Mynd i'r cynnwys

£17.5m.. ac i fyny i fynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru

Chwefror 27, 2013

Mae Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose, yn esbonio sut mae cyfran o’r £100,000 y mae’r ariannwr yn ei ddyfarnu bob dydd i achosion da yng Nghymru’n helpu i atal a thaclo problemau sy’n gysylltiedig â digartrefedd:

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Wedi gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr am bron deng mlynedd, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon trwy rai o’r prosiectau gwych a gefnogwn sut y gall digartrefedd ddigwydd i unrhyw un a sut mae stori pawb yn wahanol.

Mae pawb yn gwybod bod digartrefedd wedi bod ar gynnydd yng Nghymru ers 2009 gydag arbenigwyr yn amlygu’r hinsawdd economaidd wael a thangyflenwad o dai fforddiadwy fel rhan o’r broblem. A heb unrhyw arwydd ar y gorwel bod y dirywiad economaidd yn gwella, sylweddolwn yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn fod angen ein cymorth yn fwy nag erioed ar brosiectau sy’n darparu cefnogaeth i bobl ddigartref neu’n mynd i’r afael ag achosion craidd digartrefedd.

Dyna pam mae’n dda clywed bod y Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu bron £17.5 miliwn i fwy na 120 o brosiectau teilwng sydd naill ai’n darparu cyngor a chefnogaeth neu’n anelu at daclo digartrefedd ers i beli cyntaf y Loteri Genedlaethol gael eu rholio ym 1994. Ond yr hyn sy’n bwysicach na maint yr arian a ddosbarthwn yw’r effaith gadarnhaol y mae’r arian hwn yn ei chael ar fywydau pobl yn y cymunedau mwyaf anghenus.

P’un a yw’n grant bach o £2,500 er mwyn i Eglwys Sant Catrin ym Mhontypridd gynnal nosweithiau ffilm rheolaidd i bobl ddigartref neu grant mawr o fwy na hanner miliwn o bunnoedd i fudiad Digartref Ynys Môn ddarparu llety a chefnogaeth tai arbenigol ar gyfer pobl ifanc ddigartref ar Ynys Môn – rwy’n gwybod bod y prosiectau rydym yn eu hariannu’n gwneud gwir wahaniaeth rhyfeddol i fywydau’r rhai y mae angen ei hariannu arnynt.

Ac mae ffigurau diweddar a ryddhawyd gan un o’r mudiadau a ariannwn, Shelter Cymru, yn amlygu’n union sut mae eu cefnogaeth nhw’n cael effaith gadarnhaol. Mae canran yr aelwydydd sy’n dod i Shelter Cymru yn wynebu’r bygythiad y bydd eu tai’n cael eu hadfeddiannu o ganlyniad i fethu â thalu’r morgais wedi treblu dros y pedair blynedd diwethaf ac mae nifer y bobl yng Nghymru sy’n hawlio cymorth gan Gynghorau ar gyfer digartrefedd hefyd wedi codi am yr ail flwyddyn yn olynol. Y llynedd deliodd Shelter Cymru â bron 17,000 o broblemau tai yng Nghymru, gan atal digartrefedd mewn 89% o’r achosion hynny. Dyma enghraifft o’r gwaith ardderchog sydd eisoes yn cael ei wneud gan rai o’r mudiadau a ariannwn ar draws Cymru.

A thrwy ychwanegu gwerth at y gefnogaeth a’r cyngor a ddarperir gan ein prosiectau a mudiadau statudol a gwirfoddol eraill yng Nghymru, credaf y gallwn i gyd weithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth mawr wrth fynd i’r afael â digartrefedd.

Darllenwch yr erthygl gyfan yn Big Issue yr wythnos hon

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: