Mynd i'r cynnwys

Cael dweud eich dweud ar raglen wledig newydd y Gronfa Loteri Fawr

Hydref 15, 2015

1Mae’r Gronfa Loteri Fawr (y Gronfa) yng Nghymru yn datblygu rhaglen newydd £13.5 miliwn ar gyfer cymunedau gwledig ac yn eich gwahodd i helpu llunio’r rhaglen.

Y llynedd, nododd ein hymgynghoriad Eich Barn, Ein Dyfodol Cymunedau Gwledig fel ardal flaenoriaeth ar gyfer buddsoddiad. Mae’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn niferus, yn amrywiol ac yn aml yn unigryw. Tra bod y mwyafrif yn debyg i’r sawl y’u hwynebir mewn ardaloedd mwy trefol, mae rhai yn benodol wledig yn eu natur. Dyma rhai o’r prif broblemau:

  • Mae 25% o aelwydydd gwledig yn gyffredinol yn byw mewn tlodi, a bod 20% o bobl gyflogedig yn byw mewn tlodi
  • Mae diffyg rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig, hygyrch a fforddiadwy yng Nghymru Wledig ac yn aml, perchen ar gar yw’r unig opsiwn
  • Tra bod mynediad at nifer o wasanaethau yn dod yn gyffredin, mae gwasanaeth band eang annigonol a sgiliau TGCh gwael yn arwain at eithrio digidol mewn nifer o ardaloedd gwledig
  • Mae diffyg tai a llety rhent fforddiadwy yn broblem arwyddocaol. Mae tai gwledig yn tueddu i fod yn hŷn ac yn anoddach eu hinswleiddio a gwneud defnydd effeithlon o danwydd, felly mae tlodi tanwydd yn fwy cyffredin mewn ardaloedd gwledig.
  • Mae mudiadau lles a chyngor wedi nodi cynnydd yn y galw am wasanaethau tai, cyngor ar ddyled ac ymholiadau am fudd-daliadau mewn ardaloedd gwledig
  • Mae angen lliniaru effaith tlodi trwy adeiladu cyfalaf a gwydnwch cymdeithasol trwy rwydweithiau cymunedol a gwasanaethau cefnogaeth

Rydym eisiau eich barn

Rydym wedi gwneud llawer o waith ers yr ymgynghori, gan gwrdd gyda nifer o unigolion a mudiadau o gymunedau gwledig i helpu llunio’r rhaglen hon. Mae un peth yn glir; nid oes gan y Gronfa Loteri Fawr yr atebion i gyd, ac mae’r sawl sy’n byw mewn cymunedau gwledig ac sydd â phrofiad o’r heriau a ddaw gyda hyn mewn sefyllfa well i ddod o hyd iddynt.

Dyna pam byddwn yn galluogi pobl i arwain wrth helpu llunio’r rhaglen ac adnabod datrysiadau lleol i’r problemau maen nhw’n eu hwynebu.

Bydd y rhaglen yw galluogi i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig i weithio gyda’u cymunedau i beri i newidiadau cadarnhaol ddigwydd. Rhagwelwn y bydd hyn yn caniatáu i grwpiau gefnogi pobl i wneud newidiadau sy’n gwella’u bywydau; trwy adeiladu ar y cryfderau, sgiliau, asedau ac egni sydd eisoes yn bodoli o fewn eu cymunedau.

Nid yw hi bob tro’n hawdd cyrraedd y bobl gywir mewn cymunedau gwledig i ofyn am eu barn, felly dyna pam hoffem eich cymorth. Rydym wedi creu arolwg i ofyn i chi sut gallwn ni gyrraedd cymunedau gwledig yn effeithiol i helpu llunio’r rhaglen.

Gallwch wneud yr arolwg ar-lein neu gallwch ofyn am ddolen ar e-bost neu am gopi yn y post trwy gysylltu â Ruth Bates, ein Pennaeth Cyfathrebu ar ruth.bates@biglotteryfund.org.uk  neu ffoniwch 01686 611702.

Mae’r arolwg ar agor tan y 7fed o Ragfyr ac edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: