Ymgeisio am grant: Canllaw i ddechreuwyr

Assistance Dogs Northern Ireland 16Oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect cymunedol? A fydd y prosiect yn gwella bywydau’r bobl mewn angen mwyaf yn eich cymuned? Os bydd, mae’n bosib y bydd modd i chi ymgeisio i’r Gronfa Loteri Fawr am grant i wireddu’ch syniad ar gyfer prosiect.

Fel arianwyr eraill, ni allwn roi grantiau i unigolion. I fod yn gymwys i ymgeisio am arian gennym ni, mae angen i chi fod yn fudiad nid er elw sydd wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig. Nid oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig i ymgeisio, er enghraifft gallwch hefyd fod yn grŵp cymunedol neu wirfoddol, cwmni cyfyngedig trwy warant, ysgol, cyngor cymuned neu dref neu gorff iechyd. Cyn i chi ymgeisio bydd angen y canlynol arnoch:

Dogfen lywodraethu, megis cyfansoddiad – Mae’n rhaid i’r ddogfen hon amlinellu enw a diben eich mudiad. Dylai ymdrin hefyd â sut y bydd yn gweithio, gan gynnwys faint o bobl all ymuno; sut bydd eich pwyllgor yn gweithredu; pryd y byddwch yn cynnal cyfarfodydd; sut y caiff eich cyllid ei reoli a pholisi ar gyfer beth sy’n digwydd os yw’r mudiad yn cau (cymal diddymu). Gellir dod o hyd i gyfansoddiad enghreifftiol ar wefan y Comisiwn Elusennau.  

Pwyllgor neu fwrdd – Dylai hyn gynnwys o leiaf tri aelod nad ydynt yn perthyn i’w gilydd nac yn byw yn yr un cyfeiriad.

Cyfrif banc y Deyrnas Unedig – Mae’n rhaid i’r cyfrif fod yn enw eich mudiad (fel y mae’n ymddangos ar y cyfansoddiad). Mae’n ofynnol i o leiaf dau o’r aelodau pwyllgor nad ydynt yn perthyn i’w gilydd gymeradwyo didynnu neu wario arian.

Cyfrifon Ariannol Blynyddol – Os yw eich mudiad yn ei 12 mis cyntaf o weithredu, rhowch ragamcaniad i ni sy’n rhestru unrhyw wariant ac incwm disgwyliedig (gan gynnwys unrhyw ariannu rydych yn ymgeisio amdano) yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae’n rhaid i gyfrifon ddangos yn glir beth yw enw eich mudiad (fel y mae’n ymddangos ar y cyfansoddiad) a dangos dyddiadau dechrau a dod i ben y cyfnod 12 mis y maen nhw’n ymdrin ag ef (er enghraifft, 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016).

Dw i ddim yn siŵr sut i sefydlu mudiad. Ble gallaf ddod o hyd i gymorth?

Gall sefydlu’ch mudiad deimlo fel tasg hynod anodd i ddechrau, ond y newyddion da yw bod cyfoeth o wybodaeth a chefnogaeth ar gael i’ch helpu chi.

Mae  gwefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ‘n ymdrin â’r rhan fwyaf o bethau y mae angen i chi eu gwybod am gychwyn grŵp gwirfoddol, gan gynnwys y mathau gwahanol o strwythurau sydd ar gael a’r hyn y gallai fod angen i chi ei ystyried wrth benderfynu p’un a ddylech gofrestru’ch mudiad fel elusen ai beidio.  Os oes angen unrhyw gefnogaeth bellach arnoch, cysylltwch â’ch cyngor gwirfoddol lleol.

Reit, mae hynny i gyd wedi’i drefnu. Beth nesaf?

Bwrw golwg ar ein porwr ariannu i gael gwybod pa raglen grantiau sydd fwyaf addas ar gyfer eich prosiect. Ein dwy brif raglen yw:

  • Arian i Bawb Cymru sy’n cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at flwyddyn; a
  • Pawb a’i Le sy’n darparu symiau rhwng £10,001 ac £500,000 ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at 5 mlynedd.

Ein cyfrifoldeb ni yw ariannu prosiectau cymunedol sy’n helpu’r bobl mewn angen mwyaf. Os ydych eisiau arian ar gyfer prosiect chwaraeon, celfyddydau neu dreftadaeth, gwiriwch ein canllaw i gael gwybod p’un yw’r corff ariannu loteri mwyaf addas ar gyfer eich prosiect.

Felly pa fathau o brosiectau ydych chi eisoes wedi’u hariannu?

Rhai enghreifftiau gwych o brosiectau rydym wedi’u hariannu trwy Arian i Bawb Cymru yw prosiect Hosbis Dewi Sant i gefnogi cleifion yn ardal Conwy sy’n byw gyda chlefydau blinder, pryder ac anawsterau anadlu, a’r prosiect Same but Different a gododd ymwybyddiaeth o glefydau a syndromau anghyffredin trwy ddatblygu proffiliau ac astudiaethau achos ansawdd uchel o bobl sy’n byw gyda chyflyrau anghyffredin, a’u cyhoeddi ar y rhyngrwyd.

Mae enghreifftiau o brosiectau mwy sylweddol a ariannwyd trwy Pawb a’i Le’n cynnwys prosiect Adeiladu Cymunedau Down to Earth sy’n gweld oedolion hŷn yn llythrennol yn adeiladu eu cyfleuster hyfforddiant cymunedol eu hunain, a phrosiect Cadwyn Môn Age Cymru Gwynedd a Môn, sy’n darparu cyfeillach a chyfeillgarwch ar gyfer pobl dros 50 oed ym Môn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymgeisio, cysylltwch â’n tîm cymorth ar 0300 123 0735 neu ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk. Maen nhw bob amser yn hapus i gael sgwrs ac i’ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s