Mae 86 y cant o blant yn teimlo’n gyfforddus wrth ddefnyddio eu hawliau

I nodi’r Diwrnod Plant Byd-eang ac i rannu canfyddiadau allweddol o waith Hawliau Plant, cynhaliodd Uned Hawliau Plant (UHP) Castell-nedd Port Talbot ddigwyddiad dathlu. Dyma gyfarwyddwr y prosiect Hannah Bussicott yn dweud wrthym amdano.

Daeth y digwyddiad â Gwasanaethau Plant, Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM, y Gwasanaeth Ieuenctid, Ysgolion, UNICEF UK, PACT CYMRU, y Prosiect Ymddiriedolwyr Ifanc a’r Prosiect DEAR ynghyd i ystyried dulliau lluosog o weithredu Cyfamod y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) ar lawr gwlad. Yn ein digwyddiad lansiwyd ffilm yr UHP hefyd i godi ymwybyddiaeth o UNCRC, y problemau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu a’r camau cadarnhaol sy’n cael eu cymryd i wella bywydau plant. Dyma rai canfyddiadau allweddol o’n gwaith:

  • Teimlodd 86 y cant o blant yn gyfforddus wrth ddefnyddio eu hawliau
  • Mae cynnydd o 26% yn nifer y bobl ifanc sy’n gwybod am UNCRC dros gyfnod y prosiect 3 blynedd
  • Teimlodd 61% o bobl ifanc yn ddiogel yn CNPT ond dywedodd 7% nad oeddent yn teimlo’n ddiogel
  • Teimlodd 69% fod eu preifatrwydd yn cael ei barchu
  • Teimlodd 75% eu bod yn cael eu parchu – cynnydd o 25% ers dechrau’r prosiect 3 blynedd
  • Cyffuriau cyfreithiol, gwahaniaethu ar sail oedran, cyfryngau cymdeithasol a methu â bodloni eu hanghenion sylfaenol yw’r prif broblemau yn ôl Pobl Ifanc Castell-nedd Port Talbot

Dros dair blynedd mae arian gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi darparu cyfleoedd a chefnogaeth er mwyn i blant a phobl ifanc ddatblygu’r hyder a’r sgiliau i ddeall a gweithredu eu hawliau. Mae dros 100 o sesiynau hyfforddi wedi’u cyflwyno i 11 o ysgolion uwchradd, 37 ysgol gynradd, un ysgol arbennig a’r uned ddiogel ac mae adnoddau a deunyddiau hyfforddi wedi’u datblygu. At hynny, mae prosiectau wedi’u sefydlu i wella hawliau pobl ifanc i leisio eu barn, fel y Prosiect Ymddiriedolwyr Ifanc a ‘Chanllaw i Gynnwys Pobl ifanc mewn Cynghorau Tref a Chymuned’.

 “Mae cymryd rhan yn yr UHP, yn enwedig cymryd rhan yn yr hyfforddiant Aelod Bwrdd achrededig wedi fy helpu i ddeall fy hawliau, deall yn well sut mae mudiadau’n gweithio a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol eraill.”  Harri Evans-Mason, ymddiriedolwyr ifanc yr UHP.

Mae’r UHP yn gweithio hefyd i ddatblygu addysg mewn hawliau plant ac wedi hyfforddi 50 o fudiadau i fod yn Hyfforddwyr Hawliau Plant, mae wedi datblygu Safon Hawliau Plant fel offeryn monitro ac yn gweithio gydag awdurdod lleol CNPT a Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM i ddatblygu Arfer ar Sail Hawliau.

Bydd y gwaith gwych hwn yn parhau diolch i gefnogaeth  gan yr ALl, ABM a WCVA. Rydym yn chwilio am ffynonellau ariannu eraill a gwyddwn mai dim ond cychwyn y daith o gefnogi plant a phobl ifanc i wybod a hygyrchu eu hawliau fu’r tair blynedd hon diolch i Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s