Creu newid cadarnhaol yng Nghymru trwy alluogi pobl i arwain

BIG_B_BLU_screenMae cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose, yn esbonio sut bydd lansio gweledigaeth newydd ar gyfer y gronfa yr wythnos hon yn ein helpu i weithio gyda chymunedau dros y chwe blynedd nesaf.

Heddiw, mae’r Gronfa’n gwneud dau gyhoeddiad pwysig: rydym yn lansio ein fframwaith strategol, sy’n amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer sut y byddwn yn gweithio gyda chymunedau dros y chwe blynedd nesaf, ac rydym yn cyhoeddi ein blaenoriaethau ariannu ar gyfer y dyfodol yng Nghymru. Mae’r ddau’n dod â chanfyddiadau’r ymgynghoriad Eich Barn Ein Dyfodol, a gynhaliwyd y llynedd, at ei gilydd.

Ein cenhadaeth fydd helpu’r bobl a chymunedau mewn angen mwyaf o hyd, ond mae’r fframwaith newydd yn galluogi pobl i arwain. Ein rôl fydd eich cefnogi chi i beri i newidiadau cadarnhaol ddigwydd, a byddwn yn dechrau trwy ganolbwyntio ar y cryfderau y byddwch yn dod â nhw at y bwrdd. Yn ei hanfod, byddwn yn fwy ‘o’r gwaelod i fyny’ ac yn llai ‘o’r pen i lawr’.

Byddwn yn defnyddio arian y loteri i weithredu fel catalydd ar gyfer y newid cadarnhaol hwn, gan eich cefnogi chi a’ch cymuned i greu newidiadau cymdeithasol ar eich telerau chi. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yma.

554080_3180183222270_885752174_nFelly, sut byddwn ni’n rhoi’r weledigaeth newydd ar waith yng Nghymru?

Yn gyntaf, rydym yn ymrwymedig o hyd i raglenni ariannu agored sy’n galluogi i gymunedau ymateb i’w hanghenion eu hunain yn eu ffordd eu hunain trwy raglenni sydd eisoes yn bodoli, fel Pawb a’i Le ac Arian i Bawb Cymru. Pan fyddwn yn targedu ariannu’r Loteri Genedlaethol i fynd i’r afael â phroblemau penodol, rydym wedi penderfynu y dylem ddatgloi potensial cymunedau Cymru i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol.

I ddechrau, rydym yn gobeithio gwneud hyn mewn dwy ffordd. Yn gyntaf trwy ystyried sut y gallwn gefnogi cymunedau gwledig i ddatblygu atebion i’r heriau penodol y maent yn eu hwynebu, ac yn ail trwy ymchwilio i ffyrdd o gefnogi camau ataliol a hyrwyddo gallu ariannol pobl yng Nghymru yn ystod cyfnod sy’n heriol yn economaidd.

Rydym yn ymwybodol iawn hefyd o’r heriau sy’n wynebu’r trydydd sector yn yr hinsawdd ariannol bresennol – yn ystod yr ymgynghoriad diweddar nododd ein budd-ddeiliaid nifer o feysydd lle, yn eu tyb nhw, y gallem ni helpu. Dyma pam y byddwn yn galw am syniadau i ymdrin â’r materion pwysig hyn a amlygwyd gan Eich Barn Ein Dyfodol: Gwella llywodraethu’r trydydd sector; codi arian a chynhyrchu incwm; a chefnogi’r trydydd sector i gaffael y sgiliau y mae eu hangen arno i ffynnu.

Man cychwyn yw’r blaenoriaethau hyn, a byddwn yn parhau i wrando ar ein budd-ddeiliaid a’n cwsmeriaid ac yn datblygu atebion priodol a fydd yn diwallu anghenion pobl a chymunedau yng Nghymru.

Gallwch ddarllen mwy am ein gweledigaeth a chael gwybod y diweddaraf ar twitter a Facebook.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s