Defnyddio fy mhrofiad a chyflawniadau i helpu pobl eraill

Mae Hodane Abokor wedi elwa o’r Somali Integration Society (SIS) a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac erbyn hyn mae hi’n defnyddio’r profiadau a sgiliau a ddysgir trwy’r grŵp i helpu pobl eraill. Yma mae hi’n esbonio sut:

Hodane Abokor
Hodane Abokor

Hodane Abokor ydy fy enw i a dw i’n fam Somali i dri o blant. Dw i wedi byw yng Nghaerdydd ers bron 18 mlynedd a dechreuais wirfoddoli gyda SIS yn 2007. Trwy’r profiad hwn adeiladais fy hyder mewn sefyllfa waith ac enillais sgiliau gweinyddu sylweddol, fel ysgrifennu adroddiadau a llythyron ymysg pethau eraill.

Trwy’r prosiect Sahan, ces i’r cyfle i gynorthwyo’r swyddog allgymorth wrth drefnu gweithdai iechyd, teithiau a mynd i gyfarfodydd. Yn ddigon buan roeddwn yn gallu cynnal y gwasanaeth yn ystod cyfnod mamolaeth ein swyddog allgymorth, gan barhau i rymuso’r gymuned gyda chryn dipyn o hyder.

Gallaf ddweud bod gwirfoddoli wedi gwella fy mywyd a fy nghyfleoedd gwaith ac mae wedi rhoi uchelgais mawr i mi ganolbwyntio ar yrfa. Penderfynais hyfforddi fel athrawes ESOL ym mis Ionawr 2008, gan sylweddoli y byddai’r cam hwn yn fy ngyrfa yn fy ngalluogi i gefnogi’r menywod bregus yn y gymuned lleiafrifoedd ethnig a’u helpu i integreiddio trwy roi’r sgiliau Saesneg bob dydd y mae eu hangen arnynt i fedru bod yn fwy annibynnol. Fel mudiad parhaodd SIS i’m cefnogi fi, a sicrheais brosiect peilot gyda Sgiliau Sylfaenol Cymru yn fuan ar ôl i mi gymhwyso. Gan fod y dosbarthiadau’n gymaint o lwyddiant, ym mis Ionawr 2009 penderfynodd SIS a’r darparwr hyfforddiant, WEA, i barhau, a hyd yma mae dros 50 o fenywod wedi elwa o’r bartneriaeth hon. Roedd y mwyafrif o’r dysgwyr ESOL yn gallu cymryd rhan mewn gweithdai, teithiau, digwyddiadau a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â’r prosiect Sahan.

Un o fentrau’r prosiect Sahan cyfredol yw gweithio fel swyddog menywod. Mae fy nghydweithiwr Hibo Mader a minnau’n cefnogi ac yn rhoi cyngor i fenywod, yn enwedig menywod Somali, yn y gymuned lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd. Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys trefnu gweithdai ar sut i hygyrchu cyflogaeth yn gyffredinol ac weithiau hyfforddiant penodol y gallai fod ei angen arnynt i wella’u cyfle o sicrhau swydd benodol. Yn aml byddem yn cynnal ein gweithdai iechyd megis sgrinio’r Fron, ymwybyddiaeth o Glefyd y Siwgr yn syth ar ôl y sesiynau ESOL er mwyn iddynt fanteisio i’r mwyaf ar eu hamser, gan gynnig lluniaeth ysgafn a darpariaeth gofal plant os oes angen. Weithiau rydym yn mynd â menywod a merched ar deithiau addysgol, amgylcheddol a hamdden. Mae’r rhain wedi profi’n fuddiol ar gyfer teuluoedd nad oes ganddynt yr arian na’r cyfle i fwynhau’r fath deithiau.

Cael gwybod mwy am waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru a dilynwch ni ar Twitter.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s