Lle i bobl ifanc dyfu

Sally Morgan
Sally Morgan

Mae gwirfoddolwr ifanc o Flaenau Gwent yn datgelu sut mae gwirfoddoli dros brosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi’i helpu i ddatblygu ei sgiliau a’i hawydd am gadwraeth amgylcheddol, a darparu seibiant y mae arni ei angen yn fawr o gyfrifoldebau gofalu. Mae Sally Morgan, sy’n hugain oed ac yn hanu o Frynmawr, Blaenau Gwent, yn ofalu’n amser llawn am ei thad sy’n dioddef o fethiant cronig y galon. Mae wedi cael llawdriniaeth i osod rheoliadur; diffibriliwr a falf aortig, ac yn profi anhawster gyda llawer o dasgau syml bob dydd o gwmpas y tŷ.

Er hynny, mae Sally ymysg y bobl niferus o Ddyffryn Glyn Ebwy Uchaf sy’n manteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli a ddarperir trwy’r prosiect Pobl a Bywyd Gwyllt a redir gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. Gan i’r gwirfoddoli gael sut gymaint o effaith arni, mae Sally bellach wedi dod o hyd i waith fel swyddog gwarchodfeydd cynorthwyol gyda’r prosiect ac yn astudio tuag at radd y brifysgol agored mewn cadwraeth ac ecoleg. . .

Rwy’n ofalwr rhan-amser gyda fy mrawd hynaf, yr ydym wedi bod yn ei wneud ers chwe blynedd. Mae gofalu’n cymryd cryn dipyn o amser gan fod angen cymorth ar fy nhad gyda thasgau syml bob dydd fel ymolchi a rhoi dillad ymlaen. Rwy’n rheoli fy amser personol a thasgau cyffredinol o gwmpas anghenion fy nhad, a all olygu codi’n gynnar i gwblhau tasgau cyffredinol neu roi fy nymuniadau a’m hanghenion o’r neilltu dros dro.

Ar ôl gorffen astudio yn yr ysgol uwchradd roedd gennyf amser sbâr, y gallwn ei ddefnyddio i ddatblygu fy niddordeb mewn cadwraeth a’m gwybodaeth amdani. A finnau bob amser yn awyddus i gymryd rhan a dysgu am agweddau gwahanol ar yr amgylchedd yr ydym yn byw ynddo, ers 2011 rwy’n rhoi dau ddiwrnod yr wythnos i grŵp gwirfoddolwyr Dyffryn Distaw Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Trwy gymryd rhan yn y prosiect a gweithio gyda’r Swyddog Gwarchodfeydd ar Warchodfa Natur y Dyffryn Distaw, rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau ymarferol newydd sy’n gysylltiedig â rheoli mannau gwyrdd lleol er budd bywyd gwyllt ond hefyd fel mannau i bobl ymweld â nhw a mwynhau bod yn yr awyr agored.

Wrth wirfoddoli am ddau ddiwrnod yr wythnos, gwelais fy mod yn dysgu sgiliau newydd megis ffensio da byw, rheoli tir, sgiliau adnabod a chymorth cyntaf, a hwylusodd yr agwedd ofalu ar fy mywyd gan nad oedd neb yn fy nheulu wedi’u hyfforddi mewn cymorth cyntaf.

Rwyf wedi mynychu cyrsiau, sgyrsiau a digwyddiadau niferus Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, sydd wedi rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl sy’n rhannu’r un math o ddiddordeb a ffurfio sawl cyfeillgarwch parhaus, na fyddai wedi bod yn bosib yn flaenorol.

Credaf yn bersonol mai’r rhan orau o weithio mewn cadwraeth rheng flaen yn yr awyr agored yw nad ydych byth yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Gallai un diwrnod fod yn wlyb ac yn wyntog, a’r diwrnod nesaf mae’r haul yn tywynnu; neu gallech fod yn cael cryn dipyn o hwyl gyda grŵp o wirfoddolwyr o gefndiroedd cymysg.

Gwarchodfa Natur Dyffryn Distaw
Gwarchodfa Natur Dyffryn Distaw

Ar ôl gwirfoddoli am 12 mis ymgeisiais am swydd y Cynorthwy-ydd Gwarchodfeydd Dan Hyfforddiant 6 mis, yr oeddwn braidd yn betrus wrth ymgymryd â hi oherwydd fy nghyfrifoldebau gofalu, ond y llwyddais i’w sicrhau.

Roeddwn wrth fy modd â gwybod bod fy ngwaith caled wedi cael ei wobrwyo a bod gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent hyder yn fy ngalluoedd fel unigolyn. Fel gofalwr, rwy’n credu bod rhai pobl yn colli gafael ar y syniad eu bod yn ‘unigolyn’ a gall hynny fod yn anodd ymdopi ag ef. Rhoddodd gwirfoddoli gyfle i mi oresgyn y broblem hon. Trwy’r lleoliad hwn rwyf wedi ennill sgiliau a phrofiad pellach, gan gynnwys sgiliau ymgeisio am swydd a chyfweliad a fydd yn fy helpu i sicrhau cyflogaeth tymor hwy yn y dyfodol. A chan i mi wneud cyrsiau hyfforddiant torri a thocio prysgwydd yn ddiweddar, dechreuais sylweddoli na fyddai hyn wedi bod yn bosib heb y swydd dan hyfforddiant.

Rwyf wedi cynyddu fy hyder ac rwy’n astudio erbyn hyn tuag at radd gyda’r Brifysgol Agored. Oherwydd fy nghyfrifoldebau gofalu, ni allaf symud i ffwrdd i fynd i’r Brifysgol. Ar ôl i’m swydd hyfforddi ddod i ben, rwyf am gwblhau fy astudiaethau prifysgol parhaus mewn cadwraeth ac ecoleg wrth i mi barhau i weithio mewn cadwraeth, gobeithio fel swyddog gwarchodfeydd cynorthwyol.

Cliciwch ar y map i weld cyfleoedd gwirfoddoli yn rhanbarth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Nodyn i’r golygydd: Wedi’i ariannu gyda £250,000 gan raglen Pawb a’i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gweithio gyda gwirfoddolwyr fel Sally yng Ngwarchodfa Natur Dyffryn Distaw. Mae’r prosiect yn darparu profiad o weithio mewn cadwraeth ar gyfer grwpiau o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth i gynyddu eu sgiliau ymarferol a’u helpu i weithio’n well fel tîm i gyflawni nod. 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s