Mae’r Dyfodol yn Ddisglair

Mark Sheridan o Gymdeithas Tai Taff
Mark Sheridan o Gymdeithas Tai Taff

Diolch i grant o bron i filiwn o bunnoedd (£999,889) gan raglen Dyfodol Disglair  Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd Cymdeithas Tai Taff yn rhedeg y prosiect Taff Shine i gefnogi 190 o rieni ifanc 16-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, sy’n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref, i ddatblygu sgiliau magu plant da.  Mae Mark Sheridan, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cefnogi a Gwelliant Parhaus gyda Chymdeithas Tai Taf, yn esbonio pam fod angen prosiect o’i fath . . .

Mae Cymdeithas Tai Taf wrth ei bodd â chael y cyfle hwn i wneud gwahaniaeth.

Gall fod yn rhiant am y tro cyntaf fod yn heriol i unrhyw un.  Os ydych yn ifanc ac yn sengl gall fod hyd yn oed yn fwy heriol.  Os ychwanegwch fod yn ddigartref i hynny, mae’r hyn a ddylai fod yn amser hapus yn mynd yn llawn straen a gofid.

Mae’r menywod ifanc ym mhrosiect Tŷ Enfys Tai Taf i famau ifanc digartref yn gwybod yn union sut mae hynny’n teimlo.  Siaradon nhw i gyd am sut nad oeddent erioed wedi disgwyl mynd yn ddigartref, pa mor ofidus yr oeddent pan ddigwyddodd iddyn nhw a sut yr oeddent yn dyheu am gael rhywfaint o gefnogaeth ar gyfer eu hunain a’u babanod.

Mae Margaret yn 19 oed ac roedd ei bywyd hi’n gythryblus cyn dod i’r prosiect.  A hithau’n ddigartref ar y stryd ac yn

Mae'r prosiect Taff Shine yn bwriadu cefnogi 190 o rieni ifanc 16-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg sy’n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref
Mae’r prosiect Taff Shine yn bwriadu cefnogi 190 o rieni ifanc 16-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg sy’n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref

gaeth i sylweddau o 15 oed ymlaen, roedd ganddi berthynas anodd iawn â’r heddlu a llawer o’r asiantaethau y daeth hi i gysylltiad â nhw. ‘Ni allwn feddwl am y dyfodol – roeddwn yn canolbwyntio ar ddod trwy heddiw’ meddai hi. Yn Nhŷ Enfys mae hi wedi troi ei bywyd o gwmpas.  ‘Dw i wedi gwneud ffrindiau yma ac mae fy hyder wedi cynyddu – yn bersonol ac fel rhiant.’  Erbyn hyn mae hi’n edrych ymlaen at symud ymlaen a byw’n annibynnol, ac mae hi’n hapus iawn y bydd Prosiect Shine yno ar ei chyfer hi: ‘Mae’n dda i wybod y gallaf dderbyn cefnogaeth yn y dyfodol os oes rhywbeth na allaf ddelio ag ef.’

Yr hyn yr oedd yr holl fenywod ifanc yn ei hoffi fwyaf am Brosiect Shine yw, p’un a ydynt yn ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref, mae’n rhywbeth y gallant droi ato trwy gydol y newidiadau a’r cerrig milltir yn eu bywydau nhw a bywydau eu plant, gan dderbyn cefnogaeth pan fyddant ei hangen ac yn y ffordd y maen nhw ei hangen.  Bydd Prosiect Shine Tai Taf yn dod i’w tai ac yn rhoi cefnogaeth magu plant ymarferol os oes angen hynny; cynnig sesiynau galw heibio mewn lleoedd y gallant eu cyrraedd; sefydlu grwpiau lle gallant dderbyn cefnogaeth gan famau a thadau eraill ynghyd â chyngor a chefnogaeth ymarferol i fynd yn deuluoedd hyderus a meithringar.  Roedd cael darpariaeth i’r tadau hefyd yn rhywbeth y maen nhw’n edrych ymlaen at ei defnyddio – naill ai fel cwpl neu drwy weithgareddau sy’n rhoi cyfle iddynt gael amser ‘tadau’n unig’ gyda’u plant.

Pan ofynnwyd iddynt beth yw eu gobeithion ar gyfer y dyfodol, siaradodd yr holl rieni ifanc am fod yn rhiant hyderus, dod o hyd i swydd neu ddychwelyd i addysg, cael cartref da a bywyd teuluol hapus a darparu dyfodol gwell ar gyfer eu plant. Diolch i chi Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am beri i hwn ddigwydd.

Am roi eich barn? Gadewch eich sylwadau isod.

Cael gwybod mwy am waith y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru a dilynwch ni ar Twitter

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s