Mynd i'r cynnwys

Cronfa Loteri Fawr i mynd i’r afael â gordwedra.

Ionawr 13, 2014

Dros dymor yr ŵyl mae llawer ohonom ni’n mwynhau mwy nag y dylem o’r pethau da mewn bywyd, yn ôl David Rowlands, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu yn y Gronfa Loteri Fawr.

Ysgol Ieuan Gwynedd02 - compressed and squared

Mae Ionawr yn dechrau gyda llawer o addunedau Blwyddyn Newydd yn canolbwyntio ar golli pwysau, cynyddu ffitrwydd a bod yn fwy iach. Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol yn dechrau heddiw, a gwelir rhai ystadegau ysgytiol sy’n golygu bod y mater yn llawer mwy difrifol nag ychydig o orfwyta ac yfed ar adeg y Nadolig.

Mae dau draean o oedolion yn eu 40au yng Nghymru naill ai dros bwysau neu’n ordew. Mae’r ffigurau yr un mor brawychus ar gyfer cenedlaethau ifanc, gan fod 25% o blant yng Nghymru naill ai’n ordew neu dros bwysau. Mae hyn yn cael effaith fawr ar ein hiechyd gan fod cyswllt rhwng bod dros bwysau a chlefydau megis clefyd y siwgr, clefydau cardiofasgwlaidd a rhai mathau o ganser. Yn ogystal â hyn, mae rhai’n ystyried bod cyswllt rhwng gordewdra a phroblemau iechyd meddwl ehangach. Ar ben hynny, yn ôl adroddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru amcangyfrifir bod y broblem hon yn costio’r genedl £73 miliwn y flwyddyn.

Fel mudiad sydd â diddordeb mewn gwella bywydau’r bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus, mae hyn, wrth gwrs, yn fater y mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei gymryd o ddifrif. Mae dysgu o’n rhaglen Ffordd o Fyw wedi amlygu’r gwahaniaeth y gall ymyraethau ei wneud i fywydau pobl. Buddsoddodd y rhaglen Ffordd o Fyw £7 miliwn i hyrwyddo ffyrdd o fyw iach ac actif ymysg plant dan 12 oed drwy greu ymagwedd gydlynol at chwarae, bwyta a gweithgarwch corfforol.  Mae bron 40,000 o bobl ar draws Cymru wedi elwa o hyn, gyda dros hanner ohonynt yn dangos gwell ymwybyddiaeth ac ymddygiadau o ganlyniad i’r rhaglen.

Amlygodd y gwerthusiad o’r rhaglen rai gwersi pwysig hefyd megis pwysigrwydd cynnwys ysgolion fel partneriaid; manteision ymagwedd a ryngweithiodd â holl aelodau’r teulu yn ogystal â phwysigrwydd sicrhau y cynhelir diddordeb yr holl fuddiolwyr. Yn olaf, fel llawer o bethau eraill mewn bywyd, roedd yr angen am sicrhau bod y gweithgareddau’n ddifyr ac yn llawn mwynhad yn hollbwysig!

Dylai mudiadau â diddordeb mewn rhedeg prosiectau sy’n annog byw’n iach a gwella lles fwrw golwg ar y cyfleoedd ariannu sydd ar gael ar ein gwefan trwy’r rhaglenni Pawb a’i Le neu Arian i Bawb, neu gysylltu â’n llinell gymorth ar 0300 123 0735.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: