Mynd i'r cynnwys

Aelodau Cynulliad yn datgelu problemau iechyd meddwl i helpu i ‘ddod â’r stigma i ben’

Tachwedd 28, 2012

Amser i Newid Cymru

Amser i Newid Cymru

Mae Aelodau Cynulliad o bob un o’r pedair plaid wedi siarad am eu profiadau o broblemau iechyd meddwl mewn cyfres o blogiau hynod o bersonol cyn trafodaeth bwysig yn y Senedd heddiw sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod y stigma a’r gwahaniaethu y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn eu hwynebu.

Eluned Parrott AC, Ken Skates AC, David Melding AC a Llyr Huws Gruffydd AC wedi siarad am gyfnodau o salwch meddwl mewn rhifynnau blog ar wefan Amser i Newid Cymru. Wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru a Comic Relief, Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i ddod â’r stigma a’r gwahaniaethu y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru yn eu hwynebu i ben.

Gallwch ddarllen dyfyniadau o’u blogiau isod:

O’r blog gan Ken Skates AC:

Cofiaf yn fyw fy mhrofiad cyntaf gydag Anhwylder Gorbryder Cyffredinol. Fe ddigwyddodd yn ystod digwyddiad ffurfiol iawn â gwin yn ystod yr wythnos Fatriciwleiddio ym Mhrifysgol Caergrawnt. Roedd y teimladau, y synwyriadau, yr ymateb o banig a’r ailsefydlu dilynol yn bethau y byddwn yn dod i arfer â nhw dros y deng mlynedd nesaf, nes i therapi siarad ddarparu’r sylfaen gadarn yr oedd ei hangen arnaf i fyw bywyd eto, yn hytrach na bodoli gyda phryder cyson.

Rheolwr y Rhaglen Amser i Newid Cath Lindley gyda Llŷr Gruffydd AC

Rheolwr y Rhaglen Amser i Newid Cath Lindley gyda Llŷr Gruffydd AC

O’r blog a ysgrifennwyd gan David Melding AC, Dirprwy Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol:

Efallai bod llawer ohonoch yn meddwl fy mod wedi dewis gyrfa braidd yn od. Wedi’r cyfan, mae gwleidyddion i fod yn bobl ddisglair, siriol a hyderus. Mewn gwirionedd, yn anaml iawn yr wyf wedi ystyried fy rôl gyhoeddus fel y peth mwyaf heriol yn fy mywyd, hyd yn oed pan oeddwn i’n sâl. Roedd rhyngweithio â phobl fel arfer yn rhoi hwb i mi, gan leihau rhai o symptomau’r pryder. Roedd siarad yn y Senedd llawer yn anoddach – ond hyd yn oed gyda hynny fe lwyddais heb unrhyw anhawster amlwg. Ac eto, nid oedd bywyd yn hawdd ac ni aeth y straen a’r blinder i ffwrdd byth. Un canlyniad cadarnhaol a ddeilliodd o’m profiad o drallod meddyliol oedd yr ymdeimlad o genhadaeth y mae wedi’i roi i mi wrth godi’r materion hyn yn y Cynulliad.

O’r blog a ysgrifennwyd gan Llŷr Gruffydd AC:

Hyd yn oed heddiw nid yw’r rhan fwyaf o’m ffrindiau a theulu’n gwybod y buon i’n sâl. Yn ôl pob tebyg bydd llawer yn cael gwybod trwy ddarllen yr erthygl hon. Yn fwy nag unrhyw beth, nid oedd fy rhieni’n gwybod ychwaith. Yr union erthygl hon sydd wedi rhoi’r dewrder i mi ddweud wrthynt am fy salwch. Nid wyf am iddynt gael sioc, nid wyf am iddynt deimlo’n drist ac yn bendant nid wyf am iddynt deimlo’n euog mewn unrhyw ffordd – roeddwn i’n sâl ond erbyn hyn ‘dw i’n well.

O’r blog a ysgrifennwyd gan Eluned Parrott AC:

Pan ddychwelais i’r gwaith ar ôl fy nghyfnod mamolaeth, ni ddywedais wrth fy nghyflogwr am fy salwch gan i mi ofni y byddai’n effeithio ar fy nghyfleoedd gyrfa. Yn anochel, fe deimlais o dan bwysau enfawr i berfformio yn y gwaith fel yr oeddwn o’r blaen, a heb os nac oni bai roedd methu â medru bod yn agored ynglŷn â’m salwch wedi gwaethygu’r pwysau hynny. Teimlais fy mod yn cael fy rhwygo mewn dau ddarn – heb wneud digon yn y gwaith a heb wneud digon gartref ychwaith. Yn y pen draw penderfynais ddweud wrth fy rheolwr, a thrafod ffyrdd y gallem newid fy mywyd gwaith i leihau’r pwysau. Nid wyf erioed wedi difaru gwneud hynny, ac o ganlyniad i hynny roeddwn yn gallu rheoli pethau llawer yn well wrth i mi roi fy mywyd yn ôl at ei gilydd.

I ddarllen y blogiau’n llawn ewch i http://www.timetochangewales.org.uk/cy/home

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: