Proffil uchel i sêr Gwynedd mewn ymweliad Brenhinol â phrosiect a ariennir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Llun gan Kristina Banholzer Ffotograffiaeth
Llun gan Kristina Banholzer Ffotograffiaeth

Nid yw bob dydd y cewch gyfle i gwrdd ag un o fenywod amlycaf y byd, ond dyma’r hyn a ddigwyddodd i Theo.  Cyflwynodd blodau i Dduges Caergrawnt ar ymweliad diweddar â’r prosiect ‘Rhieni Ifanc Ni/Our Young Parents’ a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Er i gamerâu di-rif glystyru
o gwmpas y cwpl Brenhinol, sêr go iawn y diwrnod oedd y rhieni ifanc sydd wedi’u cefnogi trwy’r prosiect ‘Rhieni Ifanc Ni/Our Young Parents’ a redir gan GISDA.  Dyfarnwyd grant Dyfodol Disglair o £857,730 i’r prosiect ym mis Tachwedd 2013 i ddarparu gwasanaeth dwyieithog cyfannol ar gyfer rhieni ifanc Gwynedd i helpu gwella’u bywydau. Mae un o’r rhieni a gefnogwyd trwy’r prosiect yn rhannu ei phrofiadau gyda ni. Cyfeirir ati fel ‘A’ i ddiogelu ei hadnabyddiaeth.

Fel rhiant sengl, roedd yn anodd i ‘A’ ddod o hyd i ofal plant ar gyfer ei mab 3 blwydd oed oherwydd yr oriau yn ogystal â’r ffaith nad oedd hi’n gwybod ei oriau gweithio o wythnos i wythnos. “Ar y dechrau (yn ein cyfarfod cyntaf) teimlais mor isel ac arunig. Roeddwn mor bryderus am bopeth.” Teimlodd hi fod y patrwm gwaith cythryblus yn effeithio ar ei hiechyd meddwl hefyd, a olygodd nad oedd hi’n gallu delio â thasgau ymarferol bob dydd. At hynny, dioddefodd ‘A’ o bryder a lefelau hyder isel a greodd rwystrau i fwrw ‘mlaen gyda thasgau bob dydd. I ddechrau, roedd ‘A’ mewn cryn dipyn o ddyled a oedd yn gwaethygu’n raddol, gwrthododd hi gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol ac roedd hi eisiau cwrdd dim ond yn ei chartref hi neu mewn caffis cyfarwydd yr oedd ganddi syniad o bwy fyddai yno.

Gyda chefnogaeth gan ‘Rhieni Ifanc Ni/Our Young Parents’, dechreuodd hi gwrs chwe wythnos o’r enw STEPSa anelir at ddatblygu ei hyder a’i hunanwerth. Rhoddodd hynny gyfle iddi herio ei hunangred mewn amgylchedd diogel yn ogystal â datblygu ei hyder trwy ddysgu offeryn newydd a dysgu gyrru. O ganlyniad i gefnogaeth ddwys gan y prosiect a’r cwrs STEPS, roedd hi’n medru ceisio cefnogaeth berthnasol gan wasanaethau era
ill megis Gwasanaethau Trais Yn Y Cartref De Gwynedd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

“Rwy’n gweld gwahaniaeth pendant ynof fy hun. Gallaf siarad am fy mhroblemau. Nid oes gennyf ofn siarad am fy hun. Rwyf allan o’r tŷ’n fwy hefyd.”

Ers cwblhau’r cwrs, bu’n bosib gweld gwahaniaeth mawr mewn A gan iddi gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp sydd wedi rhoi’r cyfle iddi gwrdd â rhieni newydd yn ogystal â datblygu’r hyder i fynd i leoedd newydd.

“Rwy’n llawer mwy hyderus a gallaf gymdeithasu’n fwy. Rwy’n gweld pethau’n wahanol nawr, mae fel yr wyf yn gweld y golau ar ben y twnnel.”

Rwyf wedi treulio mwy o amser gyda fy mhlentyn yn gwneud pethau gwahanol o ganlyniad i’r prosiect.”

Pan ofynnwyd iddi beth oedd y peth gorau am dderbyn cefnogaeth gan ‘Rhieni Ifanc Ni/Our Young Parents’ dywed ’A’, “Y cwrs STEPS a’r gefnogaeth barhaus yr wyf wedi’i derbyn ar amser pan oedd gwir angen cymorth arnaf.”

Ar hyn o bryd mae GISDA yn cyflogi dros 25 o aelodau staff, gyda phob un yn cyfrannu mewn un ffordd na’r llall at y gefnogaeth a gynigir i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Prosiect 'Te a Coffi'
Prosiect ‘Te a Coffi’

Mae’r mentrau eraill a redir gan GISDA a gefnogwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynwys ‘Caffi Ni/Our Café’, a dderbyniodd grant y Loteri Genedlaethol o £50,000 o dan y fenter Miliynau’r Bobl trwy bleidlais gyhoeddus. ‘Mentro Malen’ sydd wedi sefydlu tair Canolfan Ieuenctid yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli trwy ddyfarniad Pawb a’i Le 3 blynedd o £491,277.

Yn gynharach eleni ymwelodd aelodau Pwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru â ‘Te a Coffi’ i gwrdd â’r bobl ifanc sy’n derbyn profiad gwaith a chyfleoedd hyfforddi mewn arlwyo. Arsylwodd aelodau Pwyllgor ar sesiynau a redir ar gyfer rhieni ifanc a’u plant hefyd.

Dywedodd Sian Tomos, Prif Weithredwr GISDA, “Nid oes unrhyw deimlad gwell yn y byd na gweld rhywun ifanc yn ffynnu, yn enwedig ar ôl goresgyn rhai rhwystrau anodd iawn.”

Os hoffech wybod mwy am GISDA, ewch i’w gwefan, Trydar neu Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s