“Os nad oeddwn wedi dod i’r lle ‘ma, mi fyddwn i ar y strydoedd.”

Shell Waters- Rheolwr y Prosiect
Shell Waters- Rheolwr y Prosiect

“Yn ddi-os, nid wyf wedi cael plentyndod. Mae rhai pobl yn dweud bod hynny’n beth da gan fy mod wedi aeddfedu, ond dydy e ddim. Bu’n rhaid i mi dyfu i fyny.”

Mae Tŷ Coedlys, Llangefni, yn darparu llety arbenigol a chefnogaeth gyda thai ar gyfer pobl ddigartref ifanc ag anghenion cymhleth rhwng 16 a 25 oed.

Siaradom ni â Steph, sy’n 17 oed, am ei phrofiadau hi a’r hyn sydd ar y gorwel ar ei chyfer hi a’r prosiect a ariannwyd gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn eistedd mewn ystafell olau a chyfforddus yn aros i Steph, person ifanc o Ddigartref Ynys Môn, ddod i siarad â ni am ei phrofiadau.

Yng nghanol y bwrdd mae tusw pert o flodau papur porffor. Maent yn edrych fel petaent wedi’u gwneud â llaw gan rywun fel rhodd hyfryd. Ar fwrdd arall mae rhesel yn llawn teisennau bach lliwgar sy’n edrych yn flasus tu hwnt.

“Maen nhw wedi’u gwneud nhw i chi,” Meddai Shell Waters- Rheolwr y Prosiect.

“Maen nhw’n gwneud llawer o weithgareddau grŵp fel clwb brecwast, noson gyri ac ati.

Ni fyddai llawer ohonynt wedi cael prydau bwyd yn eistedd i lawr gyda’r teulu. Maen nhw’n chwilio am y pethau yr ydym ni i gyd yn eu cymryd yn ganiataol nad oedden nhw byth wedi’u profi.

Cysgodd un dyn ifanc ar y llawr am bedwar mis pan ddaeth e yma gan mai dyna oedd beth yr oedd e wedi dod i arfer ag ef.”

Agorodd Tŷ Coedlys, sy’n gyfleuster 7 ystafell wely yn Llangefni, ar 22 Mai 2013.

Ffocws allweddol y prosiect yw creu cysylltiadau cryf rhwng y person ifanc a’i Weithiwr Cefnogi trwy bolisi o beidio ag eithrio ac ymagwedd canolbwyntio ar y person, sy’n eu galluogi a’u grymuso i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

“Roedd pobl ifanc yn cael eu hanfon allan o’r sir gan nad oedd y gallu yno i gefnogi pobl ifanc ag anghenion cefnogaeth cymhleth.

Yn hytrach na thalu iddyn nhw i gyd fynd allan o’r sir, cawsom arian gan y loteri i agor yr adeilad er mwyn iddynt aros ar yr ynys ger eu teuluoedd a ffrindiau.”

Ar ôl ychydig o funudau, mae merch denau yn cerdded i mewn i’r ystafell ac yn eistedd gyda ni wrth y bwrdd. Mae hi’n gwisgo sbectol ffasiynol a chrys-t ffynci. I weddill y byd mae hi’n edrych fel merch arferol yn ei harddegau, ond na fu blynyddoedd arddegau Steph yn arferol o gwbl.

“Roeddwn wedi bod yn ofalwr ifanc yn gynnar iawn ac roedd pethau wedi mynd yn wael iawn adref rhwng fy mam a minnau.  Siaradais ag aelod o staff Gofalwyr Ifanc yr oeddwn i’n agos ati, aeth hi â mi i’r gwasanaethau cymdeithasol, siaradom ni â nhw ac roeddwn i’n lwcus iawn i bennu i fyny yma.

Dechreuodd y cyfan pan oeddwn i yn yr ysgol gynradd a dioddefodd fy mam o fadredd. Roedd rhaid trychu ei choes o dan y pen-glin. Yna cafodd haint yn ei choes arall ac felly trychwyd ei choes arall. Rwyf wedi bod yn gofalu amdani ers i mi fod yn 11 oed. Aeth pethau’n waeth ar ôl i’w throed gael ei thrychu.

Hyd yn oed nawr dw i ddim yn deall sut aeth pethau mor wael.

Roedd hi wedi cael profiad ofnadwy, ni siaradodd hi â neb amdano a chadwodd hi’r cyfan i’w hun ac yna gwnaeth hi fwch dihangol ohono i. Aeth hi’n flinderus iawn. Stopiodd hi werthfawrogi’r hyn yr oeddwn i’n gwneud ac ni allwn i ddelio gyda hynny.

Roedd hi’n gweiddi arnaf trwy’r amser ac nid oeddwn i’n gallu cysgu gan na fyddai hi’n gadael i mi wneud.

Gweithgaredd grwp
Gweithgaredd grwp

Ni allwn wneud dim byd adref oherwydd yr oeddwn i mor flinedig. Dioddefodd fy ngwaith ysgol ac ni allwn i adolygu o gwbl, felly cysylltais â’r prosiect yma ac roedd yn dda gan i mi allu symud allan yn syth.

Rwyf bob amser wedi bod yn annibynnol, felly roeddwn i’n gallu delio â hynny’n dda, ac mewn ffordd mae wedi helpu fy mherthynas gyda fy mam achos yn awr mae gennyf y rhyddid i weld hi pan fydda i eisiau. Ni fydd hi’n cyfaddef o hyd i’r hyn a ddigwyddodd, sy’n cynhyrfu fi, ond mae’r prosiect wedi helpu llawer.

“Mae dod yma wedi rhoi mwy o hyder i mi a mwy o obaith ar gyfer y dyfodol.  Ni allwn fod wedi aros adref. Os nad oeddwn wedi dod i’r lle ‘ma neu glywed amdano, yn llythrennol ni fyddai gennyf yr unlle i fynd. Mi fyddwn i wedi bod ar y strydoedd o ddifrif. “

Os hoffech chi wybod mwy am Ddigartref Ynys Môn, ewch i’w gwefan.

I gael gwybodaeth am sut i ymgeisio am ariannu gallwch gael gwybod mwy am brosiectau eraill a ariannwn trwy ddilyn ni ar Twitter a hoffi ni ar Facebook.

Gan Rhian Richards, Swyddog Cyfathrebu

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s