Cerdd Mawr, Plan B a Llwyth o Botensial

Mynychodd tua 1,000 o bobl ifanc y digwyddiad Prosiect Cerdd Mawr yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd Ddydd Sadwrn 11 Hydref. Roedd yn ddigwyddiad am ddim gan y diwydiant cerddoriaeth, a gefnogwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn cynnig cyfle i bobl ifanc rwydweithio gydag arbenigwyr y diwydiant cerddoriaeth a gwesteion arbennig gan gynnwys PlanB. Roedd yn cynnig dosbarthiadau meistr, gweithdai a seminarau gyda phobl sy’n brofiadol yn y diwydiant cerddoriaeth ac roedd ein Swyddog Cyfathrebu Rhian Richards ymhlith y gwesteion:

Pobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd
Pobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd

Fore Sadwrn fe ganodd fy larwm am 8:30am.

Braidd yn flin ac yn flinedig roeddwn yn pendroni pam bod fy larwm yn fy neffro mor gynnar â hithau’n benwythnos. Yna fe gofiais; heddiw rwy’n gweithio yn y Prosiect Cerdd Mawr yn fyw yng Nghaerdydd!!

Wedi cyffroi ac ychydig yn nerfus fe neidiais allan o’r gwely, a dechrau paratoi.

Rwyf wedi bod yn gweithio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel Swyddog Cyfathrebu ers deufis a dyma oedd fy nigwyddiad mawr cyntaf. Roedd gennyf gyfrifoldeb dros Drydar o’r cyfrif Cymraeg a Saesneg drwy’r dydd a gwarchod  VIP. Wrth i mi frwsio fy nannedd roedd fy mola yn troi. “Der yn dy flaen!”, dywedais wrth fy hun, “Bydd popeth yn iawn. Nawr bant â ni!”

Wrth i mi gyrraedd Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd roedd yr haul yn disgleirio oddi ar y gromen gopr, ac roedd rhyw gyffro yn yr aer. Ymhlith y rhedwyr a’r cerddwyr a oedd yn manteisio ar y tywydd braf lawr yn y bae, roedd y gwesteion a’r perfformwyr yn dechrau cyrraedd.

Fe es draw yn brydlon i’r dderbynfa a chael fy nghyfarch gan fyddin o gynorthwywyr hapus oedd wedi’u gwisgo mewn crysau-t y Prosiect Cerdd Mawr glas. Roedd y rhain yn bobl ifanc a oedd wedi gwirfoddoli i helpu ar y diwrnod ac roedd y wên ar eu hwynebau yn golygu eu bod oll yn hapus iawn i gael bod yno.

Ar ôl gadael fy mag a chot y tu ôl i’r dderbynfa, fe es ati i weithio.

Roeddwn eisiau cael cipolwg ar y ‘Farchnad’ cyn i’r dyrfa o bobl ifanc gyrraedd, felly mi es i fyny’r grisiau a dechrau crwydro trwy’r holl stondinau a oedd yn cael eu codi. Roedd hi’n amlwg bod rhywbeth i bawb ar gynnig – o stondinau colur i fythau carioci, blychau gwisg ffansi yn poeri eu sgarffiau plu a gitarau o bob math i’w gweld i demtio gitaryddion brwd i ddangos eu talentau.

Wrth i mi droi cefais fy synnu. Uwch fy mhen yr oedd draig Gymreig anferth wedi’i gwneud o ddur, yn rhuo’n dawel dros y ‘Farchnad’. Roedd yn drawiadol!

y Farchnad
y Farchnad

Fe ddechreuais dynnu lluniau ar fy ffôn a Thrydar am yr hyn a oedd yn digwydd. Wrth i mi wneud hynny roedd yr ystafell ble’r oeddwn yn sefyll yn dechrau llanw gyda phobl ifanc, gyda phawb yn sgwrsio’n frwd â’i gilydd ynglŷn â pha stondinau yr oeddent eisiau ymweld â hwy a pha berfformwyr yr oeddynt eisiau eu gweld.

“Yw e yma eto, tybed?” Clywais un ohonynt yn dweud, ac roeddwn yn gwybod yn syth am bwy yr oeddynt yn siarad gan fy mod yn meddwl yn union yr un peth.

 Plan B.

Roeddwn wedi bod ar bigau’r drain drwy’r dydd yn aros i gael cipolwg ar y dyn ei hun, ac nid y fi oedd yr unig un. Wrth i mi gymysgu gyda’r torfeydd a sgwrsio â’r stondinwyr a’r bobl ifanc roedd cyffro cyffredinol y digwyddiad wedi’i blethu â disgwyliad cynyddol.

Ym mhob twll a chornel roedd pobl ifanc yn arddangos eu talentau. Dosbarthiadau meistr DJ yma, sgiliau syrcas acw, dawnsio, canu, rapio, chwerthin, roedd y cyfan yn ychwanegu at yr egni trydanol a oedd yn cylchdroi o amgylch yr adeilad.

Ac yna roedd hi’n 3.30pm ac roedd yr amser wedi dod o’r diwedd i weld y dyn ei hun.

Fe wnaethom wasgu i mewn i’r ystafell dywyll, a’r unig oleuadau oedd y rhai yn goleuo’r llwyfan ac fe gamodd i’r llwyfan i ffrwydrad o gymeradwyaeth.

Roedd ei sesiwn yn rhyfeddol.  Roedd yn gwybod yn iawn sut i siarad a chysylltu â phobl ifanc, trwy ddweud wrthynt am ei blentyndod a’i ieuenctid a’r pethau a oedd wedi digwydd iddo ef, y pethau da a’r diddorol oll wedi’u cymysgu gyda’i hiwmor a’i atebion parod ffraeth. Roedd y dorf wedi’u hudo gan ei straeon o fywyd tywyll yn Llundain gyda’r llwyddiant yn y pendraw yn ystod y blynyddoedd diweddar. Roedd yn bleser gwrando arno.

Ar ôl ei sesiwn, roedd yn bryd i mi adael am y dydd, ac fe adawais yr adeilad yn sgipio mwy neu lai, wedi cyffroi ar ôl yr holl bethau yr oeddwn wedi’u tystio ac wedi bod yn rhan ohono’r diwrnod hwnnw ac yn meddwl am ba mor bwysig oedd y profiad i’r bobl ifanc a oedd wedi mynychu.

 Diwrnod a fydd yn cael ei gofio gyda gwên am beth amser i ddod.

 A oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y Prosiect Cerdd Mawr neu fynychu’r Prosiect Cerdd Mawr yn fyw yn Belfast? Mae rhagor o wybodaeth yma.

Hefyd, edrychwch ar y blog gwych hwn gan berson ifanc a gwirfoddolwr gyda Youth Cymru, Megan Wigley-Jones, a ysgrifennodd am ei phrofiad ddydd Sadwrn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s