Teuluoedd wedi’u Haduno trwy ‘Waliau Anweladwy’

Waliau Anweladwy’ yn brosiect sy’n canolbwyntio ar ailsefydlu troseddwyr trwy gryfhau cysylltiadau gyda’u teuluoedd. Aeth Jon Edwards i gyflwyniad yn ddiweddar i gael gwybod mwy am effaith y prosiect ar y rhai ar bob ochr i waliau’r Carchar.

Yn aros yn Nghanolfan Ymwelwyr Carchar a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc lle’r oedd cyflwyniad ar y prosiect ‘Waliau Anweladwy Cymru’ a ariennir gan y Loteri ar fin dechrau, crwydrodd fy llygaid tua’r waliau enfawr y tu allan. Gyda gwifrau pigog ar eu pennau, y concrit yn plethu’n berffaith ag wybren llwm mis Tachwedd, rydych yn sylweddoli taw dyna beth mae’r carcharorion yn ei weld bob dydd. Mae’r byd y tu allan i’w weld yn bell i ffwrdd yn barod.

Mae Carchar y Parc, cyfleuster preifat, yn wynebu’r un math o broblemau â sefydliadau eraill ar draws y DU. Dengys ystadegau fod tua 72% o droseddwyr yn dychwelyd i’r carchar o fewn dwy flynedd. Ar gyfer rhiant yn y carchar, gall cyswllt cyfyngedig effeithio’n andwyol ar eu plant hefyd; mae tuag 85% o achosion wedi’u cofnodi o absenoldeb mewn ysgolion yn digwydd oherwydd ‘problemau adref’, tra bod 6 o bob 10 o fechgyn gyda rhiant â chollfarn yn pennu i fyny yn y ddalfa eu hunain yn y pen draw. Gall y deinamig hwn roi cylch cythreulig ar waith a all fod yn anodd iawn i’w oresgyn.

Gyda £3.1 miliwn wedi’i ddyfarnu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros gyfnod o bedair blynedd, mae’r prosiect ‘Waliau Anweladwy Cymru’ yn ymagwedd flaengar at gwtogi ar lefelau troseddu o un genhedlaeth i’r llall. Yn gweithio bob blwyddyn gyda thros ugain o garcharorion, mae’r prosiect yn gosod y teulu ei hun wrth wraidd y broses ailsefydlu. Mae’n gwneud hynny trwy annog ymweliadau cyswllt rheolaidd ac yn cynnig rhaglenni ar berthnasoedd, cyngor ar ddyledion teuluol, cyngor ar dai, gwybodaeth iechyd a chyflogaeth.

Daeth aelodau teulu ynghyd o gwmpas byrddau coch, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymlyniad teuluol o dan oruchwyliaeth staff y prosiect ‘Waliau Anweladwy.'
Yr hyn sy’n allweddol i lwyddiant ‘Waliau Anweladwy’ yw cynnal cysylltiadau cryf rhwng aelodau teulu

Ar ben hynny, mae’r prosiect yn anelu at oresgyn “rhwystrau” sy’n eithrio teuluoedd o weddill y gymuned. Yn ogystal â chlybiau plant, mae’r Carchar bellach yn cynnal digwyddiadau ysgolion, sy’n rhoi cyfle i rai carcharorion gwrdd ag athrawon eu plant am y tro cyntaf erioed. Mae’r prosiect ei hun yn para am y flwyddyn derfynol yn y carchar a chwe mis wedyn, gyda chwe mis ychwanegol yn cael ei ddarparu ar sail wirfoddol.

Yn wir, mae Corin Morgan-Armstrong, Pennaeth Ymyraethau Teuluol a ‘Waliau Anweladwy Cymru’, yn pwysleisio bod y dull hwn o gynyddu cyswllt â’r byd allanol yn ateb llawer mwy cost-effeithiol na gwneud dim byd o gwbl. Yn ogystal ag arian Loteri, mae ‘Waliau Anweladwy Cymru’ yn dibynnu ar gydweithio rhwng ystod eang o elusennau eraill (gan gynnwys Barnardos a Gwalia), yn ogystal â’r awdurdodau lleol, gwasanaethau cymdeithasol ac ysgolion yn yr ardal.

Mae’r rhai sydd wedi profi’r prosiect o lygad y ffynnon yn fwy na pharod i rannu eu diolchgarwch. Mae tad i un ferch yn gwneud dedfryd o naw mis yn y carchar; Mae wedi bod yn y carchar am un ar ddeg o’r ugain mlynedd ddiwethaf, ac yn ddiweddar collodd ddiwrnod cyntaf ei fab yn yr ysgol. Serch hynny, mae hi’n teimlo bod ‘Waliau Anweladwy Cymru’ wedi cynyddu penderfyniad eu teulu i lwyddo gyda’i gilydd. Mae hi’n gwenu’n hyderus pan fydd hi’n siarad amdano fe:-

“Nid oes neb yn dweud ei fod yn hawdd [ar gyfer rhiant] – achos dyw e ddim. Bydd yn frwydr, ond onid ydych chi’n meddwl bod e’n werth brwydro drosto oherwydd, pan ydych yn gweld eich teulu gyda’i gilydd, pan welwch y wên ar wyneb eich plentyn, a gwybod bod hynny yno gan i chi beri iddo ddigwydd. Os nad yw hynny’n ddigon, beth yw?”

Mae’r prosiect bellach wedi cwblhau ei ail flwyddyn, a gyda 179 o aelodau teulu eisoes yn cymryd rhan, mae nifer o garchardai ledled y wlad bellach yn awyddus i efelychu’r model hwn. At hynny, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi rhyddhau ystadegau sy’n dangos y gall ymweliadau parhaus teuluoedd ostwng aildroseddu tua 39%. Ac eto, ar gyfer y teuluoedd eu hunain, nid yw’r canlyniadau’n deillio o ystadegau; mae’n ymwneud â’r syniad go iawn o fedru newid eu bywydau er gwell:–

“Mae’r ddau ohonom ni wedi dysgu llawer am sut yr oedd yn teimlo i ni wrth dyfu i fyny,” dywedodd dad y ferch wrthym ni i gyd, “Roeddwn wedi fy nghynhyrfu, a theimlais mor euog am sut mae bod i mewn ac allan o’r carchar am y rhan fwyaf o fywyd fy merch wedi effeithio arni. Rwy’n gwybod bod lot o garcharorion yn dadau ac, os oedd y mwyafrif ohonynt yn gwybod sut gymaint y mae ein gweithredoedd yn effeithio ar ein plant, rwy’n credu y byddem yn meddwl dwywaith am ddod yn ôl.”

Efallai nad yw’r wal goncrit honno wedi mynd yn gliriach ers y tro cyntaf i mi edrych, ond ar gyfer rhai o’r dynion yng Ngharchar y Parc, mae’r posibilrwydd o fod hyd yn oed yn agosach at eu teuluoedd yn gryfach nag erioed.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s