Awn ni ati i wneud y dyfodol ychydig yn ddisgleiriach ar gyfer pobl LHDT!

rsz_156_6588
Derek Preston-Hughes. Rheolwr Ariannu yn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Nid oedd tyfu i fyny mewn pentref bach yng Nghymru yn y 70au yn amser neu le arbennig i fod pan oeddwn yn gwybod fy mod yn wahanol, yn ôl Derek Preston-Hughes, Rheolwr Ariannu yn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Roedd dealltwriaeth o fod yn hoyw a bod yn agored amdano’n gwbl wahanol bryd hynny i’r hyn y mae nawr, ac roedd cael fy ngeni yn y flwyddyn y cafodd ei ddad-droseddoli’n rhannol yn golygu y byddai’n cymryd amser i newid hen ffyrdd o feddwl.

Cyn 1968, roedd pobl yn aml yn byw mewn ofn o gael eu herlyn, gallant gael eu blacmelio, profi trais personol, digartrefedd, colli teulu a ffrindiau a cholli eu swyddi ac nad oedd unrhyw le i fynd i gwrdd â phobl LHDT eraill, felly roedd yn aml yn teimlo’n hynod o unig.

Mae’r ffaith bod cymdeithas yn fwy parod i dderbyn pobl LHDT y dyddiau hyn yn helpu, ond nid yw’n golygu bod pethau’n gwbl hwylus i bobl LHDT.  Mae’r mater o ddod i dderbyn eich rhywioldeb yn dal i fodoli, ynghyd â phenderfynu pryd y dylech ‘ddod allan’ i’ch ffrindiau a’ch teulu (a pha un a ddylech ai beidio). Nid yw penderfynu ‘dod allan’ yn weithred unigol, mae’n rhywbeth y mae’n rhaid ystyried ei wneud bob tro y daw rhywun newydd i mewn i’ch bywyd. Yn ogystal â hyn, mae pobl LHDT yn dal i brofi lefelau sy’n uwch na’r cyfartaledd o broblemau iechyd meddwl a digartrefedd.

Wrth symud ymlaen i 2014, dw i wedi gweithio yn y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers bron i 16 mlynedd. Dyma oedd y gweithle cyntaf i mi fedru teimlo’n agored am fy rhywioldeb, a phan sefydlwyd grŵp y rhwydwaith staff LHDT yn 2012 roeddwn am fod yn rhan ohono a gwella’r gweithle o safbwynt LHDT. Ers hynny rydym wedi cael ei cynnwys yn Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, gan godi i’r 123ain safle yn 2014 – naid enfawr o 101 safle o’i gymharu â 2013, rhywbeth yr ydym yn hynod falch ohono.

Yn gweithio i’r Gronfa rwy’n falch ein bod yn ariannu cynifer o brosiectau sy’n anelu at wella bywydau pobl mewn angen. Er hynny, o safbwynt LHDT, mae ystadegau DU diweddar yn dangos:

  • Mai dim ond 0.03% o’r holl ariannu elusennol sy’n mynd i’r trydydd sector LHDT
  • Yn 2012, roedd cyfanswm yr incwm ar gyfer y sector LHDT yn £9m. O’r incwm hwn, m
    ae un mudiad yn derbyn 43%, ac mae pum mudiad yn rhannu 74% rhyngddynt.
  • Mae 50% o elusennau LHDT yn gweithredu ar lai na £50k y flwyddyn, gyda 30% yn gweithredu ar lai na £10k.
  • Tybir bod gwirfoddolwyr LHDT yn rhoi dwywaith yn fwy o amser o’i gymharu â gwirfoddolwyr eraill.
  • Ar wahân i iechyd rhywiol, mae diffyg isadeiledd gan lawer o fudiadau LHDT trydydd sector, ac maent yn teimlo’n nerfus am ymgeisio am ariannu oherwydd ofn canfyddiadau negyddol. O ganlyniad i isadeiledd gwael, mae llawer hefyd yn ei chael hi’n anodd ddisgrifio angen a chanlyniadau mewn ffordd effeithiol er mwyn sicrhau ariannu.

Blwyddyn yn ôl roeddwn i’n hapus i weld y Rhaglen Pawb a’i Le’n dyfarnu £189,895 i Mardi Gras LHDT Cymru Caerdydd er mwyn gweithio i sicrhau bod cysylltiadau’n cael eu creu gyda grwpiau anodd eu cyrraedd yn y gymuned LHDT a’u bod yn cael eu cefnogi. Mae’n anelu at ymgysylltu â’r gymuned ehangach yn y gobaith y bydd hyn yn cynyddu dealltwriaeth, yn gwella cydlyniad ac yn lleihau troseddau casineb.

I ddathlu’r mis hanes LHDT ym mis Chwefror, byddwn yn annog mwy o fudiadau LHDT i ymgeisio i ni, naill ai o dan y rhaglen Arian i Bawb ar gyfer grantiau hyd at £10,000 neu Pawb a’i Le ar gyfer prosiectau mwy gwerth hyd at £1 miliwn. Awn ni ati i wneud y dyfodol ychydig yn ddisgleiriach ar gyfer pobl LHDT!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s