Rhwydwaith Cefnogi Abertawe i Blant â Syndrom Down

Mae Hands up for Downs (HUFD) yn grŵp cefnogi a redir gan rieni ar gyfer plant sydd â Syndrom Down a’u rhieni/gofalwyr. 

Wedi’i leoli yn Abertawe a’r cylch, crëwyd y grŵp ym mis Mai 2014 i gynnig rhwydwaith cefnogi i rieni plant sydd â Syndrom Down yn ogystal â chynnig cyfle i’r plant chwarae gyda’i gilydd a chymdeithasu.

Eu nod fel grŵp ac yn unigol yw i’r plant gael cymorth ychwanegol mewn meysydd fel Therapi Iaith a Lleferydd, Ffisiotherapi, Sgiliau Echddygol Manwl a Bras, Iaith Arwyddion Makaton/Signalong.

 Bu dau aelod o’r grŵp yn ddigon caredig i rannu eu storïau syfrdanol gyda Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Iolo, mab Sian Roberts sy’n aelod o HUFD, yn rhan o’r grŵp. Diolch i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a rhoddion hael eraill, mae fy mab Iolo (sydd bron yn ddwy flwydd oed) wedi mynychu Sesiynau Iaith a Lleferydd a drefnwyd gan y grŵp cefnogi Hands up for Downs.

Yn anffodus, dioddefodd Iolo, sydd â Syndrom Down, strôc pan oedd yn wyth mis oed. Cafodd llawdriniaeth agored ar y galon i gau tyllau yn ei galon pan oedd yn 19 mis oed. I rywun mor fach, bu’n rhaid iddo ddelio gyda llawer iawn. Mae’r sesiynau therapi lleferydd wedi bod yn gyfle i Iolo dderbyn yr ysgogiadau a chefnogaeth ychwanegol y mae eu hangen arno i helpu ei ddatblygiad. Yn y sesiynau, gall rhyngweithio â phlant eraill, mewn gweithgareddau chwarae a dysgu sydd wedi’u teilwra i’w gyfnod datblygu ef. Ers iddo gael y llawdriniaeth ar y galon mae wedi mynd yn gryfach yn gyson ac mae i’w weld yn mwynhau’r sesiynau’n fawr. Mae’n chwerthin ac yn gwenu trwy’r amser. Mae wedi dechrau ‘parablu’ a rhoi cynnig ar sawl sŵn newydd a gwahanol. Mae’n dwlu ar yr holl hwiangerddi a chanu yr ydym yn gwneud, a gyda llawer o ffisiotherapi mae wedi dechrau ceisio ‘dawnsio’ hyd yn oed.

HUFD2Os ydym yn ddigon ffodus i barhau â’r sesiynau, rwy’n gobeithio y bydd Iolo’n dechrau elwa o’r iaith arwyddion Makaton a wneir trwy gydol y sesiynau – mae angen i mi annog ef i edrych arna i neu’r therapyddion am ddigon hir i weld rydym ni’n gwneud. Rydym yn wynebu llawer o heriau, ond heb gefnogaeth Hands up for Downs, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac eraill sy’n helpu sut gymaint, nid oes angen i ni ei wneud ar ein pennau ein hunain.”

Mae Mason, mab Kayleigh Williams, hefyd yn rhan o’r grŵp a dderbyniodd arian trwy ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

“Mae’r sesiynau Iaith a Lleferydd yn amser gwych i fy mab Mason i helpu datblygu ei leferydd ac ar ben hynny cwrdd â phobl newydd, dysgu pethau newydd a chael hwyl ar yr un pryd!  Mae’r sesiynau’n rhoi hyder a lles i’r plant i gyd, maent yn llawer o hwyl, yn rhyngweithiol ac yn ymarferol iawn. Nid yw’r sesiwn yn rhy hir nac yn rhy fyr, mae’n ddigon iddynt elwa o bob tasg/gêm sy’n cael ei wneud. Rwy’n credu ei fod yn helpu cynyddu hyder ac ymdeimlad o annibyniaeth ar gyfer gan y rhoddir llawer o ganmoliaeth yn ystod pob sesiwn a hefyd amynedd, sy’n bwysig yn fy marn i. Mae gweld eu hwynebau bach yn wên i gyd ar ôl iddynt gwblhau tasg/gêm benodol neu gymryd tro’n rhyfeddol. Mae hefyd yn sesiwn y mae ei hangen yn fawr gan ei bod yn rhoi syniadau ac awgrymiadau i’r rhieni i ddatblygu lleferydd adref. Mae Mason a minnau’n dwlu arnynt. Diolch yn fawr iawn i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am beri i hwn ddigwydd.”

Mae Hands up for Downs yn cwrdd bob ail ddydd Sul y mis yn Llyfrgell Ganolog Abertawe yn yr Ystafell Ddarganfod ar y llawr 1af rhwng 1pm a 4pm.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Hands up for Downs trwy eu gwefan neu ar Facebook.

Gallwch gael gwybod mwy am  y prosiectau eraill a ariannwn trwy ddilyn ni ar Twitter a hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s