Cefnogi eiriolaeth – Trawsnewid bywydau Pobl Anabl Hŷn

Yng Nghymru mae bron 1 o bob 4 person dros eu 60 oed; mae hynny’n fwy nag unrhyw wlad arall yn y DU. Yn ôl adroddiad gan Gyngor Henoed Cymru; ‘Lle da i fynd yn hŷn?’ Nid yw’r holl bobl hŷn yng Nghymru yn mwynhau ansawdd bywyd da, gyda gormod yn byw mewn tlodi. Mae hyn yn golygu  bod llawer o bobl hŷn yn ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu eu hunain.

Llun grŵp yn ystod ymweliad Rita Singh â’r prosiect. Rita yw’r drydedd o’r chwith.
Llun grŵp yn ystod ymweliad Rita Singh â’r prosiect. Rita yw’r drydedd o’r chwith.


Rita Singh ydw i
; aelod pwyllgor newydd ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Ym mis Mai ymwelais â’r prosiect ‘Informed Choices’ a redir gan Anabledd Powys and Powys Carers Cymru, un o nifer sydd wedi elwa o raglen Llawn BYWYD gwerth £20 miliwn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nod y rhaglen oedd gwella ansawdd bywydau pobl hŷn drwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth.

Anabledd Powys a Powys Carers Cymru ychydig o dan £1 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i reoli cefnogaeth Eiriolaeth ar y cyd ar gyfer pobl hŷn anabl a’u gofalwyr hŷn fel ei gilydd.  Roedd yn fraint i gwrdd â’r timau o’r ddau sefydliad sydd wedi recriwtio eiriolwyr amser llawn a ffrwd o 30 o eiriolwyr gwirfoddol i estyn allan i bobl hŷn ym Mhowys.

Cyn ein dyfarniad, roedd y ddau fudiad eisoes yn darparu gwasanaethau eiriolaeth ac wedi gweld cynnydd o 20% mewn galw;  ond oherwydd cyllid a chapasiti roedd y gwasanaeth wedi’i gyfyngu i’r achosion mwyaf anghenus. Galluogodd y dyfarniad gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol iddynt ddatblygu ac ehangu eu gwaith eiriolaeth a chyflogi staff ychwanegol i’w gyflwyno.

Yn ystod yr ymweliad cwrddais â nifer o fuddiolwyr y gwasanaeth; mae Keith yn ofalwr amser llawn ar gyfer ei wraig a cheisiodd gefnogaeth ar ôl newidiadau diweddar yn sgil y Diwygiadau Lles. Ac yntau wedi’i ddigalonni gan y pentwr o waith papur y mae angen ei gyflwyno, roedd ei weithiwr cefnogi eiriolaeth Phillip yn gallu ei gefnogi trwy’r newidiadau a’i helpu i hygyrchu cefnogaeth yr oedd ei hangen yn fawr yn llwyddiannus. Disgrifiodd Keith i mi sut roedd y gefnogaeth hon wedi trawsnewid eu bywydau trwy ddarparu rhywun i droi ato a’i helpu i fynd yn fwy annibynnol.

Cwrddais â Cherry hefyd, a gyfeiriwyd i’r prosiect ar ôl iddi gyrraedd pwynt isel wedi treulio blynyddoedd yn gofalu am ei gŵr. Yn ansicr o’r hyn yr oedd Diwygio Lles yn ei olygu ar ei chyfer hi a’i gŵr, gwrandawodd ei gweithiwr cefnogi eiriolaeth Celia ar ei hanghenion a helpodd hi i fynd trwy’r broses. Disgrifiodd Cherry yr Eiriolwr Celia fel ‘achubwr bywyd’, gan ddarparu cefnogaeth yr oedd ei hangen yn fawr ar yr amser iawn.

Yn ystod yr ymweliad clywais ymadroddion fel ‘achubwr bywyd’ a ‘daeth cymorth pan oedd ei angen arnaf fwyaf’ yn aml iawn gan y gofalwyr a’u partneriaid a elwodd o’r prosiect. Roedd yn gynyddol amlwg bod y prosiect yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau’r buddiolwyr.

Yn ogystal â galluogi ansawdd bywyd gwell trwy’r prosiect, mae’r eiriolwyr yn creu cysylltiadau hollbwysig gyda darparwyr gwasanaethau eraill. Mae’r ddau fudiad hwn wedi dangos gwydnwch a thrugaredd mawr yn eu gwaith a gadewais gyda theimlad o ddarostyngiad. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r Gronfa a helpodd y prosiect hwn i lansio.

Dyna pam mae’r ymgynghoriad u mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ei redeg ar hyn o bryd, ‘Eich Barn Ein Dyfodol’ yn bwysig – er mwyn sicrhau y gallwn glywed oddi wrthych yn uniongyrchol am yr hyn sy’n gweithio a pha gefnogaeth y mae ei hangen ar eich cymuned i helpu rhoi hwb i brosiectau campus fel hyn.

Ymunwch â’r sgwrs yma: http://eichbarneindyfodol.org.uk/

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s