Mynd i'r cynnwys

Helpu pobl ifanc sy’n dystion i gamdriniaeth ddomestig

Rhagfyr 12, 2013

Mae Trais a Chamdriniaeth Ddomestig yn bwnc y mae’n rhy hawdd i’w osgoi a pheidio â siarad amdano, yn ôl David Rowlands, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu yn y Gronfa Loteri Fawr.

BIG_B_BLU_screenSerch hynny, mae’n rhywbeth sy’n effeithio ar bobl o bob cefndir beth bynnag yw eu hoedran, eu cyfoeth a’u rhyw. Mae’n rhywbeth a all fod ar sawl ffurf, gan gynnwys corfforol, emosiynol a rhywiol. Mae ystadegau cyfredol yn amlygu bod camdriniaeth ddomestig yn effeithio ar tua 1 o bob 4 o fenywod yn ogystal ag 1 o bob 6 o ddynion.

Roedd yn fraint yn ddiweddar i mi fynd i Gynhadledd Camdriniaeth Ddomestig Genedlaethol a gweld yr holl waith da sy’n cael ei wneud gan nifer o bobl o ddydd i ddydd, y mae’n achub bywydau’n llythrennol. Roedd rhai o’r storïau’n wirioneddol arswydus ac yn amlygu sut mae hwn yn fater y mae angen mynd i’r afael ag ef heddiw.

Yr hyn a wnaeth sefyll allan oedd yr effaith y gall camdriniaeth ddomestig ei chael ar blant sy’n dystion iddi. Gall yr effaith hon amrywio o lefelau uchel o bryder a methu â chysgu i gyrhaeddiad addysgol is yn ogystal â phroblemau mwy difrifol megis hunan-niweidio a chamddefnyddio alcohol a chyffuriau.

Yn y tymor hwy mae cyswllt gyda’r tebygolrwydd y bydd plentyn yn ymwneud â pherthnasoedd ymosodol wrth iddynt dyfu i fyny, p’un a yw hynny fel dioddefwr neu gyflawnwr. Mae ystadegau’n amlygu bod plentyn yn bresennol neu mewn ystafell gyfagos mewn 90% o achosion o gamdriniaeth ddomestig. Gan hynny mae’n drallodus i ddychmygu’r miloedd ar filoedd o blant sy’n cario’r baich hwn o gwmpas bob dydd yng Nghymru.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn falch o gynnig cyfle ariannu sy’n gobeithio mynd i’r afael â hyn. Mae contract gwerth £2 miliwn ar gael i ddarparu cefnogaeth gydlynol a chyfannol i blant a phobl ifanc gyda’r nod o:

• wella’u hyder i ofyn am gymorth
• gwella’u hymdeimlad o fod yn ddiogel
• gwella’u dealltwriaeth o ymddygiadau priodol
• atal plant rhag datblygu ymddygiad cyflawnwyr neu fynd yn ddioddefwyr eu hunain.

Mae ariannu ar gael ar gyfer mudiad i redeg prosiect dros 5 mlynedd i ddatblygu, gweithredu a dysgu o ymyraethau y bydd yn eu cyflwyno ar draws 2 ardal yng Nghymru. Y gobaith yw y gall y gwersi a ddysgwyd o’r prosiect hwn gyfeirio arfer ehangach ar draws Cymru. Dylai partïon â diddordeb ymweld â Gwefan y Gronfa Loteri Fawr i weld manylion y cyfle hwn.

Yn olaf, os oes unrhyw un wedi’i effeithio gan gamdriniaeth ddomestig neu’n adnabod rhywun sydd wedi’i effeithio, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan ar 0808 80 10 800 am gymorth a chefnogaeth.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: