobl leol.

Ar ôl profi un o’r gaeafau oeraf a hafau gwlypaf o fewn cof diweddar, bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr a’n gweithwyr frwydro’n erbyn y tywydd trwy’r amser i sicrhau bod y fenter a’r cnydau’n goroesi. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol i ni ond mae’r fenter yn dal i fwrw ‘mlaen ac mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.

Mae yna rhai pethau anodd ar y gweill, ond rydym yn gwneud yn iawn ar hyn o bryd. Nid yw hyn yn beth syml ac rydym ni’n cael uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Mae’n lwcus bod gennym dwneli polythen, oherwydd fel arall bydden ni wedi’i chael hi eleni. Mae ein twneli’n llawn cynnyrch ac mae ein planhigion yn gwneud yn dda. Rydym bellach yn arbenigo mewn tyfu planhigion lluosflwydd gwydn a all dyfu yn hinsawdd oer a gwlyb Sir Faesyfed ac rydym wedi dechrau gwerthu blodau parod hefyd.

Dechreuom gydag un ar ddeg o ffrydiau incwm potensial, rydym wedi cwrdd â’n targedau gyda rhai ohonynt, a chydag eraill dydyn ni ddim. Mae wedi bod yn dipyn o frwydr. Yn ei hanfod rydym am fwyafu ein hincwm trwy ddod o hyd i syniadau a nwyddau newydd, oherwydd bod yn rhaid i chi fod yn eithaf hyblyg ac ymatebol i’r farchnad leol.

Un o lwyddiannau mwyaf Ashfield yw mai ni yw’r Ymddiriedolaeth Tir gymunedol gyntaf yng Nghymru i gyflwyno tai fforddiadwy. Trawsnewidiwyd y tŷ ar y tir i ddau fflat ac erbyn hyn rydym wedi’u rhoi ar osod fel tai fforddiadwy sy’n cynhyrchu incwm.

Mae Ashfield wedi mwynhau llwyddiannau niferus eraill. Erbyn hyn mae grwpiau ac unigolion lleol yn rhentu lleoedd ar ein safle i fynd ati i dyfu ac rydym ni wedi creu sylfaen gwsmeriaid gref ar gyfer ein ystod eang o ffrwythau, llysiau, planhigion a blodau.

Mae grwpiau ac unigolion lleol yn rhentu lleoedd ar safle Ashfield

Rydym ni bellach yn cynnal stondin farchnad wythnosol i werthu cynnyrch, ac wedi sicrhau contract sefydledig gyda siopau bwyd iechyd lleol i werthu ein planhigion a’n perlysiau.

Ein cyflawniad pennaf hyd yn hyn i mi yw prynu’r safle, ei adnewyddu a gweld pobl yn prynu eu cynnyrch.

Erbyn hyn mae’r prosiect eisiau amrywiaethu a datblygu marchnadoedd a phartneriaethau newydd o gwmpas ein cynnyrch, gan gynnwys datblygu ystod o fwydydd cadw. Gallwch gynyddu eich stoc gyda bwyd cadw megis siytni, jam a sudd.

Gobeithiwn ddatblygu rhai nwyddau newydd trwy raglen rhwng y cenedlaethau lle byddwn yn cyfweld â phobl hŷn yn yr ardal sy’n cofio sut y buont yn arfer cadw bwyd. Bydd gennym gegin brosesu newydd, a gobeithiwn y bydd pobl yn ei defnyddio i ddatblygu eu microfusnesau eu hunain a ffyrdd o gadw ffrwythau a llysiau fel yr oeddent yn arfer ei wneud yn yr hen ddyddiau.
Mae’r flwyddyn gyntaf wedi bod yn lafurus, yn gyffrous ac yn heriol. Yr her fwyaf yw cydbwyso cynhyrchu incwm yn erbyn cyfranogiad cymunedol ystyrlon a gweithio gyda gwirfoddolwyr. Mae gennym gryn dipyn o ffordd i fynd o hyd ac fe hoffem ddenu mwy o bobl a gwirfoddolwyr i’r safle. Yn hytrach na gwneud llawer o arian, ein nod pennaf yw gwneud digon o arian i gynnal cyfranogiad y gymuned a chadw’r staff sydd gennym ni.

I gael mwy o wybodaeth am Pentref SOS mewngofnodwch i www.villagesos.org.uk/cy

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s