Cafodd iselder ar ôl geni effaith enfawr ar fy mywyd

Mi wnaeth iselder ar ôl geni bron iawn chwalu bywyd Mark Williams a'i wraig Michelle
Mi wnaeth iselder ar ôl geni bron iawn chwalu bywyd Mark Williams a’i wraig Michelle

Diolch i ddyfarniad diweddar o £2,509 o raglen grantiau bach Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae’r mudiad Fathers Reaching Out a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr nawr yn gallu helpu mwy o ddynion y mae eu gwragedd neu bartneriaid yn dioddef o iselder ar ôl geni.

Sefydlwyd
Fathers Reaching Out gan Mark Williams sy’n 38 oed o Ben-y-bont ar Ogwr ar ôl ei brofiad personol o weld ei wraig yn dioddef o iselder am ddwy flynedd ar ôl genedigaeth ei mab. Dyma ei stori . . .

Ganwyd fy machgen bach ym mis Rhagfyr 2004. Roedd e’n hyfryd. Ni allwn i gredu fy mod i’n dad, roedd yn deimlad ysgubol. Roedd fy ngwraig wedi bod yn esgor yn hir (20 awr) ac yn y pen draw fe gafodd hi doriad cesaraidd. Pan glywais ei bod hi’n cael toriad cesaraidd ces i bwl mawr o banig, rhywbeth nad oedd erioed wedi digwydd o’r blaen. Ar ôl yr enedigaeth roedd fy ngwraig yn flinedig ac eisiau i mi aros gyda hi trwy’r amser. Ar y pryd nid oeddwn yn gweld bod hyn yn rhyfedd – credais ei fod yn ymddygiad arferol gan yr oedd wedi blino’n lan ac wedi derbyn llawer o feddyginiaeth. Gadewais yr ysbyty a des i’n ôl cwpl o oriau wedyn gyda thedi ar gyfer fy mab. Pan ddychwelais roedd fy ngwraig yn hynod o lynol, a oedd yn anarferol iawn. Roeddwn yn gwybod bryd hynny bod rhywbeth o’i le.

Gwnaethom adael yr ysbyty ar ôl cwpl o ddiwrnodau a dychwelyd adref. Roedd yn rhyfedd bod adref gyda baban newydd i ofalu amdano. Nid oedd fy ngwraig yn iawn.

Daeth yr ymwelydd iechyd i’n gweld ni’n rheolaidd; gwnaeth hi siarad â ni am iselder ar ôl geni. Ar ôl cwpl o wythnosau daeth yn glir fod fy ngwraig yn dioddef o hyn. Ni allai hi gysgu, doedd hi ddim eisiau bwyta na gweld unrhyw ymwelwyr. Roedd yn ei chael hi’n anodd ddygymod â thasgau bob dydd. Meddyliais, nid yw’n bosib ei bod hi’n dioddef gyda hwn, mae hi bob amser yn hapus, byth yn isel na mewn hwyliau gwael. Nid oeddwn yn gwybod llawer am iselder nac yn ei ddeall. Doeddwn i ddim yn sylweddoli y gallai hi fod yn isel pan oedd gennym bopeth. Rwy’n sylweddoli nawr nad yw’n gweithio fel ‘na. Gall iselder effeithio ar unrhyw un. Trïais i bopeth i wneud fy ngwraig yn hapus. Beth bynnag yr oedd hi eisiau byddwn yn ei brynu. Rwy’n cofio cerdded trwy’r ganolfan siopa, yn dweud “gallwch chi gael beth bynnag rwyt ti eisiau”. Bryd hynny ni fyddai’r holl arian yn y byd wedi gwneud gwahaniaeth i’m gwraig. Mae iselder yn salwch, roedd gennym dŷ newydd, swyddi da, llawer o ffrindiau a chefnogaeth gan y teulu, ond gwnaeth e ddigwydd beth bynnag. Nid yw’n bwysig p’un a ydych yn filiynydd neu rywun nad oes ganddynt unrhyw arian o gwbl, gall iselder daro unrhyw un.

Aeth yr iselder mor wael y bu’n rhaid iddi fynd yn ôl ac ymlaen i’r ysbyty. Es i o fod yn berson cymdeithasol i fyw mewn swigen. Ni allwn ddweud wrth fy nghyfeillion gan nad oeddwn yn deall iselder, felly sut oedden nhw’n mynd i ddeall. Roeddwn yn ofni’r hyn y byddai pobl yn ei ddweud. Fi oedd un o’r rhai a ddiystyriodd iechyd meddwl, ond bellach roedd yn rhan o fy mywyd. Yn fuan bu’n rhaid i mi gymryd absenoldeb o fod yn werthwr ar fy liwt fy hun i ofalu am fy ngwraig a’m mab hyfryd. Bu’n rhaid i mi edrych ar ôl tasgau a biliau’r aelwyd, pethau y byddai fy ngwraig yn eu gwneud fel arfer. Ni allwn oddef yr unigedd, byddwn yn rhoi’r argraff i bawb bod popeth yn iawn. Daeth fy mam yng nghyfraith i aros gyda ni i helpu allan, aethom i aros gyda fy rhieni i weithiau hefyd. Ar un pryd es i ar gyfeiliorn, unwaith yr oeddwn i’n gwybod bod fy ngwraig a fy mab yn ddiogel gyda’r teulu. Teimlais yn wirioneddol fel rhedeg i ffwrdd o’r sefyllfa ofnadwy yr oeddwn i’n byw ynddi 24 awr y dydd.

Ond credwch, rydym yn edrych yn ôl nawr ac yn gwybod os ydym yn cael diwrnod gwael, ni all byth fod mor wael â’n sefyllfa flaenorol. Weithiau byddem yn osgoi mynd adref yn y dydd, byddai’n well i ni fod allan, yn mynd o gwmpas.

Mae iselder yn salwch ac ni ddylai pobl fod ag ofn siarad amdano. Nid ofynnodd fy ngwraig am hyn, roedd ein bywyd yn wych. Digwyddodd fel bod switsh wedi cael ei droi.

Mae gwahaniaeth rhwng y felan ar ôl rhoi genedigaeth ac iselder ar ôl geni difrifol. Nid oes unrhyw beth gwaeth na rhywun yn dweud, “O cafodd fy ngwraig hynny a daeth hi drosto fe ymhen  rhai dyddiau” pan ydych wedi bod yn dioddef o hyn ers misoedd.

Fy neges i bawb sy’n dioddef o iselder ar ôl geni yw, “Peidiwch â dioddef yn ddistaw”. Cymerodd tua flwyddyn i’m gwraig ymadfer yn llawn. Mae hi’n Fam wych ac mae fy mab yn gwbl ymwybodol o’r problemau yr oedd gennym pan oedd e’n ifancach.

I ddarganfod mwy am Fathers Reaching Out ymwelwch a www.fathersreachingout.com

Am ragor o wybodaeth am dan ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a sut i ymgeisio ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s