Cysylltu cymunedau

Derbyniodd Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans ein grant mwyaf erioed – £50 miliwn – yn 2007. Ers hynny mae’r Rhwydwaith wedi tyfu i 14,500 milltir gyda miliynau o feicwyr a cherddwyr yn manteisio ar y cyfle i ddefnyddio ffordd ddiogel ac amgylcheddol gynaliadwy i deithio.  Mae Melissa Henry Sustrans yn olrhain cynnydd y Rhwydwaith

Melissa Henry
Melissa Henry

Bydd 12 Rhagfyr 2007 yn aros yn  fy nghof am byth – y nerfusrwydd wrth aros i glywed a oedd Sustrans, neu un arall o’r tri phrosiect eithriadol arall a oedd ar y rhestr fer, wedi ennill pleidlais y cyhoedd i gipio £50 miliwn o arian y Loteri.

Swm anferth o arian, a oedd yn cyd-fynd â’n gweledigaeth fawr, o bobl, wedi’u hailgysylltu â lleoedd, yn creu synnwyr o falchder yn eu cymuned. Saith mlynedd yn ddiweddarach ac mae ein gweledigaeth wedi’i gwireddu, a bellach mae ymron i bedair miliwn o bobl yn byw o fewn milltir i rwydwaith beicio a cherdded newydd.

Roeddem yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â rhwystrau a oedd yn atal pobl rhag teithio ar droed neu ar eu beic. Wrth galon pob rhwydwaith newydd y mae croesfan newydd sy’n croesi ffordd brysur, llinell reilffordd neu afon, a oedd yn y gorffennol wedi gweithredu fel rhwystr wrth atal pobl rhag cyrraedd gwaith, ysgolion, siopau, teulu a ffrindiau ar droed neu ar feic.

Fel yma yn Bradford, ble’r oedd y ffordd brysur, Manchester Road, yn rhannu cymunedau, yn gwahanu plant oddi wrth eu hysgol, a phobl oddi wrth eu ffrindiau, gan atal mynediad at fannau dyddiol.

Mae’r prosiect wedi cyflwyno amrywiaeth o bontydd a chroesfannau tirnod eiconig fel yr un yma sydd wedi goresgyn y rhwystrau hyn wrth hyrwyddo synnwyr o falchder dinesig a pherchnogaeth gymunedol.

Ac mae’r cyrhaeddiad y mae wedi’i gyflawni yn drawiadol – o fewn pellter byr i’r cynllun cyfartalog y mae 20 ysgol, 23,000 cartref a 53,000 o bobl.

Mae creu llwybrau diogel, hwylus wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y bobl sy’n dewis cerdded a beicio, gan gyflwyno buddion enfawr i iechyd a lles y bobl, yr economi leol a’r amgylchedd.

Men and children on bikes and foot repainting cycle way signs in Cardiff
Repainting cycle way signs in Cardiff

Roedd ein bwriad yn ddeublyg: cefnogi cydlyniad cymunedol, a sicrhau bod yr hynny a oedd yn cael ei adeiladu yn gwella hygyrcheddo ddifrif, fel y bont dros yr A10 sydd bellach yn cynnig llwybr diogel i blant i’r ysgol.

Mae’r ymdriniaeth hon wedi profi’n llwyddiannus – dywedodd mwy na thri chwarter y bobl a gymerodd ran mewn digwyddiadau cymunedol y byddent yn cymryd rhan mewn prosiectau tebyg yn y dyfodol, ac fe wnaeth hanner y rheini a fynychodd digwyddiadau yn gysylltiedig â’r rhwydweithiau gwrdd â rhywun newydd yn eu cymuned.

Mae creu croesfannau diogel, uniongyrchol i’r rheini sy’n cerdded ac yn beicio yn gwella mynediad i bawb. Nid oes gan chwarter o’r holl gartrefi yn y DU ddefnydd car, ac i’r bobl hynny sy’n gwneud nifer anferth o siwrneion byrion yn y car, mae dewis arall ar gael iddynt.

Ac mae’r hyn yr ydym wedi’i weld yn syfrdanol – 33 miliwn yn fwy o deithiau ar droed ac ar feic, ac mae ein profiad yn dangos y bydd hyn yn cynyddu.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s