Wynebu bywyd â gwên!

Mae Rhiannon yn mwynhau bywyd unwaith eto diolch i gefnogaeth TCIE
Mae Rhiannon yn mwynhau bywyd unwaith eto diolch i gefnogaeth TCIE

Gyda diffyg hyder a dim gobeithion am y dyfodol, roedd Rhiannon Davies o Abertawe sy’n 17 mlwydd oed ag yn dioddef o Barlys yr Ymennydd, yn teimlo’n rhwystredig iawn gyda’i anabledd ac roedd yn ystyried ei hun i fod yn fethiant llwyr.

Trowch y cloc yn ei flaen flwyddyn ac mae Rhiannon nawr yn llawn o obeithion a dyheadau i’r dyfodol ac mae’n teimlo fel y gall daclo unrhyw rwystr yn ei ffordd diolch i gefnogaeth gan brosiect sy’n cael ei redeg gan Dîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig Abertawe (TCIE).  Mae Rhiannon ymysg nifer o bobl o grwpiau cymunedol amrywiol i gael budd o’u prosiect ‘My Space’ a’i ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  Mae ‘My Space’ wedi datblygu’r Ganolfan Ieuenctid Ddinesig TCIE i ganolfan adnoddau gymunedol aml adnodd sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau gyda’r nod o arfogi pobl fel Rhiannon gyda’r sgiliau, cyfleoedd a’r hyder sydd eu hangen arnynt i fod yn weithredol ac yn aelodau integredig o’r gymuned. Dyma ei stori …….

Roedd fy hyder i’n isel iawn cyn imi ddod at y prosiect gan y teimlwn fod fy anabledd yn rhwystredig iawn.  Teimlwn fel nad oedd gennyf unrhyw obaith i’r dyfodol ac fy mod yn fethiant llwyr, er fod fy nheulu yn gallu gweld fy mod wedi cyflawni llawer mwy na allan nhw freuddwydio amdano yn fy mywyd – fel ennill 9 cymhwyster TGAU gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn radd B. Roeddent bob amser yn fy nghanmol ond byddwn yn amau fy hun yn barhaus.

I fod yn onest, roeddwn yn gweld fy nyfodol yn ddim mwy na thwnnel hir tywyll gyda nifer fawr o sialensiau – sialensiau corfforol yn benodol. Ar y pryd, doedd gennyf ddim cred ynof fy hun, a ni theimlwn y byddai’r hyder na’r gallu gennyf i weithio.

Mae’r sialensiau dyddiol yr wyf yn eu hwynebu drwy ddioddef o Barlys yr Ymennydd yn rai corfforol yn benodol, er fy mod i ar brydiau yn cael trafferth rheoli fy emosiynau am y sefyllfa. Er enghraifft, gallaf fod yn hapus a phositif un diwrnod ac yn isel iawn y diwrnod wedyn. Caiff hyn ei ddilyn gyda sgrechian a chrio drwy’r amser gan amlaf.

Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli i TCIE ers haf 2012. Mae’r prosiect yn rhoi amgylchedd ddiogel a chyffyrddus ble gall bobl ifanc fwynhau amrywiaeth o weithgareddau, megis chware pŵl, tennis bwrdd, defnyddio’r cyfrifiaduron yn y swît TGCh, chwarae gemau a llawer mwy.

Pan gychwynnais weithio yma fel gwirfoddolwr, gallaf ddweud yn onest fod gwirfoddoli yn ymddangos fel sialens enfawr i mi.  Nid oeddwn wedi gwirfoddoli yn un man oni bai am mewn syrjeri ar gyfer profiad gwaith o’r blaen. Treuliais y diwrnodau wedi’m oriau cyntaf yn gweithio yma mewn cwmwl o ansicrwydd, sioc a llawer iawn o amheuaeth.

Mewn amser, fe wnes i setlo mewn i’m amgylchedd newydd, gwneud cysylltiadau agos gyda’r staff (sydd bob amser yn dod â gwên i’m gwyneb) a dechrau gwir fwynhau’r gwaith. Yn onest, rwyf bellach wedi ennill nifer o sgiliau megis rhai cyfrifiadurol a sgiliau cymdeithasol. Rwyf wedi cyflawni hyn i gyd mewn lle gofalgar a chyffrous. O ganlyniad teimlaf fy mod yn awr yn berson llawer mwy cymdeithasol a hapus.

Mae’r bobl yn TCIE bob amser wedi fy nhrin gyda pharch, yn fy ngweld fel person normal ac maent bob amser yna i’m helpu os byddaf eu hangen.  Hefyd, mae nifer o’r unigolion dwi’n eu nabod yn gwneud eu gorau bob amser i fy nghynnwys yn y mwyafrif o’r gweithgareddau.

Yn awr mae gennyf obeithion a dyheadau niferus i’r dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys priodi, cael plant a helpu plant ysgolion cynradd Prydain i ddysgu Sbaeneg. Rwy’n ymwybodol iawn y byddai angen cymorth arnaf i edrych ar ôl fy mhlant fy hun os caf rai, ond credaf na all unrhyw beth fy rhwystro rhag cyflawni’r pethau hyn i gyd.

Yr agwedd yr wyf bellach wedi ei fabwysiadu yw ‘Efallai y bydd bywyd yn taflu rhwystrau newydd ataf drosodd a throsodd, ond byddaf bob amser yn dod o hyd i ffordd i’w gorchfygu a byw bywyd hapus a llawn. Cofiwch fod yn bositif pryd bynnag fo’n bosibl; a wynebu bywyd â gwên!’’

Teimlaf yn gryf fod TCIE yn sefydliad ysbrydoledig iawn. Mae wedi fy helpu i sylweddoli fy nghryfderau a’m gwendidau, wedi bod o gymorth mawr imi ddod i delerau â’m anawsterau ac mae hefyd wedi bod o gymorth mawr imi i werthfawrogi unigolion eraill anabl fel fi, beth bynnag yw eu gallu.

Does gen i ddim syniad beth sydd yn fy nyfodol, rwy’n cymryd un dydd ar y tro a gobeithio’r gorau. Fy amcan mewn bywyd yw i wneud cryn gymaint a phosibl i ffrindiau mewn angen, bod yn garedig a gofalgar, ac ysbrydoli eraill i weld bywyd fel yr wyf i yn ei weld yn awr; fel rhywbeth sydd werth ei fyw.

Gwybodaeth am y prosiect ‘My Space’ 

Dyfarnwyd bron i hanner miliwn o bunnoedd (£499,914) i’r Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i redeg y prosiect ‘My Space’. Mae ‘My Space’ yn brosiect adnodd cymunedol sydd wedi galluogi TCIE i sefydlu canolfan alw i mewn i ieuenctid yn Abertawe. Mae’r ganolfan yn darparu man cymunedol hygyrch, hyblyg ac aml bwrpas sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleusterau i bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig. Yr amcan yw i arfogi pobl ifanc â’r sgiliau, cyfleoedd a’r hyder i fod yn weithredol ac yn aelodau integredig o’u cymuned.

Am wybodaeth bellach am Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh 

Mwy am TCIE a’u prosiect ‘My Space’ yma  

Mynegwch eich barn ar y blog / ein blogiau, gadewch sylwadau isod  

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s