Ymgynghori ar brosiectau: Beth mae angen i mi wneud?

Yn y Gronfa Loteri Fawr rydym yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau sy’n ymdrin ag iechyd, addysg, yr amgylchedd a’r gymuned. Mae’r prosiectau hynny sy’n derbyn ariannu’n dangos tystiolaeth glir o beth sydd yn bwysig i gymunedau. Gall gwybod beth mae hyn yn ei olygu fod yn eithaf dryslyd, felly rydym wedi gofyn i’n Tîm Ariannu helpu esbonio beth yw ymgynghori.

Beth yw ymgynghori?

Yn ei hanfod, ymgynghori yw gofyn i bobl beth maen nhw ei eisiau a beth y mae ei angen arnynt yn eu cymuned, neu fel grŵp o bobl.

Pam dylwn i ymgynghori â phobl?

Heb ymgynghori, nid oes tystiolaeth i’w dangos bod angen y prosiect a bod y gymuned y bydd yn gweithio gyda nhw ei eisiau fe. Po fwyaf o dystiolaeth sydd gennych, mwyaf hyderus fydd yr ariannwr y bydd eich prosiect yn gweithio yn y tymor hwy.

Pwy mae angen i mi ymgynghori â nhw?

Mae’n dibynnu ar swm yr arian rydych yn gofyn amdano. Os ydych yn ymgeisio am grant bach sy’n llai na £10,000 o’n rhaglen Arian i Bawb, byddem yn disgwyl i chi fod wedi ymgynghori â’r sawl rydych yn gobeithio cydweithio â nhw. Er enghraifft, os ydych yn gweithio gyda phobl hŷn unig, mae’n werth gofyn iddynt pa fath o weithgareddau yr hoffent eu gwneud ac a oes unrhyw wasanaethau eraill y mae angen cymorth arnynt gyda nhw. Os ydych yn ymgeisio am symiau mwy sylweddol o dan ein rhaglen Pawb a’i Le (grantiau rhwng £10,001 ac £500,000) byddem yn disgwyl gwaith ymgynghori llawer fanylach.  Er enghraifft, os ydych yn fudiad sy’n chwilio am grant i gefnogi pobl ifanc ag anawsterau iechyd meddwl, byddai’n syniad da gofyn i’r bobl ifanc hynny, eu ffrindiau a theuluoedd, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, ysgolion, mudiadau iechyd meddwl tebyg a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Canllaw da yw gwneud cymaint ag y gallwch, a cheisio siarad â chynifer o bobl berthnasol â phosib.

_DSC0053.NEFBeth mae angen i mi wneud?

Rydym yn argymell cynnal arolwg byr, holiadur neu hyd yn oed grŵp ffocws ar yr hyn rydych eisiau ei ofyn i bobl.

Y peth pwysicaf yw cofio bod yn rhaid i chi beidio â gofyn cwestiynau caeedig sy’n arwain pobl at ateb penodol. Er enghraifft, dylech chi ddim ofyn i bobl, “Ydych chi’n credu y dylem ni adeiladu canolfan gymunedol?” gan y bydd hyn yn eu harwain at feddwl y dylech chi gael canolfan gymunedol.

Cwestiwn gwell i’w ofyn fyddai, “Beth ydych chi’n hoffi / ddim yn hoffi yn eich ardal”, “Beth yw’r blaenoriaethau / problemau yn eich ardal” ac “Oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer mynd i’r afael â nhw?” gan fod y rhain yn gwahodd pobl i rannu eu barn ar yr hyn sydd fwyaf pwysig i’w cymuned. Weithiau, mae’n bosib y byddwch chi’n gweld nad oes angen ymgeisio am grant wedi’r cyfan.

Pryd y mae angen i mi ymgynghori â phobl?

Mae’n bwysig deall beth mae eich cymuned eisiau ei gyflawni cyn i chi ymgeisio. Byddem yn disgwyl i waith ymgynghori fod wedi’u cyflawni yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf.

Ein hawgrymiadau gwych i gloi

Wrth lenwi cais am grant, dywedwch wrthym:

  • Gyda phwy rydych chi wedi siarad
  • Gyda faint o bobl rydych chi wedi siarad
  • Y dyddiad y cynhaliwyd yr ymgynghoriad â nhw
  • Pa ddull a ddefnyddioch – holiadur, grŵp ffocws, e-bost, cyfryngau cymdeithasol, cyfarfod
  • A beth oedd prif ganfyddiadau’r ymgynghoriad

Oes gennych gwestiynau o hyd ynghylch ymgynghori? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau a bydd ein tîm Cymorth yn barod i helpu!

Dilynwch ni ar Twitter @LoteriFawrCymru

Dilynwch ni ar Facebook

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s