“Fe redais o amgylch yr ystafell hon ddwywaith pan glywais ein bod wedi ennill”

Yn dilyn pleidlais gyhoeddus frwd, enillodd pum prosiect o ogledd Cymru ein cystadleuaeth Gafael mewn Grant, gan dderbyn hyd at £5,000 yr un. Gwyliwch y sioe sleidiau sain isod i glywed gan yr holl enillwyr ac yna darllenwch fwy am ddau o’r prosiectau llwyddiannus.

“Rydym yn rhoi’r cariad a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl ddigartref”

Brenda Fogg
Brenda Fogg

Meddai Brenda Fogg, cydlynydd Hope Restored yn Llandudno: “Fe ddes i yma sawl blynedd yn ôl gydag anafiadau difrifol wedi’u hachosi gan drais yn y cartref gyda fy nau blentyn a phum bag du. Roedd gennyf anafiadau gwael oherwydd fe daflwyd bwrdd ataf a chefais fy nharo yn fy wyneb gan blatiau a phethau eraill ac fe gollais fy nghlyw mewn un ochr. Mae wedi bod yn broses hir o wella ond nawr rwy’n gallu rhoi’r gwasanaeth gefais i’r holl flynyddoedd yn ôl i’r bobl hyn.

Rydym yn bwydo ac yn cefnogi pobl ddigartref ac anghenus yn ardal Llandudno ac mae gennym fwy a mwy o bobl yn defnyddio’n gwasanaeth nawr – 140 o bobl. Bob dydd mae rhywun newydd yn dod ac mae rhai o’r rhain yn bobl ifanc sy’n ffeindio’u hunain ar y stryd ac mae hynny’n anodd iawn iddyn nhw. Rydym yn rhoi’r cariad a’r gefnogaeth hynny rydym yn gobeithio sydd eu hangen arnynt, yn trefnu iddynt fynd i uned adsefydlu neu i gael fflat neu beth bynnag sy’n addas ar eu cyfer mor gyntaf ag yr ydym yn gallu. Mae llawer o arian yn mynd ar westai gwely a brecwast hefyd oherwydd os nad ydyn nhw’n addas i fod ar y stryd, rydym yn eu rhoi mewn gwesty gwely a brecwast i ffwrdd o’r yfwyr a delwyr cyffuriau nes i ni allu dod o hyd i lety iddyn nhw.

Nid oeddem wedi ymgeisio i unrhyw beth fel hyn o’r blaen felly fe benderfynom roi cynnig arni. Rydym yn dibynnu ar sicrhau ffynonellau o gyllid a nawr mae hyn hyd yn oed yn fwy hanfodol gyda’r gaeaf yn dod. Fe redais o amgylch yr ystafell hon ddwywaith pan glywais ein bod wedi ennill – roeddwn wrth fy modd. Dydy hynny ddim yn llawer o arian i rai pobl ond i ni mae’n swm enfawr sy’n darparu’r pebyll, sachau cysgu a’r pethau angenrheidiol ar gyfer y gaeaf, sef y pethau rydym yn cael trafferth i dalu amdanynt.

Does gen i ddim profiad o ffynonellau ariannu’r Loteri Genedlaethol. Roedd yn rhywbeth hollol newydd oherwydd dydyn ni heb drio am grantiau o’r blaen. Rydym wedi bod yn cadw i fynd yn araf bach. Dyma’n profiad cyntaf felly rydym wir wrth ein boddau.

Ac mae cael cefnogaeth gan y cyhoedd yn wych – rwyf yn hynod ddiolchgar am hynny.”

“Mynd i’r afael â lefelau gordewdra yn Ynys Môn”

Tony Maguire
Tony Maguire

Meddai Tony Maguire, hyfforddwr a chadeirydd Clwb Paffio Amatur Caergybi ac Ynys Môn: “Does dim cyfleusterau i blant iau oherwydd bod isafswm oedran i ddefnyddio canolfannau hamdden lleol. Rydym eisiau agor ein campfa i bawb sydd eisiau ymarfer corff oherwydd dydych chi byth yn rhy ifanc i ymarfer corff felly efallai bydd hyn yn rhoi cyfle i ni fynd i’r afael â lefelau gordewdra ar Ynys Môn.

Ar hyn o bryd rydym ar agor gyda’r nos yn unig ac rydym yn gyfyngedig o ran pryd rydym yn gallu agor oherwydd nid yw pawb eisiau paffio ond rydym eisiau ychwanegu mwy o amrywiaeth felly hoffem greu campfa gymunedol sydd ar gael i gwsmeriaid trwy gydol y diwrnod ac yna cael hyfforddwr sy’n rhoi cyngor ar ddiet a maeth yn ogystal â’r rhaglenni ymarfer corff.

Mae Gafael mewn Grant yn gynllun gwych. Roeddem yn hynod falch oherwydd fe wnaethom ymgyrch gyda’r holl aelodau. Fe roddom y wybodaeth ar Facebook a Twitter a gofyn i bawb ei rannu. Unwaith i mi weld safon uchel yr ymgeiswyr ro’n i’n gwybod na fyddai hyn yn hawdd felly roeddwn wrth fy modd pan enillon ni.

Roeddwn i’n meddwl bod cael arian o’r loteri yn broses hirwyntog gyda thoreth o waith papur ond rwyf wedi darganfod ei fod yn broses hawdd ac roedd esboniad da o sut i ddilyn y broses. Dyma’r tro cyntaf i ni ymgeisio am grant. Roedd braidd yn frawychus ond nawr mae wedi rhoi’r hyder i mi ymgeisio am grantiau yn y dyfodol oherwydd rwy’n gwybod beth sy’n ofynnol.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s