Cadair olwyn oddi ar ffordd yn cadw lawntiau hosbis yn doreithiog

Mae gan Simon Wakelin, sy’n 23 oed, gadair olwyn oddi ar ffordd a drawsnewidiwyd yn benodol i dorri lawntiau ym Mynachlog Skanda Vale yn Sir Gâr. Fe’i ganwyd gyda Dystroffi’r Cyhyrau Duchenne – anhwylder genetig anghyffredin sy’n peri i’w gyhyrau ddirywio dros amser – ac mae wedi bod yn breswylydd yn hosbis y mynachlog a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers dwy flynedd. Torri’r lawntiau yw un o’r pethau y mae Simon yn ei wneud i liniaru teimladau o ddiflastod ac unigedd:

Roeddwn bob amser yn mwynhau cadw’r lawnt yn daclus a bod yn yr awyr agored. Pan gollais y defnydd o fy nghoesau wrth i’m cyhyrau wanhau, gwelais nad oeddwn i’n gallu gwneud llawer o’r pethau yr oeddwn wedi’u gwneud o’r blaen. Ond os dof o hyd i rwystr, rwy’n dod o hyd i ffordd o’i gwmpas. Mae’n anodd weithiau, ond rwy’n dod o hyd i ffordd rywsut.

Yn gyffredinol, disgwylir i fechgyn gyda Duchenne fyw hyd at eu harddegau hwyr neu ugeiniau cynnar, felly mae fy symptomau’n eithaf datblygedig erbyn hyn ond mae fy agwedd bositif yn golygu fy mod yn manteisio i’r eithaf ar beth bynnag a ddaw mewn bywyd.

Un o’r problemau mwyaf rwyf yn ei hwynebu yw diflastod ac unigedd. Ar y tu mewn rwy’n ddyn 23 oed normal gydag awydd iach am geir, peiriannau a’r holl bethau arferol. Mae torri’r lawnt yn fy ngalluogi i gwrdd â phobl newydd, mynd allan yn yr awyr agored a theimlo fel rhan werthfawr o’r tîm.

Simon Wakelin
Simon Wakelin

Gofalwyr amser llawn Simon yw ei rieni, Roy a Maxine Wakelin. Mae Roy yn esbonio gwerth gweithgareddau syml y mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n eu cymryd yn ganiataol

Pan fo’n cymdeithasu, dydy e ddim yn meddwl am y poen. Ond os yw’n eistedd adref wedi’i ddiflasu, mae’n mynd yn drech nag ef. Mae parhau i wneud pethau’n hynod o bwysig.

Roeddwn ni’n eithaf ansicr am hosbisau i ddechrau, ar ôl rhai profiadau gwael yn y gorffennol. Ond ar ôl treulio amser gyda mynachod a lleianod Skanda Vale, daethom i glywed am brosiect eu hosbis, ac roeddem am gael gwybod mwy.

Yr hyn a wnaeth argraff enfawr arnaf oedd pa mor wahanol y mae – yn gyfeillgar ac yn groesawgar, ddim fel hosbis o gwbl gyda phawb yn chwerthin, dweud jôcs ac yn cael hwyl. Am yr amser yr ydw i yma, rwy’n teimlo bod gennyf deulu o’m cwmpas I.

Mae Simon yn elwa’n fawr o’r therapïau. Mae Reiki a thylino’r traed yn ei helpu i ymlacio a lleddfu peth o’r tyndra. Nid oes ganddo unrhyw ffordd o leisio ei ddicter yn hawdd. Ond mae’n dod yn ôl yn teimlo’n llawer gwell, yn llawer mwy llonydd. Mae’n dweud ei fod yn helpu’r poen hefyd.

Ar hyn o bryd mae bwlch enfawr mewn gwasanaethau ar gyfer cleifion o oedran Simon. Gyda datblygiadau diweddar mewn gofal meddygol, gellir disgwyl erbyn hyn y bydd gan blant gyda chlefydau fel Duchenne fywydau llawer hwy. Ond gall bod yn eich arddegau neu’n oedolyn ifanc gyda chlefyd terfynol deimlo fel camu i’r gwagle.

Ond roeddem yn gwybod o’r cychwyn cyntaf, ar ôl i ni gwrdd â’r brodyr, y byddent yn gofalu am Simon petasai gyda nhw am unrhyw gyfnod o amser. Ystyriodd fynd yn fynach. Yn wir fe wnaeth. Er hynny, roedd cwpl o bethau a’i anogodd rhag ei wneud, fel methu â chael teledu 50 modfedd, nag unrhyw ferched o gwmpas.

Mae hosbis cleifion preswyl newydd Skanda Vale wedi’i ddylunio i helpu pobl ifanc fel Simon, yn ogystal â’n cleifion hŷn. A gyda grant o £500,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mae’n ehangu gwasanaethau trwy ddatblygu cyfleuster cleifion preswyl chwe gwely. Gallwch weld cynnydd y prosiect yma.

Gallwch ddod i wybod mwy am brosiectau eraill rydym yn eu hariannu trwy ein dilyn ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s