Dangos yr arian i mi

Gan Robert Roffe, Uwch Reolwr Polisi a Dysgu’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru

Robert Roffe
Robert Roffe

Mae codi arian yn yr hinsawdd ariannol gyfredol yn her i lawer o fudiadau trydydd sector. Yng Nghymru, maen nhw’n dibynnu’n drwm ar gyrff cyhoeddus fel Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i roi arian iddyn nhw, fel arfer ar ffurf grantiau, ond wrth i galedi waethygu mae’r arian hwn yn dechrau mynd yn brin.

Yr anhawster yw bod yna ychydig iawn o ffynonellau arian eraill i’r mudiadau hyn droi atynt. Nid oes gan Gymru yr un diwylliant dyngarol â lleoedd fel Llundain. Nid oes gennym lawer o gwmnïau mawr neu roddwyr cyfoethog i sefydlu ymddiriedolaethau a sefydliadau. Dyma pam mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cymryd diddordeb mewn dyngarwch, ac rydym am helpu i greu diwylliant newydd o ddyngarwch yng Nghymru.

Fel cam cyntaf rydym wedi dyfarnu grant i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru (CFiW). CFiW yw’r unig fudiad sy’n canolbwyntio ar ddyngarwch yng Nghymru. Mae’n ariannu grwpiau cymunedol bach ac yn cynnig gwasanaethau rheoli cronfeydd a gwneud grantiau i’w roddwyr. Rydym wedi dyfarnu hyd at £1 miliwn iddo i waddoli ymddiriedolaeth a fydd yn ffurfio rhan o’i ‘Gronfa i Gymru’, ond mae yna magl; ni fyddwn ond yn talu i mewn i’r Gronfa i Gymru yr hyn y gall CFiW ei ddarparu fel arian cyfatebol o roddion eraill. Trwy wneud hyn, gobeithiwn symbylu CFiW i weithio’n galetach a denu rhoddwyr newydd, a symbylu’r rhoddwyr i wneud y rhodd gan y bydd eu harian nhw’n mynd ymhellach.

Nid ydym yn bwriadu stopio yma. Dros amser, rydym eisiau ymgysylltu â busnesau yng Nghymru a’u hannog i alw ar eu cronfeydd eu hunain. Mae hwn yn cynnwys heriau, gan fod sector busnes Cymru, i raddau helaeth, yn ymwneud â busnesau bach gydag incwm cymharol fach. Rydym am ymchwilio i ddefnyddio ymagwedd ‘ariannu torfol’, gan ddatblygu mecanweithiau sy’n caniatáu i fusnesau bach wneud rhoddion i gronfa neu achos unigol.

Mae angen hefyd i Gymru elwa’n fwy o’r ymddiriedolaethau a sefydliadau DU gyfan presennol. Mae’n syndod mor fach yw nifer y ceisiadau i ymddiriedolaethau DU o Gymru, ac mae angen mynd i’r afael â hyn. Trwy weithio gyda’r arianwyr eraill hyn, byddwn yn ymchwilio ac yn ymateb i’r rhesymau dros y gyfradd ymgeisio isel hon, ac yn ystyried datblygu partneriaethau a threfniadau ariannu ar y cyd i drosoli eu hadnoddau i mewn.

Yn olaf, rydym am geisio cysylltu rhoddwyr â grwpiau cymunedol bach nad ydynt fel arfer yn elwa o roddion nac yn meddu ar arbenigedd codi arian yr elusennau mwy. Rydym yn ymchwilio i sut y gallwn gefnogi’r grwpiau hyn i ddatblygu gallu codi arian a chreu cysylltiadau gwell â rhoddwyr trwy hysbysebu eu gwaith. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn ymagweddau blaengar at roi yma, gan ecsbloetio technoleg fodern a’r rhyngrwyd fel pyrth posib rhwng elusennau a rhoddwyr.

Mae’r her yn enfawr, ac er na allwn obeithio ond i grafu’r wyneb, gallwn weithredu, ar y lleiaf, fel catalydd ar gyfer gweithredu dyngarol a chyfeirio’r gyd-drafodaeth barhaus ar ariannu’r trydydd sector yng Nghymru.

Beth yw eich barn chi am yr her yma? Gadewch eich sylwadau isod.

Cael gwybod mwy am waith y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a dilynwch ni ar Twitter

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s