Caerwedros – o’r lludw daeth llwyddiant

Cyngerdd agoriadol-137.jpgAr fore dydd Calan 2007 tarwyd Neuadd Goffa Caerwedros gan fellten a llosgwyd y neuadd i‘r llawr. Heddiw, fodd bynnag, diolch i nawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac eraill, mae Neuadd Goffa newydd sbon yng Nghaerwedros o honno yn fwrlwm o weithgaredd, fel mae Ysgrifennydd y Neuadd, Gareth Ioan, nawr yn esbonio.

Profiad torcalonnus oedd gweld yr hen neuadd yn ulw. Codwyd y Neuadd Goffa yn 1951 gan y gymdogaeth amaethyddol yma yng nghanolbarth Ceredigion i goffau trigolion yr ardal a gollwyd mewn rhyfeloedd byd. Yn rhyfeddol, llwyddwyd i achub un o’r ddwy gofeb ryfel o’r danchwa.

Penderfyniad hawdd ond heriol oedd mynd ati i ailgodi neuadd newydd. Roedd y Pwyllgor yn teimlo dyletswydd i wneud hynny ond hefyd yn ansicr o’r ymateb yn yr oes gynyddol unigolyddol hon. A oedd angen Neuadd yn yr ardal o hyd? A oedd trigolion yr ardal dal yn parhau i gredu yn eu cymdeithas leol?

Ond ar ôl cynnal rhai cyfarfodydd cyhoeddus bwrw ymlaen a wnaed; gan gynllunio’n ofalus ac ymgynghori’n helaeth o ran yr angen am neuadd, pa weithgareddau fyddai’n plesio a’r cynllun ei hun. Bu’n broses faith i gasglu’r holl dystiolaeth ond cafwyd ffrwyth ar y llafur wrth i nawdd ddod oddi wrth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac eraill. Roedd y  prosiect cyfan tua hanner miliwn o bunnoedd – swm sylweddol i gymuned fach wledig.

Neuadd 8x6-101.jpgAr ôl blwyddyn o waith adeiladu agorwyd y neuadd newydd ym mis Medi 2013. Sinc coch yw nodwedd fwyaf y bensaernïaeth – sy’n anrhydeddu bywyd amaethyddol yr ardal a’i siediau gwair traddodiadol. Mae ystyllod llarwydd yn nodwedd arall – cyfeiriad at draddodiad morwrol y fro.

Roedd penodi Swyddog Datblygu rhan-amser yn allweddol i lwyddiant y cynllun. A chafwyd gwasanaeth tair merch egnïol dros y ddwy flynedd ddiwethaf – Catrin, Lia a Siân yn eu tro. Roedden nhw’n ganolog i’r ymdrechion i farchnata’r Neuadd, sicrhau bod cymdeithasau’r ardal yn cael defnyddio’r Neuadd yn gyson a hwylus, a threfnu digwyddiadau cymdeithasol sy’n rhan o raglen ddiwylliannol y Neuadd. Bellach, dwy flynedd wedi’r ail-agor, mae’r Neuadd yn fwrlwm byw gyda chymdeithasau lleol, dosbarthiadau amrywiol a digwyddiadau cyson yn cael eu cynnal yn ddyddiol.

Uchafbwynt y flwyddyn yng Nghaerwedros yw’r Sioe Gynnyrch flynyddol sydd bellach wedi medru ail-gartrefu yn y Neuadd. Roedd y sioe eleni ar 1 Awst ac yn llwyddiant ysgubol wrth i’r ardal gyfan ddod ynghyd i gymdeithasu a dathlu llwyddiannau lleol. Cynhaliwyd holiadur i brofi barn y trigolion ynghylch y Neuadd. Roedd 96% o’r farn bod y Neuadd wedi cynyddu cyfleoedd lleol i gymdeithasu; a 94% yn cytuno bod y Neuadd wedi cynyddu ymwneud pobl a grwpiau lleol â’i gilydd. Roedd 90% o’r farn bod y Neuadd yn cyfrannau at eu lles personol nhw’u hunain; a phawb, 100%, yn cytuno bod Neuadd Goffa Caerwedros yn gaffaeliad sicr i’r ardal gyfan.

Cyngerdd agoriadol-121.jpg

Dyfarnwyd £214,218 i Neuadd Goffa Caerwedros trwy raglen Pawb a’i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ewch i’r tudalen yma.

Os hoffech wybod mwy, am Caerwedros, ymweld a eu gwefan, Trydar neu Facebook

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s