Creu Dyfodol Disglair i Bobl Ifanc

20140618_102725 (1)
Winnie a Lea

Mae ein rhaglen Dyfodol Disglair werth £14 miliwn wedi bod yn cynyddu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl ifanc ag anableddau yng Nghymru er mwyn iddynt feddu ar y sgiliau, yr wybodaeth a’r galluoedd i reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau. Yma gallwch ddarllen ddwy stori am ei llwyddiant hyd yma.

Stori Winnie

Symudais i hostel digartref Tŷ Greenfarm yng Nghaerdydd gyda fy merch un flwydd oed, Lea. Yn flaenorol roeddwn wedi gwahanu oddi wrth dad Lea ac nid oedd gennyf unrhyw deulu yn yr ardal, felly roedd y syniad o fyw mewn hostel i’r digartref yn un brawychus iawn.

Ychydig ar ôl i mi symud i mewn i’r hostel, dywedodd y staff wrthyf am y gwasanaeth Shine a bore coffi yr oeddent yn ei gynnal i siarad â phobl am y gwasanaeth. Roeddwn braidd yn nerfus ond mi es i yno ac rwyf mor falch y gwnes i hynny. Roedden nhw’n gyfeillgar iawn, gan roi croeso cynnes i minnau a Lea.

 O’r pwynt hwnnw, dechreuais fynd i’r sesiwn Shine Stay & Play yn yr hostel bob wythnos.  Roedd Lea’n dwlu ar yr holl weithgareddau difyr ac roeddwn yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddianc o’n hystafell fach yn yr hostel a threulio rhywfaint o amser euraidd gyda Lea yn wirioneddol.  Trwy fynd i’r sesiynau Shine, ces i’r cyfle i ddod i adnabod rhieni eraill yn yr hostel hefyd. Yn fwy nag unrhyw beth arall, gwerthfawrogais y cyfle i siarad â’r staff yno am ddatblygiad Lea a phroblemau o’r gorffennol yr oeddwn i’n delio gyda nhw.
 
Roedd Lea a minnau’n hoff iawn o’r gwibdeithiau a drefnwyd gan Shine a chawsom amser gwych gyda theuluoedd eraill o’r hostel, yn enwedig ar daith i fferm leol, pan gafodd Lea y cyfle i fwydo anifeiliaid, rhywbeth nad oedd hi wedi’i brofi o’r blaen.
Yn yr hostel hefyd, cwblheais Raglen Maethu Rhieni 10 wythnos Shine, a helpodd fi i ymdrin â rhywfaint o ymddygiad heriol datblygol Lea gan yr oedd hi bellach yn blentyn bach actif iawn.  Roeddwn mor hoff o’r grŵp a mwynheais gwrdd â rhieni newydd a rhannu ein profiadau a syniadau.
 
Bron blwyddyn ar ôl i mi symud i’r hostel, cynigiwyd fy lle fy hun i mi, ddim yn bell o’r hostel, ond mewn rhai ffyrdd roeddwn i’n nerfus o hyd. Esboniodd staff Shine y gallwn gyfeirio fy hun at eu Gwasanaeth Cefnogi 1-i-1 os oedd angen cefnogaeth arnaf pan symudais ymlaen.
 
Pan symudais i mewn i fy nghartref newydd, daeth Sarah o Shine i ymweld â mi bob wythnos, a gweithiom trwy gynllun gweithredu, gan gynnwys sicrhau lle yn y feithrinfa i Lea ac ailddechrau cwnsela fy hun er mwyn i mi ddelio â phroblemau o fy mhlentyndod.  Roedd Sarah yn wych wrth wrando, roedd hi’n gadarnhaol ac yn hawdd mynd ati, a wnaeth y profiad o symud a dechrau allan ar fy mhen fy hun yn well.  Nid oes angen cefnogaeth arnaf gan Shine bellach, er hynny rwy’n gwybod y gallaf bob amser roi galwad iddynt os bydd angen help, ac mae hynny’n rhoi cysur i mi.
 
Ers symud i fy nghartref fy hun a derbyn cefnogaeth gan Shine, rwyf wedi gwirfoddoli dros Shine a’r Both Cymunedau’n Gyntaf lleol, gan helpu allan yn nigwyddiadau Shine a phobi teisennau i godi arian ar gyfer fy nghymuned leol.  Mae Lea yn gwneud cynnydd da yn y feithrinfa ac mae hi’n dwlu ar ei hystafell wely newydd, yr wyf yn hynod falch ohoni. Rwy’n bwriadu gwneud fy nghyrsiau hylendid bwyd a busnes y flwyddyn nesaf wrth baratoi ar gyfer dechrau fy musnes gwneud teisennau fy hun.
 
Pan edrychaf yn ôl dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi profi rhai uchafbwyntiau ac isafbwyntiau pendant, er hynny, gyda gwasanaethau fel Shine, rwy’n teimlo bod gennyf gefnogaeth ac rwy’n gwybod ble i fynd am gymorth os bydd ei hangen arnaf.”
 
Shine Logo (1)Ynghylch Shine
 
Crëwyd Shine, a gyflwynir yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dros bum mlynedd gan Gymdeithas Tai Taf, gyda bron £1m gan y rhaglen Dyfodol Disglair. Mae Shine yn cynnig cefnogaeth magu plant i rieni ifanc (16 i 25 oed) sy’n ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref ac sy’n ei chael hi’n anodd cyrraedd cerrig milltir allweddol ym mywydau eu teuluoedd.
 
Nod y prosiect yw adeiladu sgiliau a hyder rhieni ifanc a’u helpu i adeiladu teuluoedd cryf a chefnogol sy’n rhoi’r cychwyn gorau posib mewn bywyd i’w plant.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s