Alan Ar y Blaen

Mae Alan Penfold o Abertawe wedi troi ei fywyd o gwmpas diolch i gefnogaeth gan elusen digartref The Wallich
Mae Alan Penfold o Abertawe wedi troi ei fywyd o gwmpas diolch i gefnogaeth gan elusen digartref The Wallich

O fod yn ddigartref a phrofi problemau llythrennedd i ddatblygu sgiliau allweddol, ennill cymwysterau, sefydlu grwpiau lleol ac ennill gwobrau – mae Alan Penfold o Abertawe’n un o nifer o bobl ddigartref sydd wedi trawsnewid eu bywydau er gwell diolch i gefnogaeth gan y prosiect Streets Ahead a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Wedi’i redeg gan yr elusen i bobl ddigartref, The Wallich, mae Streets Ahead yn anelu at dorri’r cylch o ddigartrefedd ac ymdrin â phroblemau sy’n gysylltiedig ag iechyd a ffordd o fyw trwy ddysgu, addysg a gweithgareddau. Diolch i’w cefnogaeth, ymunodd Alan â’r llyfrgell y llynedd a llwyddodd i ddarllen ei lyfr cyntaf erioed, ac erbyn hyn mae’n dyheu am symud ymlaen at yrfa yn y sector gofal. . . .

Pan gymerais ran yn y prosiect Streets Ahead am y tro cyntaf roeddwn yn byw yn hostel Dinas Fechan y Wallich yn Abertawe ac yn profi anawsterau enbyd yn fy mywyd.

Yn ogystal â materion tai, roeddwn yn dioddef gyda hyder a hunan-barch hynod o isel, yn amharod i adael fy ystafell a chymdeithasu ag eraill, ac roedd gennyf ofn difrifol o fod ymysg llawer o bobl a gweithio mewn grŵp.

Roedd yn anodd mynd i’r sesiwn Streets Ahead gyntaf, a ches i’r elfen gwaith grŵp yn anodd iawn, ond roeddwn yn benderfynol o wneud newidiadau yn fy mywyd ac amlinellais set o nodau gyda’r staff.  Cafodd y rhain eu cofnodi ar gynllun dysgu unigol ac roeddent yn cynnwys gwella fy llythrennedd a’m hyder, dysgu sut i goginio, gwella fy ffitrwydd, goresgyn fy ofyn o grwpiau a thorfeydd, a pharatoi fy hun ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol trwy ennill cymwysterau.

Enillais fy nhystysgrif gyntaf mewn TGCh o fewn wythnos, a roddodd hwb i’m hyder i astudio ar gyfer amrywiaeth o wobrau a chymwysterau eraill.  Wrth i mi fynd yn fwy cyfforddus yn y grŵp a’r dosbarthiadau dysgu, datblygais yr hyder i drafod fy llythrennedd cyfyngedig gyda gweddill y grŵp, a cheisiais gymorth gan staff Streets Ahead a fy nghymheiriaid i gwblhau tasgau ysgrifenedig. Gyda’u cymorth nhw, treuliais oriau’n ymarfer fy sgiliau darllen ac ysgrifennu a gofynnais am waith ychwanegol i fynd ag ef adref i ymarfer. Yn gynharach y llynedd ymunais â’r llyfrgell a llwyddais i ddarllen fy llyfr cyntaf erioed!

I wella fy ffitrwydd dechreuais fynd i sesiynau campfa wythnosol a helpais i sefydlu Clwb Rhedeg Cymunedol, The Wheezels.  Ym mis Medi 2012 roeddwn yn falch o redeg Ras 10k Bae Abertawe, a chodais dros £200 mewn nawdd i helpu cefnogi gweithgareddau’r prosiect Streets Ahead yn y dyfodol.

Profais blentyndod anodd a threuliais y rhan fwyaf o hyn yn gofalu am aelod o’r teulu, felly nid oedd gennyf y cyfle i gymryd rhan yn y gweithgareddau arferol y mae plentyn yn eu gwneud. Mae fy hyder wedi gwella’n bendant ers cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol ac rwy’n barod i roi cynnig ar unrhyw beth sy’n brofiad cadarnhaol newydd.

Rwyf hefyd wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen gwirfoddoli cleientiaid RSVP Wallich lle rwy’n aelod o griw y wasg, sydd wedi ymwneud ag ysgrifennu erthyglau ar gyfer cleient sy’n gylchgrawn.  Rwy’n mwynhau cefnogi cymheiriaid yn fawr ac erbyn hyn rwy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y Sector Gofal.

Symudais yn llwyddiannus i lety annibynnol a gynorthwyir ym mis Medi 2011 ac rwy’n mwynhau’r annibyniaeth o fyw ar fy mhen fy hun.  Ym mis Rhagfyr dyfarnwyd y Wobr Cyflawniad Defnyddiwr Gwasanaeth i mi i gydnabod fy nghynnydd a’m cyflawniadau.  Rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl staff a chymheiriaid yn Streets Ahead am roi cyfle i mi gymryd rhan mewn pethau na chredais y gallwn gymryd rhan ynddynt.  Rwy’n hynod o gyffrous am y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth am y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a sut y gallwch chi ymgeisio am ariannu, ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh

I gael gwybod mwy am The Wallich a’u prosiect Streets Ahead, ewch i www.thewallich.com

Ydych chi’n credu bod digon yn cael ei wneud i fynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru? Rhowch eich barn trwy adael sylw isod.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s