Unigedd cymdeithasol – yr un mor niweidiol i iechyd ag ysmygu

“Tybir bod unigedd cymdeithasol, p’un a yw wedi’i achosi gan bellter neu heriau iechyd meddwl, yr un mor niweidiol i iechyd ag ysmygu,” yn ôl Sally Chorley, Rheolwr Gweithdy HUTS – Help Us to Survive.

Yn ddiweddar mae HUTS, sydd wedi’i leoli yng Nghastellnewydd Emlyn, wedi derbyn grant o fwy na £400,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i’w alluogi i ehangu ei wasanaeth i gefnogi oedolion sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae’r elusen wedi bod yn gweithio yng Nghastellnewydd Emlyn ers dros 16 mlynedd a bydd y gefnogaeth gan y Gronfa yn eu galluogi i ddarparu gwasanaeth Ymgyfeillio ac Allgymorth newydd sbon.

Ychwanegodd Sally: “Rydym yn hynod falch y bydd y grant hwn gan y Gronfa Loteri Fawr yn galluogi i ni ddarparu gwasanaeth ymgyfeillio y mae angen mawr amdano ar gyfer pobl o dan 50 oed yn bennaf yn Ne Ceredigion; y maent yn aml mewn ardaloedd gwledig anghysbell – i fedru cael ymweliadau cartref rheolaidd gan ein hymgyfeillwyr hyfforddedig.”

“Mae angen cyfaill ar bawb, rhywun i rannu pethau gyda nhw, rhywun i siarad â nhw neu ddim ond rhywun i eistedd a rhannu coffi gyda nhw. Yn ei hanfod, dyma beth yw ymgyfeillio. Meddyliwch am eich ffrindiau a pha mor wahanol y byddai eich bywyd hebddynt. Dychmygwch ddelio â phroblem iechyd meddwl, dychmygwch fyw mewn ardal anghysbell, ystyriwch ba mor unig y byddech chi’n teimlo os nad oedd eich partner yn byw adref gyda chi mwyach.”

HUTS 2Dengys ymchwil gan y Sefydliad Iechyd Meddwl y bydd un o bob pedwar o bobl yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn ac mai iselder yw’r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin. Mae unigedd cymdeithasol, p’un a yw wedi’i achosi gan bellter neu heriau iechyd meddwl, yn chwarae ei ran wrth ychwanegu at yr ystadegau hyn.

Yn ogystal â’r rhai sy’n cael budd o’r ymgyfeillio, mae buddion ar gyfer yr ymgyfeilliwr hefyd. Yn aml, y dymuniad i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned yw’r peth cyntaf y bydd gwirfoddolwr yn meddwl amdano. Mae’n bosib eu bod wedi defnyddio gwasanaeth tebyg eu hunain neu’n adnabod rhywun arall sydd wedi elwa ohono. Efallai bod gan yr ymgyfeilliwr amser i’w roi, y maent eisiau ei ddefnyddio mewn ffordd adeiladol, neu o bosib maent eisiau parhau i fod yn weithgar yn gymdeithasol eu hunain.” ychwanegodd Sally.

Mae HUTS hefyd yn darparu cyfleoedd i oedolion â heriau iechyd meddwl ehangu eu creadigrwydd trwy fynegiant artistig gyda gweithdai mewn gwneud rygiau, crochenwaith, gemwaith a gwaith pren dyluniedig i enwi ond rhai.

Mae HUTS yn gweithredu ar sail cyfrinachedd rhwng pawb sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Os hoffech chi wybod mwy am HUTS, neu’r gwasanaethau ymgyfeillio ac allgymorth newydd, ar gyfer chi eich hun neu rywun arall, gallwch gysylltu â HUTS ar 01239 710 377, trwy e-bostio huts@hutsworkshop.org neu ar y wefan.

Gallwch ddod i wybod mwy am brosiectau eraill rydym yn eu hariannu trwy ein dilyn ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s