Mynd i'r cynnwys

Yr atebion i gyd ar Arian i Bawb

Ebrill 21, 2015

Darparu grantiau bach i grwpiau cymunedol yng Nghymru

11118434_10155432374015564_76940191_n-1

Rosie Dent

Dyma gyfle i gwrdd â Rosie Dent, Swyddog Cyfathrebu Cronfa Loteri Fawr Cymru. Mae Rosie, sydd wedi gweithio gyda ni ers mis Hydref 2014, yn darparu cefnogaeth a chyngor ariannu i fudiadau, grwpiau a chymunedau yn ystod y broses ymgeisio. Rosie yw’r ferch i fynd ati am gyngor ar geisiadau, a chan y gwyddwn y gall fod yn brofiad dryslyd i rai, rydym wedi gofyn i Rosie ein helpu ni trwy siarad am y pum cwestiwn mwyaf poblogaidd a ofynnir ar y Llinell Gymorth.

Mae ein cynllun grantiau Arian i Bawb yn cynnig grantiau rhwng £500 a £5,000 ar gyfer prosiectau ar draws Cymru ac mae bron 80% o’n grantiau’n cael eu dyfarnu trwy’r rhaglen hon.

Pwy sy’n gymwys?

Rosie: Rwy’n derbyn llawer o alwadau’n gofyn PWY sy’n gymwys i ymgeisio i’n cynllun grantiau Arian i Bawb. Rydym yn annog elusennau, mudiadau dielw, grwpiau cymunedol, cynghorau tref, ysgolion, grwpiau ieuenctid a chyrff iechyd i ymgeisio am grantiau, cyhyd ag y gall y mudiad ddangos o fewn eu cais y bydd eu prosiect arfaethedig o fudd i’w cymuned. Rydym yn gofyn i fudiadau adnabod angen o fewn eu cymuned a dangos i ni sut bydd eu prosiect yn taclo’r angen hwnnw. Rydym yn awgrymu y dylai mudiadau gynnig holiaduron i’w cymuned er mwyn ymchwilio i’r anghenion a’u deall, ynghyd â chael syniadau ar gyfer mynd i’r afael â nhw. Er hynny, o dan y rhaglen hon ni fyddwn yn ariannu: unigolion ac unig fasnachwyr, mudiadau sy’n gwneud elw a mudiadau nad ydynt wedi’u sefydlu yn y DU.

Llanelli Multicultural Event; march 26 2011. photo ©keith morris / 07710 285968Beth gallwch chi ymgeisio amdano?

Rosie: Mae llawer o bobl wedi’u drysu o hyd am BA fathau o brosiectau a ariannwn. Rydym yn canolbwyntio ar ariannu prosiectau sy’n cefnogi gweithgareddau cymunedol, gan annog mynediad i gyfleusterau, cynyddu sgiliau, dysgu, profiad, creadigrwydd, iechyd ac ansawdd bywyd, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig ac ar gyfer grwpiau difreintiedig. Mae’r mathau o brosiectau a ariannwn yn amrywio o brosiectau amgylcheddol, grwpiau cefnogi iechyd a lles, grwpiau addysg, hyfforddiant, teithiau, digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol neu weithdai. Gofynnir i ni’n aml am BETH y gellir defnyddio’r arian, ac er bod rhai cyfyngiadau, gall gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfarpar a deunyddiau, cyrsiau hyfforddiant a gweithdai, nwyddau a theganau addysgol, costau cludiant, adnewyddu, hurio lleoliad, gweithwyr sesiynol a sefydlu grwpiau newydd, i enwi ond rhai.

Pa ardaloedd fydd yn elwa o’r prosiect?

Rosie: Wrth ymgeisio i Arian i Bawb Cymru, cofiwch fod yn rhaid i chi fedru cadarnhau bod y mwyafrif o’r bobl a fydd yn elwa o’ch prosiect yn byw mewn cymunedau yng Nghymru. Mae’n rhaid i brosiectau a anelir at gefnogi cymunedau yn Lloegr, er enghraifft, ymgeisio trwy Arian i Bawb Lloegr.

Pryd mae’r terfyn amser?

Rosie: Gofynnir i mi drwy’r amser PRYD mae’r terfyn amser ar gyfer ein rhaglen Arian i Bawb Cymru. Nid oes unrhyw derfyn amser; gall ymgeiswyr wneud cais unrhyw bryd. Fodd bynnag, ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno dylai ymgeiswyr wybod y gall y broses gymryd hyd at 3 mis cyn cael ei gwblhau ac i’r arian gael ei drosglwyddo. Dylai mudiadau gyflwyno’u ceisiadau o leiaf tri mis cyn bod y prosiect i fod i ddechrau.

PRYD byddwn ni’n rhoi ein penderfyniad i chi? Rydym yn anelu at roi ein penderfyniad i chi o fewn 30 niwrnod gwaith ar ôl derbyn eich  cais cyflawn. Os ydych yn llwyddiannus mae’n rhaid i chi lofnodi llythyr yn derbyn yr amodau a thelerau grant. Os ydych yn aflwyddiannus, byddwn yn rhoi adborth i chi sy’n dweud pam nad ydych wedi llwyddo.

Ymholiad arall sydd weithiau’n achosi dryswch yw p’un a all mudiad unigol ymgeisio am fwy nag un grant ai beidio. Ar gyfer Arian i Bawb, dim ond un grant hyd at £5,000 a gaiff ei ddyfarnu i brosiect o fewn cyfnod o ddeuddeg mis. Gan mai dim ond un prosiect ar y tro y byddwn yn ei ariannu, mae’n rhaid i’ch prosiect ddod i ben cyn i chi fedru cyflwyno cais ar gyfer prosiect arall.

_DSC0062Sut gallwn ni ymgeisio am grant?

Rosie: Ar gyfer y rhai sy’n gofyn SUT y gall mudiad gychwyn y broses ymgeisio, byddaf yn eu cyfeirio nhw at y ffurflen gais electronig a’r nodiadau arweiniad ar ein gwefan (rydym am fod yn llesol i’r amgylchedd!!)

Mae ein nodiadau arweiniad yn darparu mwy o fanylion am y broses ymgeisio. Fodd bynnag, os ydych eisiau gofyn cwestiwn penodol mewn perthynas â’ch mudiad neu eich prosiect, mae pob croeso i chi ffonio’r Llinell Gymorth. Mae Rosie a’r tîm yn y Gronfa Loteri Fawr eisiau eich cefnogi chi trwy’r broses ymgeisio er mwyn i chi gael y cyfle gorau o lwyddo! Rydym yn gobeithio y bydd y cwestiynau sylfaenol hyn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch gwybodaeth a’ch brwdfrydedd am ein rhaglen Arian i Bawb ac yn ennyn cyffro dros gymryd rhan yn ein cenhadaeth i gefnogi cymunedau ym mhob cwr o Gymru!

Dilynwch ni ar Facebook ac ar Twitter @LoteriFawrCymru i gael diweddariadau a gwybodaeth am ddigwyddiadau a’r grantiau gwahanol sydd ar gael. Anfonwch e-bost atom yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk gydag unrhyw gwestiynau, Twîtiwch ymholiad cyflym i ni neu rhowch alwad i Rosie a’n hymgynghorwyr cyfeillgar i gael sgwrs am ariannu!

Cyfweliad gyda Rosie Dent gan Emily Jones

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: