Gillian ‘yn mwynhau bywyd eto’

Mae Gillian Cooper wedi cael modd i fyw diolch i gefnogaeth prosiect ariennir gan y Gronfa
Mae Gillian Cooper wedi cael modd i fyw diolch i gefnogaeth prosiect ariennir gan y Gronfa

Mae gan Gymru boblogaeth sy’n heneiddio ac yn anffodus, mae llawer o bobl hŷn sydd ag anghenion gofal cymdeithasol yn colli allan ar fywyd cymunedol yn gyfan gwbl. Er hynny, mae dros 1,000 o bobl hŷn unig a bregus yng Ngorllewin Cymru’n mwynhau agwedd newydd ar eu bywydau ac yn derbyn y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt diolch i brosiect gwerth miliwn o bunnoedd (£918,784) a ariannwyd gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Gillian Cooper, 52, o Langennech yn Sir Gâr wedi cael llawer mwy o gyfle i gymdeithasu ers ymuno â’r prosiect West Wales Befriending Links a redir ar y cyd gan Age Cymru Sir Gâr, Age Cymru Ceredigion ac Age Concern Sir Benfro. Mae Gillian wedi dioddef gyda nifer mawr o broblemau iechyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf o ganlyniad i arthritis ac asthma, sydd wedi’i hatal hi rhag gweithio a tharo ergyd i’w hyder a’i bywyd cymdeithasol. . . .

Nid oeddwn yn mynd allan llawer o gwbl ac roeddwn yn teimlo’n eithaf isel ar adegau. Mae fy mhroblemau iechyd yn golygu nad wyf wedi gweithio ers tro ac nid oeddwn yn cwrdd â phobl o gwbl. Teimlais fod fy hyder yn isel ac nid oeddwn yn gwbl agored i gwrdd lan gyda phobl beth bynnag.

Dechreuais wneud cardiau fel hobi wyth mlynedd yn ôl a phan welodd fy ffrind fod grŵp cyfeillgarwch crefftau wedi cychwyn yn ein hardal, gwnaeth fy ngwahodd i fynd gyda hi. Roedd yn braf mynd gyda rhywun arall y tro cyntaf ac mae’r ddwy ohonom ni’n dal i fynd blwyddyn wedyn. Fe welodd hi’r hysbyseb yn ein papur lleol a phan wnaethom droi i fyny dyna oedd y cyfarfod cyntaf, felly ni yw’r aelodau sefydlu mae’n debyg. Dw i wedi gweld y grŵp yn mynd o nerth i nerth. Es i â’m crefftau a gwneud cardiau ac mae’n rhoi amser i mi wneud hynny yn yr wythnos a dw i hyd yn oed wedi dechrau dysgu rhai o’r menywod eraill sut i wneud cardiau hefyd a’u helpu nhw allan pan fydd angen.

Mae'r prosiect wedi helpu dros 1,000 o bobl hŷn fel Gillian yng Ngorllewin Cymru
Mae’r prosiect wedi helpu dros 1,000 o bobl hŷn fel Gillian yng Ngorllewin Cymru

Rydym i gyd yn bobl hapus lawr fanna a byddwn yn bendant yn ei argymell i bobl eraill. Mae gwneud cardiau’n cadw fi’n symud ac yn helpu gyda’r arthritis. Nid yw’r arthritis yn gwella ond o leiaf  dw i’n actif. Dw i’n mwynhau bywyd eto. Ni chredais y byddwn erioed yn dweud hyn ond dw i bob amser yn edrych ymlaen at fore dydd Llun.

Fel grŵp rydym bellach i fyny i 40 aelod, yn wir dw i’n credu y byddwn yn rhedeg allan o le cyn bo hir. Mae pobl eisiau ymuno gan fod y grŵp mor gyfeillgar; hyd yn oed os dewch chi heb gyfaill byddwch yn dod o hyd i un, neu ystafell yn llawn ffrindiau, yn ddigon buan. Dw i wedi gweld cyfeillgarwch yn datblygu, ac mae pawb yn helpu ei gilydd.

Roeddem eisiau defnyddio ein crefftau er budd pawb. Rydym wedi bod yn gwau ar gyfer babanod cynamserol yn ein hysbyty, yn gwneud cywion i godi arian ar gyfer hosbis i blant, a hyd yn oed gwau siwmperi ar gyfer babanod yn Affrica a blancedi ar gyfer Rwmania. Rwy’n gwneud cardiau sy’n mynd at elusen ac rydym wedi rhoi parseli bwyd i Fyddin yr Iachawdwriaeth. Mae bob amser rhywun y gallwn ei gefnogi ac mae’n dda o ran ein hatgoffa ni y gallwn roi rhywbeth yn ôl o hyd.

I gael mwy o wybodaeth, neu os ydych yn adnabod rhywun a allai elwa o’r prosiect, ewch i’r wefan yma 

Bwrw olwg ar eu fideo i weld yr effaith y mae’r prosiect wedi’i chael ar fywydau pobl hŷn eraill yng Ngorllewin Cymru  

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s