“Mae’r rhaglen hon wedi achub fy mywyd.”

Cymerodd Julie Murray ran mewn un o gyrsiau Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru (BEPC) a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Yma mae hi’n myfyrio ar brofiad sydd wedi newid ei bywyd.

Julie Murray
Julie Murray

“Ces i ddiagnosis o anhwylder deubegwn 13 mlynedd yn ôl ond roeddwn i’n sâl am flynyddoedd lawer cyn hynny. Rwyf ar feddyginiaeth ar gyfer yr anhwylder deubegwn ond mae fy hwyliau’n newidiol o hyd a gallaf fynd yn sâl iawn. Oherwydd hynny rwyf wedi treulio amser yn yr ysbyty ac o dan ofal y tîm argyfwng dros y blynyddoedd. Rwyf wedi gorddosio a hunan-niweidio nifer o weithiau hefyd. Gall y pyliau manig fod yr un mor ddinistriol gan i mi gael fy hun i mewn i sefyllfaoedd peryglus iawn, a gall yr ôl-effeithiau fod yn ofnadwy.

Tair blynedd yn ôl derbyniais lythyr gan fy seiciatrydd am y cwrs BEPC ac roeddwn yn awyddus i’w wneud oherwydd, hyd yn oed pan oeddwn yn iach, byddwn yn pryderu trwy’r amser am fynd yn sâl eto.

Y diwrnod y dechreuais ar y rhaglen roeddwn i’n nerfus iawn ond rhoddodd yr hwyluswyr gysur i’r grŵp. I mi roedd yn syfrdanol i gwrdd â phobl â’r un diagnosis o gefndiroedd, diwylliannau ac oedrannau gwahanol, yr oeddent oll yn brwydro i ymdopi â’r salwch dinistriol hwn.

Yn ystod y cwrs dysgais am ‘beth yw clefyd deubegwn’. Efallai ei fod yn ystrydeb, ond mae’n wir mai pŵer yw gwybodaeth ac felly datblygais fy ymwybyddiaeth o’r salwch ac es i’n fwy hyderus wrth fedru ymdrin ag ef.

Dysgais am reoli fy ffordd o fyw, atal pyliau pellach ac ymyrraeth gynnar (sy’n hynod o bwysig o ran rheoli hwyliau eithafol a’u canlyniadau erchyll) trwy fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n eu hysgogi a’r arwyddion cynnar.

Darparodd y rhaglen lawlyfr i’w gwblhau trwy gydol y cwrs ar gyfer pob cyfranogwr, felly roedd wedi’i deilwra i anghenion pob unigolyn. Erbyn hyn rwy’n rhannu’r llawlyfr gyda fy nyrs seiciatrig cymunedol (CPN) ac mae’n ffurfio sail i fy nghynllun gofal. Y Beibl rwy’n ei alw fe.

Newidiodd y rhaglen hon fy mywyd i ac rwyf bron yn sicr ei bod wedi newid fy mywyd. Rwyf wedi symud o ymdopi â’r Anhwylder Deubegwn i’w reoli.

Yn gyffredinol rwy’n osgoi alcohol ac yn cyfyngu ar faint o gaffein rwy’n ei yfed. Rwy’n monitro fy nghwsg, a all effeithio ar fy hwyliau, ac rwy’n gweld fy CPN yn rheolaidd. Rwyf bellach yn gwneud gwaith gwirfoddol rheolaidd gan gynnwys mentora pobl eraill sydd ag Anhwylder Deubegwn. Rwyf wedi symud o fodoli i fyw.

Byddaf bob amser yn ddiolchgar i’r rhai sydd wedi creu a darparu’r rhaglen, y maent yn gweithio’n ddiflin ac yn ddi-baid i helpu pobl fêl fi i fyw a chael bywydau mwy cyflawn.”

Award winners
(O’r Chwith i’r Dde), Yr Athro Ian Jones (Cyfarwyddwr NCMH a BEPC), Martina Svobodova (Cydlynydd y Prosiect), John Tredget (Hwylusydd Grwpiau BEPC), Bridget Lloyd (Hwylusydd Grwpiau BEPC)

Ennill Gwobr

Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru Wobr BMJ yn 2014 ar gyfer Arloesedd mewn Gofal Iechyd.

Mae’r wobr yn dathlu tîm sydd wedi defnyddio ei wybodaeth i gyflwyno newid a dangos dewrder wrth grybwyll y posibilrwydd y gellir gwneud pethau’n wahanol.’
(O’r Chwith i’r Dde), Yr Athro Ian Jones (Cyfarwyddwr NCMH a BEPC), Martina Svobodova (Cydlynydd y Prosiect), John Tredget (Hwylusydd Grwpiau BEPC), Bridget Lloyd (Hwylusydd Grwpiau BEPC)

Sut gallwch chi helpu

Mae Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru’n rhan o’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol sydd bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda’u hymchwil. I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan cliciwch yma: http://ncmh.info/help-us/

I gymryd rhan

Os ydych yn byw yng Nghymru ac mae gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn sesiynau grŵp BEPCymru, ewch i’r wefan http://www.ncmh.info/bepcymru neu e-bostiwch bepc@cardiff.ac.uk.

Gwyliwch y fideo byr hwn i gael gwybod pam.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s