Mae helpu eraill yn benfeddw i mi!

Trodd Alan Andrews o Lanelli ei gefn ar fywyd o droseddu, camddefnyddio alcohol a bod yn gaeth i gyffuriau ac o ganlyniad i hynny fe sefydlodd y mudiad Chooselife Cymru i gefnogi pobl sy’n camddefnyddio sylweddau yn Sir Gâr. Ers hynny mae Alan wedi mynd i’r afael â’i orffennol, ac mae bellach yn cael cryn foddhad o helpu eraill trwy wneud gwahaniaeth i fywydau oedolion bregus yn y gymuned. . .

Alan Andrews
Trodd Alan Andrews ei gefn ar throseddu a chamddefnyddio sylweddau i sefydlu Chooselife

Pan oeddwn yn 13 oed fe ges i fy nghloi i ffwrdd mewn ysgol warchod gan i mi brofi llawer o gamdriniaeth fel plentyn ac ni allwn ymdopi, felly fe wnes i’r hyn y mae pob person ifanc yn ei wneud pan na all ymdopi, sef gwrthryfela.

Ces i fy anfon i Ganolfan Gadw yn 14 oed.

Yn 17 oed pennais i lan yn y Borstal am bron blwyddyn. Pan ddes i allan dechreuais ddwyn ceir a ches i fy anfon i’r carchar. Golygodd hynny fod yn rhaid i mi rannu celloedd gyda throseddwyr rhonc a oedd â chyffuriau ‘go iawn’. Cafodd sbîd ac opiadau eu cynnig i mi. Dechreuais chwistrellu’r rhain er mwyn i mi fod allan ohoni’n gyflymach. Ar ôl cael fy rhyddhau byddwn yn dechrau torri i mewn i fferyllfeydd yn ogystal â thai. Byddwn yn dwyn diamorffin (sy’n cael ei ddefnyddio yn lle heroin) a mynd yn uchel ar hynny.

Un noson es i adref ac roedd mam a dad yno. Roedd yr heddlu’n chwilio amdana i. Roedden nhw wedi fy adnabod fi ar deledu cylch cyfyng yn lladrata gydag arfau.

Es i’n ôl i’r carchar. Yn gorwedd yn fy nghell bob nos, y cyfan a welais o’m blaen fi oedd mwy o droseddu, mwy o gyffuriau a mwy o unigrwydd. Nid oeddwn fymryn hapusach o feddwl am hynny. Felly rhois i’r gorau i gymryd cyffuriau. Bam! Fel ‘na. A phan ddes i allan o’r carchar, credodd fy nheulu fy mod wedi mynd yn wallgof.

Pan welsant fy mod wedi newid yn wirioneddol, dechreuodd pobl eraill ofyn i mi sut yr oeddwn wedi’i wneud. Dechreuodd pobl sy’n gaeth i gyffuriau droi i fyny wrth y drws, yn gofyn am gymorth. Aeth y si ar led a phob dydd roedd mwyfwy o bobl sy’n gaeth i gyffuriau’n cnocio ar y drws. Trois i neb i ffwrdd.

Penderfynais gychwyn grŵp cymorth a chanolfan newydd i ddefnyddwyr cyffuriau. Chooselife oedd yr enw a ddewisais ar gyfer y lle gan mai dyna’r hyn y bu’n rhaid i mi ei wneud i ddod oddi ar y cyffuriau. Ers i’r Elusen ddod i fodolaeth bymtheg mlynedd yn ôl rydym wedi bod yn gweithio’n barhaus gyda phobl leol â phroblemau i ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu a gwella model ‘ffit’ gorau.

Rydym yn helpu dros 450 o bobl bob blwyddyn erbyn hyn. Rwy’n hynod o frwd o blaid Chooselife. Prawf byw ydw i y gallwch fod yn fachgen drwg a phennu lan yn un da. Rwy’n gobeithio y gall fy ngorffennol ysbrydoli eraill i droi eu bywydau o gwmpas fel y gwnes i. Nid yw caethineb yn salwch terfynol a chyda’r gefnogaeth iawn, yn ogystal â bod yn bosib, mae ailsefydlu’n rhywbeth y gellir ei gyflawni.

Gwrandewch ar gyfweliad byr gyda Alan Andrews:

Cyfraniad y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Y llynedd dyfarnwyd dros £440,000 i Chooselife Cymru gan y Gronfa Loteri Fawr i sefydlu’r prosiect D-R-A-W – Cyffuriau, Ailsefydlu, Gweithgareddau a Sgiliau Bywyd yn Sir Gâr. Dros 3 blynedd bydd 450 o gamddefnyddwyr sylweddau yn Llanelli a’r cylch yn elwa o’r grant trwy gyflwyno rhaglen wirfoddoli, hyfforddi a phrofiad gwaith a gynorthwyir.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s