Yn 12 months oed, diagnoswyd Matthew gyda Syndrom Crouzon sy’n atal ei benglog rhag tyfu yn y ffordd arferol.

Ganwyd Matthew Hogg a’i efeilles Elin o’r Wyddgrug ar ôl 26 wythnos. Roedd Matthew yn 1kg ac Elin yn 950 gram pan gawsant eu geni a threuliant 11 wythnos yn SCBU yn Ysbyty Iarlles Caer.

Roedd yn frwydr enfawr i Matthew yn benodol o’r eiliad y cafodd ei eni. Profodd lawer o heintiau ac i ddechrau roedd angen peiriant anadlu arno i’w helpu i anadlu. Mae ei fam, Monica Hogg yn esbonio mwy…

“Daeth y pwynt isaf i ni pan oedd Matthew yn un mis oed. Eisteddom i lawr gyda’r ymgynghorydd meddygol a dywedodd na allant wneud unrhyw beth, a Matthew fyddai’n pennu p’un a oedd yn ddigon cryf i oroesi ai beidio. Roedd yn gyfnod llawn pryder ond oherwydd ei ysbryd fe oroesodd.

“Yn yr ysbyty diagnoswyd Matthew yn fyddar ond pan gyrhaeddodd 12 mis oed dywedwyd wrthym fod ganddo Syndrom Crouzon, anhwylder genetig y mae ei brif nodwedd yw ymasiad cynnar esgyrn penodol yn y benglog (craniosynostosis).

“Mae’r ymasiad cynnar hwn yn atal y benglog rhag tyfu’n normal ac yn effeithio ar siâp y pen a’r wyneb. Yn ddwy flwydd a hanner oed cafodd Matthew fewnblaniad y cochlea yn ei glust dde, nid yw’n bosib gwneud y ddwy ochr oherwydd Syndrom Crouzon ond cyhyd â’i fod yn gwisgo’r mewnblaniad mae’n gallu clywed. Gyda therapi lleferydd dwys mae Matthew yn gwneud cynnydd enfawr gyda’r lleferydd hefyd.

“Mae Matthew yn ymwybodol ei fod yn edrych yn wahanol ond mae’n derbyn y ffordd y mae. Mae’n hapus iawn, yn llawn egni ac yn dwlu ar bopeth sy’n ymwneud â phêl-droed. Ei uchelgais yw chwarae dros dîm Real Madrid neu Manchester United ond nid yw wedi penderfynu eto pa dîm i gysylltu ag ef!

“Pan oedd allan yn cerdded ar Foel Famau galwodd rhai plant Matthew yn ‘Freaky’. Y peth mwyaf cynhyrfus oedd ymateb y rhieni. Yn lle cymryd yr amser i esbonio i’r plant nid yw pob plentyn yr un peth, rhuthron nhw i ffwrdd, yn edrych o gwmpas tuag atom ni o bryd i’w gilydd.

“Roedd hwn yn beth cynhyrfus iawn ac os oeddent wedi cymryd yr amser i esbonio neu hyd yn oed siarad â mi am gyflwr Matthew, mi allai’r profiad wedi bod mor wahanol.

“Gan hynny rydym mor gefnogol o’r Rare Project gan Same but Different gan fod mwy o ymwybyddiaeth yn arwain at barodrwydd i dderbyn.

“Er iddo brofi llawer o frwydrau yn ei fywyd byr nid yw Matthew wedi gadael i’w gyflwr ei ddal yn ôl mewn unrhyw ffordd.”

Dyfarnwyd £5,000 i Same but Different gan raglen Arian i Bawb y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gynyddu ymwybyddiaeth o glefydau a syndromau anghyffredin trwy ddatblygu proffiliau ac astudiaethau achos uchel eu hansawdd o aelodau sy’n byw gyda syndromau anghyffredin a’u teuluoedd, a’u cyhoeddi nhw ar y we.

Meddai Ceridwen Hughes o’r prosiect: “Ar ein gwefan rydym wedi sefydlu oriel i amlygu pobl fel Matthew sydd â chyflyrau anghyffredin. Gallwch weld portreadau prydferth a darllen am sut maen nhw’n ymdopi â’u cyflyrau.

Mae’n gadarnhaol iawn ac yn rhoi mewnwelediad bach i bobl i’r cyflwr. Rydym yn hynod ddiolchgar i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth gyda’r prosiect hwn.”

Gallwch gael gwybod mwy am Same but Different yn www.samebutdifferentcic.org.uk neu gallwch anfon e-bost yn uniongyrchol at Ceridwen yn ceri@samebutdifferentcic.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s