Sioe Fawr ym Mardi Gras Caerdydd

Gorfoleddwyr yn mwynhau Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru y flwydd yn ddiwethaf
Gorfoleddwyr yn mwynhau Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru y flwyddyn ddiwethaf

Bydd Caerdydd yn enfys o liw yr haf yma a bydd awyrgylch carnifal yn yr awyr gan y disgwylir i filoedd o bobl ddod i’r ddinas ar benwythnos 31 Awst i fwynhau Mardi Gras blynyddol Caerdydd. Yn cael ei gynnal yn Stadiwm y Mileniwm am y tro cyntaf eleni, bydd y digwyddiad yn ddathliad mwyaf Cymru o gymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw.

Ac eleni mae elusen Mardi Gras Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryw (LHDT) Caerdydd hefyd yn dathlu grant o £190,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sy’n eu galluogi i yrru’r ŵyl ymlaen ar gyfer y dyfodol a sicrhau bod grwpiau anodd eu cyrraedd yn y gymuned LHDT yn cael eu cynnwys a’u cefnogi’n iawn.

Mae Norena Shopland, Rheolwr Prosiect a Chyfarwyddwr Cynhyrchu Incwm Mardi Gras Caerdydd-Cymru, yn esbonio pam mae’r ariannu’n hanfodol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned ehangach, cynyddu dealltwriaeth o gymunedau, gwella cydlyniad a lleihau troseddau casineb. . .

Norenal Shopland o Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru
Norenal Shopland o Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru

Roeddwn wedi bod yn gweithio ar brosiect treftadaeth LHDT, yn sefydlu’r hanes cyntaf o bobl LHDT yng Nghymru a phan ddaeth yr ariannu ar gyfer hynny i ben roedd gennyf beth amser sbâr felly dechreuais wirfoddoli i Mardi Gras Caerdydd. Yna ymgeisiais am swydd y Swyddog Prosiect pan ddyfarnodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ariannu i Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru am dair blynedd.

Mae mudiadau, achosion a phrosiectau LHDT wedi’u tanariannu’n ddifrifol. Dangosodd adroddiad diweddar fod ariannu LHDT ar gyfer Llundain tua 0.03% o’r cyfartaledd elusennol cenedlaethol. Gan fod ariannu bob amser yn waeth ar gyfer y rhai y tu allan i Lundain, gellir tybio bod ni yng Nghymru’n derbyn tua 0.02 neu 0.01% o’r cyfartaledd elusennol cenedlaethol. Mae Mardi Gras yn bwysig gan ei fod yn codi ymwybyddiaeth – trwy fod yn weladwy gallwn fynd i’r afael â rhagfarn.

Gall rhai grwpiau mewn categorïau BME fod yn anodd iawn i’w cyrraedd oherwydd ffobiâu diwylliannol am bobl hoyw, deurywiol a thrawsryw. Mae’r un peth yn wir gyda’r rhai o gefndiroedd crefyddol.

Ar gyfer pobl sy’n dod o gefndiroedd lle mae bod yn LHDT yn dabŵ, ac yn gysylltiedig â chosbau mawr fel cael eich taflu allan o’r aelwyd ac weithiau y gymuned gyfan, neu drais corfforol, mae’n bwysig eu bod yn gwybod am fudiadau y gallant droi atynt, ac sy’n deall eu problemau penodol. Gallwn ni ddysgu ohonynt hefyd, a chwilio am ffyrdd o fynd i’r afael â ffobiâu diwylliannol.

Dengys adroddiadau diweddar gan Stonewall a mudiadau eraill fod bwlio homo/biffobig a thrawsffobig mewn ysgolion yn gyffredin iawn a bod y mwyafrif o blant wedi bod yn rhan o, neu wedi gweld, bwlio sy’n seiliedig ar homoffobia. Mae angen gwneud mwy o waith i atal bwlio mewn ysgolion, gan ddarparu cefnogaeth ar gyfer y rhai sydd ag anghenion penodol ac addysgu’r rhai sy’n gwneud y bwlio.

Yn aml mae pobl LHDT yng Nghymru wedi’u hynysu mewn cymunedau gwledig ac yn derbyn ychydig iawn o gefnogaeth neu ddim o gwbl, bydd llawer yn aml yn symud i drefi a dinasoedd mwy. Ar ôl cyrraedd rhywle newydd byddant eisiau gwneud ffrindiau, cymdeithasu a rhwydweithio ac yn aml mae hyn yn golygu cwrdd mewn tafarndai a chlybiau. Mewn rhai ardaloedd gall hyn arwain at ddibyniaeth sy’n uwch na’r cyfartaledd ar alcohol ac ecsbloetio rhywiol.

Mae Troseddau Casineb wedi’u rhannu i bum categori: Hil yw’r un uchaf yn y DU ac yng Nghymru, wedi’i ddilyn gan Dueddfryd Rhywiol, Crefydd, Anabledd a Thrawsryw. Dengys y ffigurau troseddau casineb diweddaraf fod troseddau casineb trawsffobig wedi codi 50% a bod troseddau casineb homoffobig wedi codi 17%. Dywedir bod y cynnydd 40% mewn troseddu homoffobig dros y tair blynedd diwethaf oherwydd hyder cynyddol pobl LHDT i fod yn amlwg. Mae angen gwneud llawer o waith o hyd i ostwng y ffigurau hyn.

logoMae Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â gwahaniaethu. Rydym yn darparu cefnogaeth ar gyfer pobl LHDT a’r rhai sydd o’u cwmpas, ac ar gyfer mudiadau sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen (megis ysbytai, awdurdodau lleol, etc.) sy’n rhyngweithio â phobl LHDT ond efallai nad ydynt yn deall y problemau penodol y mae pobl LHDT yn eu hwynebu.

Ymhen deng mlynedd, ein bwriad yw y byddwn wedi cynyddu presenoldeb yn y Mardi Gras a datblygu ochr menter gymdeithasol ein mudiad er mwyn gweithio tuag at ddileu’r anawsterau niferus y mae pobl LHDT yn eu hwynebu o hyd.

Nododd arolwg yn 2011 gan Stonewall fod y mwyafrif o’r bobl y ceisiwyd eu barn yn gefnogol o hawliau dynol LHDT yng Nghymru. Mae Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru’n hyrwyddo Cymru fel lle goddefgar i fyw neu ymweld â hi, a hoffem weld mwy o bobl LHDT o bob cwr o’r byd yn ymweld â Chymru.

I gael mwy o wybodaeth am Mardi Gras Caerdydd, ewch i’w gwefan yma

I gael mwy o wybodaeth am raglen Pawb a’i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cliciwch yma

Rhowch eich barn i ni am y blog hwn. Gadewch eich sylwadau isod 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s