Daliwch ati Joe

Mae Joe wedi cael gwedd newydd ar fywyd diolch i gefnogaeth Llamau
Mae Joe wedi cael gwedd newydd ar fywyd diolch i gefnogaeth Llamau

Yn crwydro strydoedd Caerdydd, yn creu trafferth, yn ddihyder ac yn profi anhawster yn y coleg gyda’i sgiliau sylfaenol – gellir dweud yn ddigon pendant nad oedd pethau’n edrych yn dda ar gyfer Joe Watkins, 17 oed.

Mae Joe ymysg y cannoedd o bobl ifanc o Gaerdydd a Chymoedd De Cymru sydd wedi elwa o’r Cynllun Learning 4 Life a redir gan yr elusen ddigartref Llamau. Diolch i’w cefnogaeth, mae’n llawn hyder erbyn hyn, mae wedi datblygu a dysgu ystod o sgiliau newydd ac mae hyd yn oed wedi sicrhau prentisiaeth gwaith saer tair blynedd gyda’r nod o fynd yn saer cwbl gymwysedig. Dyma’i stori. . .

Roeddwn i’n byw mewn un o hostelau Llamau ac yn astudio Gwaith Saer yn rhan-amser gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn Heol Dumballs. Roeddwn yn cael problemau gyda sgiliau sylfaenol gan nad oeddwn wedi bod i’r ysgol ers yr oeddwn yn 14 oed. Awgrymodd Yusuf, arweinydd y tîm tai a gefnogir fy mod yn mynychu Learning 4 Life i gael mwy o gefnogaeth gyda fy sgiliau rhifedd a llythrennedd er mwyn fy helpu i gadw fy lle yn y coleg.

Roedd angen i mi basio fy sgiliau sylfaenol er mwyn pasio fy nghwrs coleg felly helpodd y gefnogaeth ychwanegol a grwpiau llai gan gynnwys 1:1 i mi wneud hynny. Roedd cael rhywle i fynd yn fy helpu i ganolbwyntio a gwnaeth fy atal rhag crwydro’r strydoedd a chreu trafferth.

Roedd bywyd yn anodd ac yn llawn straen gan nad oedd gennyf ddim byd i’w wneud ac roeddwn i’n dechrau cael trafferth. Roedd yn anodd gan yr oeddwn i’n edrych ar ôl fy mam, yn cymysgu gyda phobl anaddas ac yn mynd i helynt. Teimlais nad oeddwn yn gwybod beth i’w wneud gyda fy mywyd.

Diolch i Llamau, ‘dw i wedi derbyn llawer o gefnogaeth megis cynyddu fy hyder a medru siarad â phobl eraill. Roeddwn yn arfer bod yn dawel iawn ond erbyn hyn alla i ddim stopio siarad!! Rwyf wedi gwneud fy nghymwysterau Dinas ac Urddau Cymhwyso Rhif Lefel 2 a TGCh Lefel 1. Nawr ‘dw i’n gweithio ar Gyfathrebu Lefel Fynediad 3. ‘Dw i hefyd wedi cyflawni dyfarniadau Agored mewn Diogelwch ar y We a Deall Teimladau a dw i’n gweithio ar Gelf a Chrefft a Choginio. ‘Dw i wedi mynd ar ymweliad safle i GE Aviation, ces i gyfweliad ffug gyda nhw a gwnes i 4 diwrnod o brofiad gwaith. ‘Dw i hefyd wedi bod ar ymweliad safle i John Lewis a dysgu am beth maen nhw’n gwneud, a rhois gynnig ar fod yn siopwr personol. Ces i fy nghefnogi i gyflawni fy ngherdyn CSCS a fydd yn caniatáu i mi fynd ar safle adeiladu. Derbyniais gefnogaeth gyda cheisiadau am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

‘Dw i wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau. Yn ogystal â’r hy ‘dw i wedi sôn amdano uchod, ‘dw i wedi gwella fy sgiliau rheoli amser, fy newrder i siarad â phobl a rhoi cynnig ar bethau newydd, cyllidebu etc. Mae’r holl sgiliau ‘dw i wedi’u dysgu wedi cyfrannu at fy mharatoi ar gyfer ymgeisio am swyddi a phrentisiaethau ac wedi fy helpu wrth anelu at gael fy nhŷ fy hun.

Y peth gorau am y prosiect yw ei fod yn gyfeillgar, yn amgylchedd dysgu dymunol, does dim dadlau ac mae’n hamddenol. Mae’r tiwtoriaid yn ffantastig ac mae’n rhwydd i ddod ymlaen gyda nhw. Maen nhw’n ein deall ni’n well na’r athrawon yn yr ysgol gan eu bod yn siarad â ni, yn dod i adnabod ni ac yn ein trin ni fel oedolion, gyda pharch, ac nid fel disgybl yn unig.

Mae bywyd yn wych i mi ar hyn o bryd. Rwy’n dod ymlaen gyda fy mywyd ac yn teimlo fy mod yn gwneud rhywbeth gyda fy mywyd. Mae gen i fy lle fy hun i fyw, dw i wedi ennill rhai cymwysterau a dwi hyd yn oed wedi sicrhau prentisiaeth gwaith saer. Rwy’n teimlo fy mod yn mynd i rywle nawr.

Byddwn yn argymell yn bendant i unrhyw sy’n cael yr un profiadau â mi i gysylltu â’r prosiect. ‘Dw i’n credu ei fod yn newid bywydau pobl ifanc ac yn eu galluogi i ennill cymwysterau a gwneud rhywbeth gyda’u bywydau.

Wedi’i ariannu trwy’r prosiect Sgiliau Bywyd gwerth £14 miliwn, ffrwd ariannu sy’n darparu arian cyfatebol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chronfa Gymdeithas Ewrop, nod y cynllun Learning 4 Life yw rhoi cefnogaeth ac arweiniad wedi’u teilwra i bobl ifanc sy’n gadael gofal i’w helpu i ddechrau gweithio a’u galluogi i fyw bywydau annibynnol.

I gael gwybod mwy am y prosiect cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a sut y gallwch chi ymgeisio am ariannu ewch i’r wefan www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh 

I roi eich barn am y blog gadewch eich sylwadau isod

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s