Neidio i'r cynnwys

Galluogi Pobl i Arwain

Mawrth 24, 2015

Dim miri mawr. Dim ceffylau dawnsio. Dim cytgord o drympedi. Mae fframwaith strategol newydd y Gronfa Loteri Fawr yn ddogfen dwy dudalen eithaf plaen a fydd yn magu gwib yn dawel dros y misoedd i ddod. Mae’n fwy o ddatganiad o fwriad na set o gyfarwyddiadau manwl, yn fan lansio dewisiadau ar gyfer y dyfodol.

Dawn Austwick, Prif Weithredwr, Cronfa Loteri Fawr

Dawn Austwick, Prif Weithredwr, Cronfa Loteri Fawr

Gallwn ei grynhoi ymhellach hyd yn oed – yn ei hanfod mae’n golygu y bydd: ‘Pobl yn Arwain’.  O hyn y bydd popeth arall yn dod: rydym eisiau dechrau gyda’r hyn y mae pobl yn dod ag ef i’r bwrdd, nid yr hyn nad oes ganddynt; ac o’r gred mai pobl a chymunedau sydd yn y sefyllfa orau i ddatrys eu problemau, achub ar gyfleoedd, ac ymgymryd â heriau. Ein tasg ni yw cefnogi nhw i wneud hynny. Mae llawer o’r hyn a wnawn eisoes yn pwyntio i’r cyfeiriad hwn: gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth ar anghenion Lluosog a Chymhleth ar y rhaglen Our Place yn Yr Alban. Ac mae prosiectau di-rif a ariennir gan Arian i Bawb, Pawb a’i Le a Reaching Communities sy’n gwneud hyn yn union. Rydym eisiau edrych nawr ar sut y gallwn wthio ein hunain ymhellach, ynghynt.

Swnio’n syml? Efallai – mewn theori! Ond bydd heriau i ni ar y ffordd. Dwy her amlwg yw sut mae’r ymagwedd hon yn cydweddu â chanlyniadau, a diagnosis a arweinir gan anghenion. Ai ni, fel ariannwr, yw’r un a ddylai bennu’r canlyniadau bob tro? Sut gallwn ni gyd-guradu canlyniadau? Ac wrth daclo anfantais, sut ydym ni’n symud ein hunain o wahodd ymgeiswyr i greu’r portread gwaethaf o’u hamgylchiadau i ddathlu ac adeiladu ar y gorau o’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig? Ddim mor syml â hynny felly?

Yn sicr, nid oes gennym yr atebion i gyd; fel a ddywedais, man lansio yw hwn. Taith a rennir gyda chyd-deithwyr fydd hon. Mae’n rhaid i ni wrando’n astud a chydweithio’n wych ac rwy’n gobeithio y gallwn grefu, dwyn a benthyg gan eraill sydd o’n blaenau ni ac ochr yn ochr â ni ar y daith!

I gefnogi uchelgais Pobl yn Arwain, rydym wedi datblygu set o egwyddorion i’n harwain ni. Byddwch yn eu gweld nhw yn ein dyhead i fod yn gymesur o ran y ffordd yr ydym yn gweithio gydag eraill, brân i frân gallech chi ddweud… Un o’n camau cyntaf yw peilota proses ymgeisio Arian i Bawb symlach, sy’n mynd yn fyw yn awr. Byddwn yn gweld sut mae’n mynd ac beth yw barn ymgeiswyr amdani, ac yna ystyried p’un a fyddwn yn ei chyflwyno’n ehangach neu’n ei haddasu ymhellach. Lluniwyd hanfodion yr ymagwedd hon mewn cyfarfod bwrdd crwn a gynhaliwyd yn Newcastle yr hydref diwethaf fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Fframwaith Strategol; diolch o’r galon i’r rhai a ddaeth ac am y ddeng munud honno o feddwl blaengar – ac rwy’n gobeithio y byddwch yn adnabod yr hanfodion o’r drafodaeth honno yn y ffurflen gais newydd.

Rydym am fod yn fwy o gatalydd a hwylusydd hefyd – gan gydnabod yr adborth a dderbyniom am ein safle yn yr ecoleg ariannu a chymdeithas sifil yn ehangach. Nid gwahardd mo ein swydd ni, ond fe allwn ni gysylltu, rhannu ac annog. I fod yn rhwydwaith, neu system nerfol ganolog y mae pobl yn teithio o’i chwmpas, gan ddod o hyd i gyd-deithwyr, cael eu synnu a’u rhyfeddu gan waith pobl eraill, rhannu gwerthusiadau a storïau effaith, a llawer mwy.

I gyflawni hyn bydd yn rhaid i ni fynd allan yn fwy, buddsoddi mewn technoleg ddigidol a thechnoleg arall, adnabod ble y gallwn ychwanegu gwerth, neu yn wir pan fydd angen i ni gamu o’r neilltu (!) a gadael i eraill fwrw ‘mlaen â’u gwaith. Rydym wrthi’n datblygu’r isadeiledd ar gyfer cymuned ddigidol i gefnogi hyn.

Mae cyrraedd y pwynt hwn wedi bod yn ymdrech ar y cyd gan bartneriaid, budd-ddeiliaid, staff, y Bwrdd, ymgeiswyr a llawer, llawer mwy. Rydym yn ddiolchgar am eu cyfraniadau ond byddwn yn cyrraedd y camau nesaf dim ond trwy gyfranogiad ac ymgysylltiad parhaus yr holl bobl hynny yn ogystal â’r rhai nad ydym wedi cwrdd â nhw eto.

Dyma’r ddolen i’r Fframwaith Strategol, rhowch wybod i mi beth yw eich barn chi amdano @DawnJAustwick

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: