Meddyliwch cyn cael benthyciad diwrnod cyflog

Efallai ei fod yn demtasiwn i gael trosglwyddiad arian yn syth i’ch banc ychydig cyn y diwrnod cyflog pan fydd arnoch ei angen fwyaf – yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn pan fydd pobl yn dal ar eu colled ar ôl gwariant y Nadolig – ond ydy’r benthyciadau hyn mor dda ag y maen nhw’n edrych? Yn y blog hwn mae FreshTies o Gaerdydd a ariennir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi awgrymiadau ar beth i fod yn ofalus ohono:

cash-4Gwnaethom siarad â phobl sydd wedi cael profiadau o ddefnyddio benthyciadau diwrnod cyflog.

Cymerodd John (nid ei enw go iawn), 25 oed, fenthyciad o £600 allan ar gyfer anghenion sylfaenol gan gynnwys rhent a bwyd. Nid oedd yn gallu ad-dalu’r benthyciad gan iddo golli ei swydd yn ddiweddar. Pan na thalwyd y benthyciad yn ôl mewn pryd, daeth yn amlwg fod John wedi derbyn y benthyciad gan siarc benthyca anghyfreithlon. O ganlyniad i hynny daeth casglwyr dyledion didrwydded i’w dŷ a bygwth trais os na wnaed yr ad-daliadau. Ar ôl ymchwilio ar y rhyngrwyd, deallodd John nad oedd siarcod benthyca yn gallu cymryd camau cyfreithiol gan mai benthycwyr anghyfreithlon yw nhw. Cysylltodd John â’r heddlu wrth i’r bygythiadau o drais fynd yn waeth, a datryswyd y sefyllfa. Dywedodd y byddai bob amser yn sicrhau bod y benthyciwr yn fudiad wedi’i reoleiddio wrth ddefnyddio benthyciadau yn y dyfodol.

Cymerodd Mary (nid ei henw go iawn) fenthyciad achlysurol o £50 allan i dalu treuliau hanfodol tan y diwrnod tâl. Nid oedd hi’n ymwybodol o’r cyfraddau llog ac fe gafodd ei dal mewn cylch cythreulig o fenthyg mwy o arian i dalu benthyciadau blaenorol. Ni allai Mary fodloni gorchmynion y cwmni benthyciadau. Yn ffodus, roedd Mary yn gallu cael ‘benthyciad meddal’ gan ei rieni a gwnaethon nhw dalu ei dyledion ar ei chyfer. Ers hynny mae Mary wedi aildrefnu a chymryd rheolaeth ar ei threfniadau ariannol ac mae hi’n gallu gwneud i’w harian bara tan y diwrnod cyflog yn hytrach na defnyddio benthyciadau na all eu talu’n ôl.

Yn y ddwy sefyllfa, roedd angen arian ar y bobl hyn, ac yn eu hanobaith fe wnaethant gymryd benthyciad allan. Y bobl fregus hyn yw’r rhai y mae’r cwmnïau benthyciad diwrnod cyflog yn apelio atynt gan fod angen arian arnynt ar frys ac yn aml nid ydynt yn ystyried y cyfraddau llog. Fel y mae ymchwil yn dangos, mae un o bob tri o fenthyciadau’n cael eu defnyddio i dalu benthyciad arall, gan olygu bod pobl yn cael eu dal mewn cylch o fenthyg.

Dyma rywfaint o gyngor ar beth i’w ystyried wrth ddefnyddio benthyciad diwrnod cyflog:

 • Darllenwch y print mân yn ofalus
  Mae cwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog yn peri i fenthyg ymddangos yn hawdd trwy honni y bydd yr arian yn eich banc o fewn ’15 munud yn unig’. Maen nhw’n defnyddio iaith berswadiol a bargeinion i’ch darbwyllo chi i wneud penderfyniad cyflym am gael benthyciad. Peidiwch ag anghofio darllen y print mân i gael gwybod yn union beth rydych yn ymrwymo iddo. Gofalwch wirio cyfreithlondeb y cwmni. Trefnwch fenthyciad gyda chwmni swyddogol yn unig gan nad oes gan fenthycwyr unigol yr hawl gyfreithiol i fenthyca arian.
 • Gwiriwch am ffi ar gyfer y trafodyn
  Yn aml mae gan gwmnïau benthyciad diwrnod cyflog ffi ar gyfer y trafodyn fel y gellir trosglwyddo arian i’ch cyfrif yn gyflym. Mae’r ffi hwn oddeutu £5 fel arfer, felly cofiwch gadw llygad allan amdano a’i gynnwys yn eich cyfrifiadau ar gyfer ad-daliadau.
 • Gwiriwch y gyfradd log
  Mae cwmnïau benthyciad diwrnod cyflog yn codi swm mawr o log beth bynnag yw maint y benthyciad. Er enghraifft, mae chwiliad cyflym ar wefan benthyciadau diwrnod cyflog poblogaidd yn dangos bod benthyg £50 dros 7 niwrnod yn unig yn golygu ad-daliad o £59.33. Mae cyfraddau llog pob cwmni benthyciadau diwrnod cyflog yn wahanol a byddant yn codi po hiraf yw cyfnod y benthyciad.
 • Gwybod sut y byddwch yn ei ad-dalu cyn i chi ei gymryd
  I osgoi cosb ariannol uchel oherwydd taliadau hwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn glynu wrth eich cynllun taliadau. Trwy wneud hyn byddwch yn osgoi treuliau annisgwyl. Cyn cymryd benthyciad, gofynnwch beth yw’r taliadau cosb am ad-daliadau hwyr.
 • Ystyriwch ddulliau amgen o reoli arian
  Os ydych yn benthyg arian yn rheolaidd cyn eich diwrnod talu neu’n profi anawsterau gydag ad-daliadau na allwch eu bodloni, rhowch gynnig ar ffyrdd eraill o reoli eich arian. Gallai’r rhain gynnwys:
  Cysylltu â Chyngor ar Bopeth i gael cyngor am y llwybrau gwahanol y gallwch eu cymryd
  Gwneud cynllun gwario arian sy’n gosod allan yr holl incwm a gwariant. Gweld os gallwch dorri’n ôl ar unrhyw beth. Edrych ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau  i weld a oes gennych hawl i fudd-daliadau.
  Trafod eich taliadau gyda’ch cwmni nwy a thrydan gan y gallant gynnig grantiau i chi weithiau.
  Cysylltu â’ch benthyciwr i drafod opsiynau ad-dalu estynedig Gofyn i deulu neu ffrind agos am ‘fenthyciad meddal’. Gallai hyn fod yn opsiwn mwy diogel nad ydych o dan bwysau mawr i’w ad-dalu ar unwaith.

Fel gydag unrhyw agwedd ar fywyd, er ei fod i’w weld yn haws i gario ymlaen, mae cyfathrebu’r ffaith eich bod yn profi anhawster yn help gwirioneddol. Pan fyddwch yn gwneud hynny, gellir dod o hyd i atebion.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s