Lansio Clwb Ceir Electronig Cyntaf yng Nghymru

Vicky Moller o Grŵp Cymunedol Cilgwyn
Vicky Moller o Grŵp Cymunedol Cilgwyn

Mae’r clwb ceir electronig cymunedol cyntaf yng Nghymru’n paratoi ar gyfer ei lansiad swyddogol y mis nesaf diolch i grant o bron £25,000 gan raglen Pentref SOS Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae Vicky Moller o Grŵp Cymunedol Cilgwyn yn Sir Benfro’n edrych ymlaen at y lansio ac yn trafod manteision y prosiect hwn . .

Mewn cymunedau gwledig fel ein un ni, mae defnyddio a bod yn berchen car yn ormodol dros ben. Dydy’r bobl heb geir ddim yn gallu cyrraedd unrhyw beth. Mae gennym ni fws o fewn 2 filltir a siopau o fewn 3 ond dydy’r bws ddim yn rhedeg gyda’r nos felly does dim modd imi gyrraedd cyfarfodydd gyda’r nos. Mae pobl ifanc yn rhoi pwysau ar eu rhieni i fod yn yrwyr rhan amser iddyn nhw neu’n byw ar y ffôn yn chwilio am lifft.

Mae’r prosiect ceir electronig yn difyrru ac yn cyffroi pobl yn lleol. Mae’n edrych yn debyg y gall chwalu llwyth o syniadau set, er enghraifft mai dim ond y rhai cyfoethog iawn sy’n gallu fforddio’r ceir electronig gorau sydd ar gael.

Bydd ein car cyntaf yn cyrraedd mewn wyth diwrnod ac mae gennym ddiwrnod cyhoeddus cwrdd a chyflwyno’r car ar Ebrill 7fed. Nissan Leaf newydd yw’r car ac mae ganddo banel solar ar y to i gyfrannu at y pŵer. Gellir ei wefru drwy blwg domestig ac yn swyddogol mae’n gallu mynd am 100 milltir ar ôl ei wefru. Mae gwefru cyflym eisoes ar gael mewn mannau fel Hwlffordd ac mae disgwyl iddo gael ei osod yn fuan mewn trefi ac ar deithiau eraill yn yr ardal yn fuan.

Mi fydd y car trydan newydd, y Nissan Leaf, yn cael ei ddadorchuddio'n swyddogol yng Nghilgwyn ar Ebrill 7ed 2013
Mi fydd y car trydan newydd, y Nissan Leaf, yn cael ei ddadorchuddio’n swyddogol yng Nghilgwyn ar Ebrill 7ed 2013

Credwn y gallai’r prosiect hwn ledu’n llwyddiannus yng Nghymru. Mae’r Clwb Ceir Electronig yn caniatáu defnydd llawn o gar i gymuned, gan wneud ceir gwyrdd o’r ansawdd gorau’n fforddiadwy. Wrth i gostau bod yn berchen ar gar a chostau gyrru gynyddu, bydd clybiau ceir a thrydan fel tanwydd yn dod yn fwyfwy poblogaidd yn y dyfodol.

Mae gennym berthynas dda rhwng y dynion ifanc technegol yn y gymuned sydd wrth eu bodd gyda cheir, rhai pobl amgylcheddol meddal (fel fi) a phobl sy’n hoffi syniadau da a rhannu yn y gymuned. Bydd y car newydd yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus a bydd ar gael i bobl yng Nghilgwyn a Threfdraeth yn Sir Benfro. Bydd yr ail gar yn cyrraedd yn fuan wedi hynny, gyda disgwyl i gerbydau eraill ddilyn mewn ymateb i’r galw.

Gallai’r clwb fod yn gyfrwng i wneud i bobl leol sylweddoli pam bod angen ffynhonnell dda o drydan adnewyddadwy yn y cyffiniau. Mae’r grŵp yn anelu at gysylltu gwefru gydag ynni adnewyddadwy dros ben. Yng Nghilgwyn, bydd yn cymryd mantais o ynni gwynt dros ben, yn enwedig yn y nos. Yn Nhrefdraeth bydd yn defnyddio ynni solar dros ben o’r neuadd yn ystod y dydd. Un prif fantais sydd gan geir electronig mewn gwirionedd. Rydyn ni’n gallu creu trydan, ond dydyn ni ddim yn gallu creu tanwydd ffosil. Mae hynny’n rhoi taw ar ddadlau ac mae’n allwedd ar gyfer gwyro oddi ar y llwybr dinistrio’r hinsawdd.

Mi fydd y car electronig yn gallu cael ei wefru adref NEU trwy ddefnyddio egni adnewyddol yn lleol megis gwynt, hydro-electrig neu solar
Mi fydd y car electronig yn gallu cael ei wefru adref NEU trwy ddefnyddio egni adnewyddol yn lleol megis gwynt, hydro-electrig neu solar

Bydd rhaglen feddalwedd yn caniatáu i bobl fwcio’r car naill ai ar-lein neu ar eu ffôn. Bydd y rhaglen yn cyfrifo faint sydd arnyn nhw a bydd y car yn cael ei agor gan eu cerdyn call. Bydd telemetreg yn y car yn rhoi adborth ar arddull gyrru pob cwsmer er mwyn gwarchod bywyd y batri. Bydd pris cychwynnol o £2 a 5c y filltir. Y nod yw creu defnydd llawn er mwyn gallu cadw at y prisiau isel hyn, a lledu’r syniad.

Manteision ychwanegol bod yn aelod o’r clwb yw aelodaeth am ddim i glwb ceir cenedlaethol – sy’n caniatáu i geir fod ar gael i aelodau ar draws y DU, yn cynnwys gwefru am ddim mewn pwyntiau gwefru cyhoeddus.

Y clwb ceir electronig hwn yw’r cyntaf yng Nghymru a’r ail yn y DU. Cychwynnodd y clwb cyntaf fis Hydref diwethaf ym Milton Keynes ac maen nhw wedi bod yn rhoi cyngor da i ni. Rydyn ni’n gwybod mai dyma’r ffordd iawn i fynd, ond mae’n rhaid i ni archwilio’r daith i ddechrau. Rydyn ni’n gyd yn gyffrous am y daith sydd o’n blaenau.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, e-bostiwch cilgwyn@ecocymru.orgneu ffoniwch 01239 820971.

I gael mwy o wybodaeth am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a sut y gallwch chi ymgeisio am arian ewch ihttps://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s