Deall Awtistiaeth – agor ein synhwyrau i’r awyr agored

Coetiroedd Dyfi WoodlandsMae deall cymhlethdod y cof dynol yn rhywbeth y mae dynoliaeth wedi ymdrin ag ef ers canrifoedd.

Hyd yn oed yn y gorffennol agos, roedd cryn dipyn o gamddealltwriaeth o gyflyrau fel Awtistiaeth. Ni roddwyd y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnynt i bobl a fu’n dioddef o’r cyflwr hwn. Mewn ysgolion, er enghraifft, ystyriwyd yn aml bod plant ag Awtistiaeth yn afreolus. Mewn cymdeithas sydd yn aml yn mabwysiadu ymagwedd un maint sy’n addas i bawb, dioddefodd y plant hyn.

Beth yw Awtistiaeth?

Mae Awtistiaeth yn anhwylder niwroddatblygiadol cymhleth sy’n effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Gall rhai ei chael hi’n anodd uniaethu â’r byd o’u cwmpas – gan deimlo’n bryderus yng nghanol tyrfâu, er enghraifft. Mae llawer yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu a rhyngweithio’n gymdeithasol, a deall defodau cymdeithasol ac ymwybyddiaeth ofodol. Ymddygiad y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ei wneud yn reddfol – pethau syml fel pa mor agos i sefyll drws nesaf at rywun mewn arhosfa fysiau, pryd i ddechrau sgwrs neu groesi ffordd brysur. Gall llawer o bobl ag Awtistiaeth rannu gorsensitifrwydd neu dansensitifrwydd i liwiau, golau, sain, teimlad rhywbeth yn erbyn y croen ac aroglau.

Gofod i Deimlo

Yn ein dinasoedd prysur a swnllyd gall ein profiadau synhwyraidd gael eu boddi. Rwy’n siŵr ein bod ni i gyd wedi profi achlysur pan ydym wedi cael yr awydd am ddianc rhag stryd sy’n llawn pobl – i ddod o hyd i hafan dawel i anadlu. Mewn cyferbyniad, mae tawelwch y cefn gwlad yn rhoi cyfle i ni deimlo’n heddychlon ac i gysylltu â’n synhwyrau.

 Prosiect cyffrous newydd

Mae deall sut mae’r amgylchedd yn effeithio ar ymddygiad pobl ag Awtistiaeth neu’r rhai sy’n dioddef o iselder yn rhan o brosiect cyffrous yn Aberystwyth sy’n dangos canlyniadau cadarnhaol.

Yn gweithio gyda chyfeiriadau o Mind Aberystwyth, mae Coetiroedd Dyfi – ran o’r rhaglen Coed Actif Cymru – yn darparu sesiynau a gweithgareddau coetir awyr agored sydd wedi’u teilwra i anghenion pobl sy’n dioddef o ystod o gyflyrau meddygol, gan gynnwys Awtistiaeth. Mae gweithgareddau yn y dosbarthiadau coetir yn cynnwys recordio rhywogaethau amrywiol y coetir, paentio, cerfio pren neu ymgasglu o gwmpas y tân i siarad a pharatoi pryd o fwyd blasus.

Adeiladu sgiliau

Mae’r profiadau organig hyn yn symbylu’r synhwyrau ac yn annog y cyfranogwyr i gyfathrebu mewn ffyrdd sy’n teimlo’n gyfforddus iddyn nhw ac, yn bwysicaf oll, yn adeiladu eu hyder.

Cynhelir y prosiect a’r dosbarthiadau, sydd wedi’u cefnogi gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru, bob wythnos ar ddydd Iau. Mae’n dystiolaeth o lwyddiant y prosiect bod rhai pobl wedi dychwelyd i’r sesiynau awyr agored bob wythnos dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Nid yw’n syndod, efallai, y dylai llonyddwch amgylchedd y coetir symbylu ymateb mor gadarnhaol gan y rhai sy’n mynd i’r dosbarth yn yr awyr agored.

I gael mwy o wybodaeth ewch i: http://cymraeg.coedlleol.org.uk/

 

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s