Amelia yn dwlu ar fywyd trwy lens y camera

Mae Amelia yn dyheu am y cyfle i gael gweithio yn y diwydiant cynhyrchu ffilm / teledu diolch i gefnogaeth prosiect Zoom Cymru
Mae Amelia yn dyheu am y cyfle i gael gweithio yn y diwydiant cynhyrchu ffilm / teledu diolch i gefnogaeth prosiect Zoom Cymru

A hithau’n brwydro i ymdopi gyda phroblemau teuluol, dechreuodd Amelia John, 17 oed, o Benrhiwceibr hunan-niweidio yn 2005 a’i guddio rhag pawb am bum mlynedd. Yn teimlo’n isel, yn ddiymadferth, yn ofnus ac yn flinedig, cyrhaeddodd y pwynt lle dechreuodd ystyried cyflawni hunanladdiad.  Daeth ei chyfrinach allan yn y pen draw ym mis Chwefror y llynedd pan aeth ei hunan-niweidio mor wael y bu’n rhaid iddi gael ei derbyn i’r ysbyty.

Yn wahanol iawn i ddeuddeg mis yn ôl, mae Amelia bellach yn mwynhau bywyd ar ei newydd wedd trwy brosiect Zoom Cymru, Wedi’i ariannu gyda bron £250,000 gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, amcan Zoom Cymru yw gwella cynhwysiad cymdeithasol, sgiliau bywyd, cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl ifanc yng Nghymru trwy ddarparu cyfleoedd ffilm, teledu a chyfryngau creadigol ar eu cyfer.

Yn ogystal â gwella ei hyder a’i hunan-barch, mae Amelia wedi dysgu ystod o sgiliau newydd yn y cyfryngau ac mae hi bellach yn dyheu am weithio yn y diwydiant Cynhyrchu Ffilmiau a Theledu. Ym mis Mawrth eleni bydd hi ar y llwyfan yn cyflwyno Gwobrau Cynhyrchwyr Ffilmiau Ifanc Zoom (ZYFA) ar y teledu, rhywbeth na ddychmygai erioed y byddai’n ei wneud yn ystod ei horiau tywyll blwyddyn yn ôl. . .

Dechreuais hunan-niweidio tua fis Mai 2005. Y brif reswm y tu ôl i’r hunan-niweidio yw’r ffaith yr oedd gennyf lawer o broblemau teuluol, ac aeth y cyfan yn drech na fi. Roedd fy chwaer a fy nhad yn ôl ac ymlaen i’r ysbyty, a chafodd fy mrawd ddiagnosis o awtistiaeth. Roeddwn i eisiau ychydig bach o sylw gan i mi deimlo fy mod yn cael fy ngwthio i ffwrdd, ond fe guddiais hynny rhag pawb. Teimlais fel fy mod yn rhoi’r sylw i fy hun heb fod unrhyw un yn gwybod.

Ni chredais erioed fy mod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl nes i mi gael fy nerbyn i’r ysbyty ar ôl hunan-niweidio ym mis Chwefror y llynedd. Doeddwn i ddim yn credu bod unrhyw beth yn bod arna i, a chredais fod yr hyn yr oeddwn yn ei wneud yn rhywbeth arferol y mae pobl yn ei wneud ond yn ei guddio rhag pawb arall. Dechreuodd hunan-niweidio fel dull o ymdopi â phroblemau eraill ond fe aeth yn rhan o’r problemau pan ddaeth pobl i wybod amdano.

Dechreuais ymwneud â’r prosiect Zoom Cymru yn ôl yn 2010 gyda’u cwrs ysgol haf cyntaf. Clywais amdano trwy’r ganolfan gymunedol leol ym Mhenrhiwceibr. Roeddwn wedi mynd ar gwrs preswyl tri diwrnod yn flaenorol gyda’r ganolfan gymunedol leol yn ystod haf 2010 ac roedden yn credu y byddwn yn elwa o fynd i’r ysgol haf.

Mae'r prosiect wedi helpu Amelia i ddysgu cyfres o sgiliau cyfryngau newydd ac mae hefyd wedi bod yn gymorth i gynyddu ei hyder
Mae’r prosiect wedi helpu Amelia i ddysgu cyfres o sgiliau cyfryngau newydd ac mae hefyd wedi bod yn gymorth i gynyddu ei hyder

Yn sgil mynychu sawl cwrs gwahanol gyda Zoom dros y blynyddoedd rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau newydd megis sut i ddefnyddio mathau gwahanol o gamerâu ac mewn sefyllfaoedd gwahanol. Rwyf hefyd wedi dysgu sut i olygu fideos, a’r ffordd o roi sglein proffesiynol arnynt. Ers haf 2010 rwyf wedi bod â’r awydd am weithio yn y diwydiant cynhyrchu Ffilmiau neu Deledu gan i mi deimlo’n gyfforddus yn gweithio gyda Zoom a chwmnïau cynhyrchu eraill.

Mae’r prosiectau Zoom Cymru wedi fy helpu gyda fy hyder wrth siarad â phobl newydd a medru siarad â chwmnïau’r cyfryngau mewn ffordd broffesiynol heb fod yn nerfus. Mae Zoom wedi rhoi golwg newydd ar fy nyfodol ynghyd â ffocws newydd i ddal ati trwy bopeth rwy’n ei wneud. Byddaf yn parhau i fynd i’r ysgolion haf ac yna, gobeithio, dod o hyd i waith yn y diwydiant ffilm neu gyfryngau.

Rwyf hefyd yn aelod o Gyngor Ffilmiau Zoom sy’n gweithio ochr yn ochr â Zoom i helpu hyrwyddo’r cyfryngau yng Nghymru ac yn benodol, Gŵyl Ffilmiau Zoom sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Gyda’r cyngor rwy’n cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli ac rwy’n cwrdd ac yn siarad â phobl ifanc eraill sy’n rhannu’r un diddordebau. Rwy’n helpu hefyd gyda gweithgareddau codi arian ac rwy’n fentor i bobl iau sy’n cymryd rhan. Rwy’n gobeithio cael y cyfle i gadeirio Cyngor Ffilmiau Zoom cyn bo hir. Mae’n gyfle gwych i fod yn rhan o’r cyngor ac mae’n dîm syfrdanol.

Rwy’n edrych ymlaen nawr at gyflwyno gwobrau cynhyrchwyr ffilmiau ifanc Zoom ym mis Mawrth. Nid wyf erioed wedi gwneud rhywbeth mor fawr â hyn. Rwyf wedi rhoi cyflwyniadau mewn ysgolion, ond byth unrhyw beth mor fawr â hyn.

Ni chredais erioed y byddwn yn gwneud hyn i gyd, yn cyflwyno’r gwobrau gwneud ffilmiau, bod yn rhan o Ŵyl Ffilmiau Zoom a sefydlu cyfleoedd i bobl ifanc eraill. Dyma rywbeth cadarnhaol i mi gan ei fod yn fy helpu i ennill hyder y fy hun, mae’n helpu gyda fy hunan-barch ac mae’n cadw fi’n brysur.

Bwrw’ch golwg ar y ffilm fer, Breaking Glass Ceilings, y mae Amelia a rhai o’r bobl ifanc eraill yn Zoom Cymru wedi’u cynhyrchu a’u golygu eu hunain. . .

I gael mwy o wybodaeth Am Zoom Cymru a Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Pobl Ifanc Zoom 11 – 15 Mawrth 2013, ewch i http://www.zoomcymru.com

I gael mwy o wybodaeth am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh
Rhowch eich barn am y blog hwn trwy adael eich sylwadau isod.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s