Hywel yn dwlu ar fywyd eto

Mae Hywel Selway, sy'n 58 oed, wedi gwella ansawdd ei fywyd ac wedi cael swydd newydd diolch i'r gefnogaeth mae wedi gael gan Ymddiriedolaeth Shaw
Mae Hywel Selway, sy’n 58 oed, wedi gwella ansawdd ei fywyd ac wedi cael swydd newydd diolch i’r gefnogaeth mae wedi gael gan Ymddiriedolaeth Shaw

Ar ôl gadael ei swydd flaenorol o bron 30 mlynedd oherwydd iechyd gwael ar y pryd, roedd Hywel Selway, 58 oed, o bentref Margam ger Port Talbot yn isel ei hyder ac yn ei chael hi’n anodd gweld ei hun erioed yn gweithio eto. Er hynny, diolch i gefnogaeth gan y prosiect Sgiliau Bywyd a redir gan Ymddiriedolaeth Shaw, mae Hywel wedi gwella ei sgiliau, cynyddu ei hyder a hyd yn oed wedi dod o hyd i swydd newydd fel cludwr parseli. Mae hyn yn gam mawr i ffwrdd o’r gragen o berson a gerddodd trwy’r drws yn Ymddiriedolaeth Shaw yn gynnar y llynedd. . . 

Roeddwn wedi bod yn yr un swydd ers bron tri deg mlynedd ond mi es i’n dost ac yn isel. Roeddwn ar absenoldeb salwch am tua deuddeg mis. Argymhellwyd fy mod yn ymddeol yn gynnar, felly dyna’r hyn a wnes i.

Dwy neu dair blynedd wedyn, teimlais fy mod yn barod i ddychwelyd i swydd arall. Fodd bynnag, teimlais nad oeddwn o unrhyw fudd i neb ac roeddwn eisiau eistedd yn y gornel, cyrlio i fyny a chrio trwy’r amser. A chan fy mod dros 50 oed, credais fod fy oedran yn fy erbyn i.

Teimlais nad oedd dim byd mewn bywyd i mi nes i mi ddod ar draws Ymddiriedolaeth Shaw. Roeddwn wedi bod yn chwilio am swyddi ar y cyfrifiadur cyn i mi ddod yma ond ni ches i unrhyw ymateb. Y tro cyntaf y des i drwy’r drws roeddwn yn hynod o isel a chredais fod bywyd wedi dod i ben ac nad oedd unrhyw obaith i mi o gwbl.

Ar ôl siarad â’r Swyddog Datblygu yn Ymddiriedolaeth Shaw, argymhellwyd fy mod yn mynd ar y cwrs datblygu Sgiliau gwaith. Mae’r cwrs hwn wedi fy helpu fi llawer. Cwrddais â llawer o gyfeillion newydd a dechreuodd bywyd wella’n sylweddol ar ôl hyn. Roeddwn hefyd braidd yn betrus ynghylch mynd yn ôl i ystafell ddosbarth am y tro cyntaf ers 1971 ond rhoddodd Ymddiriedolaeth Shaw yr hyder i mi fynd ar y cwrs hwn a dw i ddim wedi edrych yn ôl ers hynny.

Cyn mynd ar y cwrs, prin y gallwn i droi’r cyfrifiadur ymlaen ac anfon cwpl o e-byst. Nawr gallaf wneud llawer o bethau gwahanol ar y cyfrifiadur ac mae i gyd diolch i’r sgiliau y maen nhw wedi fy helpu i’w datblygu. Rwyf hefyd wedi gwella fy sgiliau cyfathrebu. Roeddwn yn gallu sefyll i fyny o flaen grŵp o bobl a chyflwyno adroddiad. Ni chredais erioed y byddai modd i mi sefyll o flaen cynulleidfa a gwneud cyflwyniad o’r blaen.  Roedd y sgiliau cyfathrebu a chyflwyno’n hanfodol wrth ddatblygu fy hyder.

Pan ddes i yma nid oedd gennyf unrhyw hyder ond erbyn hyn mae digonedd gennyf. Pan glywais fy mod wedi sicrhau swydd fel cludwr parseli roeddwn wrth fy modd gan i mi gredu na fyddwn byth yn dod o hyd i swydd arall. Rwy’n dwlu ar y swydd newydd a dw i’n hoffi mynd allan, siarad â phobl a chwrdd â phobl newydd. Erbyn hyn rwy’n helpu pobl eraill sy’n teimlo’r un peth ag yr oeddwn i’n arfer teimlo, a dw i’n rhoi nhw mewn cyswllt ag Ymddiriedolaeth Shaw er mwyn iddynt dderbyn y cymorth y mae ei angen arnynt. Mae fy nheimlad o hunanwerth yn fwy, gallaf helpu pobl a dweud wrthynt bod yna bywyd ar eu cyfer.

Rwy’n teithio llawer gyda’r swydd hon a dw i’n synnu faint o gyfeillion newydd yr wyf wedi’u gwneud. Rwyf hyd yn oed wedi cwrdd â hen gyfeillion ysgol ac rydym yn cael sgwrs ac yn cymdeithasu. Mae wedi gwneud gwir wahaniaeth i’m bywyd.

Heb y gefnogaeth yr wyf wedi’i chael gan Ymddiriedolaeth Shaw, mae’n debygol y byddwn yn lolian yn y tŷ yn isel ac yn dal i feddwl p’un a fyddai bywyd yn dechrau i mi eto. Erbyn hyn mae bywyd mor wych, byddech chi ddim yn ei gredu fe.

Ymddiriedolaeth Shaw yw’r trydydd darparwr gwasanaethau cyflogaeth mwyaf yn y DU. Mae’r Ymddiriedolaeth, a sefydlwyd ym 1982, yn helpu pobl ag anabledd neu anfantais i aros yn y gwaith.

Mae’r prosiect Sgiliau Bywyd gwerth £14 miliwn yn ffrwd ariannu sy’n darparu arian cyfatebol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nod y prosiect yw helpu pobl sy’n wynebu sawl rhwystr i wella eu Sgiliau Bywyd drwy gynyddu eu hyder a’u helpu i ddychwelyd i addysg, dysgu, gwirfoddoli neu gyflogaeth.

I gael mwy o wybodaeth am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a sut y gallwch chi ymgeisio am arian ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s